Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Metodické setkání s krajskými úřady a Magistrátem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Metodické setkání s krajskými úřady a Magistrátem."— Transkript prezentace:

1 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Metodické setkání s krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy Sociálně-právní ochrana dětí 23. června 2011 Odbor rodiny a dávkových systémů oddělení sociálně-právní ochrany dětí

2 Aktuální informace - shrnutí Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Individuální projekt Odboru rodiny a dávkových systémů a spolupráce s kraji finalizace, počítá se se spuštěním na podzim tohoto roku, aktivity budou rozděleny do dvou skupin I. realizované MPSV - budou se odehrávat na celém území ČR (s výjimkou Prahy, která nesmí být přímo podporována) – půjde především o vzdělávání, tvorbu manuálů a metodik atd. II. realizované v pilotních krajích – půjde o ověření činnosti v oblasti orgánů SPOD, pěstounské péče, síťování služeb. Poznatky z pilotního ověřování budou urychleně přenášeny do ostatních krajů ČR Seminář : Služby pro rodiny – možnosti a potřeby (16. srpna 2011) Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, která byla přijata po projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy České republiky o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte v Ženevě dne 31. 5. 2011 Mezinárodní osvojení – děti jiného etnika (http://www.vzd.cz/sites/default/files/Stanovisko_ochrance_k_zarazovani_deti_do_evidence_NRP.pdf)http://www.vzd.cz/sites/default/files/Stanovisko_ochrance_k_zarazovani_deti_do_evidence_NRP.pdf Národní iniciativa – Právo na dětství http://www.mpsv.cz/files/clanky/10898/tz_010611a.pdf Připravujeme: metodické materiál (teorie a praxe sociální práce v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, případových konferencí, supervize, vyhodnocování; vzdělávání pracovníků OSPOD)

3 Aktuální informace - shrnutí Portál MPSV – Sociální tématika – Sociálně právní ochrana dětí www.portal.mpsv.cz Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty připravilo materiál "Obchodování s dětmi - doporučení pro postup orgánů veřejné správy" http://www.mvcr.cz/clanek/boj-proti-obchodovani-s-detmi.aspx Průběh kontaktu s biologickými rodiči a širší rodinou http://www.pestouni.cz/pestouni/projekty/cz/12/projekt-asistovany-kontakt/ http://www.amalthea.pardubice.cz/projekty/ostatni/comred/publikace/PU2.pdf Seznam nestátních neziskových organizací působících v oblasti NRP http://www.vzd.cz/online-adresar-sluzeb-v-oblasti-nrp

4 SUPERVIZE JEJÍ MOŽNOSTI ZAVÁDĚNÍ V OBLASTI - SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Gabriela Pohanková – Městský úřad Slaný, kurátorka pro děti a mládež /pohankova@meuslany.cz/ /pohankova@meuslany.cz/ PhDr. Ivana Veltrubská – supervizorka, psycholožka /http://www.ivavel.cz/

5 Standardy kvality v agendě SPOD Praha Červen 2011 Mgr. Martin Doležal Odbor 21 rodiny a dávkových systémů MPSV

6 1. Novela a standardy kvality pro OSPOD, ZDVOP a PO Novela počítá ve svém §5 se zavedením standardů kvality: „Orgány sociálně-právní ochrany a další právnické a fyzické osoby jsou při výkonu své působnosti povinny se řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kriterii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně- právní ochrany.“ Jednotlivé standardy a jejich kritéria pro OSPOD, ZDVOP a PO budou vyjmenovány ve Vyhlášce zákona 359/1999 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz

7 2. Standardy kvality pro pracovníky působící v agendě SPOD Republiková – Ministerská úroveň – Aktivity 2010 - 2011 Koordinační úloha MPSV. 1/ Prvním krokem bylo ustavení pracovní skupiny (dále jen „PS“) pro vytvoření standardů kvality sociálně právní ochrany dětí („OSPOD“), zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc(dále jen „ZDVOP“) a pověřené osoby (dále jen „PO“). PS je složena ze zástupců MPSV, neziskových organizací, OSPODů a dalších subjektů, které působí v rámci SPOD. 2/ Činnost PS je výhradně založena na vypracování textu OSPOD, ZDVOP a PO do takové podoby, aby text a znění standardů, včetně vytvoření systému inspekcí a kontrol dodržování standardů, byl vložen do přílohy – vyhlášky -v rámci budoucí novely zákona 359/1999 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz

