Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém sociální péče (pomoci) Obor: Nutriční terapeut JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém sociální péče (pomoci) Obor: Nutriční terapeut JUDr. Martin Šimák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Systém sociální péče (pomoci) Obor: Nutriční terapeut JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

2 Pojem sociálního zabezpečení sociální bezpečnost (seguridad social, Sozialsicherheit, social security) – výstižnější termín termín poprvé použil gen. Bolivar při reformních snahách v Mexiku (v 1. pol. 19. stol.) historickým předchůdcem pojmu byla chudinská péče „social welfare state“ sociální zabezpečení je výsledkem sociální politiky státu pomoc chudým, nemocným, starým lidem – zpočátku záležitost zejména církví (až do středověku)

3 Cíl sociálního zabezpečení 1. regulace odpovědnosti osob za svou budoucnost (povinné pojistné systémy) princip subsidiarity sociálního zabezpečení 2. stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany - transfery finančních prostředků např. skrze daňovou soustavu (zabezpečovací systémy) princip (povinné) solidarity x filantropie 3. prosazování a ochrana sociálních práv osob

4 Systém (obsah) sociálního zabezpečení 3 pilíře SZ  sociální pojištění  důchodové pojištění  nemocenské pojištění  úrazové pojištění (účinnost od 1.1.2013 - zák. č. 266/2006 Sb.)  státní sociální podpora  sociální péče  samostatně stojí systém zdravotního pojištění a péče

5 Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Zdravotní péče + pojištění

6 Nemocenské pojištění právní úprava: zákon č. 187/2006 Sb. (ZNP) účinný od 1.1. 2009 dávky vyplácí: OSSZ zajišťuje náhradu (dorovnání) příjmu v důsledku: dočasné pracovní neschopnosti potřeby ošetřování těhotenství a mateřství poskytuje 4 peněžité dávky nemocenské ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

7 Důchodové pojištění zákon č. 155/1995 Sb. kryje dlouhodobý výpadek příjmu (z důvodu stáří, invalidity, osiření, ovdovění) důchody vyplácí: ČSSZ dávky: starobní důchod invalidní důchody (3 stupně) vdovský / vdovecký důchod sirotčí důchod

8 Státní sociální podpora zákon č. 117/1995 Sb. systém peněžitých dávek pro nízkopříjmové rodiny s nezaopatřenými dětmi dávky vyplácí: úřad práce odvolací orgán: ministerstvo práce a sociálních věcí dávky testované (nárok je závislý na příjmu) přídavek na dítě porodné příspěvek na bydlení

9 Státní sociální podpora dávky netestované (nárok není závislý na výši příjmu oprávněné osoby) rodičovský příspěvek pohřebné dávky pěstounské péče příspěvek při převzetí dítěte odměna pěstouna zák. č. 359/1999 Sb. příspěvek na úhradu potřeb dítěte (od 1.1.2013) příspěvek na zakoupení motorového vozidla

10 Systém sociální péče nahradil dřívější pojem „chudinská péče“ prosazuje se pojem „sociální pomoc“ (social assistance) – odklon od paternalismu státu založen na zabezpečovacím principu redistributivní systém 2 formy pomoci: dávky a služby princip subsidiarity (1. - občan, 2. - rodina, 3. - stát) záchranná sociální síť

11 Cíle systému sociální péče cíle: 1. pomoci překlenout nepříznivou sociální situaci 2. obnovit schopnost postarat se sám o sebe, je-li to možné cílová skupina:  osoby v hmotné nouzi  osoby zdravotně postižené  osoby závislé na pomoci jiné osoby  osoby sociálně dezintegrované  dlouhodobě nezaměstnaní  nízkopříjmové rodiny, rozvrácené rodiny  starší osoby aj.

