Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ OBSAH PREZENTACE 1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ  Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality  Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy  Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací  Specifické zákazy, příkazy lokality  Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP  Kontaktní osoby oblast BOZP 2. PO A HP  Zajištění požární ochrany  Kontaktní osoby útvaru PO  Základní informace OJ  Požární poplachové směrnice  Místa pro evakuaci a kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru  Důležitá telefonní čísla OJ 3. OŽP  Nakládání s odpady  Ochrana vod  Ochrana přírody a krajiny  Kontaktní osoby oblast OŽP 1

3 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. ORIENTACE V AREÁLU 2

4 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. VSTUPY, VJEZDY hlavní vrátnice zadní vrátnice celoroční provoz otevírána v době provozních hodin, pro vstup a vjezd zejména pro vjezd nákladních vozidel tel.: +420 351 101 116 tel.: +420 351 101 118 20 km/h v celém areálu 3

5 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. VSTUPY, VJEZDY Vstup/vjezd našich zhotovitelů do areálu ETI pouze s platnou smlouvou.  s platnou identifikační kartou (IK) pro vstup  s platnou IK pro dlouhodobé vjezdy nebo jednorázový vjezd  vstup osob pouze hlavní vrátnicí u Administrativní budovy  vjezd vozidel:  hlavní vrátnicí – celoročně  zadní vrátnicí – nákladní vozidla v provozní době Po – So od 7.00 do 15.00 h nebo po dohodě se směnovým inženýrem Průkazy ke vstupu: Za nerespektování smluvní sankce 5.000,- Kč 4 Vedoucí práce Zaměstnanec dodavatele

6 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. VSTUPY, VJEZDY Pro podmínky ETI platí:  trvalá vjezdová povolení - zajišťuje kancelář technického ředitele  jednorázová/krátkodobá povolení - podepisuje vždy zaměstnanec Elektrárny Tisové, a. s., zpravidla ten, který vystavuje daný pracovní příkaz Žádosti o vjezdová povolení dodavatelů smí podepsat pouze zaměstnanec Elektrárny Tisové, a. s. 5

7 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. DOPRAVA 20 km/hod. v celém areálu ETI Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům. Vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech. Platí:  Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.)  Provozní instrukce ETI0 0 34 Dopravní řád OJ ETI  Návštěvní řád ETI – součást Řádu fyzické ochrany majetku ETI  Zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa POZOR na ZÁKAZ:  stání vozidel u zákazu zastavení  v případě nutnosti informovat HZS 6

8 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. PRVNÍ POMOC První pomoc:155 popř. 112  Hasiči ETI+420 351 102 333 Zdravotnické zařízení pro poskytnutí PP: MUDr. Marie Rundová tel. 351 102 666 vždy dle rozpisu. Pro případ součinnosti s ČEZ, a. s. ETI:  Směnový inženýr +420 724 917 878  Elektroprovoz +420 725 628 018 7

9 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. MÍSTA K OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Nastanou-li mimořádné události: podle potřeby přivolat pomoc:  tel. IZS150, 155, 158 popř. 112  Hasiči ETI+420 351 102 333 Dále musí být události ohlášené příslušným zaměstnancům: Požár koordinátor PO a HP lokality Petr Habart tel.: 725 628 117 Úrazkoordinátor BOZP lokality Radka Látalovátel.: 724 814 992 Ekologická havárieekolog lokality Petra Přesličkovátel.: 728 461 511 Krádeže, konfliktyostraha Radek Homola tel.: 724 758 497 8 Elektrárna Tisová, a. s. (předvolba 351 10 + klapka) INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH Směnový inženýr ETI 2599, 724 917 878 Porucha výtahu352 614 255 od 6:30 do 15:00 h 606 121 333 po 15:00 h Koordinátor BOZP 1113, 724 814 992 Koordinátor PO a HP 1112, 725 628 117 Ekolog1110, 728 461 511 Vrátnice I., II.1116, 1118 Elektrárna Tisová, a. s. (předvolba 351 10 + klapka) POKYNY PRO PŘÍPAD VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚRAZ, POŽÁR 2333 155, 112, 150 Dispečink hasičů Tísňové volání Ekologická havárie 2333,150Dispečink hasičů Krádež, vloupání 158Policie Dopravní nehoda 2333,150Dispečink hasičů Elektřina2211, 725 628 018Elektroprovoz Voda2160, 725 779 807Velín CHUV

