Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17.9.2013 Setkání účastníků projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ CZ.1.07/1.1.00/44.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17.9.2013 Setkání účastníků projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ CZ.1.07/1.1.00/44.0009."— Transkript prezentace:

1 17.9.2013 Setkání účastníků projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ CZ.1.07/1.1.00/44.0009

2 Základní obdržené materiály Kontakty Podpisový vzor Miniprojekt Rozpočet miniprojektu PN Rozpočet NN Základní pravidla pro výběrová řízení Pravidla publicity Výkazy práce

3 Povinné porady v rámci projektu Porada realizačního týmu na školách – (minimálně koordinátor, výkonný pracovník, finanční manažer) – 1 x za měsíc Porada koordinátorů SŠ s řídícím výborem projektu – harmonogram byl rozeslán a připomínkován (rozdělení dle okresů na 3 skupiny) Porada finančních manažerů – vždy dle potřeby Ze všech porad bude proveden zápis, který bude součástí monitorovací zprávy

4 Kontakty – finální aktualizace Realizační tým v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Škola: jméno, příjmení, titultelefone-mail koordinátor aktivit na SŠ finanční manažer na SŠ výkonný pracovník na SŠ hlavní kontaktní e-mailová adresa Na základě těchto údajů Vám připravíme podpisové vzory, které Vám budou rozeslány e-mailem.

5 Podpisový vzor – příloha 1. Monitorovací zprávy Vyplněný podpisový vzor 2x vytisknout, jeden originál je třeba poslat realizačnímu týmu na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, detašované pracoviště, Lipenská 54, 779 00 Olomouc do 30.9.2013, druhý si necháte založený ve škole.

6 Miniprojekt Přepracovaný miniprojekt tak, aby korespondovaly klíčové aktivity partnerů s plánem aktivit příjemce Povinné výstupy projektu Další úvazky v projektu

7 Rozpočet miniprojektu Upravený rozpočet projektu – orientační Prosím o úpravu zabarvených políček Vklad vlastních prostředků na účet Požadované změny v rozpočtu předkládejte v termínech: 1.Do 15.10.2013 2.Po výběrových řízeních, respektive do 31.1.2014 3.Po výběrovém řízení na tablety 4.Jen výjimečně a v nevyhnutelných případech Změnu v rozpočtu nelze udělat bez souhlasu realizačního týmu! Musí být předem schválena odborem CERA!

8 Rozpočet nepřímých nákladů jednotlivých miniprojektů Vypracovaný orientační rozpočet pro čerpání nepřímých nákladů Účetní/administrativní pracovník (ZS, DPP) Kancelářské potřeby Cestovné realizačního týmu Vedení účtu Výběrové řízení a propagace rezerva

9 Propagace Pravidla publicity ve složce Bude upřesněn seznam propagačních předmětů Každá škola bude nakupovat dle rozpočtu nepřímých nákladů

10 Ověřování zadávání veřejných zakázek odborem CERA Před zahájením výběrového řízení, kontrola bude provedena do 10 pracovních dnů Týká se těchto škol: SPŠ Přerov, Havlíčkova SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník SPŠ Hranice SŠ polytechnická Olomouc

11 Předběžná evidence všech výběrových řízení projektu Poslat seznam všech výběrových řízení projektu za školu na e-mail: m.pustaj@kr-olomoucky.czm.pustaj@kr-olomoucky.cz Kontrola nezákonného dělení zakázky Kontrola limitů zakázky

12 Základní pravidla pro výběrová řízení Partneři si připraví svá výběrová řízení a pošlou je ke kontrole a ke schválení realizačnímu týmu Připravená výběrová řízení zasílejte elektronicky na adresu: m.pustaj@kr-olomoucky.cz

13 Postup pro zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU při předpokládané hodnotě plnění nejméně 100 000 Kč bez DPH a nedosahující 1 000 000 Kč bez DPH pro dodávky a služby a nedosahující 3 000 000 Kč bez DPH pro stavební práce Při provádění průzkumu trhu je zadavatel povinen písemně (v listinné nebo elektronické podobě) vyzvat k podání nabídky minimálně 5 dodavatelů a současně uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na webových stránkách poskytovatele (MŠMT nebo ZS). Aby bylo oznámení o zahájení výběrového řízení vyvěšeno ve stanoveném termínu, doporučuje se zaslat oznámení minimálně 3 pracovní dny předem. U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH současně s odesláním výzvy zadavatel může uveřejnit výzvu i na svém profilu zadavatele případně webových stránkách.

14 Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy (prokázat např. podacím lístkem k poštovní zásilce) a současně uveřejnění oznámení. O připraveném výběrovém řízení bude zadavatel informovat prostřednictvím řídícího výboru projektu vedoucího věcně příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovědného člena Rady Olomouckého kraje. Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí, kterou jmenuje na základě svého rozhodnutí zadavatel. Zřizovatel může navrhnout do poradního orgánu 1 člena. Tento návrh zadavatel musí akceptovat.

