Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duchovní kultura Evropy 2. přednáška Staré civilizace ovlivňující evropskou kulturu (Egypt, Mezopotámie, Babylonie, Féničané, židovská kultura, Perská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duchovní kultura Evropy 2. přednáška Staré civilizace ovlivňující evropskou kulturu (Egypt, Mezopotámie, Babylonie, Féničané, židovská kultura, Perská."— Transkript prezentace:

1 Duchovní kultura Evropy 2. přednáška Staré civilizace ovlivňující evropskou kulturu (Egypt, Mezopotámie, Babylonie, Féničané, židovská kultura, Perská říše, Mínojská kultura).

2 Nej starší vyspělé civilizace Egypt 4. – 3. tis. př. n. l. éra faraónů Hyperdifuzionisté (vše, veškerá kultura pochází z Egypta) cca 1700 příchod Abraháma do Egypta moc faraonů sahala až na Sinajský poloostrov. Egypt tehdy disponoval přímým obchodním spojením s městem Byblos (dnešní Libanon) otroctví Židů, odchod přes Sinaj Rosettská deska: hieroglyfické písmo rozluštil Champollion) objevena na konci 18. st., text ze 2. st. př. n. l. text ve třech verzích – 2 egyptské, 1 řecká v té době se v Egyptě mluvilo řecky Obr. Rosettská deska v Britském muzeu

3 Sumerské písmo (asi 4000 př.n.l.) Sumerové jsou všeobecně považováni za vynálezce písma. Nejprve obrázkového a potom klínového. Když Sumerové používali obrázkové znaky, měl jeden obrázek význam jen namalovaného předmětu. Egyptské písmo (4000 př.n.l.)

4 Kulturní vlivy ve starověkém Egyptě helénský od 4. st. př.n. l. Alexandrie – knihovna, centrum vzdělanosti židovsko-křesťanský od 30 př. n. l. Alexandrie – překlad Starého zákona (Septuaqinta) alexandrijský patriarchát – evangelista Marek (pol.1.st.) Cyril alexandrijský 4. st. – učitel církve (spor s Nestoriány), Hypattie – filozofka, matematička, astronomka (film Agora) Islámský 7. st. n. l. dobytí Araby

5 Nejstarší vyspělé civilizace Mezopotámie Sumerové 4. – 2. tis. př. n. l., nesemitský národ Opevněné městské státy (Ur, Uruk, Kiš – králové), pravidelná ulic Královské hrobky – lidské oběti (nálezy z hrobky v Uru) použití kola – hrnčířství, stavba vozů, zemědělství (umělé zavodňování), zpracovávání bronzu vytvořen kalendář (rok = 12 měsíců, měsíc = 7denní týdny, den + noc = 24hod.) à potřeba předem určovat dobu záplav polytheismus

6 Sumerové písmo – obrázkové, klínové Epos o Gilgamešovi (nejstarší literární památka), zikkuraty Matematika, geometrie Atriové domky

7 Gilgameš 2500 př. n. l. Gilgameš – ze 2/3 božský původ, strach ze smrti - hledá nesmrtelnost, závěr: cíl není v nesmrtelnosti Enkidu (role ženy) Má historický podklad (král Gilgameš z Uruku) Jedna z nejstarších písemných památek, psaný na hliněných tabulkách, summerské a akkadské verze Mezi Svitky od Mrtvého moře (Qumran scrolls) byl nalezen i text Knihy obrů (Book of Giants) asi z r. 100 př.n.l. Mezi předpotopními obry jsou vyjmenováni i Gilgameš a jeho soupeř Chuvava. Zmínka o potopě světa 11. tabulka: Utanapištim vypráví o potopě (příběh se stal později inspirací pro popis biblické potopy i Noemovy archy, Bible – kniha Genesis). Obr. 11. tabulka - Potopa (Flood Tablet), 7. stol.př.n.l., Ninive

