Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, Lesní hospodářství s kladným dopadem na životní prostředí v území MAS Téma školení:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, Lesní hospodářství s kladným dopadem na životní prostředí v území MAS Téma školení:"— Transkript prezentace:

1 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Lesní hospodářství s kladným dopadem na životní prostředí v území MAS Téma školení: Lesní hospodářství s kladným dopadem na životní prostředí v území MAS - Vztah lesnictví k PRV; - Vodní hospodářství v lesích (úpravy toků, protierozní opatření); - Voda v krajině.

2 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Vztah lesnictví k PRV  PRV administruje Státní zemědělský intervenční fond, který sídlí ve většině krajských měst (Hradec Králové, Brno, Praha);  PRV umožňuje vlastníkům a nájemcům lesa získat finanční prostředky na investice;  finanční prostředky jsou poskytovány EU, konkrétně z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova;  v PRV se jedná o Opatření I.1.2. Investice do lesů a II. 2.1.1. Opatření zaměřené na udržitelné využívání lesní půdy a Opatření II. 2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa;

3 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Vztah lesnictví k PRV  Investice do lesů je dále možné rozdělit na kategorii: Lesnická technika; Technické vybavení provozoven; Lesnická infrastruktura.  Opatření zaměřené na udržitelné využívání lesní půdy První zalesnění zemědělské půdy.  Obnova lesního potenciálu se dělí na: Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření; Neproduktivní investice v lesích.

4 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Mapa působnosti SZIF

5 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Adresy poboček SZIF  Praha a Střední Čechy: Praha, budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2  Jihozápad: České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice  Severozápad: Ústí nad Labem, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem  Severovýchod: Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové  Jihovýchod: Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno  Střední Morava: Olomouc, Blanická 1, 772 00 Olomouc  Moravskoslezsko: Opava, Horní náměstí 2, 746 57 Opava

6 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Investice do lesů - Lesnická technika  zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních zařízení, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů,  výše dotace je 50 %

7 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Konkrétní realizovatelné výdaje - Lesnická technika  001 Speciální lesní traktory, vyvážecí traktory (forwardery), vyvážecí soupravy;  002 Univerzální kolové traktory;  003 Malotraktory;  004 Harvestory, harvestorové uzly;  005 Odvozní soupravy;  006 Štěpkovače;  007 Štípací stroje, krátící stroje;  008 Mulčovací frézy, drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu), shrnovače klestu;  009 Příkopové frézy, mulčovače a sekačky pro údržbu příkopů;  010 Pluhy a radlice na údržbu cest;  011 Pluhy jednoradličné a jednodiskové, frézy jednotalířové a dvoutalířové sloužící pouze pro přípravu půdy před zalesněním;  012 Navijáky pro soustřeďování dříví, lanovky;  013 Rýhovací zalesňovací stroje, stroje kultivační;  014 Stroje školkovací, podřezávače kořenů sazenic, vyorávače sazenic;  015 Nakladače (rampovače);  016 Návěsy, přívěsy, valníky, vleky;  017 Motorové pily, křovinořezy  018 Ostatní stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků;  019 Ostatní stroje a zařízení pro budování a údržbu meliorací, hrazení bystřin a retenčních nádrží;  020 Ostatní stroje a zařízení pro zalesňování, přípravu půdy, odstraňování klestu, ochranu kultur, těžbu, přibližování, odvoz, manipulaci;  021 Ostatní stroje a zařízení pro výrobu materiálu pro obnovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví, případně dalších produktů lesního hospodářství (vyjma pilařského zpracování);  022 projektová dokumentace.

8 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Investice do lesů - Technické vybavení provozoven  lze financovat pořízení a modernizaci provozu na zpracování lesnických produktů – stavební objekty a technologické vybavení;  dále je možné financovat pořízení a modernizaci technologií, umožňující zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely;  pro firmy, které mají méně než 10 zaměstnanců a podnikají v lesnictví, pilařství, zpracování dřeva, výrobě vlákniny;  výše dotace je 50 %  opatření se nevztahuje na podporu podnikatelů ve finančních nesnázích (dokládá se účetnictvím a daňovou evidencí);

9 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Konkrétní realizovatelné výdaje - Technické vybavení provozoven  001 výstavba provozu pro zpracování lesnických produktů;  002 rekonstrukce/modernizace provozu pro zpracování lesnických produktů;  003 technologie pro zpracování lesnických produktů, vč. nehmotných investic;  004 technologie na zpracování a využití biomasy pro energetické a jiné účely, vč. nehmotných investic;  005 stroje a zařízení pro dopravu materiálu v areálu provozovny;  006 projektová dokumentace;  007 technická dokumentace;  008 nákup stavby/budovy;  009 nákup pozemku.

10 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Investice do lesů - Lesnická infrastruktura  podporuje se výstavba, modernizace, rekonstrukce, celkové opravy lesních cest do šíře 2 m, včetně souvisejících objektů;  investice do zařízení, upravující vodní režim v lesích, celkové opravy objektů a zařízení, sloužící lesnímu hospodářství;  výše dotace 100 % max. však 200 000 Euro za 3 roky;  místo realizace musí minimálně sousedit s lesním pozemkem;

11 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Konkrétní realizovatelné výdaje - Lesnická infrastruktura  001 výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů;  002 opravy lesních cest včetně souvisejících objektů;  003 výstavba objektů lesotechnických meliorací v lesích;  004 opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích;  005 výstavba retenčních vodních nádrží;  006 opravy retenčních vodních nádrží;  007 výstavba ostatních zařízení upravujících vodní režim v lesích včetně souvisejících objektů;  008 opravy ostatních zařízení upravujících vodní režim v lesích včetně souvisejících objektů;  009 opatření zaměřená na ochranu půdy;  010 výstavba infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství;  011 opravy infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství;  012 projektová dokumentace;  013 technická dokumentace;  014 nákup pozemku.

12 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Opatření zaměřené na udržitelné využívání lesní půdy - První zalesnění zemědělské půdy  dotace se poskytuje vlastníkům nebo nájemcům pozemků, kt. jsou určené k zalesnění;  dotace na zalesnění: 1. listnatými dřevinami činí 2 590 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech) 2 961 EUR na 1 hektar, 2. jehličnatými dřevinami činí 1 954 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech) 2 233 EUR na 1 hektar,

13 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa  vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa;  sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa;  výše dotace 100 %;  rozdělení na záměry: a) obnova lesního potenciálu po kalamitách (způsobilé ke spolufinancování jsou, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny v období od 1. 1. 2007 do podání žádosti):  odstraňování poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci do 40 let věku;  umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto ploch před zalesněním;  mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými vlivy, tj. zejména hmyzími škůdci, houbovými onemocněními, klimatickými a dalšími faktory apod.

14 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa b) zavádění preventivních opatření v lesích  preventivní ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích;  provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření, např. výstavba a opravy objektů hrazení bystřin (nesmí se jednat o opatření prováděná z rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu)

15 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, lansky@alky.cz Neproduktivní investice v lesích  opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek apod.);  opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.);  opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.);  opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.);  ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů;  výše dotace 100 %, max. však 5 mil Kč;


Stáhnout ppt "Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář, Lesní hospodářství s kladným dopadem na životní prostředí v území MAS Téma školení:"

Podobné prezentace


Reklamy Google