10 Přehled řídících pracovišť pro ohlašování prací: (zahájení, přerušení, ukončení práce)  FK, K9, odsíření – u mistra výrobních bloků (K a S), kóta + 8m provozní budova mobil: 725 628 020, velíny kóta + 8m, tel.: 351 102 130, 351 102 110, odpopílkování tel.: 351 105 008  Zauhlování – u mistra provozu zauhlování a VEP, kóta + 8m provozní budova, mobil: 725 779 805, velín HPU tel.: 351 102 400  Elektrozařízení – u mistra elektro, kóta + 8m strojovna, mobil:725 628 017. velín kóta + 8m strojovna, tel.: 351 102 222  Chemická úpravna vody – mistra provozu chemie, budova CHÚV 1. patro, mobil: 725 609 132, velín – přízemí CHÚV, tel.: 351 102 160 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ INTERNÍ 9

11 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. POUŽÍVÁNÍ OOPP Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, zejména:  objekty - kotelna, strojovna, odsíření, zauhlování, CHUV  při pohybu pod jeřábovými dráhami, pasovými dopravníky atd. Doporučené používání chráničů sluchu:  Kotelna, Kompresorové stanice, určená místa na CHÚV a Strojovně Ostatní OOPP na základě zhodnocených rizik a vlastních činností 10

12 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina Hluku – poškození sluchu  Kotelna, Kompresorová stanice, Strojovna, CHUV k dispozici jsou zásobníky zátkových chráničů sluchu – u vstupu na strojovnu kóta 8 m v provozní budově v zasedací místnosti na vrátnici pro exkurze a na CHUV Zvýšená hladina Prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  Objekty zauhlování – používání respirátorů  Objekty odsíření – doprava – používání respirátorů Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  Objekty zauhlování – pasy 60, 70, 80 a v okolí a nad hlubinným zásobníkem paliva  Objekt kotelny: zásobníky surového paliva pasy 50 - stabilní měření CO s přenosem na velín zauhlování Výskyt zdrojů neionizující záření – „elektromagnetické separátory – lapače Fe“  zauhlování – nad pasy 40 11

13 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Přehled základních a zásadních dokumentů v systému řízení prací platném od 1.1.2013: 12 poř. č. Název dokumentu 1ČEZ_ME_0910 - Obsah, kompletace a vyhodnocení dokumentace spisu přípravy v KE 2ČEZ_ME_0907 - Zásady realizačních činností v KE 3ČEZ_ME_0914 - Zajišťování, předávání do opravy a přebírání z opravy v KE 4 ČEZ_ME_0714 - Bezpečnost při práci na elektrických a strojně technologických zařízeních a při provádění požárně nebezpečných činností v KE 5PI ETI0 0 068 - Prováděcí předpis ETI k metodice ČEZ_ME_0914 ČEZ_SD_0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE, bod 2a) uvádí: „Smluvní partner je povinen řídit se vnitřními předpisy ČEZ, které mu byly prokazatelně předány“. Zavazuje se seznámit všechny zaměstnance (včetně zaměstnanců svých dodavatelů) s obsahem těchto dokumentů.

14 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pro lokalitu Tisová je vydána provozní instrukce (PI): ETI0 0 068 - Prováděcí předpis ETI k metodice ČEZ_ME_0914 Zde je pro dodavatele důležitá zejména kap. 3.5.2 Přerušení prací 13

15 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. ŘÍZENÍ PRACÍ – PRACOVNÍ PŘÍKAZY  Nutno včas předávat provozu požadavky na zajištění  Pokud možno požadavky na zajištění dávat den předem do denního programu provozu  Nutno vracet jednotlivé PP ihned po ukončení práce, nečekat „až bude hotovo“ u více PP a pak „dávkově“ vracet 14