8 Úryvek o potopě světa: Epos o Gilgamešovi, tab. IX... vše, co jsem měl z živého sémě, jsem naložil na ni. Na loď jsem uvedl celou svou rodinu a příbuzné své. Zvěř stepní a drobná zvířata stepní, všechny řemeslníky jsem uvedl na ni. Přichází potopa: Epos o Gilgamešovi, tab. IX Po šest dnů a sedm nocí s potopou burácel vítr a jižní bouře srovnala zemi. A když sedmý nadešel den, ustala jižní bouře, potopa i boj, jenž jako rodička kol sebe tloukl. Uklidnilo se moře, utišilo, bouře i potopa ustaly. Na moře jsem pohlédl, všude zavládlo ticho a všechno lidstvo se v bahno proměnilo. Jak plochá střecha se prostíral močál. Poklop jsem otevřel a na mou tvář dopadlo světlo. Poklekl jsem a usedl v pláči. Utanapištim vypustil holubici, pak vlaštovku. Obě se vrátily zpět. Nakonec vypustil havrana, který se již nevrátil. To bylo znamením, že vody ustoupily. …vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Noe otevřel okno, jež v arše udělal, vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země.

9 Akkadská říše – 3. tis. př. n. l. Mezopotámie pod vládou jediného rodu – první politická jednotka (sjednocení celé Mezopotámie ve veleříši, rozsah od Íránu až po Egejské moře, založení města Babylón) semitská populace - král Sargon akkadský Asýrie – 2. tis. př. n. l. severní část Mezopotámie (Aššurbanipalova knihovna v Ninive – pokus o shromáždění všech dosavadních znalostí, 5000 hliněných tabulek, král A. uměl číst a psát) Babylónie – 2. tis. př. n. l. jižní část Mezopotámie

10 Starobabylónská říše – Chammurapi (18. st. př. n. l., současník Abrahama) dobyl Asýrii, Babylón – největší rozkvět Tři vrstvy obyvatelstva: privilegovaní (vlastníci pozemků a otroků), nižší vrstva - svobodní, ale závislý na privilegovaných – řemeslníci, zemědělci, otroci Chammurapiho zákoník – 1700 př. n. l. jeden z nejstarších na světě (klínopisem v akkadském jazyce) Dotýká mnoha oblastí lidského života a je zajímavé, že u některých činností stanovuje pevné ceny, složitý, inklinuje k právnímu pozitivizmu – platí přesně, co je v zákoně, zákon nadřazen spravedlnosti)

11 Spravedlivé zákony, které Chammurapi, král mocný, pevně stanovil a zemi opatřil řádný mrav a dobré vedení (…), aby spravedlnosti dal vzejít na zemi, aby vyhubil bezbožníky zlosyny, aby silný nekřivdil slabému (…) Tedy: český překlad Josef Klíma 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. 109. Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena. 195. Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. 196. Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. 197. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. 198. Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. 205. Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho. 233. Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

12 Chetité – indoevropský národ, oblast turecké Anatolie, 16. st. př. n. l. dobytí Babylónu polytheismus zemědělství, železné zbraně chetitské klínové písmo - nejstarší zaznamenaný indoevropský jazyk rozluštil český badatel Bedřich Hrozný (založil chetitologii, rektor UK 1939 – 1940)

13 Neustálé boje, dobývání a plenění mezi říšemi (Ninive, Babylón, ) Obr. Ninive – palác Senacheriba podle rekonstrukce archeologa Novobabylónská říše Nabuchodonsor II. (dobytí Judei a Jeruzaléma, babylónské zajetí, začátek 6. st. př. n. l.) Babylón – pupek světa, Babylónská věž visuté zahrady princezny Semiramis (Koldewey)

14 Sedm divů světa Egyptské pyramidy - 2550 př.n.l. Egypťané Visuté zahrady - 600 př. n. l. Semiramidiny Babylóňané Feidiův Zeus v Olympii - 435 př. n.l. Řekové Artemidin chrám v Efesu - 550 př.n.l. Řekové Mauzoleum v Halikarnassu - 351 př. n. l Helénská civilizace Rhódský kolos - 292-280 př. n.l. Helénská civilizace Maják na ostrově Faros - 3. století Egypt

