Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o nejvýznamnějších změnách pro příspěvkové organizace v rámci účetnictví státu 2012 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 13. 6. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o nejvýznamnějších změnách pro příspěvkové organizace v rámci účetnictví státu 2012 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 13. 6. 2012."— Transkript prezentace:

1 Informace o nejvýznamnějších změnách pro příspěvkové organizace v rámci účetnictví státu 2012 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 13. 6. 2012

2 Účetnictví státu - platná legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Vyhláška č. 410/2009 Sb. – novela od 1. 1. 2012 vyhláškou č. 403/2011 a č. 436/2011 Sb. České účetní standardy č. 701 – 708 Vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) – novela od 1. 1. 2012 vyhláškou č. 437/2011 Sb. 2

3 § 9 Vyhlášky č. 410 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (1) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (jedná se i o PO JMK), a) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a b) nepoužijí ustanovení § 59 až 64 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou. (2) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo svazek obcí, nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. 3

4 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Všeobecné změny § 4 a n. – sjednocení používání termínů „běžné účetní období“ a „minulé účetní období“, - korekce ve druhém sloupci aktiv vždy s kladným znaménkem Zálohy na transfery krátkodobé (SÚ 37x - u PO SÚ 374) a od 1. 1. 2012 nově i dlouhodobé (SÚ 47x – u PO SÚ 472) 4

5 § 26 (2) d) „C.I.7. Opravy minulých období“ SÚ 408 obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč. § 69 b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období, které nejsou významné v souladu s § 26 odst. 2 písm. d), se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají, § 26 a § 69 Opravy minulých účetních období 5

6 Příklad: PO v roce 2012 zjistila, že zapomněla zaúčtovat fakturu přijatou za menší opravy ve výši 150 tis. Kč, které byly uskutečněny v roce 2010, faktura doručena taktéž již v roce 2010. Aktiva netto v minulém účet. období měla PO ve výši: A) 20 mil. Kč - významná (0,3 % z 20 mil. Kč je 60 tis. Kč) B) 100 mil. Kč - nevýznamná (0,3 % ze 100 mil. Kč je 300 tis. Kč) Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Opravy minulých období Popis účetního případuČástka v tis. KčMDDal A) Oprava chyby – zapomenuté FaP150408321 B) Oprava chyby – zapomenuté FaP150511321 6

7 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Rozvaha § 4 – znaménka v položkách rozvahy: Mezitímní ÚZ – kladná nebo záporná Řádná ÚZ – pouze kladná, s výjimkou SÚ: 227, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374, 401, 405, 406, 407, 408, 458, 468, 471, 472 a SÚ účtových skupin 43 a 49 7

8 § 4 (8) Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374, 401, 405, 406, 407, 408, 458, 468, 471, 472 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 341, 342, 343, 344 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje: a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI, b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL. 8

9 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Rozvaha § 11 a § 14 – sledování výše TZ DM nikoliv pouze v rámci jednoho účetního období, v případě, že není dokončeno, převod k 31.12.20XX na SÚ 041, 042 § 11 – zpřesnění pravidla vykazování položky „A.I.8. Uspořádací účet TZ DNM“ (účtování jednotlivých TZ do 60 tis. Kč včetně na SÚ 044, v případě, že dokončené TZ nepřekročí hranici 60 tis. Kč, účtuje se do nákladů) § 11 – položka „A.I.6 Ostatní DNM“ – SÚ 019 - obsahuje také TZ DNM neuvedeného v položkách A.I.1. až A.I.3., např. TZ DDNM 9

10 § 14 – položka „A.II.7. Ostatní DHM“ – SÚ 029 - obsahuje také TZ DHM neuvedeného v položkách A.II.2. až A.II.5., např. TZ DDHM § 14 – zpřesnění pravidla vykazování položky „A.II.9. Uspořádací účet TZ DHM“ (účtování jednotlivých TZ do 40 tis. Kč včetně na účtu 045, v případě, že dokončené TZ DHM nepřekročí hranici 40 tis. Kč účtuje se do nákladů) § 11 a § 14 – SÚ 041 a SÚ 042 se nepoužijí v případě pořízení DDM § 14 – zpřesnění pravidla vykazování položky „A.II.2. Kulturní předměty“ (movité) 10