16 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. LEŠENÍ, STAV PRACOVIŠTĚ  zodpovědnost za stav na převzatém pracovišti/staveništi má daný zhotovitel = vedoucí práce (VP)  vedoucí práce má odmítnout používat nevyhovující lešení = žádat zjednání nápravy  místa určená ke skladování materiálu (nového i demontovaného) včetně lešení udržovat uklizená, odvážet průběžně odpad – šrot zajišťuje ETI  po ukončení práce provést řádný úklid pracoviště včetně odstranění bezpečnostní pásky, tabulek s označením pracoviště atd. 15

17 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELŮ Pravidla chování ČEZ, a. s., KE, kap. 4.2, písm. g): Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti Mimo jiné………….…Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ETI stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací…………….. Také za toto zodpovídá vedoucí práce. 16 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ŘÍZENÍ PRACÍ 16

18 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELŮ Veřejné WC pro naše dodavatele jsou v ETI:  před hlavní vrátnicí, za turnikety na vrátnici v přízemí  dle dohody s technologem v provozní budově, CHUV, zauhlování Povinnost vedoucího práce o těchto místech informovat své pracovníky! SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ŘÍZENÍ PRACÍ 17

19 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Dodavatel (zhotovitel) pro naplnění povinností vyplývajících z dokumentu ČEZ_SD 0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s.,KE  informuje KOO BOZP ETI o vzniku pracovního úrazu svého zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů a to neprodleně  za účasti KOO BOZP ETI objasňuje příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu  spolupracuje s KOO BOZP ETI při zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek a sám se jí na výzvu KOO BOZP podrobuje 18

20 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. DALŠÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Před zahájením prací si všichni proškolení zaměstnanci zhotovitelů / dodavatelů ZAJISTÍ VYDÁNÍ NEBO AKTIVACI IDENTIFIKAČNÍ KARTY Vezměte si s sebou:  Kopii Potvrzení o školení (VP a OO)/kopii Záznamu o proškolení (ostatní)  Žádost o identifikační karty Žádost o IK za ETI schvaluje odpovědná osoba za věci technické (popř. jiná pověřená osoba ETI) http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani/skoleni-pro-dodavatele.html 19

21 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. DALŠÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE ODPOVĚDNÁ OSOBA DODAVATELE (ZA BOZP, PO A OŽP) POVINNA:  Kontaktovat koordinátora BOZP lokality  Zajistit schválení Žádosti o vydání IK pro danou lokalitu  Předložit informace o rizicích a opatřeních, která vyplývají z činností smluvního partnera  Předložit Plán BOZP na staveništi (v případě potřeby, zpravidla je předmětem smluvního ujednání) 20

22 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. KONTAKT ZA OBLAST BOZP Koordinátor BOZP v lokalitě ETI - ing. Radka Látalová tel.: 724 814 992 nebo 351 101 113 mail: radka.latalova@cez.czradka.latalova@cez.cz Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html 21

23 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OJ  v Elektrárně Tisová, a. s. zajišťuje požární ochranu jednotka hasičského záchranného sboru podniku v nepřetržitém provozu,  riziková pracoviště elektrárny Tisová jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS),  v době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu prostřednictvím členů preventivních požárních hlídek,  v mimopracovní době zajišťují požární ochranu elektrárny TISOVÁ pracovníci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu. stanice HZSp ETI 22

24 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. KONTAKTNÍ OSOBY ÚTVARU PO Koordinátor PO a HP Petr Habart e-mail: petr.habart@cez.cz tel.:+ 420 351 101 112 mob.:+ 420 725 628 117 Velitel HZSp ETI Ing. Libor Malý e-mail: libor.maly@cez.cz tel.:+ 420 351 103 270 mob.:+ 420 725 628 279 Dispečink HZSp ETI ohlašovna požáru tel.:+ 420 351 103 272 tel.:+ 420 351 102 333 23

25 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ  Skládka paliva- 90 000 tun uhlí  Zauhlování- nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - požární přepážky, nezavodněné požární potrubí, - PHP práškové, vodní, pěnové, EPS,  Strojovna - nebezpečí výbuchu vodíku, - velké množství oleje, - PHP práškové, CO 2, EPS, hydranty, nezavodněné požární potrubí,  Kotelna - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na + 27 m, - nebezpečí výbuchu zemního plynu na, - PHP práškové, pěnové, hydranty, nezavodněné požární potrubí, tlačítka EPS.  Chemické provozy - CHÚV, přítomnost nebezpečných přípravků.  Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu. 24

