Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství RYCHNOV nad Kněžnou por. Mgr. Čermák Jan Policie České republiky Okresní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství RYCHNOV nad Kněžnou por. Mgr. Čermák Jan Policie České republiky Okresní."— Transkript prezentace:

1

2 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství RYCHNOV nad Kněžnou por. Mgr. Čermák Jan Policie České republiky Okresní ředitelství RYCHNOV nad Kněžnou por. Mgr. Čermák Jan

3 OSNOVA PREZENTACE Organizace a řízení POLICIE ČROrganizace a řízení POLICIE ČR Úkoly a činnosti POLICIE ČRÚkoly a činnosti POLICIE ČR Úkoly a činnosti POLICIE ČR v rámci plánů VP a BÚkoly a činnosti POLICIE ČR v rámci plánů VP a B Spolupráce POLICIE ČR s orgány veřejné správy a obecní policiíSpolupráce POLICIE ČR s orgány veřejné správy a obecní policií

4 Organizace a řízení Policie ČR Organizace a řízení Policie ČR PČR je podřízena Ministerstvu vnitra České republiky Policejní prezidium České republiky Útvary s působností na celém území České republiky Útvary s územně vymezenou působností: - správy krajů - správy krajů - okresní ředitelství - okresní ředitelství - obvodní oddělení - obvodní oddělení Vykonává svojí činnost v souladu se zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších zákonů.

5 V policii působí : služba pořádkové policie, služba pořádkové policie, služba kriminální policie a vyšetřování, služba kriminální policie a vyšetřování, služba dopravní policie, služba dopravní policie, služba správních činností, služba správních činností, ochranná služba, ochranná služba, služba cizinecké a pohraniční policie, služba cizinecké a pohraniční policie, služba rychlého nasazení, služba rychlého nasazení, služba železniční policie, služba železniční policie, letecká služba. letecká služba.

6 Policie plní tyto úkoly : ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy chrání bezpečnost osob a majetku spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení vede boj proti terorismu ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

7  odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele  koná vyšetřování o trestných činech  zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu  zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod  zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je ČR vázána.

8  dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení  odhaluje přestupky  projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon  vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů  vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob  na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody  zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání

9  zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda České republiky, a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona  kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu  při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

10 § 45 z.č. 283/1991 Sb. stanoví: 1.Policejní útvary a orgány obce si navzájem poskytují informace nezbytné pro plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 2.Vláda ČR stanoví nařízením podrobnější úpravu vztahů policie k orgánům obcí a obecní policii (NV č 397/1992 Sb.) ÚKOLY A ČINNOSTI PČR V RÁMCI PLÁNŮ VP a B

11 Zákon o krizovém řízení ukládá ministerstvu vnitra, resp. policii, zajišťovat připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. „Plán veřejného pořádku a bezpečnosti“ (PVPaB) patří mezi plány tzv. konkrétních činností a je plně v kompetenci příslušných územních útvarů Policie ČR. Za přípravu a zpracování plánů veřejného pořádku a bezpečnosti na úrovni statutárních měst a obcí s rozšířenou působností odpovídají komisaři krizového řízení PČR při okresních ředitelstvích Policie ČR. Úkoly a činnosti Policie ČR – PVP a B

12 1.při nichž je ohrožen veřejný pořádek (sportovní a kulturní akce, mítinky a srazy osob sympatizujících s různými hnutími, extrémisty, aj.), 2.při nichž je ohrožen život a zdraví občanů (povodně, průmyslové havárie, únik nebezpečných chemických látek, hrozba nebezpečnými biologickými látkami, umístění výbušného, nástražného systému do prostoru či objektu ve služebním obvodu PČR, výskyt munice nebo výbušnin, pátrací akce k nalezení pohřešovaných osob, zajištění místa nehody, aj.), 3. při nichž je porušen či ohrožen důležitý státní zájem (narušení státní hranice, hrozba teroristického útoku, nelegální migrace osob, aj.). Vyhodnocení hrozby rizik na svěřeném teritoriu

