Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etická výchova Etická výchova v praxi na 1. stupni ZŠ Mgr.Jana Műllerová ZŠ Jihlava Nad Plovárnou 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etická výchova Etická výchova v praxi na 1. stupni ZŠ Mgr.Jana Műllerová ZŠ Jihlava Nad Plovárnou 5."— Transkript prezentace:

1 Etická výchova Etická výchova v praxi na 1. stupni ZŠ Mgr.Jana Műllerová ZŠ Jihlava Nad Plovárnou 5

2 Hodina etické výchovy Cíl hodiny – výchovný program Výchovný styl Výchovné metody

3 Metody zážitkové pedagogiky Prostřednictvím prožitku si žáci dojdou k cíli – k etickému pravidlu Učitel moderátorem Práce v kruhu

4 Výchovný styl Vytvoříme ze třídy výchovné společenství Přijměme dítě takové, jaké je Připisujeme pozitivní vlastnosti /očekávání/ Formulujeme jasná a splnitelná pravidla Na negativní jevy reagujeme klidným poukázáním na důsledky Odměny a tresty používáme opatrně Vybízíme k prosociálnímu chování Zapojme do vyučovacího procesu rodiče Buďme nositeli radosti

5 Výchovný program EtV – stupně programu /10 schodů/ Komunikace Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa, řešení problémů a úloh Vyjadřování a komunikace citů Empatie Asertivita Reálné a zobrazené vzory Pomoc, přátelství a spolupráce Komplexní prosociálnost

6 Výchovný program - Aplikační témata Etické hodnoty Sexuální život Rodinný život Duchovní rozměr člověka Ekonomické hodnoty

7 Cíl hodiny Cílem hodiny etické výchovy je postupně probouzet, rozvíjet a upevňovat dispozice a schopnosti, které navozují a ulehčují prosociální chování /10 schodů/ Prosociální chování – jednání, jež přináší prospěch druhé osobě nebo skupině, které nevyplývá z povinnosti a není provázeno očekáváním jakékoli formy odměny

8 Pomůcky Senzibilizační příběh Obrázek Výtvarné potřeby Hudební nahrávky Různé předměty Časopisy, noviny atd.

9 Implementace etické výchovy na 1. stupni ZŠ Hodina etické výchovy ve třídě Hodina ve školní zahradě Projektový den Školní výlet Harmonizační pobyt v přírodě apod.

10 Specifický model výuky Senzibilizace Hodnotová reflexe Nácvik Reálná zkušenost – transfer do života

11 Senzibilizace: zcitlivění žáka na dané téma Zapojení rozumové a emocionální složky Práce se senzibilizačním příběhem Video, hudební nahrávka, film Didaktická hra, scénka…

12 Hodnotová reflexe Síla není ukryta v příběhu, ale v práci s ním! Objasnění a zevšeobecnění tématu Senzibilizace bez hodnotové reflexe je bezcenná Forma: Dialog, hodnocení, chvíle ticha Otázky k hodnotové reflexi se zřetelem na cíl aktivity Pravidla hodnotové reflexe: Motivace skupiny k vyjádření jejího názoru Svůj názor vyslovujte mezi posledními, nevnucujte ho Používejte nehodnotící jazyk Dbejte na dodržení pravidel diskuze Vyhněte se kritice, chvalte buďte tvořiví a reagujte na konkrétní situace, učitel je moderátorem

13 Nácvik Konkrétní nácvik dovednosti formou aktivity Aktivita je zaměřena k základním bodům programu Etv Učitel v roli moderátora Hraní rolí, interwiew, brainstorming Didaktická hra Práce ve skupině, práce v kruhu, pracovní list atd. Projektové vyučování

14 Transfer do života Zaměřit pozornost žáka na aplikaci osvojené látky v reálném životě Příklady: pozorování chování lidí, vedení deníku,vystřihování výstřižků z novin, časopisu, atd.