8 3. Pracovní skupiny a postup prací Standardy kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami Prosinec 2010 - Zahájení činnosti Pracovní skupiny na vytváření standardů kvality OSPOD. Duben 2011 - Zahájení činnosti Pracovní skupiny na vytváření standardů Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. (ZDVOP) Duben 2011 - Zahájení činnosti Pracovní skupiny na vytváření standardů pro pověřené osoby. (PO) Květen 2011 - Dotazníkové šetření mezi pracovníky OSPOD v Olomouckém kraji. Červen 2011 - Finální text kritérií standardů OSPOD a ZDVOP a PO. Text je připraven pro účely chystané vyhlášky k zákonu 359/1999 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz

9 4. Standardy kvality pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí a kurátory pro mládež Okruhy standardů SPOD I. Standardy se vztahují k principům a hodnotám SPOD II. Standardy vztahující se k sociální práci s klientem. III. Standardy vztahující se k personálnímu a organizačnímu zajištění sociálně právní ochrany dětí IV. Standardy vztahující se k technickému a provoznímu zajištění sociálně právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz

10 5. Standardy kvality pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí Krajská úroveň - Aktivity - podzim 2011 Pilotní ověření standardů OSPOD 1/ Navržený text a znění standardů bude pilotně ověřen ve spolupráci s konkrétním OSPOD. MPSV osloví dopisem konkrétní OSPOD v ČR, zda se nechtějí zúčastnit pilotního ověření standardů. Po jejich kladném vyjádření, bude zahájeno pilotní ověření standardů. 2/ Vypracování standardů pro konkrétní pracoviště SPOD v konkrétních lokalitách. Vypracování standardů budou provádět určení pracovníci SPOD v pracovní skupině zřízené pro tento účel na oddělení. Půjde o vytvoření postupů a metodik k jednotlivým tématům standardů za odborného vedení příslušných vedoucích SPOD a v kooperaci s pracovní skupinou MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz

11 6. Standardy kvality pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí KONTROLA A INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY § 58c (1) Kontrolu kvality poskytování sociálně-právní ochrany provádí u orgánů sociálně právní ochrany nadřízený správní orgán. (2) Inspekci poskytování sociálně právní ochrany u osob uvedených v odst. (4) písm. b) a c) provádí krajská pobočka Úřadu práce. Pro postup při této inspekci platí obdobně ustanovení zákona o sociálních službách72) o postupu při provádění inspekce sociálních služeb. (3) Předmětem uvedené inspekce u poskytovatelů sociálně-právní ochrany je a) kvalita poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně právní ochrany, b) plnění povinností podle tohoto zákona a dalších právních předpisů. (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou standardy kvality pro poskytování sociálně-právní ochrany a) orgány sociálně-právní ochrany, b) pověřenými osobami vykonávajícími na základě pověření činnosti dle § 48 odst. 2) písm. d) a e), c) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. (5) Standardy kvality pro poskytování sociálně-právní ochrany obsahují: principy a hodnoty výkonu sociálně-právní ochrany dětí standardy sociální práce s klientem standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany dětí __________ 72) § 98 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

12 Příklady standardů pro OSPOD St. 6 - Sestavení a realizace Individuálního plánu ochrany dítěte 6a - OSPOD má písemně zpracována vnitřní pravidla a postupy pro sestavení Individuálního plánu ochrany dítěte.Pravidla průkazně uplatňuje v praxi. Zásadní kritérium: ano Příklad standardu ke ZDVOP St. 3 - Jednání s klientem o výkonu SPOD a služby 3a - ZDVOP má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých srozumitelným způsobem informuje klienta o výkonu SPOD a poskytovaných službách a průkazně tato pravidla uplatňuje v praxi. Zásadní kritérium: ano Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz

13 Příklad standardů pro pověřené osoby (PO) St. 7. Dohoda o výkonu pěstounské péče s pěstouny a poručníky 7 a - Pověřená osoba uzavírá s pěstouny a poručníky dohodu o výkonu pěstounské péče.Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání dohod a podle těchto pravidel průkazně postupuje. Zásadní kritérium: Ano Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz

14 Příklad standardů pro pověřené osoby (PO) St. 7. Dohoda o výkonu pěstounské péče s pěstouny a poručníky 7 a - Pověřená osoba uzavírá s pěstouny a poručníky dohodu o výkonu pěstounské péče.Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání dohod a podle těchto pravidel průkazně postupuje. Zásadní kritérium: Ano Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz

15 Metodická doporučení MPSV Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřizování zařízení (role kraje) využití státního příspěvku pro zařízení návštěvy dětí u pracovníků zařízení MPSV zadalo VÚPSV výzkum: „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti a financování zařízení“; výzkum bude ukončen na podzim 2011 Dotace ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí Pěstounská péče na přechodnou dobu

16 Ranný vývoj a jeho důležitost v životě dítěte - somatický, motorický, kognitivní, socioemoční vývoj Právní rámec - kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku (podle § 38 zákon č. 20/1966, o péči o zdraví lidu) - pěstounská péče na přechodnou dobu (§ 45a zákon č. 94/1963 Sb., o rodině)

17 Pěstounská péče na přechodnou dobu Vliv ústavní výchovy na vývoj dítěte - opoždění ve všech oblastech: MOŽNÉ DŮSLEDKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V RANÉM VĚKU V OBLASTI SOMATICKÉHO VÝVOJE - Opoždění tělesného vývoje - Oslabený imunitní systém - Zvýšená potřeba specializované lékařské péče - Další interní obtíže DŮSLEDKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V RANÉM VĚKU V OBLASTI INTELEKTU A MOTORIKY - Opožděný rozumový vývoj - Nižší hodnoty rozumových schopností - Opožděný motorický vývoj MOŽNÉ DŮSLEDKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V RANÉM VĚKU V OBLASTI VÝVOJE ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ - Opožděný rozvoj řeči - Omezené schopnosti vyjadřování - Omezená slovní zásoba

18 Pěstounská péče na přechodnou dobu Vliv ústavní výchovy na vývoj dítěte - opoždění ve všech oblastech: MOŽNÉ DŮSLEDKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V RANÉM VĚKU V OBLASTI SOCIOEMOČNÍHO VÝVOJE - Opožděný socioemoční vývoj - Obtíže v sociálním kontaktu - Obtíže s navázáním citových vazeb - Obtíže v rozpoznávání emocí - Nedůvěřivost nebo naopak bezmezná důvěřivost - Nízká sebedůvěra a uvědomění si vlastní hodnoty - Špatné zvládání stresových situací MOŽNÉ DŮSLEDKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V RANÉM VĚKU V OBLASTI PSYCHICKÝCH PORUCH - Častý výskyt psychických obtíží - Časté užívání psychiatrické medikace - Vyšší potřeba speciální psychiatrické péče - Častý výskyt diagnóz poruch emocí, poruch chování, ADHD, úzkostných poruch, posttraumatické stresové poruchy, závislostí - Obtíže v seberegulaci - Nižší frustrační tolerance

19 Pěstounská péče na přechodnou dobu Vývoj dítěte v náhradním prostředí Pěstounská péče na přechodnou dobu poskytuje potřebné rodinné zázemí dětem v tak citlivém období, jako je právě kojenecký věk, kdy je třeba podpořit rozvoj všech oblastí vývoje zejména dostatečným osobním a intenzivním kontaktem dospělého s dítětem. Bezodkladně poskytne dítěti prostředí bezpečné a podporující zdravý vývoj. V tomto věku děti potřebují ze všeho nejvíce individuální péči, interakci s dospělým, vzájemnost, stimulaci a emocionální podporu. Jen tak se mohou správně rozumově i socioemočně vyvíjet. Nároky na pěstounskou péči na přechodnou dobu - kritéria zařazení dítěte – jedná se o jakékoliv dítě, které by za běžných okolností bylo propuštěno z porodnice s biologickými rodiči. - kritéria výběru pěstounů; na osoby žadatelů, kteří mají zájem o činnost PPPD je nutné klást vysoké nároky, a to na rovinách: životního zabezpečení, osobnostních charakteristik, výchovně zdravotních kompetencí, odborných znalostí.