13

14 Spolupráce PČR s orgány veřejné správy Systémový problém představuje struktura Policie ČR správ krajů po územně-správní reformě. Dne 1. ledna 2000 bylo v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků, vytvořeno 14 vyšších územně samosprávných celků (krajů). V rámci Policie ČR však oproti HZS ČR stále zůstává v platnosti správní členění na 7 správ krajů Policie ČR a Policii ČR - správu hlavního města Prahy, což s sebou nese problémy se zajištěním spolupráce policie se samosprávou. Obdobnou strukturu podle staršího správního členění mají i soudy a státní zastupitelství. Systémový problém představuje struktura Policie ČR správ krajů po územně-správní reformě. Dne 1. ledna 2000 bylo v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků, vytvořeno 14 vyšších územně samosprávných celků (krajů). V rámci Policie ČR však oproti HZS ČR stále zůstává v platnosti správní členění na 7 správ krajů Policie ČR a Policii ČR - správu hlavního města Prahy, což s sebou nese problémy se zajištěním spolupráce policie se samosprávou. Obdobnou strukturu podle staršího správního členění mají i soudy a státní zastupitelství. Nevýhoda odlišného územního členění se projevuje především ve vztahu hejtmanů k jednotlivým prvkům bezpečnostního systému ČR v kraji a ve vztahu k systému krizového řízení. Nevýhoda odlišného územního členění se projevuje především ve vztahu hejtmanů k jednotlivým prvkům bezpečnostního systému ČR v kraji a ve vztahu k systému krizového řízení. Hejtman kraje jmenuje za člena bezpečnostní rady kraje příslušníka Policie ČR, kterého určil policejní prezident. Tzn. že ředitel správy je určen do bezpečnostní rady toho kraje, ve kterém má příslušná správa sídlo. Do ostatních bezpečnostních rad krajů, jež jsou větší částí dislokovány na území této správy Policie ČR, jsou pak určeni zástupci ředitele správy. Hejtman kraje jmenuje za člena bezpečnostní rady kraje příslušníka Policie ČR, kterého určil policejní prezident. Tzn. že ředitel správy je určen do bezpečnostní rady toho kraje, ve kterém má příslušná správa sídlo. Do ostatních bezpečnostních rad krajů, jež jsou větší částí dislokovány na území této správy Policie ČR, jsou pak určeni zástupci ředitele správy. Policejní útvary upozorňují státní orgány a orgány obcí na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení veřejného pořádku, ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku.

15 Spolupráci uskutečňují: - okresní (městská, obvodní) ředitelství Policie ČR s orgány obcí a obecní policií v obcích, popř. též s orgány městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, které jsou v jejich územních obvodech, - Správa policie hlavního města Prahy s orgány hlavního města Prahy a obecní (městskou) policií a obvodní ředitelství policie s orgány městských části v hlavním městě Praze.

16

17 Kontaktní spojení PČR OŘ Rychnov nad Kněžnou VEDENÍ ředitel OŘ - rada plukovník JUDr. Hlaváček Zdeněk ředitel OŘ - rada plukovník JUDr. Hlaváček Zdeněk tel.: 974 536 220, fax: 974 536 228, fax: 974 536 228, E- mail: orpcrrk@mvcr.cz E- mail: orpcrrk@mvcr.cz@mvcr.cz@mvcr.cz zástupce ředitele pro TŘ- rada podplukovník Mgr. Bc Jangl Miloslav zástupce ředitele pro TŘ- rada podplukovník Mgr. Bc Jangl Miloslav tel.: 974 536 223, fax: 974 536 228, E- mail: orpcrrk@mvcr.cz @mvcr.cz zástupce ředitele pro UP- rada podplukovník ing. Vach Vladimír zástupce ředitele pro UP- rada podplukovník ing. Vach Vladimír tel.: 974 536 221, fax: 974 536 228, E- mail: orpcrrk@mvcr.cz @mvcr.cz

18 Kontaktní spojení PČR OŘ Rychnov nad Kněžnou OPERAČNÍ STŘEDISKO Operační středisko Operační středisko158 tel.: 974 536 101, 974 536 102, tel.: 974 536 101, 974 536 102, fax: 974 536 108, fax: 974 536 108, E- mail: rkos@mvcr.cz E- mail: rkos@mvcr.cz@mvcr.cz

19 Kontaktní spojení PČR Rychnov nad Kněžnou DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT Dopravní inspektorát Dopravní inspektorát vedoucí - nadporučík Ing. Petřík Rudolf zástupce vedoucího- nadporučík Sychra Josef tel.: 974 536 111, 974 536 250, fax: 974 536 108, E- mail:sdnrk@mvcr.cz

20 Obvodní oddělení Policie Kostelec nad Orlicí vedoucí: nadporučík Bc. Šrám Pavel zástupce vedoucího: nadporučík Hodný Tomáš tel.: 974 536 711, fax: 974 536 718, E- mail: rkoopkost@mvcr.cz

21 Územní působnost OOP Kostelec n. O. na teritoriu ORP Kostelec n. O.

22 Územní působnost OOP Kostelec n. O. na teritoriu ORP Kostelec n. O. Borovnice, Častolovice, Čestice, Hřibiny – Ledská, Doudleby n.O., Chleny, Kostelecké Horky, Kostelec n. O., Krchleby, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Vrbice,

23 Obvodní oddělení Policie Týniště n. O. vedoucí: vedoucí: nadporučík Šimon Zdeněk nadporučík Šimon Zdeněk zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: nadporučík Paulovič Ladislav nadporučík Paulovič Ladislav tel.: 974 536 721, fax: 974 536 728, E- mail: rkooptyn@mvcr.cz

24 Územní působnost OOP Týniště n. O. na teritoriích ORP Rychnov n. Kn. a ORP Kostelec n. O.