12 Prameny právní úpravy mezinárodní:  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (VS OSN, 1966)  Evropská sociální charta (RE, 1961)  vnitrostátní – ústavní:  Listina základních práv a svobod (čl. 30)

13 Prameny právní úpravy vnitrostátní – ostatní: nejednotná právní úprava nejednotná terminologie (občan, žadatel, příjemce, oprávněný….) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám zdravotně postiženým a o změně souvisejících zákonů

14 Právní vztahy sociální péče 1) subjekty právních vztahů sociální péče fyzické osoby (oprávněné osoby, příjemci, žadatelé, občané…) poskytovatelé (stát, samospráva, soukromé právnické a fyzické osoby) způsobilost FO k právním úkonům v soc. péči: od 18 let 2) objekt zabezpečení životních (hmotných i sociálních) potřeb osoby, není-li s to si je zabezpečit sama resp. s pomocí rodiny

15 Právní vztahy sociální péče 3) obsah práva a povinnosti subjektů příjemce: právo na dávku x povinnost splnit podmínky nároku a doložit splnění podmínek poskytovatel: povinnost poskytnout dávku x právo požadovat splnění podmínek (včetně doložení splnění) nárok na dávku x nárok na výplatu dávky

16 Organizace systému sociální péče = institucionální zajištění systému zákon č. 108/2006 Sb., č. 111/2006 Sb., č. 582/1991 Sb., č. 329/2011 Sb. a) subjekty veřejné správy resp. jejich orgány: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) Úřad práce ČR – krajské pobočky okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) – od 1.7. 2009 (posuzování zdravotního stavu)

17 Organizace systému sociální péče b) subjekty soukromého práva: fyzické osoby právnické osoby (zejm. v oblasti poskytování sociálních služeb)

18 Řízení v sociální péči zahrnuje: řízení o dávkách účastníci (dle ust. § 27 a 28 správního řádu): žadatel, dotčené osoby a další osoby, o nichž to stanoví zákon (např. § 68 zákona č. 111/2006 Sb. nebo § 21 zákona č. 329/2011 Sb.) procesní způsobilost účastníka: od 18 let zastoupení nezpůsobilého účastníka: zákonný zástupce (rodič), opatrovník, zmocněnec (smluvní – plná moc)

19 Řízení o dávkách zahájení řízení:  ř. o přiznání dávky – pouze na návrh (zásada dispozitivity)  ř. o změně přiznané dávky – na návrh i z moci úřední (zásada oficiality) dokazování: výslech svědků, znalecké posudky, listiny, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního sytému atp. rozhodnutí: výrok, odůvodnění, poučení o opravném prostředku

20 Řízení o dávkách - opravné prostředky autoremedura (orgán 1. stupně), jinak odvolání (orgán 2. stupně): obecná lhůta pro podání odvolání: 15 dní od doručení písemného rozhodnutí rozhodnutí o odvolání – je konečné, o odvolání rozhoduje MPSV rozhodnutí v odvolacím řízení - pravomocné, vykonatelné mimořádné opravné prostředky

21 Posuzování zdravotního stavu nejde o správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. předmětem je:  posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu  určování stupně zdravotního postižení  určování stupně závislosti  posuzování možnosti zvýšit si, vzhledem k zdravotnímu stavu, svůj příjem vlastní prací apod. výsledek = posudek o zdravotním stavu (není správním rozhodnutím dle SŘ !!) posuzují lékařské posudkové komise OSSZ

22 Dávky sociální péče - členění z hlediska formy:  peněžité  věcné z hlediska doby poskytování:  jednorázové  opakující se z hlediska nárokovosti:  obligatorní  fakultativní (příspěvek na zvláštní pomůcku v případě, kdy rozhodný příjem je vyšší než ŽM)

23 Členění dávek sociální péče z hlediska pramene platné právní úpravy (obsažena v několika právních předpisech):  zákon č. 108/2006 Sb. (příspěvek na péči)  zákon č. 111/2006 Sb. (dávky pomoci v hmotné nouzi)  zákon č. 329/2011 Sb. (dávky pro osoby se zdravotním postižením)