11 Příklad: PO provádí přestavbu vnitřních prostor své budovy (vybourání některých starých příček a stavba nových). Kolaudace 30. 1. Dodavatel (stavební firma) fakturoval postupně : 16. 12. částku55 tis. Kč 30. 12. částku22 tis. Kč 8.1. částku11 tis. Kč Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Uspořádací účet technického zhodnocení (TZ) Popis účetního případuČástka v tis. KčMDDal 16. 12. dílčí fakturace za přestavbu55042321 30. 12. dílčí fakturace za přestavbu22045321 31. 12. převod na nedokončený DM22042045 8. 1. dílčí fakturace za přestavbu11045321 30. 1. kolaudace TZ – vypořádání uspoř. účtu11042045 30. 1. kolaudace TZ – zařazení do užívání88021042 Zaplacení faktur dodavateli88321241 11

12 Pozor v případě, že se musela některá stará budova zlikvidovat z důvodu výstavby nové stavby – zůstatková cena staré stavby vstupuje do pořizovací ceny nové stavby již k datu likvidace původní stavby, nutno odúčtovat a vyřadit původní stavbu. V tomto případě se nejedná o technické zhodnocení DM). 12

13 § 22 a n. – místo termínu „ústřední rozpočty“ nyní termín „vybrané ústřední vládní instituce“ – místo termínu „územní rozpočty“ nyní termín „vybrané místní vládní instituce“ ústřední vládní instituce – státní rozpočet (ministerstva), státní fondy (SF dopravní infrastruktury, SF životního prostředí, Státní zemědělský intervenční fond, SF rozvoje bydlení, SF kultury, SF kinematografie), Národní fond a organizační složky státu, včetně Pozemkového fondu České republiky místní vládní instituce – kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jimi zřízené příspěvkové organizace a regionální rady regionů soudržnosti 13

14 § 20 upřesnění obsahového vymezení u účtů: - SÚ 111 - Pořízení materiálu a - SÚ 131 - Pořízení zboží – do okamžiku „převodu na sklad“ U účtování zásob A nutné použít účet 111, 131: - MD 111,131/ D 321 - fa od dodavatele, - MD 112,132 / D 111, 131 – převod na sklad 14

15 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Rozvaha § 26 (2) písm. b) „C.I.5 – SÚ 406 „Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ se účtují pouze pro oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů, (na tento účet se neúčtuje když si organizace sama mění metodu. Tento účet není určen pro opravy nákladů či výnosů minulých období.) § 26 (2) písm. c) „C.I.6 – SÚ 407 „ Jiné oceňovací rozdíly“ obsahuje oceňovací rozdíly zejména z přecenění majetku podle § 59 a § 64 (netýká se PO – viz § 9 (1) písm.) b) – PO, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nepoužijí ustanovení § 59 až 64) 15

16 § 32 (5) a) „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ – nový SÚ 345 pro účtování o závazcích z titulu transferů vůči osobám, které nejsou VÚJ. Původní SÚ 345 přečíslován na SÚ 344 – PO by na účtu 345 od 1. 1. 2012 neměly účtovat, nutná kontrola převodu a převod zůstatku k 31. 12. 2011 a účtování na účtu 344. Tato položka obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů, (k osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami (všechny ostatní subjekty, kromě kraje, obce, DSO dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací) 16

17 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Výkaz zisku a ztrát § 5 Hodnoty položek VZZ se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem (podle konečných zůstatků) § 33 – SÚ 518 – Ostatní služby, nově i bankovní poplatky, již ne SÚ 569 – Ostatní finanční náklady § 33 – SÚ 521 – Mzdové náklady, nově i náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, již ne SÚ 528 – Jiné sociální náklady § 33 – SÚ 525 – Jiné sociální pojištění, nově i povinné úrazové pojištění zaměstnanců, již ne SÚ 549 – Ostatní náklady z činnosti 17

18 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Výkaz zisku a ztrát § 33 – nový SÚ 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Pro DDM již ne SÚ 501 a SÚ 518. § 33 – SÚ 543 Dary pouze v případech bezúplatných předání subjektům, které nejsou VÚJ (u svěřeného majetku pouze se souhlasem zřizovatele, nepoužije se při darování DM vybraným účetním jednotkám) § 33 – Změna u SÚ 552 : „Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek“, a SÚ 553 : „Prodaný dlouhodobý hmotný majetek“ → obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého majetku k okamžiku jeho prodeje. 18

19 § 33 (6) písm. d.) Změna u SÚ 557: „A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek“ původně „náklady z odepsaných pohledávek“ a nové obsahové vymezení: obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek 19

20 § 33 – aktivace a změna stavu zásob vlastní výroby vykazována v nákladech ( do roku 2011 vykazována aktivace ve výnosech): - § 33 „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ SÚ 506 obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky, - § 33 „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ SÚ 507 obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii účetní jednotky, 20

21 - § 33 „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ SÚ 508 obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období, - § 33 „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ SÚ 516 obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu účetní jednotky, 21