26 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE  Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe).  Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo vykonat nezbytná opatření k zamezení jeho šíření.  Ohlásit zjištěný požár na OHLAŠOVNU POŽÁRU – dispečink HZSp ETI telefon č. 35110 kl. 2333  V hlášení uvést: - kde hoří,- co hoří (stručný popis události),- kdo volá (jméno, telefonní číslo) Způsob vyhlášení požárního poplachu SIRÉNOU, ROZHLASEM, TELEFONEM, VOLÁNÍM „HOŘÍ“ Postup osob při vyhlášení požárního poplachu Osoby se přemístí z místa ohroženého požárem do prostor určených pro evakuaci po vyznačených únikových cestách. Na výzvu velitele zásahu osoby poskytnou osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany. Telefonní čísla: Ohlašovny požáru Tísňová volání Požární poplachové směrnice ETI Elektrodozorny Pohotovostní a havarijní služby 25

27 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB Prostor č. 1 Prostor na nádvoří elektrárny naproti vchodu do správní budovy 2 - všichni zaměstnanci ze správní budovy, budovy správní budovy 2, budovy informační technologie, budovy OTD. Prostor č. 2 Prostor na nádvoří elektrárny naproti garážím s malými vraty (garáž č. 1 ÷ 5) pro osobní automobily - všichni zaměstnanci z provozní budovy. Prostor č. 3 Betonová plocha mezi kompresorovou stanicí pro fluidní kotle a provozní budovou - firmy Lemonta s.r.o. - všichni zaměstnanci z dílny armaturářů a svářečů, topenářů a trasařů. Prostor č. 4 Parkoviště před hlavními vraty do kompresorové stanice pro fluidní kotle - všichni zaměstnanci firmy SD-KD, a.s. a EOPRU a.s. (sklady). Prostor č. 5 Betonová plocha mezi bránou Silvestr a regulační stanicí zemního plynu - zaměstnanci z budovy CHÚV. Prostor č. 6 Betonová plocha mezi odlučovači popílku 1. fluidního kotle a pasovým dopravníkem stabilizátu - zaměstnanci ze strojních dílen, zaměstnanci MTZ, zaměstnanci z dílny truhlářů a izolatérů. Prostor č. 7 Prostor betonárky vedle budovy hlavních dílen - zaměstnanci z dílny drtičů, elektrofiltrů a zauhlování, ventilátorových mlýnů, dílny zakázek a administrativní pracovníci Prostor č. 8 Prostor před dílnou údržby strojovny - zaměstnanci - z dílny údržby strojovny, mazačky, zedníci a lešenáři, čističi, nádvorní četa. Prostor č. 9 Betonová plocha u čerpací stanice vody (ČST) - všichni zaměstnanci z budovy MARTIA, a. s. Prostor č. 10 Jednosměrná betonová komunikace od restauračního zařízení EUREST, před hlavním vchodem elektrobudovy - všichni zaměstnanci z elektrobudovy. Zaměstnanci z objektů nejmenovaných v těchto pokynech se soustředí v místech pro soustředění evakuovaných osob, které jsou nejblíže jejich pracoviště. 26

28 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. VYHRAZENÁ MÍSTA ETI - KOUŘENÍ Zákaz kouření platí v celém areálu kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem (smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ) 27

29 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB V OJ ETI  nahlásit na dispečink HZSp ETI a vedoucímu pracoviště (mistr,) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu (písemně),  nahlásit na dispečink HZSp ETI a koordinátorovi PO a HP používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit na dispečink HZSp ETI činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS)  nahlásit na dispečink HZSp ETI a směnovému inženýru změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru každý požár vzniklý při činnostech, které provozují. 28

30 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI  hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým je určeno - v nezbytném případě je možnost zapůjčit hydrantové vybavení u vedoucího zaměstnance HZSp ETI (proti podpisu)  žádný z výtahů v OJ ETI není evakuační, při požáru se nesmí používat  v celém areálu OJ ETI se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa, obzvláště na vstupech do kabelových kanálů, hlavních vjezdech do objektů, před požárně bezpečnostními zařízeními jako např. nadzemními hydranty, požárními žebříky).  na označených nástupních plochách pro požární techniku se nesmí omezit nebo znemožnit jejich použití 29

