Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa na úseku zdravotnictví. Předpisy Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa na úseku zdravotnictví. Předpisy Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. zákon."— Transkript prezentace:

1 Správa na úseku zdravotnictví

2 Předpisy Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách zákon č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.

3 Listina čl. 6 právo člověka na ochranu života, které je jedním z nejzákladnějších lidských práv. Každý člověk má právo na život. právo člověka na ochranu života, které je jedním z nejzákladnějších lidských práv. Každý člověk má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Nikdo nesmí být zbaven života. Jedinou výjimkou je ustanovení odst. 4 čl. 6, které stanoví, že porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Nikdo nesmí být zbaven života. Jedinou výjimkou je ustanovení odst. 4 čl. 6, které stanoví, že porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

4 Listina čl. 31 Každý má právo na ochranu zdraví. Každý má právo na ochranu zdraví. Na základě veřejného pojištění mají občané právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem. Na základě veřejného pojištění mají občané právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem. Podmínky, za kterých je poskytována zdravotní péče bezplatně, na základě zdravotního pojištění může stanovit pouze zákon. Taktéž pouze zákon může stanovit spoluúčast pacienta na financování zdravotní péče. Podmínky, za kterých je poskytována zdravotní péče bezplatně, na základě zdravotního pojištění může stanovit pouze zákon. Taktéž pouze zákon může stanovit spoluúčast pacienta na financování zdravotní péče.

5 Listina čl. 8 odst. 6 Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.“ Umístění osob a jejich držení v zařízeních zdravotnické péče musí být podmíněna jejich souhlasem a nebo rozhodnutím soudu. Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.“ Umístění osob a jejich držení v zařízeních zdravotnické péče musí být podmíněna jejich souhlasem a nebo rozhodnutím soudu.

6 Organizace na úseku zdravotnictví Státní správa Státní správa Samospráva (obce a kraje) Samospráva (obce a kraje)

7 Státní správa Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví orgány kraje a obcí s rozšířenou působností – vykonávají také některé úkoly v oblasti státní správy zdravotnictví. orgány kraje a obcí s rozšířenou působností – vykonávají také některé úkoly v oblasti státní správy zdravotnictví. krajské hygienické stanice. krajské hygienické stanice.

8 Samospráva Obce a kraje Obce a kraje Komory – Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora. Komory – Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora.

9 Obsah správy zdravotnictví - dělení Zdravotní péče Zdravotní péče Zdravotnická zařízení Zdravotnická zařízení Zdravotničtí pracovníci Zdravotničtí pracovníci Ochrana veřejného zdraví Ochrana veřejného zdraví

10 Zdravotní péče zdravotní výchova obyvatelstva, zdravotní výchova obyvatelstva, činnosti na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem, činnosti na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem, léčebně preventivní péči, léčebně preventivní péči, záchranná služba, záchranná služba, lázeňská péče, lázeňská péče, lékárenská péče a lékárenská péče a posudková činnost. posudková činnost.

11 Zdravotní výchova obyvatelstva - péči o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví - každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.

12 Činnosti na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem vykonávají zdravotnická zařízení, které se snaží odborně vést a informovat orgány, organizace a občany při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, vykonávají zdravotnická zařízení, které se snaží odborně vést a informovat orgány, organizace a občany při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, provádějí zvláštní ochranná opatření proti infekčním onemocněním. provádějí zvláštní ochranná opatření proti infekčním onemocněním.

13 Léčebně preventivní péče –spočívá v péči o ochranu zdraví, navrácení a upevnění zdraví osob. –Je poskytována obyvatelstvu ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou pomoc. –zahrnuje veškerou ambulantní i ústavní péči včetně lázeňské péče, závodní preventivní péče, přednemocniční neodkladné péče a léčebné výživy, poskytování léků s výjimkou vyhrazených léčiv prodávaných prodejci těchto léčiv, léčebných, ortopedických pomůcek, zdravotnických prostředků a dopravu nemocných.

14 Záchranná služba –poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. –Zařízení záchranné služby zřizuje kraj, který odpovídá za organizaci a zajištění činnosti záchranné služby ve svém územním obvodu.