22 Příklad: PO = ÚJ „A“ koupila 1. 9. 2012 software za 35 tis. Kč. Dne 9. 4. 2013 koupila upgrade tohoto sotfwaru za 65 tis. Kč (= technické zhodnocení) a 5. 9. 2013 bezúplatně převedla tento SW na ÚJ „B“. Oprávky u ÚJ „A“ za dobu užívání upgradu jsou 10 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek, jeho TZ a převod na vybranou ÚJ Popis účetního případuČástka v tis. KčMDDal ÚJ „A“: 1. 9. 2012 Nákup SW – náklad z DDM35558321 1. 9. 2012 Nákup SW – zařazení DDM35018078 9. 4. 2013 Nákup upgrade = TZ65041321 9. 4. 2013 Zařazení TZ do užívání65019041 Odpisy TZ DDNM za květen až září 201310551079 5. 9. 2013 Bezúplatný převod – TZ65401, 079019 5. 9. 2013 Bezúplatný převod - DDNM35078018 ÚJ „B“: 5. 9. 2013 Bezúplatný převod - TZ65019401, 079 5. 9. 2013 Bezúplatný převod - DDNM35018078 22

23 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Výkaz zisku a ztrát § 65 – významnost pro opravnou položku (s výjimkou pohledávek) je nově 20 % snížení hodnoty příslušného majetku – netýká se PO § 66 – potvrzení a zdůraznění, že DDM a pozemky se neodpisují § 66 – výsledkové zúčtování nekrytého investičního fondu či fondu reprodukce majetku musí zohlednit výnos z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Tzn. snížení částky takto účtované. Pozn.: V roce 2012 PO nebudou zohledňovat výnos z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů, toto ustanovení použijí až v roce 2013. 23

24 § 48 – zpřesnění pravidel pro vykazování položek podrozvahy, vč. SÚ 999 § 48, § 51 až 54 a § 72 – úprava kritéria krátko- a dlouhodobosti v podrozvaze – období 1 roku Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Příloha 24

25 Vyhláška č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2012 Přechodná ustanovení D.III.4. Závazky z pronájmu (SÚ 454) → D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky (SÚ 459) D.III.20. Jiné daně a poplatky (původně SÚ 345) → D.III.19. Jiné daně a poplatky (SÚ 344) D.III.30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery → D.III.30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Položky „změna stavu“ a „aktivace“ ve sloupci „minulé období“ v roce 2012 v nákladech s opačnými znaménky 25

26 Přeúčtování stavů SÚ 374 na SÚ 472 (ve vztahu k dlouhodobým transferům) SÚMDD 374X 472X 26

27 ČÚS 701 – ÚČTY A ZÁSADY ÚČTOVÁNÍ NA ÚČTECH Novelizace pro rok 2012 Bod 6.8. – uspořádání položek rozvahy v případě změny v právních předpisech: Obecné pravidlo při chybějícím přechodném ustanovení (převodovém můstku) zejm. ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. Bilanční kontinuita a bilanční rovnice musí být zajištěna vždy v souladu s novými obsahovými vymezeními příslušných položek účetní závěrky (rovnost Aktiv celkem a Pasiv celkem) Mělo by být aplikováno i zpětně, v souladu s významností a efektivností příslušné změny 27

28 Odst. 6.8. ČÚS č. 701: V případě změny právního předpisu, ze které vyplývá změna uspořádání položek rozvahy nebo změna obsahového vymezení některé z položek rozvahy, které zakládá povinnost vykazovat určitou skutečnost v jiné položce rozvahy, postupuje účetní jednotka v souladu s tímto právním předpisem. Nestanoví-li tento právní předpis nebo Český účetní standard konkrétní postup, je v odpovědnosti účetní jednotky, aby vykázáním v jiné položce rozvahy též zajistila rovnost položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ k rozvahovému dni účetního období před touto změnou a položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ na počátku následujícího účetního období.“ 28

29 ČÚS 703 – TRANSFERY Novelizace pro rok 2012 Zálohy na transfery dlouhodobé (SÚ 47x), nebo krátkodobé (SÚ 37x), PO JMK účtují na účtech 374 v případě, že je doba od okamžiku přijetí zálohy záloha vypořádaná do 1 roku včetně, v případě, že za období delší než 1 rok účtují na účet 472. Příjemce transferu – PO JMK účtuje na účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí - v případě neinvestičních transferů, v případě investičních transferů na účet 403, účtování na účtu 672 až od 1. 1. 2013. 29