24 Příspěvek na péči (PnP) právní úprava – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje se ze státního rozpočtu za účelem pořízení urč. sociální služby náleží osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby podmínky nároku na PnP jsou tyto:  dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav  potřeba každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby (u osob do 18 let věku)  potřeba každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné FO (u osob od 18 let věku)  neschopnost zvládat urč. počet tzv. základních životních potřeb

25 Příspěvek na péči základní životní potřeby (10): mobilita orientace komunikace stravování oblékání a obouvání tělesná hygieny výkon fyziologické potřeby péče o zdraví osobní aktivity péče o domácnost

26 Příspěvek na péči – stupně závislosti rozlišují se 2 kategorie osob osoba do 18 let věku osoby starší 18 let věku podle schopnosti zvládat, resp. nezvládat stanovený počet úkonů se pak rozdělují do 4 stupňů:  lehká závislost (stupeň I)  středně těžká závislost (stupeň II)  těžká závislost (stupeň III)  úplná závislost (stupeň IV)

27 Příspěvek na péči výše příspěvku: u osob do 18 let věku:  3 000 Kč (stupeň I)  6 000 Kč (stupeň II)  9 000 Kč (stupeň III)  12 000 Kč (stupeň IV) u osob od 18 let věku (tj. 18 let a výše):  800 Kč (stupeň I)  4 000 Kč (stupeň II)  8 000 Kč (stupeň III)  12 000 Kč (stupeň IV)

28 Zvýšení příspěvku na péči částky PnP se zvyšují o 2 000 Kč měsíčně, pakliže: a) jde o nezaopatřené dítě do 18 let věku, které má nárok na PnP b) rodiče, který má nárok na PnP a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku a současně rozhodný příjem oprávněné osoby (resp. osob společně s ní posuzovaných) je nižší než dvojnásobek jejich ŽM rozhodný příjem se zjišťuje za předcházející kalendářní čtvrtletí

29 Příspěvek na péči řízení o dávce:  řízení o přiznání dávky  řízení o změně výše již přiznané dávky posouzení stupně závislosti provádí lékařská posudková služba OSSZ rozhoduje, vyplácí a kontroluje využití: Úřad práce ČR – krajská pobočka odvolací orgán: MPSV

30 Dávky pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na mobilitu nárok má osoba, která: je starší 1 roku není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace opakovaně se v kal. měsíci dopravuje nebo je dopravována není příjemcem pobytových sociálních služeb (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením,,,) uvedené podmínky musí být splněny po celý kal. měsíc, vyjma podmínky opakovaného dopravování (to se prokazuje čestným prohlášením)

31 Dávky pro osoby se zdravotním postižením schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace posuzuje OSSZ pokud byl zdravotní stav již posouzen pro účely PnP, vychází se z tohoto posudku výše příspěvku na mobilitu: 400 Kč měsíčně (opakující se dávka)

32 Dávky pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na zvláštní pomůcku (PZP) nárok má osoba, která je starší 1 roku (resp. v případě příspěvku na pořízení vodícího psa 15 let resp. v případě přísp. na úpravu bytu 3 let) a má: těžkou vadu pohybového nebo nosného ústrojí nebo těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení pokud toto postižení má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a současně pokud její zdravotní stav nevylučuje přiznání této dávky

33 Dávky pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, pokud: jde o pomůcku, která je zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění zdravotní postižení odůvodňující přiznání PZP – viz příloha k zákonu zdravotní stav vylučující přiznání PZP – viz příloha k zákonu

34 Dávky pro osoby se zdravotním postižením výše PZP – stanoví se v závislosti na ceně pomůcky: je-li cena pomůcky do 24 000 Kč: nárok vznikne, pokud je příjem osoby nižší než 8- násobek ŽM jednotlivce, resp. společně posuzovaných osob spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny minimální spoluúčast je 1000 Kč je-li cena pomůcky vyšší než 24 000 Kč: spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny maximální výše dávky je 350 000 Kč

