Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference VaK Praha 26.1.2016. Složení komise: Velká voda: ing. Jiří Baloun - Povodí Vltavy – předseda podkomise VH Jaroslav Beznoska - Povodí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference VaK Praha 26.1.2016. Složení komise: Velká voda: ing. Jiří Baloun - Povodí Vltavy – předseda podkomise VH Jaroslav Beznoska - Povodí."— Transkript prezentace:

1 Konference VaK Praha 26.1.2016

2

3

4

5 Složení komise: Velká voda: ing. Jiří Baloun - Povodí Vltavy – předseda podkomise VH Jaroslav Beznoska - Povodí Labe Vladislav Gimun - Povodí Moravy Vodovody a kanalizace: Pavel Růžička - OS DLV/zástupce Suez/ - předseda komise Petr Hofman - SčVak /zástupce Veolie/ Zdeněk Frýdl - SmVaK /zástupce Aqullia/ Petr Dujka - VaK Vsetín Petr Svoboda - VAS - předseda podkomise VaK Jiří Mahel - VAS Petr Štěbeták - ČeVak

6 2. Kolektivní vyjednávání v odvětví Vak

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Řešení problémů s kolektivními smlouvami Dovolená pro zaměstnance pracující ve zdraví škodlivém prostředí Dodatková dovolená byla pro zaměstnance pracující ve Vacích zrušena od 1.1.2018 při legislativně-technické novele Zákoníku práce. Byla vypuštěna slova „zdraví škodlivé“, čímž zůstalo znění: „jen výkon práce zvlášť obtížené“ Možností je sjednat v KS pro tyto zaměstnance sjednat další dovolenou. Pro rok 2015 bylo sjednáno z celkem dodaných 40 KS:  Další dovolená 17 KS  Nebylo sjednáno 16  Dodatková dovolená v rozporu se zákonem 7 KS

17 1. Zaměstnavatel vstoupí do Svazu zaměstnavatele Malá voda. Zaměstnancům, kteří pracují minimálně polovinu denní pracovní doby ve znečištěném prostředí, bude výměra dovolené dle bodu 6.1.navýšena o jeden týden. Jedná se o tyto práce: -v laboratořích kde se zpracovává materiál obsahující choroboplodné zárodky, nebo podezřelý z přítomnosti těchto zárodků při umývání kontaminovaného nádobí, skla, nástrojů -v kanalizačním provoze při čištění stok a kanalizačních přípojek, septiků, žump a výpustí -v čistírnách odpadních vod při obsluze a údržbě čistíren odpadních vod na všech pracovištích, kde zaměstnanci při těchto pracích přicházejí do přímého styku s odpadními vodami a odpady - ve vodárenském provoze při dezinfekci vodojemů a studní - při dalších činnostech, při nichž se vstupuje do stok a kanalizačních šachet Přesnou specifikaci případných dalších činností s nárokem na dodatkovou dovolenou dle prvního odstavce tohoto bodu lze stanovit v kolektivních smlouvách společností. Pokud zaměstnanec při uvedených činnostech odpracuje jen část pracovních dnů v kalendářním roce, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina další dovolené. Čerpání této dovolené stanoví zaměstnavatel.

18 2. Řešením je rozšíření KSVS na všechny firmy působící v odvětví VaK: Smluvní strany kolektivní smlouvy mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, že kolektivní smlouva je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem odvětvové klasifikace ekonomických činností. SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S: 3600 Shromažďování, úprava a rozvod vody 3700 Činnosti související s odpadními vodami KSVS 2016: 12.5. Obě strany se dohodly, že pokud dojde k zájmu o rozšíření KSVS na jiné firmy budou s tímto souhlasit.

19

20 Příplatky za zdraví škodlivé

21

22

23

24

25 Mapka provozovatelů 2015 RA Prachatice Český Krumlov Tábor Domažlice SM OS LN LB DC PH KL TP JC PV CV CL MB LT MO UL PRPR PE PA PJ NA ST ZR KO NB PI HB SU PB TU NJ OP SY RO AB BK BRBR UO KV JN VSVS JE CR BEBE RK DO KT KH PS OLOL TA PZ BN HK TC ZN JI BO CH SO BM TR JH PT CB BV CK KA KM UH FM VYZL HO AQUALIA VEOLIA WATER ONDEO SERVICES Energie AG Gelsenwasser Pl ME RA Stav ve vodovodech a kanalizacích