15 Lázeňská péče se poskytuje výběrově osobám, jejichž zdravotní stav ji vyžaduje. se poskytuje výběrově osobám, jejichž zdravotní stav ji vyžaduje. Seznam nemocí, při nichž může být poskytnuta lázeňská péče, a délku léčebné doby stanoví Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Seznam nemocí, při nichž může být poskytnuta lázeňská péče, a délku léčebné doby stanoví Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

16 Lékárenská péče je zejména obstarávání, příprava, kontrola, uchovávání a výdej potřebných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. je zejména obstarávání, příprava, kontrola, uchovávání a výdej potřebných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. je nutné současně poskytovat odborné informace nemocnému jakým způsobem léčivé přípravky či zdravotnické pomůcky užívat či používat. je nutné současně poskytovat odborné informace nemocnému jakým způsobem léčivé přípravky či zdravotnické pomůcky užívat či používat. Léčivé přípravky nemocnému vydá na lékařský předpis lékárna nebo jiné zařízení k tomu určené. Léčivé přípravky nemocnému vydá na lékařský předpis lékárna nebo jiné zařízení k tomu určené.

17 Posudková činnost je nedílnou součástí léčebně preventivní péče. je nedílnou součástí léčebně preventivní péče. Jejím úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Tuto činnost vykonávají zpravidla ošetřující lékaři podle zvláštních předpisů vydaných Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Jejím úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Tuto činnost vykonávají zpravidla ošetřující lékaři podle zvláštních předpisů vydaných Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

18 Souhlas a poučení povinnost poučení nemocného a souhlas nemocného. povinnost poučení nemocného a souhlas nemocného. tzv. kvalifikovaný souhlas nemocného, tj. veškeré vyšetřovací a léčebné úkony se provádí pouze se souhlasem nemocného, nebo v případě lze-li tento souhlas předpokládat. tzv. kvalifikovaný souhlas nemocného, tj. veškeré vyšetřovací a léčebné úkony se provádí pouze se souhlasem nemocného, nebo v případě lze-li tento souhlas předpokládat.

19 Revers Odmítá-li nemocný lékařskou péči, i přes to, že byl náležitě a správně poučen lékařem, vyžádá si ošetřující lékař písemné potvrzení, tzv. revers. Odmítá-li nemocný lékařskou péči, i přes to, že byl náležitě a správně poučen lékařem, vyžádá si ošetřující lékař písemné potvrzení, tzv. revers.

20 Zdravotnická zařízení podle toho kdo je zřizovatelem - státní a nestátní zdravotnická zařízení. podle toho kdo je zřizovatelem - státní a nestátní zdravotnická zařízení. podle forem a způsobu poskytované zdravotní péče. podle forem a způsobu poskytované zdravotní péče.

21 Zdravotnická zařízení Zdravotnické zařízení ambulantní Zdravotnické zařízení ambulantní Zdravotnické zařízení ústavní Zdravotnické zařízení ústavní Zdravotnické zařízení zvláštní Zdravotnické zařízení zvláštní Zdravotnické zařízení záchranné služby Zdravotnické zařízení záchranné služby Zdravotnické zařízení lékárenské péče Zdravotnické zařízení lékárenské péče

22 Zdravotnické zařízení ambulantní základním článkem těchto zařízení jsou ordinace praktických lékařů, popřípadě ordinace dalších odborných lékařů, dále sdružená ambulantní zařízení, kterými jsou léčebná zařízení umístěna mimo území nemocnic, s nimiž nejsou organizačně ani personálně spojena. základním článkem těchto zařízení jsou ordinace praktických lékařů, popřípadě ordinace dalších odborných lékařů, dále sdružená ambulantní zařízení, kterými jsou léčebná zařízení umístěna mimo území nemocnic, s nimiž nejsou organizačně ani personálně spojena.

23 Zdravotnické zařízení ústavní poskytují péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. poskytují péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Takovýmito ústavními zařízeními jsou léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy a další léčebny, ozdravovny a noční sanatoria, lázeňské léčebny. Takovýmito ústavními zařízeními jsou léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy a další léčebny, ozdravovny a noční sanatoria, lázeňské léčebny.