15 Údaje z osobního i veřejného života zachycen na fragmentech hliněných tabulek, papyrech, malbách. Chrámová prostituce (Summer, Akkad, Babylónie – znalost milostného umění – nejstarší popis soulože – Epos o Gilgamešovi, kněžky bohyně Ištar měli povinnost neustále opakovat rituál tělesného styku zajišťující plodnost a úrodu – náboženský motiv služby, i když za mzdu, nejstarší profesionální nevěstky) zástupný porod (Genesis 21:11-2, Abrahám, Sára, Hagar, Ezau), užívání antikoncepce V náboženství zástupné oběti Tanec – erotický prostředek (Bible – Salome tančí Herodovi) Znalost a výroba mýdla, lázně s vanami (3 tis.př. n. l.,Egypťané – koupel v Nilu, vany ne, primitivní sprchy) Péče o zuby – žvýkání aromatických větviček v Babylónu, Egypt – ústní voda, zubní protézy – Etruskové (ze slonové kosti, zlaté můstky – Římané měli etruské zubaře Kosmetika, líčidla, vonné masti a oleje – cedr, myrha, cypřiš, šperky (Mezopotámie, Egypt, Středomoří - Féničané)

16 Semitské národy Kniha Genesis 10 kap.– Noemovi synové Šém (Semité), Cham (Hamité – černí Afričané) – semitohamitská jazyková skupina a Jafet (Indoevropané – Médové, Peršané, Kurdové…) Semité – označení pro lidi mluvící některým ze semitských jazyků (aramejština, hebrejština, akkadština, babylónština, arabština…): nejstarší písemné památky na území Mezopotámie, pak Arab. polostrov, severní Afrika) Židé – od Izáka a Jákoba (12 izraelských kmenů, v Egyptě se za 400 let stali národem), Juda – proto Židé Ἰ ουδα ῖ ος Iudaios ) Arabové – od Izmaela, syna Hagar (Hospodin přislíbil také potomstvo, nechtěl je nechat zahynout)

17 Abrahámovi potomci Abrahám + Sára = Izák Hagar Izmael Izák + Rebeka = Ezau (prodal prvorozenství za jídlo – Edom) Jákob (Egypt) Jákob + Lea Zilpa Ráchel Bilha 12 kmenů izrelských Podle židovské a islámské tradice: Izmael – podle Koránu prorok, předek Arabů Izák – předek Židů

18 Dějiny Židů Bible, Starý zákon – hebrejsky, část aramejsky 1800 př. n. l. Abrahám (Ur) Mojžíš, 1250 vyvedení z Egypta přes Sinaj (Desatero přikázání) do Země zaslíbené dobývání území kenaanských kmenů, Hebrejové se usazují, přejímají usedlý způsob života, nebezpečí převzetí kennanských bohů (polyteistické náboženství – Dagon, Baal, Aštarta – dětské a lidské oběti) Židé (s velkým písmenem) – národ židé (s malým písmenem) – náboženská příslušnost – rozšíření do celého světa Septuaginta - překlad Starého zákona do řečtiny a vůbec nejstarší zachovalý překlad Starého zákona, který vznikal v Alexandrii přibližně od 3. do 1. století př. n. l., určeno pro mimopalestinské Židy Biblické dějiny mají úzkou propojenost s evropskými dějinami

19 Kenaán – území dnešního Izraele, Sýrie, Libanonu Pelištejci (Filištíni) 1200 př. n. l. jižní pobřeží Palestiny dobyli - trvalí nepřátelé Izraelitů, nesemitského původu, mořský národ z Kréty – podobnost s mínojskou kulturou Střety mezi Židy a Pelištejci (David a Goliáš, Samson a Dalila) Féničané semitský národ, východní pobřeží Středozemního moře – (města Tyros, Sidon) Od 1. tis. př. n. l. tvořili a osidlovali západní pobřeží Středozemního moře, kolonie (osady na jihu Španělska, v Maroku, Tunisu - městský stát Kartágo) Námořní obchod – výrobky z hlíny, skla, kovu a vyráběli bavlněné oděvy. Látky barvili purpurem. Proslulí stavbou lodí, tkalcovstvím, leštěním drahokamů, vyváželi zlato, měď, cín, železo, mramor Fénické písmo - národy Blízkého východu Vzniklo z převzatých hieroglyfických znaků, 22 písmen převzali Řekové (přidali samohlásky), základ latinky