15 Závěrečné reflexe Závěrečné shrnutí hodiny Tichá galerie atd.

16 Tématický plán učiva: Etická výchova 1. ročník UčivoOčekávané výstupyPrůřezově v předmětech září Představení Žák si osvojí oslovování křestními jmény, používá vhodnou formu pozdravu, úsměv Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět říjen Základní komunikační pravidla listopad Vhodné formy pozdravu prosinec Další jednoduchá komunikační pravidla Žák zvládá jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, navazuje komunikaci, naslouchá a mluví klidně, respektuje a uplatňuje komunikační pravidla dialogu Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět leden Naslouchání, vzájemné respektování únor Pomoc druhým, péče o dobré vztahy březen Požádat, Poděkovat Žák umí poděkovat, omluvit se, osvojuje si způsoby žádosti o pomoc. Podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět duben Omluva, různé formy a situace květen Pravidla třídy červen Vzájemné poznávání mimo školu – harmonizační pobytŽák se učí tvořivě plnit společné úkoly.Pětidenní harmonizační pobyt

17 Tématický plán učiva: Etická výchova 2. ročník UčivoOčekávané výstupyPrůřezově v předmětech září Pravidla komunikace ve třídě Žák zvládá prosociální chování, pomoc v běžných situacích, vnímá zrakový kontakt, mimické vyjadřování, "řeč těla". Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět říjen Pravidla komunikace při práci ve skupině listopad Pomoc v běžných školních situacích prosinec Dělení se, Vánoce ve třídě, zájem o spolužáky Žák se učí rozdělit se a obdarovávat. Vyjadřuje soucit, má zájem o spolužáky. Učí se reflektovat situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět leden Vyjádření soucitu, vztah ke zdraví únor Bezpečné chování, požádat o pomoc pro sebe nebo jiné březen Reflektování situace, poskytování pomoci duben Úcta, sebeúcta, pozitivní sebehodnocení Žák se učí poznávat své slabé i silné stránky, přijímat svá selhání a chyby. Zvládá napravovat důsledky své chyby a omluvit se. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět květen Solidárnost, účast na důsledcích červen Tvořivost při společném plnění úkolu – harmonizační pobyt Žák zvládá tvořivě pracovat na plnění společného úkolu. Aktivně se učastní ve společenství. Pětidenní harmonizační pobyt

18 Tématický plán učiva: Etická výchova 3. ročník UčivoOčekávané výstupyPrůřezově v předmětech září Pravidla třídy, komunikace ve třídě Žák tvoří a dodržuje pravidla ve třídě. Uvědomuje si důležitost komunikace mezi spolužáky, žáky školy a pedagogy. Používá vhodné verbální a neverbální projevy: postoje, mimika, zrakkový kontakt, gesta, podání ruky. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět říjen Pomoc v běžných školních situacích, zájem o spolužáky listopad Komunikace - umím položit otázku, vhodné verbální i neverbální projevy prosinec Uvědomění si svých schopností, vytvoření pozitivního sebehodnocení Žák si uvědomuje své schopnosti, vytváří pozitivní sebehodnocení a pozitivně hodnotí druhé. Připisuje pozitivní vlastnosti druhým a správně reaguje na pochvalu. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět leden Pozitivní hodnocení druhých únor Sebepojetí březen Akceptace druhého Žák se učí zpracovávat zážitek přijetí každého, nacvičuje přátelské přijetí. Teší se z úspěchů druhých. Projevuje účast na radosti a bolesti druhých. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět duben Základy spolupráce, těšíme se z úspěchu druhých květen Účast na radosti a bolesti druhých červen Realizace tvořivosti v mezilidských vztazích Žák tvořivě pracuje, vytváří prožitky radosti pro druhé, nebojí se experimentovat při plnění nových úkolů. Projekt: etická dílna

