Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Představení Metodiky opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Mgr. Klára Čmolíková Cozlová Ing. Martina Hajná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Představení Metodiky opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Mgr. Klára Čmolíková Cozlová Ing. Martina Hajná."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Představení Metodiky opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Mgr. Klára Čmolíková Cozlová Ing. Martina Hajná

2 PREZENTUJÍCÍ220.9.2016 Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Obsah setkání Vznik Metodiky Projekt„Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“, reg. č. CZ. 1.04/3.4.04/76.00238 Obsah metodiky Doporučení pro realizaci opatření na podporu slaďování Prostor pro diskusi

3 PREZENTUJÍCÍ320.9.2016 Tvorba Metodiky Aktivita projektu i Kraje Vysočina Rodinné/genderové audity Strategický plán rozvoje Kraje Vysočina vnímá potřebu zvyšovat kvalitu sociálního a rodinného prostředí zlepšováním podmínek na trhu práce a podporou prorodinné politiky (2006) Na základě sekundární analýzy závěrečných zpráv z genderových auditů Analýza hodnocení plnění jednotlivých indikátorů auditů Analýza navrhovaných doporučení auditů Identifikace oblastí tvorby opatření na podporu slaďování pro příspěvkové organizace Autorství Metodiky a PODĚKOVÁNÍ Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

4 PREZENTUJÍCÍ420.9.2016 Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ Struktura metodiky Úvod – úvodní slovo radního, vyjádření auditovaných příspěvkových organizací, zaměření metodiky Základní pojmy – genderový a rodinný audit, příspěvkové organizace, téma slaďování Závěry genderových auditů vybraných příspěvkových organizací kraje Metodika opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života Příklady dobré praxe

5 PREZENTUJÍCÍ520.9.2016 Klíčové pojmy Rovné příležitosti Age management Rodinné audity/genderové audity v organizacích zřízených Krajem Vysočina Slaďování práce a rodinného života/osobního života/work-life- balance Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

6 PREZENTUJÍCÍ620.9.2016 Oblasti metodiky opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Přijímání a propouštění pracovnic/pracovníků Struktura a podpora diverzity Vzdělávání a rozvoj Hodnocení a odměňování Soulad pracovního a osobního života Organizační kultura Komunikace a jazyk Pracovní prostředí a atmosféra Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

7 PREZENTUJÍCÍ720.9.2016 Oblast přijímání a propouštění/odchod  Z pracovat strategii organizace v oblasti náboru  Tvorba pozitivního vnějšího obrazu organizace  Podpora diverzity  Inzerce bez generického maskulina  Spolupráce se školami  Interní nábor  Zabezpečit objektivitu ve výběrovém řízení  Eliminace předsudků prostřednictvím hodnocení uchazečů/ek skrze indikátory  Nastavení zájmu o kvalitu kandidátů – plnění úkolů  Formalizace výběrového řízení  Zpracovat zásady propouštění, využívat principy age managementu  Transparentní kritéria  Mezigenerační transfer znalostí  Flexibilní formy práce a postupné ukončení pracovního poměr  Etický kodex pracovníků a pracovnic Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

8 PREZENTUJÍCÍ820.9.2016 Oblast zaměstnanecké struktury  Snižovat neopodstatněnou vertikální a horizontální segregaci  Sledování struktury pracovních sil a zaměstnaných  Homogenizované týmy postrádají inovativnost, dynamiku a nemají tendenci k růstu  Práce s diverzitou a příprava vedení k řízení heterogenních týmů  Podporovat prostupnost žen a mužů na pracovní pozice pro ně netypické či obtížně dostupné  Využití speciálních mentoringových, nástupnických či rozvojových programů  Zpracovat strategii age managementu  Věk vnímat v kontextu životního cyklu a přechodových období  Zaměřit se na témata mentoringu, pracovní aktivity v důchodovém věku, flexibilních forem práce a částečných úvazků Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

9 PREZENTUJÍCÍ920.9.2016 Oblast dalšího vzdělávání a osobního rozvoje  Nabízet funkční adaptační proces  Nejen pro nově příchozí, ale i navrátivší se zaměstnance/zaměstnankyně  Zohlednit motivaci zapojených pracovnic/pracovníků  Zpracovat komplexní strategii rozvoje lidských zdrojů  Nejen s ohledem na vzdělávání pro výkon povolání –Zdůraznit i měkké dovednosti a prevence syndromu vyhoření  Zaměřit se na různé formy vydělávání, včetně interních lektorských a mentorských zdrojů  Propojit adaptační proces s následným programem osobního růstu a plánováním kariéry (interní výběrová řízení, nástupnictví) –Zohlednit skutečnost ztížené (přerušované) kariéry žen, pracovat s předsudky Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