20 Féničané, Kanánci Fénické kolonie Kanaán

21 Nejstarší civilizace

22 Izraelské kmeny

23

24 Perská říše - Achaimenovská říše (7.st. – 330 př. n. l.) „země náležející králi“ Centrum: Persepole viz obr. Érán šahr (říše Árjů) - 3. století n. l., kdy se monarchie potřebovala vymezit vůči Římu Kýros II. - propuštění Židů z babylónského zajetí, perská náboženská politika byla značně odlišná od babylonské. Umožňovala vlastní náboženskou samosprávu – návrat Židů do vlasti, 515 stavba nového chrámu) Rozsah říše – od Egypta po Indus, Thrákie, Makedonie Alexandr Makedonský – 4. st. př. n. l. – míchání kultur: počátek helénismu přejímání perské kultury – dobytí Babylónu

25 Perská říše - rozmach

26 Árijové Podle Hérodota se Médové sami původně nazývali Árjové (kultivovanost, vznešenost) svastika byla prastarý árijský symbol V sanskrtu pojem árja ('vznešený') Árijové – Indoevropané (Sarmati, Kimériové, Skythové, Chetité – kočovné stepní národy…)

27 Zneužití symbolu štěstí Svastika – symbol štěstí - náboženský symbol - symbol různých organizací - dekorativní prvek - symbol nacismu Makedonská helma Kréta – zdobení vázy, Přívěšek Římská mozaika – 2. st. n. l.

28 Americký indiánský basketbalový tým v roce 1909 Sluneční symbol germánských Vandalů a Slovanů (tzv. Ruce Boha). Vlajka finského letectva (1918 - 1945). Prezidentská standarta Finska (současnost). V budhismu a hinduismu

29 Symbolika kříže jeden z nejstarších a nejznámějších symbolů popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané, neužívali jej však Egypťané a Řekové. V římské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, neřímských občanů. na kříži popraven i Ježíš Kristus, kříž od 5. st. typickým znamením křesťanství.

30 Počátek evropské kultury Egejské kultury Kréta - Mínojská kultura (podle krále Minoa) Doba trvání Mínojské civilizace: 2600 -1500 př. n. l., zemětřesení a výbuch sopky Knóssos (Arthur Evans) palác v Knósssu podle mýtů labyrint, kde žil Minotaurus (architekt Daidalos, jeho syn Ikaros, Ariadna a Theseus) symbol kříže Kréta – námořní obchodní křižovatka cest ze tří kontinentů, setkávacím místem kultur Asie, Afriky a Evropy (obchod s keramikou, šafránem, umělecké předměty ze zlata, slonoviny, bronzu) Obchod provozovali mezi Řeckem, Mykénami, Kyprem, Sýrií, Anatolií, Egyptem, Mezopotámií i dalekým Španělskem.

31 Mínojská kultura 1.Bohyně Matka země – znázornění s hady 2.Cvičení s býky, freska – malba do vlhké omítky, palác v Knóssu 3.Palác v Knóssu objevený britským archeologem A.Evansem kolem 1900

32 Mykénská kultura 1600-1000 př. n. l Kultura pevninského Řecka Vpád Achájů (první Indoevropané v egejské oblasti, předchůdci Řeků) ovládli Krétu, jižní Řecko -1500 př. n. l konec mínojské kultury Rozvoj kultury v Mykénách (H. Schliemann, posmrtná zlatá, maska Agamemnóna) Nástupci Achájů: Dórové, Iónové, Aiolové

33 Keltové Dub – posvátný strom, přírodní božstva Kultura - lidské oběti, msta, žena rovnoprávná s mužem, Galie – monogamní rodina, Irsko, Britské ostrovy – nevázanost, manželství na zkoušku… Sv. Patrik – patron Irska, 4. st. Obchodování s Řeckem, Etrusky (obohacení kultury – figurativní kresba) První písemná zmínka o Keltech od řeckého historika ze 6. st. př. n. l., zápisky z gallské války od Caesara Keltové v Malé Asii (Galatové – list apoštola Pavla) Nepoužívali písmo, učili se náboženskou nauku nazpaměť (druidové – kněží) Prvky keltské kultury dnes obr.Kultura halštatská


Stáhnout ppt "Duchovní kultura Evropy 2. přednáška Staré civilizace ovlivňující evropskou kulturu (Egypt, Mezopotámie, Babylonie, Féničané, židovská kultura, Perská."

Podobné prezentace


Reklamy Google