31 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU  před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“  „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích:  zauhlování  kotelna  strojovna  mezistrojovna  chladící věže č. 1, 3, 4, 5 během odstávky  absorbér odsíření během odstávky  rozvodny, kabelové kanály, vývodové prostory  v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru skrytými cestami do sousedních požárních úseků  v prostorách, kde nelze vyloučit přítomnost nebo vznik výbušné koncentrace (např. okolí TG);  kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace (např. natěračské práce s těkavými látkami).  sklad turbínových a trafo olejů  sklad hořlavin a nebezpečných odpadů  vysokotlaká regulační stanice plynu  sklad technických plynů  archív ve 4. NP provozní budovy  sklad olejů v objektu tech. údržby  čerpací stanice nafty a její okolí  okolí nádrží a rozvodů turbo a trafo oleje 30

32 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Oprávněná osoba ČEZ vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.:  Pracoviště musí být uklizeno  Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem  Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací  Pracoviště musí být ohraničeno a označeno  Před opuštěním místa sváření se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít ke vznícení – požáru 31

33 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. ČINNOST S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU  Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou musí mít u sebe bezpečnostní datový list nebezpečné látky, jehož pokyny musí dodržovat.  V případě, že provádí nátěry syntetickou barvou uvolňující těkavé složky musí s technologem zkonzultovat nutnost vystavení písemného příkazu V.  Všechny prostory s nebezpečím výbuchu jsou označeny výstražnou značkou.  Smluvní partner musí dodržovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem OJ. Nevstupovat do tohoto prostoru, nejste-li vybaveni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 32

34 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA   Ohlašovna požárů HZSp ETI2333351 102 333  Dispečink HZSp ETI3272351 113 272  Koordinátor PO a HP ETI 1112725 628 117  Velitel stanice PO ETI3270725 628 279  Směnový inženýr ETI2599724 917 878  Mistr elektro ETI2206725 628 017  Mistr zauhlování ETI1211725 779 805 33

35 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  Nahlásit ekologovi předpokládanou produkci odpadů vzniklých při činnosti dodavatele.  Kovový odpad odevzdat na shromaždiště kovového odpadu (kontaktovat technologa PoZ – stavební – tel. 725 517 419).  Zákaz ukládání odpadu mimo vyhrazená místa - vlastní kontejnery (pokud není dohodnuto jinak). 34

36 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 3. OCHRANA VOD V případě úniku CHLaS:  činit okamžitá opatření k odstranění příčin a následků havárie (zamezit dalšímu úniku – např. uzavřít, utěsnit zdroj; zamezit šíření znečištění – např. ucpat kanalizaci, obsypat skvrnu sorbentem)  okamžitě informovat příslušného zaměstnance ETI HZSp ETI, a. s.  (+420) 351 10 2333 vodohospodáře  (+420) 723 467 272 Odpadní vody v ETI 35 Kanalizace „A“ Jídelna (LAPOL) Kanalizace „B“ strojovna a kotelna Kanalizace „C“ chemická úpravna vod a zauhlování CHČOV Vírový separátor Retenční nádrž Ohře Využití v technologii

37 Odpadní vody v ETI SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 3. OCHRANA VOD 36 Splašková vodaČOV CiticeOdkaliště SILVESTR Ohře Technologie (splavování strusky)

38 37 SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 3. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Břehule říční: úložiště Silvestr Sokol stěhovavý komín č. 1 a 3 Přechodně chráněná plocha na úložišti Silvestr  výskyt Břehule říční  významná geologická lokalita

39  kontrolní činnost  pravomoc zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP  podrobněji viz Seznam příslušných zaměstnanců (příloha Pravidel chování) SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 3. KONTAKTY - OBLAST OŽP 38 Ing. Petra PřesličkováIng. Jana Rittichová Ivana Vocelková ekologosoba odborně způsobilávodohospodář  (+420) 351 10 1110 728 461 511  (+420) 351 10 1260 724 267 913  (+420) 723 467 272

40 39 KONEC PREZENTACE, DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY TISOVÁ (ETI) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google