10 PREZENTUJÍCÍ1020.9.2016 Oblast hodnocení, odměňování, benefitů  Zavést systém hodnocení pracovního výkonu  Systematický a pravidelný proces hodnocení, s možností zpětné vazby  Jeho nastavení připravovat ve spolupráci s vedoucími, proškolit vedoucí o realizaci  Eliminovat předsudky, stereotypy  Nehodnotit pouze formálně, hodnocení tím ztrácí svůj motivační potenciál  Provázat hodnocení pracovního výkonu s odměňováním  Využít pohyblivé složky mzdy  Odměny za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů  Monitorovat strukturu odměňování dle pohlaví, věku a pracovní pozice  Vytvořit přehledný systém benefitů a evidovat čerpání Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

11 PREZENTUJÍCÍ1120.9.2016 Oblast slaďování pracovního a osobního života 1/2  Zavést strategii age managementu  Zvýšit zájem organizace o zaměstnance, podporovat pečující  Nabízet sick-days i pro potřeby péče o děti či stárnoucí rodiče/jiné závislé osoby  Podpora pro doprovod dětí/rodičů/závislých osob k lékaři  Možnost zřízení firemních školek/dětských skupin, příspěvky na služby péče o děti  Vyvážit i podporu bezdětných – příspěvek na letní dovolenou apod.  Podporovat dojíždění do zaměstnání  Příspěvky na sdílení cest, na dopravu jako forma benefitu  Komunikace s poskytovatelem veřejné dopravy a posílení spojů či úprava časů  Parkování Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

12 PREZENTUJÍCÍ1220.9.2016 Oblast slaďování pracovního a osobního života 2/2  Nabízet flexi formy práce  Aktivně nabízet různé formy, včetně postupného snižování či zvyšování pracovních úvazků  Zaměřit se na MD/RD, práci seniorů a seniorek  Monitorování dovolených a jejich spravedlivé rozvržení  Zavést systém managementu mateřských/rodičovských dovolených  Specifikovat způsoby komunikace, řešení obtíží před nástupem na mateřskou dovolenou, způsoby komunikace v průběhu rodičovské dovolené, možnosti dalšího vzdělávání, možnosti průběžné spolupráce, přípravu na návrat zpět do zaměstnání a flexibilní formy práce apod.  Cílit na muže i na ženy. Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

13 PREZENTUJÍCÍ1320.9.2016 Oblast organizační kultury  Rozvíjet moderní styly vedení a spolupráce  Snaha vytvářet komplexní vztahy mezi vedoucími pracovníky/icemi a podřízenými, užívání koučinku, mentoringu, týmové spolupráce a účasti na spolu-rozhodování (přesun na nižší výkonné stupně)  Upravit oblast rovných příležitostí a prevence negativních sociálních jevů  Formalizace politiky rovných příležitostí do interní kultury  Zaměření se na negativní jevy jako šikana, mobbing, bossing či sexuální obtěžování, i diskriminaci na různém základě Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

14 PREZENTUJÍCÍ1420.9.2016 Oblast komunikace a jazyka  Zpracovat interní komunikační strategii  Funkční informační kanály pro zaměstnance/zaměstnankyně  Navazovat na monitoring názorů a postojů, zpětnou vazbu ze strany zaměstnaných  Institut ombudsmana  Omezovat používání generického maskulina  „Jazykové zneviditelňování“ méně zastoupeného pohlaví  Rozvíjet komunikační dovednosti směrem ke klientům  Rozvíjet protikonfliktní komunikační styly, podporovat zvládání krizových situací, pracování se zpětnou vazbou a kritikou  Propagace organizace jako pracoviště přátelské rodině a rovným příležitostem  Zaměřit se na vizuální podobu webových stránek i tištěných materiálů Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

15 PREZENTUJÍCÍ1520.9.2016 Oblast pracovního prostředí a atmosféry v organizaci  Vytvářet bezpečné, příjemné, motivující prostředí  Bezbariérovost, bezpečnost, ochrana zdraví při práci  Sbližovat pracovnice/pracovníky prostřednictvím nástrojů interní komunikace  Využívat společenské, sportovní a kulturní aktivity  Workshopy a prezentace, interní školení  Časopis, online nástěnky Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

16 PREZENTUJÍCÍ Žijeme a pracujeme na Vysočině – poděkování Děkuji za pozornost. Klára Čmolíková Cozlová e-mail: cozlova@email.cz 1620.9.2016


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Představení Metodiky opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Mgr. Klára Čmolíková Cozlová Ing. Martina Hajná."

Podobné prezentace


Reklamy Google