19 Tématický plán učiva: Etická výchova 4. ročník UčivoOčekávané výstupy Průřezově v předmětech září Další komunikační dovednosti Žák umí začít,udržovat a končit rozhovor. Komunikuje ohleduplně,aktivně naslouchá. Přiměřeně hodnotí své silné a slabé stránky. Objevuje cesty jak posilovat pozitivní stránky druhých. Je pozorný a laskavý k druhým. Osvojuje si pozitivní hodnocení druhých jako významný prvek osobní hygieny. Seznamuje se s utvářením pozitivní osobnosti. Pozitivně hodnotí přírodu a kulturní prostředí v němž žije. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět říjen Sebepozání, sebepojetí, sebeorganizace listopad Psychohygiena prosinec Tvořivost, řešení problému, rozhodovací dovednosti Na základě rozvíjených pasivních lidských vlastností (naslouchání,empatie) se žák připravuje na používání úplné prosociální angažovanosti. Zapojuje se do činnosti,která vyžaduje hodně tvořivosti,iniciativy,překonává překážky a nátlaky ve skupině. Vytváří nové snahy užitečné a objevné pro skupinu. Umí zvažovat různé alternativy řešení,vybírá vhodné prostředky na realizaci. Zvažuje důsledky sociálního chování pro sebe i druhé. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět leden Tvořivost v mezilidských vztazích schopnost spolupráce únor Tvořivé logické myšlení březen Tvořivé logické úlohy Podílí se na navrhování většího množství řešení,usiluje o neobvyklá a neočekávaná řešení,předvídá problémy při řešení. Chápe,že neexistuje jen jediné ideální řešení,ale jen relativně nejlepší. Nesoudí unáhleně,poznává,co je předsudek. Hodnotí problémy a učí se v nich vidět výzvu. Trénuje intelektuální vytrvalost a je inspirativní. Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Matematika, Praktické činnosti duben Tvořivé experimentování květen Iniciativa, příprava etické díly červen Tvořivá dílna Projekt: etická dílna

20 Tématický plán učiva: Etická výchova 5. ročník UčivoOčekávané výstupy Průřezově v předmětech září Ověřování komunikačních pravidel, tvořivost Žák dokáže vymezit,co je komunikace,rozlišuje její hlavní prostředky,rozeznává dialog a monolog.Získává informace o komunikaci činy a tichem.Umí poznat chyby v komunikaci.Dodržuje pravidla dialogu.Je otevřený a ohleduplný.Naslouchá aktivně.Nacvičuje zpětnou vazbu, ví,co je to zrcadlení. Český jazyk a literatura říjen Vytváření prožitků radosti pro druhé listopad Komunikační pravidla dialogu prosinec Elementární prosociálnost, darování, ochota dělit se, přátelství Žák tvořivě připravuje program pro žáky ve třídě,rozpoznává praktické problémy,formuluje nové otázky,předvídá požadavky,které vyplynou z budoucí situace. Je schopný pracovat na detailech řešení v týmu. S ohledem na zdraví a psychiku člověka používá vyjadřování pozitivních citů–laskavosti,vděčnosti častěji než negativních citů–nesouhlasu a sklíčenosti. Pracuje na uvědomování a pojmenování citů jako jisté formy ovládání a utišení. Seznamuje se s tzv.odloženým rozhodnutím. Český jazyk a literatura,Výtvarná výchova leden Vyjádření citů únor Komunikace citů, usměrnění citů a kultivace emocí březen Přiměřená reakce na kritiku Žák rozpoznává empatickou,lhostejnou,bezcitnou a surovou reakci. Nacvičuje vyjadřování empatického spolucítění. Poznává vliv předsudků a zábran.Dovede projevit prosociální postoje: verbální či fyzická pomoc,darování,solidarita. Přesvědčuje se o důležitosti empatie.Spolupracuje na iniciativách ve prospěch jiných.Pracuje v týmu. Český jazyk a literatura duben Empatie květen Příprava tvořivé dílny, iniciativa červen Tvořivá dílnaŽák pracuje v týmuProjekt: etická dílna


Stáhnout ppt "Etická výchova Etická výchova v praxi na 1. stupni ZŠ Mgr.Jana Műllerová ZŠ Jihlava Nad Plovárnou 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google