15 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva a uzavřenou smlouvu včetně případných dodatků spolu s protokolem o hodnocení nabídek, jejichž hodnota nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH je zadavatel povinen zveřejnit na webu MŠMT nebo ZS. Smlouvy, jejíž cena přesahuje 500 000 Kč bez DPH a to včetně všech jejich změn a dodatků bez DPH je zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

16 Výkaz práce

17 Postup při vyplňování výkazu práce Registrační číslo a název projektu máte vyplněno ve vzoru, který jsme rozesílali Název příjemce podpory: Název školy Pořadové číslo MZ: nevyplňovat, vyplníme my Jméno a Příjmení: vyplnit Pracovní pozice: vyplnit pozici uvedenou ve smlouvě (DPČ, DPP), název musí být shodný s rozpočtem Vykazovaný měsíc a rok: vyplnit měsíc/rok Druh pracovního poměru: vyplnit DPČ popřípadě DPP dle smlouvy

18 Výše měsíčního úvazku v hodinách: vyplnit dle smlouvy, POZOR musí korespondovat s výplatnicí Další úvazek v projektech příjemce/partnera: vyplnit v případě, že pro příjemce popřípadě některého z partnerů projektu pracujete v nějakém dalším projektu, v opačném případě napíšete 0 Úvazek v další činnosti pro příjemce/partnera: vyplnit v případě, že pro příjemce popřípadě některého z partnerů projektu pracujete mimo projekty, v opačném případě napíšete 0 Součet úvazků u pedagoga nesmí přesáhnout 1,5 úvazku, u nepedagogického pracovníka 1,0 úvazku !!! Je třeba k tomuto vyplnit Čestná prohlášení o nepřekročení úvazku. Právní odpovědnost za dodržení přejímá škola – koordinátor projektu. Název dne v měsíci: vyplnit po, út, st, čt, pá, so, ne - dle aktuálního měsíce Počet odpracovaných hodin: vyplnit počet hodin odpracovaných pro projekt

19 POZOR – vyplňujete-li i jiné výkazy práce, nesmí se vám krýt ani činnosti ani hodiny, nelze pracovat 10 hodin v projektu a 10 hodin v rámci téhož zaměstnavatele či partnera, nelze být 4 hodiny na poradě školy jako účetní a stejné 4 hodiny jako finanční manažer Detailní popis vykonaných aktivit: co nejpřesněji specifikovat práci, kterou jste vykonávali NELZE UVÁDĚT: kopírování, tisk materiálů, účtování, archivace, zajišťování propagace a ostatní práce spadající do nepřímých nákladů NESTAČÍ UVÁDĚT: jednání s …., příprava porady, příprava materiálů, příprava monitorovací zprávy, kompletace čehokoliv,

20 JE TŘEBA uvádět přesnou specifikaci, s kým a o čem se jednalo, co přesně se připravovalo (ale netisklo!), co přesně se dělalo na monitorovací zprávě, co se kompletovalo Dovolená se Vás týkat nebude Počet hodin proplacených v daném měsíci za projekt: nesmí být vyšší než Součet hodin souvisejících s projektem, MUSÍ korespondovat s výplatnicí daného měsíce Datum: vyplnit poslední pracovní den v měsíci, popřípadě první měsíce následujícího Podpis nadřízeného pracovníka: podepisuje koordinátor, koordinátorovi ředitel, v případě, že koordinátor a ředitel jsou jedna osoba podepisuje finanční manažer

21 Další úvazky v projektu (DPP) Odborný garant spolupráce VŠ Odborný garant spolupráce SŠ Odborný garant spolupráce na ZŠ Vedoucí volnočasových aktivit Tvůrce výukových pomůcek/metodik Externí expert

22 Odborný garant spolupráce VŠ má za úkol ve vybraných klíčových aktivitách v rámci volnočasových aktivit pro žáky, povinné výuky a programů vzájemného učení přenos odborného know-how z akademické sféry na středoškolskou úroveň a získání zájmu cílových skupin o studium přírodovědných a technických oborů. Sám bude během těchto akcí a setkání aktivně působit a přispívat k vysoké kvalitě poskytovaných služeb. Bude úzce spolupracovat s vedoucím volnočasové aktivity/odborným garantem spolupráce a dalšími zapojenými pedagogickými pracovníky při vytváření konkrétních náplní realizovaných akcí a výuky. Pro každou takovouto akci si tak připraví vlastní část programu/výuky, který poté bude realizovat. Dále se bude podílet na sběru a implementaci podnětů a připomínek v rámci zpětné vazby od cílových skupin a realizačního týmu.