20 Pěstounská péče na přechodnou dobu Specifika péče KOJENECKÝ ÚSTAV PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU Následek Intenzita kontaktu dospělého s dítětem nedostatečná opoždění vývoje ve všech oblastech dostatečná podpora vývoje ve všech oblastech Individuální péče nedostatečná, jen v některých případech, omezený čas na jedno dítě opoždění vývoje ve všech oblastech dostatečná podpora vývoje ve všech oblastech Vztahy nemožnost zažít oboustranné vzájemné vztahy dítěte s dospělým opoždění v socioemočním vývoji podpora vzájemných vztahů dítěte a dospělého podpora socioemočního vývoje, poskytnutí pocitu bezpečí, citového zázemí Variabilita a intenzita podnětů nedostatečná opoždění intelektového a motorického vývoje dostatečná podpora intelektového a motorického vývoje Charakter prostředíústavní omezená podpora vývoje na zajištění základních biologických potřeb rodinná struktura podpora socioemočního vývoje, chápání rodinné struktury, pocitu bezpečí

21 Výstup expertního týmu ministra práce a sociálních věcí Z PROŠETŘENÍ KAUZY TÝRANÉHO CHLAPCE rodiče nemají dostatek rodičovských kompetencí (mnoho rizikových faktorů) rodiče se postupně naučili dissimulovat, věděli, co sociální pracovnice nerady vidí přes dostatek informací nedošlo ke zhodnocení situace rodiny (není to složitý případ) protichůdné informace (šetření v rodině X sousedé) rodině poskytován pouze sociální dohled, nikoli systematická sociální práce neexistence dostatečné sítě sociálních služeb nesystematická práce ze strany lékařů, nepropojení informací, omezená možnost OSPOD ověřit si zdravotní stav dítěte spoléhání se na posouzení situace v rámci trestního řízení sociální pracovnice L.P. – cca rok a půl žádná návštěva OSPOD v rodině

22 Výstup expertního týmu ministra práce a sociálních věcí Z PROŠETŘENÍ KAUZY TÝRANÉHO CHLAPCE - doporučení Přijmout neprodleně zákonnou úpravu zakotvující vyhodnocení situace dítěte a rodiny, vytvořit potřebné metodiky a proškolit v těchto dovednostech všechny sociální pracovníky Stanovit závazné postupy práce pro sociálně-právní ochrany děti, které se zaměří na včasnost řešení Vytvořit efektivní systém předávání informací mezi všemi subjekty, které přicházejí do styku s dítětem a orgány sociálně-právní ochrany dětí Vytvořit podmínky pro vznik a fungování služeb pro přímou práci v rodinách, zejména služeb zaměřených na trénink a posilování rodičovských kompetencí Provést celkovou koncepční změnu systému péče o ohrožené děti, zejména s ohledem na přístupy k dítěti

23 Služby pro rodiny a sociálně-právní ochrana dětí Jaké služby má podporovat stát, kraj, obec? Obec: volnočasové a zájmové aktivity, komunitní služby reagující na potřeby obce a lidí zde žijících Kraj: poskytování komplexních, profesionálních služeb Stát: vysoce specializované služby, služby nadregionálního charakteru, nové typy služeb = služby zcela chybějící (pilotní odzkoušení), skupiny ohrožené vyloučením a diskriminací

24 Služby pro rodiny a sociálně-právní ochrana dětí -postupné sbližování se systémem sociálních služeb – mohou žádat i registrovaní poskytovatelé (aktivity se nesmí krýt se žádost do dotačního řízení na sociální služby -uznané organizace -budeme reagovat na potřeby cílových skupin, nikoli na potřeby poskytovatelů (mám zaměstnance, co teď s nimi?)

25 Služby pro rodiny a sociálně-právní ochrana dětí Preventivní programy na podporu rodin -aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině -aktivizační služby, vzdělávací a tréninkové aktivity, kurzy pro zvýšení rodičovských kompetencí -poradenství v oblasti rodičovství -podpora mezigeneračního soužití Nebudou podporovány aktivity typu volná herna, zájmové kroužky s dětmi (tancování, zpívání, hraní), jazyková výuka, zejména ty, které jsou běžně poskytovány na komerční bázi Podpora náhradní rodinné péče -odborná pomoc a poradenství při výkonu náhradní rodinné péče -podpora a doprovázení náhradních rodin -odlehčovací služby Služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – služby posilující práva dětí -preventivní služby -ambulantní služby -terénní služby -podpůrné služby -služby ve spolupráci s OSPOD

26 SPOLUPRÁCE Odboru sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné s poskytovateli sociálních služeb

27 Děkujeme za pozornost Mgr. Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Klara.Trubacova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Metodické setkání s krajskými úřady a Magistrátem."

Podobné prezentace


Reklamy Google