24 Zdravotnické zařízení zvláštní jsou např. záchytné stanice, stacionáře, zvláštní dětská zařízení jako jsou kojenecké ústavy, jesle, aj. jsou např. záchytné stanice, stacionáře, zvláštní dětská zařízení jako jsou kojenecké ústavy, jesle, aj.

25 Zdravotnické zařízení záchranné služby poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči.

26 Zdravotnické zařízení lékárenské péče vydávají zdravotnické prostředky a některé z nich též zhotovují a opravují určité druhy těchto prostředků. vydávají zdravotnické prostředky a některé z nich též zhotovují a opravují určité druhy těchto prostředků.

27 Zdravotničtí pracovníci osoby, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na lékařské fakultě, na farmaceutické fakultě, na střední zdravotnické škole nebo odborným školením. osoby, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na lékařské fakultě, na farmaceutické fakultě, na střední zdravotnické škole nebo odborným školením. podmínka pro výkon lékařského a farmaceutického povolání členství v příslušné profesní komoře. podmínka pro výkon lékařského a farmaceutického povolání členství v příslušné profesní komoře. Zdravotničtí pracovníci mají zákonem stanoveny povinnosti, které musí při výkonu svého povolání dodržovat. Jedná se mimo jiné o povinnost první pomoci, povinnost mlčenlivosti ……… Zdravotničtí pracovníci mají zákonem stanoveny povinnosti, které musí při výkonu svého povolání dodržovat. Jedná se mimo jiné o povinnost první pomoci, povinnost mlčenlivosti ………

28 Ochrana veřejného zdraví Jedná se jednu z forem péče o zdraví. Jedná se jednu z forem péče o zdraví. Veřejným zdravím se rozumí zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Veřejným zdravím se rozumí zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Za ohrožení veřejného zdraví se považuje stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, kdy míra zátěže rizikovými faktory překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Za ohrožení veřejného zdraví se považuje stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, kdy míra zátěže rizikovými faktory překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

29 Státní správu na úseku ochrany veřejného zdraví vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví, kterými jsou: vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví, kterými jsou: - Ministerstvo zdravotnictví, - krajské hygienické stanice, - Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.

30 Všeobecné zdravotní pojištění - pojištěnci osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky. osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky.

31 Vznik zdravotního pojištění dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, dnem kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem a nebo dnem kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem a nebo dnem získání trvalého pobytu na území České republiky. dnem získání trvalého pobytu na území České republiky.

32 Zánik zdravotního pojištění dnem úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého, dnem úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého, dnem kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem, dnem kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem, dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky. dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

33 Plátci pojistného na zdravotní pojištění pojištěnci, kteří jsou zaměstnanci v pracovním či jiném obdobném poměru, dále osoby samostatně výdělečně činné a nebo osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt, avšak nejsou zaměstnanci ani osoby samostatně výdělečně činné a není za něj plátcem pojistného stát. pojištěnci, kteří jsou zaměstnanci v pracovním či jiném obdobném poměru, dále osoby samostatně výdělečně činné a nebo osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt, avšak nejsou zaměstnanci ani osoby samostatně výdělečně činné a není za něj plátcem pojistného stát. zaměstnavatelé - jsou plátci části pojistného za své zaměstnance. zaměstnavatelé - jsou plátci části pojistného za své zaměstnance. stát - je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za některé osoby, a to např. za nezaopatřené děti, za poživatele důchodů za příjemce rodičovského příspěvku, apod. stát - je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za některé osoby, a to např. za nezaopatřené děti, za poživatele důchodů za příjemce rodičovského příspěvku, apod.

34 Povinnosti pojištěnců a plátců pojistného oznamovací povinnost oznamovací povinnost povinnost platit pojistné povinnost platit pojistné podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, a jiné oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, a jiné

35 Práva pojištěnců na výběr zdravotní pojišťovny na výběr zdravotní pojišťovny na výběr lékaře a zdravotnického zařízení na výběr lékaře a zdravotnického zařízení na výběr dopravní služby na výběr dopravní služby na zdravotní péči bez přímé úhrady na zdravotní péči bez přímé úhrady na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním. podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.


Stáhnout ppt "Správa na úseku zdravotnictví. Předpisy Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. Listina základních práva a svobod zák. č. 2/1993 Sb. zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google