23 Odborný garant spolupráce SŠ se bude primárně zapojovat ve vybraných klíčových aktivitách v rámci programů vzájemného učení a sdílení učeben/laboratoří pro povinnou výuku žáků ZŠ. Náplní jeho práce bude nejen odborný dohled nad realizovanými aktivitami, ale také částečná příprava náplně těchto aktivit tak, aby byl vytvářen pro žáky poutavý program, který povede k získání zájmu cílových skupin o studium přírodovědných a technických oborů. Sám bude během těchto akcí a setkání aktivně působit a přispívat k vysoké kvalitě poskytovaných služeb. Bude úzce spolupracovat s dalšími členy realizačního týmu při plánování a přípravě konkrétních akcí a aktivit. Dále se bude podílet na sběru a implementaci podnětů a připomínek v rámci zpětné vazby od cílových skupin a realizačního týmu.

24 Odborný garant spolupráce ZŠ bude vystupovat v rámci projektu jako hlavní kontaktní osoba ze spolupracující základní školy při spolupráci s partnerem projektu. Bude se primárně zapojovat ve vybraných klíčových aktivitách v rámci programů vzájemného učení a sdílení učeben/laboratoří pro povinnou výuku žáků ZŠ. Náplní jeho práce bude nejen odborný dohled nad realizovanými aktivitami, ale také částečná příprava náplně těchto aktivit tak, aby byl vytvářen pro žáky poutavý program, který povede k získání zájmu cílových skupin o studium přírodovědných a technických oborů. Sám bude během těchto akcí a setkání aktivně působit a přispívat k vysoké kvalitě poskytovaných služeb. Bude úzce spolupracovat s dalšími členy realizačního týmu při plánování a přípravě konkrétních akcí a aktivit. Dále se bude podílet na sběru a implementaci podnětů a připomínek v rámci zpětné vazby od cílových skupin a realizačního týmu.

25 Vedoucí volnočasové aktivity bude vystupovat v rámci projektu jako hlavní osoba, která bude mít na starost přípravu a řízení volnočasových aktivit. Bude se primárně zapojovat ve vybraných klíčových aktivitách v rámci volnočasových aktivit a volnočasových kroužků. Náplní jeho práce bude nejen odborný dohled nad realizovanými aktivitami, ale také částečná příprava náplně těchto aktivit tak, aby byl vytvářen pro žáky poutavý program, který povede k získání zájmu cílových skupin o studium přírodovědných a technických oborů. Sám bude během těchto akcí a setkání aktivně působit a přispívat k vysoké kvalitě poskytovaných služeb. Bude úzce spolupracovat s dalšími členy realizačního týmu při plánování a přípravě konkrétních akcí a aktivit. Dále se bude podílet na sběru a implementaci podnětů a připomínek v rámci zpětné vazby od cílových skupin a realizačního týmu.

26 Tvůrcem výukových pomůcek/metodikem se rozumí osoba, která má odbornou kvalifikaci, stejně tak jako zkušenosti potřebné k realizaci projektu po obsahové stránce. Náplní práce bude příprava materiálů pro QR kódy. QR kódy budou obsahovat informace k nakoupeným strojům a zařízením (jejich vlastnosti, funkce, využití apod.), pracovní a studijní postupy v textové i interaktivní podobě, úkoly, řešení, příklady apod. Na každé škole tak bude figurovat tvůrce výukových materiálů (QR kódů), který bude sestavovat materiály pro daná zařízení a příslušné obory na škole, tyto budou dále tříděny a vytvoří tak komplexní vzdělávací interaktivní produkty. Tvůrce bude poskytovat svůj veškerý odborný, profesní a profilový potenciál a znalosti při tvorbě veškerých výstupů projektu (zejména připravovaných materiálů) dále aplikovaných ve vyučovací praxi. V případě finalizace výukových pomůcek se u něj předpokládá součinnost s osobami/firmami zajišťujícími tuto finalizaci.

27 Externím expertem je specialista pro příslušnou oblast vzdělávání v závislosti na zaměření jednotlivých partnerských škol. Hlavní pracovní náplní externího experta je spolupráce při tvorbě výukových materiálů a při povinné výuce žáků středních škol. Externí expert bude spolupracovat s koordinátorem projektu při konkretizaci obsahu a výstupů projektu. Bude zpracovávat vlastní učební materiály, popř. připravovat prezentace, bude se podílet na sběru a implementaci podnětů a připomínek v rámci zpětné vazby od cílových skupin a realizačního týmu, evaluaci a finálním dopracování materiálů kurzů, stejně tak jako komunikaci s cílovou skupinou projektu. Dle potřeby se taktéž bude účastnit schůzek realizačního týmu projektu.

28 Výukové okruhy – metodické skupiny Bude se podílet každá škola – nejméně v jedné oblasti Metodické skupiny – 5 – 8 metodiků Schůzky Příprava materiálů pro QR kódy Ukázkové hodiny Každá škola dodá nejlepšího učitele z dané oblasti dle rozpisu

29 strojírenství elektrotechni kařemeslabiologiechemiefyzika Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Střední průmyslová škola Hranice Střední škola technická a zemědělská Mohelnice

30 strojírenství elektrotechni kařemeslabiologiechemiefyzika Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. Listopadu 49 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová-lázně 458 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55 Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189


Stáhnout ppt "17.9.2013 Setkání účastníků projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ CZ.1.07/1.1.00/44.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google