Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce a sociálních věcí."— Transkript prezentace:

1 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Základní charakteristika úpravy služba péče o dítě provozovaná na nekomerční bázi (mimo režim zákona o živnostenském podnikání), a mimo režim školského zákona; nastavuje podmínky poskytování péče (včetně kvalifikace personálu, technických a hygienických standardů, počtu pečovatelek na dítě apod.); inspirováno rakouskou úpravou Kindergruppen, volně německou Tagesmutter; obdobný typ služby je rozšířený v „původních“ členských státech EU.

3 Důvody zavedení úpravy vznik úpravy ovlivnil požadavek spolků (občanských sdružení) a zaměstnavatelských subjektů - nastavení parametrů služby mimo MŠ a živnostenský zákon (zejména s ohledem na počet dětí u menších zaměstnavatelů a věk dětí, které jsou mladší 3 let) tento typ služby je nyní provozován některými subjekty problém: hygienické stanice, stavební úřady, požárníci, neměli podle čeho posuzovat technické a hygienické podmínky provozu; problém při žádostech o stanovisko (stanoviska byla často rozdílná)

4 Základní parametry úpravy Podle platného zákona je definováno jako činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte; pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky; poskytovateli budou zejména spolky/občanská sdružení/ další NNO, zaměstnavatelé, malé obce; upravuje kvalifikaci pečujícího personálu stanoví počet dětí na pečující osobu dle standardů platných pro obdobnou činnost v zahraničí (cca 6 dětí na osobu, až 3 pečující osoby na 24 dětí). Vyšší počet pečujících osoby na dítě s ohledem na věk dětí; podmínkou poskytování péče a součástí smlouvy je Plán výchovy a péče; oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV; stavebně technické požadavky a hygienické požadavky na prostory a provoz stanoveny adekvátně, neboť nad 12 dětí platí stejné předpisy jako u MŠ i u DS (Přičemž rovněž třída MŠ může být naplňována od počtu 12 dětí.);

5 Základní parametry úpravy úhrada nákladů za službu dle zřizovatele, přičemž k úhradě nákladů lze použít rodičovský příspěvek, který je od 2 let věku dítěte poskytován bez podmínky časového omezení péče o dítě v mateřské škole nebo obdobném zařízení; upravena evidence dětí, pojištění odpovědnosti, vnitřní pravidla a stravování; upraven vznik, změna a zánik oprávnění k poskytování služby, kontrola a správní delikty; rodič může uplatnit slevu na dani ve výši max. min. mzdy za rok (cca 8500 Kč ročně); náklady na provoz jsou pro zřizovatele rovněž daňově uznatelné.

6 Základní parametry úpravy Právní předpisy přímo související s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině: Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 23.9.2014 – platný, ve Sbírce zákonů zveřejněn 14.11.2014, účinný by měl být od 29.11.2014 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů – pro dětskou skupinu nad 12 dětí Vyhláška MPSV o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

7 Základní parametry úpravy Poskytovat službu péče o dítě je možné pouze na základě oprávnění k poskytování této služby – toto oprávnění vzniká dnem zápisu žadatele do evidence poskytovatelů Postup při podávání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů: Žadatel o zápis do evidence poskytovatelů musí splňovat následující podmínky: 1) Bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem - kdo je považovaný za bezúhonného pro účely tohoto zákona stanoví zákon 2) Vlastnické nebo jiné právo (např. právo nájmu) budoucího poskytovatele k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude služba péče o dítě poskytována - žadatel předloží doklad o tomto právu (výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní či podobnou smlouvu)

8 Základní parametry úpravy 3) Zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž bude služba péče o dítě poskytována a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině - službu lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy (vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění) na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost, - splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz dokládá žadatel závazným stanoviskem krajské hygienické stanice 4)Dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, pokud je žadatelem o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině fyzická osoba - čestné prohlášení

9 Základní parametry úpravy Pokud žadatel o zápis do evidence poskytovatelů splňuje výše uvedené požadavky, může přikročit k vlastnímu podání žádosti o zápis do evidence Žádost o zápis lze podat na tiskopise předepsaném ministerstvem nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva K žádosti přiloží originál nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů: 1) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 2) závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě 3) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu (tady stačí kopie) 4) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby – cizince, u ostatních si MPSV zajistí dálkovým přístupem z RT

10 Základní parametry úpravy Úhrada nákladů bez úhrady, s částečnou nebo plnou úhradou poskytovatel stanoví kritéria poskytovatel vede účetní záznamy odděleně od ostatních účetních záznamů

11 Základní parametry úpravy Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině v jedné dětské skupině nesmí být více jak 24 dětí poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do dvou let nejnižší počty pečujících osob - 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí -2 pečující osoba pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí -3 pečující osoba pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň 1 dítě mladší 2 let

12 Základní parametry úpravy Požadavky na pečující osoby bezúhonnost odborná způsobilost odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře zdravotní způsobilost dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti

13 Základní parametry úpravy Hygienické požadavky na prostory a provoz Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů – pro dětskou skupinu nad 12 dětí - požadavky na hygienu stejné jako u předškolních zařízení a osob poskytujících péči o dítě na základě živnostenského zákona Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí -v současnosti v legislativním procesu -kritéria na hygienické požadavky mírnější než ve vyhlášce č. 410/2005 Sb

14 Základní parametry úpravy Stravování poskytovatel není povinen poskytovat stravování, pokud není dohodnuto jinak pokud ano, způsob a úhrada stravování stanoveno ve smlouvě stravování poléhá platným právním předpisům z oblasti potravinového práva

15 Základní parametry úpravy Evidence dětí v dětské skupině Poskytovatel má povinnost vést evidenci dětí v dětské skupině, zákon v § 11 stanoví, které údaje musí evidence povinně obsahovat Součástí evidence dětí je mimo jiné i smlouva o poskytování služby péče o dítě uzavřená mezi poskytovatelem a rodiči dítěte Na informace, které poskytovatel shromažďuje o dítěti se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

16 Základní parametry úpravy Postup při onemocnění dítěte - povinnost bezodkladně informovat rodiče (předat dítě rodiči) nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb Vnitřní pravidla - poskytovatel zpracuje a dodržuje pravidla organizace poskytování služby v dětské skupině Plán výchovy a péče -poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče je poskytovatel zpřístupnit.

17 Základní parametry úpravy Pojištění odpovědnosti za újmu -Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby uzavřít pojištění za újmu, pojištění sjednáno po celou dobu poskytování služby Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině -Před zahájením poskytování služby je poskytovatel povinen uzavřít s rodičem písemnou smlouvu -Přílohou smlouvy jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče

18 Základní parametry úpravy Vznik, změna a zánik oprávnění, správní delikty Evidence poskytovatelů – evidenčním místem je MPSV, v části veřejným seznamem Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, předložit doklady o nich do 15 dnů Kontrolu plnění podmínek a povinností stanovených tímto zákonem kontroluje Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty, vyjma hygienických požadavků na prostory a provoz a stravování, tyto kontrolují krajské hygienické stanice

19 Dětské skupiny a připravovaná novela V přijatém zákoně je momentálně upraveno přechodné období v délce 1 roku, během kterého musí poskytovatelé služby splnit podmínky zákona. Toto období lze využít k úpravě hygienických a prostorových požadavků. Současně se připravuje novela přijatého zákona, ve které by měla být zakotvena tzv. „dobrovolnost“ evidence.

20 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce a sociálních věcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google