26

27

28

29

30

31

32 S t a n o v i s k o Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice k návrhu novely zákona o vodách. 23. 12. 2015 Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice posoudil v Komisi OS DLV pro vodní hospodářství, návrh novely vodního zákona ve znění předloženém ministerstvem životního prostředí ČR a shledal ho jako nepřijatelný, a to zejména z pohledu jeho sociálních dopadů, které jsou předkladatelem zásadně podhodnoceny. Z toho důvodu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice požaduje vrácení návrhu novely do přípravného řízení, jeho podrobné vyhodnocení ve spolupráci s odbornými kruhy a přepracování tak, aby budoucí novela zákona nepřinášela neopodstatněné zvýšené zatížení zejména občanů ČR. Návrh novely zákona o vodách, předložený do meziresortního připomínkového řízení v prosinci 2015 obsahuje v úvodu obecnou deklaraci o cíli – zvýšení ochrany vod. Ovšem reálný cíl je výrazně praktičtější - je jím totiž zásadní zvýšení příjmů Státního fondu životního prostředí bez účelového určení získaných prostředků do ochrany podzemních vod, příp. vod povrchových, a to na úkor občanů a firem, kterých se zvýšení poplatků dotkne přímo ve zvýšeném vodném a stočném, či nepřímo v potravinářských, zemědělských a průmyslových výrobcích a službách, vč. zatížení tohoto navýšení o zisk vodohospodářských společností a DPH. Deklarované cíle ochrany vod jsou druhotné a předložený materiál vůbec nehodnotí připravenost občanů a průmyslu nést nové náklady, které nejsou pouhé deklarované 4 mld. Kč/rok, ale ve skutečnosti, díky souvisejícím investicím a zvýšeným provozním nákladům, minimálně dvojnásobné, tedy více jak 800 Kč/občan/rok. Mezi základní chyby předkladatele patří předpoklad, že zvýšením poplatků dojde k přechodu od odběru podzemních vod k zvýšení odběru povrchových vod. Tato nesmyslná argumentace byla opakovaně vyvrácena zejména s ohledem na regionální nemožnost zaměňovat zdroje podzemní a povrchové vody i vzhledem k tomu, že právě voda podzemní by měla vzhledem ke kvalitě být používána na výrobu vody pitné přednostně. Předpoklad navíc není podložen absolutně žádnou analýzou a jediným efektem nového zvýšení zpoplatnění o 300 % je negativní dopad do spotřeby tam, kde jsou využívány pro výrobu vody pitné zdroje vody podzemní. „Zanedbatelné“ sociální dopady dle předkladatele jsou zde zásadně podhodnoceny, neboť navýšení z 2 Kč na 8 Kč znamená v případě výroby vody z podzemních zdrojů díky technologickým ztrátám, zisku a DPH ve skutečnosti navýšení o korun deset! Podle předkladatelů je dalším cílem novely motivace znečišťovatelů ke zlepšení čištění odpadních vod formou zvýšení poplatků za vypouštění odpadních vod s tím, že předkladatel „předpokládá“, že zlepšení je možné dosáhnout provozně, neboť provozovatelé záměrně v současnosti nečistí odpadní vody dostatečně. Zlepšení čištění je ale ve skutečnosti možné dosáhnout pouze instalací dosud nepoužívaných nových technologií s řádově vyššími investičními i provozními náklady, které není možné získat jinak než zásadním zvýšením stočného. Ve skutečnosti tak jde o zavedení zcela nových poplatků za vypouštění odpadních vod, protože ze stávajících poplatků je účinný pouze poplatek za množství vypouštěných odpadních vod, který se v návrhu zvyšuje o 900 %! a tím se ČR dostává do absolutního čela v rámci EU, kde ve většině členských států takové poplatky hrazeny nejsou či v minimální výši. Navíc je u nás vodné a stočné zatížené DPH, která je opět v kontextu EU jedno z absolutně nejvyšších. Úplnou absurditou návrhu je i to, že spotřebitelé takto platí i za čištění a odvádění srážkových vod a to prakticky bez možnosti významného snížení takto čištěných objemů. Lze pochybovat i o účelnosti využití nově generovaných finančních prostředků ze strany SFŽP směrem k ochraně vod, když se v předchozím programovacím období nepodařilo dotace EU pro vodovody a kanalizace zdaleka využít. Nová „daň z pitné vody“ také povede k dalšímu snižování spotřeby pitné vody, která již nyní ČR řadí na absolutní dno EU (např. spotřeba v Královehradeckém kraji je 77,6 l/osobu a den). Tím dojde k dalšímu snižování využití vybudované vodárenské infrastruktury. Závěrem je možné konstatovat nesystémovost návrhu i zjevnou absenci koordinace předkladatele se spolupředkladatelem (Ministerstvo zemědělství ČR), který uplatnil k návrhu neuvěřitelných 49 zásadních připomínek. Nulová veřejná diskuze, která by předcházela návrhu novely, tak vyústila v několik stovek zásadních připomínek od 33 připomínkových míst a dokládá nepřijatelnost tohoto návrhu novely. Pavel Růžička JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová předseda Komise VH OS DLV předsedkyně OS DLV

33 Různé


Stáhnout ppt "Konference VaK Praha 26.1.2016. Složení komise: Velká voda: ing. Jiří Baloun - Povodí Vltavy – předseda podkomise VH Jaroslav Beznoska - Povodí."

Podobné prezentace


Reklamy Google