35 Dávky pro těžce zdravotně postižené osoby dávky vyplácí:  Úřad práce – krajské pobočky  odvolací orgán: MPSV

36 Výhody pro osoby se zdravotním postižením kompenzační role pro osoby se zdravotním postižením nárok osob, kterým byl přiznán příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu prokazují se průkazem osoby se zdrav. postižením 3 okruhy (skupiny) výhod:  I. skupina - průkaz TP  II. skupina - průkaz ZTP  III. skupina - průkaz ZTP/P

37 Výhody pro osoby se zdravotním postižením výhody zahrnují nárok na:  vyhrazené místo k sezení v prostředcích veřejné hromadné dopravy  přednostní vyřízení záležitosti na úřadech  bezplatnou dopravu (MHD)  75 % slevu na jízdném ve vnitrostátní dopravě (bus + vlak)  bezplatnou přepravu průvodce  bezplatnou přepravu vodícího psa (nevidomé osoby)  slevy na vstupném na koncerty, divadlo, kino, sportovní akce (fakultativně)

38 Dávky v souvislosti s hmotnou nouzí právní úprava:  zákon č. 111/2006 Sb.  zákon č. 110/2006 Sb.

39 Hmotná nouze nový pojem, nahradil pojem „sociální potřebnost“ zákon v § 2 stanoví, kdy se osoba nachází resp. je považována resp. může být považována (fikce) za osobu v hmotné nouzi jde zpravidla situace, kdy:  příjem osoby není, ve vztahu k ŽM / EM, dostatečný z objektivních příčin (věk, zdravotní stav…)  osobu postihla mimořádná událost (živelná pohroma)  osoba je v tíživé sociální situaci (propuštění z výkonu trestu, z ochranné či ústavní výchovy atd.)

40 Hmotná nouze zákon naopak v § 3 stanoví, kdy se osoba nenachází v hmotné nouzi jde zpravidla o tyto situace:  osoba je nezaměstnaná ani nevykonává SVČ a není evidována jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce  osoba neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem  osoba odmítla tzv. krátkodobé zaměstnání  osoba nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody

41 Dávky v hmotné nouzi opakující se dávky:  příspěvek na živobytí  doplatek na bydlení jednorázové dávky:  mimořádná okamžitá pomoc

42 Orgány pomoci v hmotné nouzi Úřad práce ČR krajské pobočky pobočka pro hl. město Prahu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jen některé úkoly plní: pověřené obecní úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností újezdní úřady místní příslušnost – dle trvalého pobytu žadatele o dávku

43 Sociální služby právní úprava: zákon č. 108/2006 Sb. soubor činností, směřujících k podpoře sociálního začlenění resp. k prevenci sociálního vyloučení druhy sociálních služeb:  sociální poradenství  služby sociální péče  služby sociální prevence formy sociálních služeb:  pobytové (zařízení sociálních služeb – viz § 34)  ambulantní  terénní

44 Poskytování sociálních služeb smluvní princip (písemná smlouva) – ve stanovených případech (§ 91) – např. pečovatelská služba, domov pro seniory, azylový dům, dům na půl cesty, terapeutické komunity…. pouze oprávnění poskytovatelé  povinnost registrace  podmínky registrace: žádost + bezúhonnost + odborná způsobilost  rozhodnutí o registraci – vydává krajský úřad (příp. MPSV), jen na konkrétní soc. službu / služby registr poskytovatelů sociálních služeb registrace se nevyžaduje, pokud pečuje: osoba blízká asistent sociální péče, který není podnikatelem

45 Poskytování sociálních služeb úhrady za poskytnutí služeb:  bezplatně  za úplatu (úhrady od klientů – využití příspěvku na péči)


Stáhnout ppt "Systém sociální péče (pomoci) Obor: Nutriční terapeut JUDr. Martin Šimák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google