25 Územní působnost OOP Týniště n. O. na teritoriu ORP Kostelec n. O. Albrechtice n. O., Bolehošť, Borohrádek, Čermná n. O., Lípa n. O., Týniště n. O., Zdelov, Žďár n. O. na teritoriu ORP Rychnov n. Kn. Lično, Voděrady

26 Obvodní oddělení Policie Rychnov n. Kn. vedoucí: nadporučík Jirásek Pavel nadporučík Jirásek Pavel zástupci vedoucího: nadporučík Bc. Šíba Miloslav nadporučík Bc. Šíba Miloslav nadporučík Pelinka Jaroslav nadporučík Pelinka Jaroslav tel.: 974 536 651, fax: 974 536 108 E- mail: rkoop@mvcr.cz

27 Územní působnost OOP Rychnov n. Kn. na teritoriu ORP Rychnov n. Kn.

28 Územní působnost OOP Rychnov n. Kn. na teritoriu ORP Rychnov nad Kněžnou Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lukavice, Osečnice, Rychnov nad Kněžnou, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov – Slemeno, Třebešov

29 Obvodní oddělení Policie Rokytnice v O.h. vedoucí: nadporučík Janoušek Vladimír nadporučík Janoušek Vladimír zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: nadpraporčík Pokorný Libor nadpraporčík Pokorný Libor tel.: 974 536 105, fax: 974 536 105, E- mail: rkooprok@mvcr.cz

30 Územní působnost OOP Rokytnice v O.h. na teritoriu ORP Rychnov n. Kn.

31 Územní působnost OOP Rokytnice v O.h. na teritoriu ORP Rychnov n. Kn. Bartošovice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěčín, Rokytnice v Orlických horách, Říčky v Orlických horách, Zdobnice

32 Obvodní oddělení Policie Vamberk vedoucí: nadporučík Martinec Josef nadporučík Martinec Josef zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: nadpraporčík Šklíba Martin nadpraporčík Šklíba Martin tel.: 974 536 741, fax: 974 536 741 E- mail: rkoopvam@mvcr.cz

33 Územní působnost OOP Vamberk na teritoriu ORP Rychnov n. Kn.

34 Územní působnost OOP Vamberk na teritoriu ORP Rychnov n. Kn. Lhoty u Potštejna, Lupenice, Polom, Potštejn, Proruby, Rybná nad Zdobnicí, Vamberk, Záměl,

35 Obvodní oddělení Policie Dobruška vedoucí: nadporučík Branda Vlastimil nadporučík Branda Vlastimil zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: nadporučík Petera Luboš nadporučík Petera Luboš tel.: 974 536 701, fax: 974 536 701 E- mail: rkoopdobr@mvcr.cz

36 Územní působnost OOP Dobruška na teritoriu ORP Dobruška

37 Územní působnost OOP Dobruška na teritoriu ORP Dobruška Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orl. h., Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orl. h., Podbřeží, Sedloňov, Sněžné, Val

38 Obvodní oddělení Policie Opočno vedoucí: nadporučík Pechanec Josef nadporučík Pechanec Josef zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: nadpraporčík Hlávko Jaroslav nadpraporčík Hlávko Jaroslav tel.: 974 536 751, fax: 974 536 758, E- mail: rkoopopoc@mvcr.cz

39 Územní působnost OOP Opočno na teritoriu ORP Dobruška

40 Územní působnost OOP Opočno na teritoriu ORP Dobruška České Meziříčí, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Opočno, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Semechnice, Trnov na teritoriu ORP Hradec Králové Jílovice, Ledce, Vysoký Újezd

41 COMMUNITY POLICING Motto: Motto: „ Četník se musí snažiti, aby si osvojil ve svém obvodu co možno důkladnou místní a osobní znalost, neb tím se mu značně usnadní plnění služebních povinností “ Služební instrukce pro četnictvo, 1920 = komunitní přístup k policejní práci = postupy práce policie zohledňující komunikaci s veřejností

42 Závěr Priority Základem práce Policie ČR je její efektivní reakce na aktuální společenskou objednávku v oblastech, které náleží do její působnosti:  potírat, vyhledávat a předcházet sociálním patologickým jevům vytyčeným v bezpečnostních rizicích cestou eliminace (neutralizace) kriminogenních faktorů, které ji umožňují,  adekvátně reagovat na možnost teroristických útoků v souvislosti s mezinárodně politickou situací,  v oblasti veřejného pořádku vytvářet pozitivní vazby na občany, poskytovat občanům co nejlepší servis a pomáhat jim v tíživých situacích,  podporovat a rozvíjet programy prevence kriminality například prohlubováním integrace Policie ČR do preventivních systémů na všech úrovních (zejména v oblasti drog, domácího násilí, sexuálního zneužívání, postavení obětí trestných činů, ovlivňování chování účastníků silničního provozu),  podporovat krizové řízení a aktivity policie jako složky Integrovaného záchranného systému.

43 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ Rychnov nad Kněžnou Zborovská 1360 Rychnov nad Kněžnou por. Mgr. Jan Čermák tel. 974 536 202 e-mail: rkkriz@mvcr.cz

44 KONEC Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství RYCHNOV nad Kněžnou por. Mgr. Čermák Jan Policie České republiky Okresní."

Podobné prezentace


Reklamy Google