30 Transfer na pořízení zásob vždy časově rozlišován ve věcné a časové souvislosti s úbytkem zásob (zejména spotřebou), účtování prostřednictvím účtu 384 – Výnosy příštích období 30

31 Příklad č. 1 PO v roce 2012 přijala dotaci účelově určenou na pořízení propagačních letáků ve výši 200 tis. Kč, vypořádání dotace se neprovádí. Letáky jsou určeny k rozdání veřejnosti. Vnitřní směrnice PO tyto letáky považuje za materiál a podle ní PO účtuje o zásobách způsobem A (průběžným). Během roku 2012 byly letáky vyrobeny, převzaty, ale rozdána byla pouze přibližně polovina z nich. Předpokládá se, že druhá polovina letáků bude rozdána v roce 2013. Zřizovatel požaduje časově rozlišovat transfery. Dotace formou převodu na bank. účet PO. Příklad č. 2 PO v roce 2012 přijala dotaci účelově určenou na pořízení propagačních letáků ve výši 200 tis. Kč, vypořádání dotace do konce roku 2012. Letáky jsou určeny k rozdání veřejnosti. Vnitřní směrnice PO tyto letáky považuje za materiál a podle ní PO účtuje o zásobách způsobem B (průběžným). Během roku 2012 byly pořízeny letáky za 190 tis. Kč, ale rozdána byla polovina z nich. Předpokládá se, že zbytek letáků bude rozdána v roce 2013. Zřizovatel požaduje časově rozlišovat transfery. Dotace formou převodu na bank. účet PO. 31

32 Příkl. 1 Popis účetního případu u příjemce POČástka v tis. Kč MDDal 2012 Předpis pohledávky z transferu (dotace), bez vypořádání200348672 Příjem peněz z dotace na bankovní účet PO200241348 Předpis závazku – přijatá faktura za výrobu letáků200111321 Hotové letáky převzaty PO na sklad200112111 Letáky rozdány v roce 2012 (spotřebované a vydané ze skladu)100501112 Časové rozlišení přijaté dotace (transferu)100672384 Rok 2013 Letáky rozdány v roce 2013 (spotřebované a vydané ze skladu)100501112 Časové rozlišení přijatého transferu – výnos roku 2013100384672 32

33 Příkl. 2 Popis účetního případu u příjemceČástka v tis. Kč MDDal 2012 Přijetí zálohy na transfer – dotace na letáky200241374 Přepis závazku - faktura od dodavatele190501321 Platba faktury190321241 K 31.12.2012 na skladě letáky – nejsou zatím rozdány95112501 Vypořádání dotace – pohledávka vůči poskytovateli190348 Výnos roku 201295672 Časové rozlišení transferu95384 Vypořádání dotace – vyúčtování zálohy na transfer190374348 Vypořádání dotace – úhrada přeplatku10374241 Rok 2013 Časové rozlišení přijatého transferu – výnos roku 201395384672 Skladová evidence – zůstatek letáků = 0 k 31.12.201395501112 33

34 Pracovní schůzka ekonomů příspěvkových organizací 13. 6. 2012 Odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013 - ČÚS č. 708 34

35 Uveřejnění ČÚS č. 708 -ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 ze dne 30. 3. 2011 -změna byla uveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 ze dne 13. 10. 2011 35

36 Kategorizace dlouhodobého majetku je provedení zařazení dlouhodobého majetku do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce "CZ-CPA" a Klasifikace stavebních děl "CZ-CC„ 36

37 Komponenta a komponentní způsob odpisování odst. 5.7. ČÚS 708: určená část majetku nebo souboru majetku, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž předpokládaná doba používání se významně liší od předpokládané doby používání celého majetku nebo souboru majetku - Použití podle §14 odst. 3 písm.a), d) až g) a odst. 4 vyhlášky (stavby, byty…) 37

38 Výkonový způsob odpisování dle odst. 5.6. ČÚS č. 708 - pro výpočet odpisů skládky, - pokud účetní jednotka posoudí, že pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona je vhodné použít výkonový způsob, - vyplývá-li jeho použití z jiného právního předpisu. - Při sestavování odpisového plánu účetní jednotka určí měřitelnou jednotku, případně další skutečnosti, které mají vliv na výpočet výše částky odpisu na jednu stanovenou jednotku, například kus výrobku, kilometr, tuna nebo hektolitr, a částku odpisu související s touto jednotkou. Odpis = součin částky odpisu na jednu jednotku stanovenou odpisovým plánem a počtu těchto jednotek uskutečněných v průběhu příslušného období. 38

39 Nově pořízený dlouhodobý majetek: -dlouhodobý majetek, který je pořízen již jako užívaný a nachází se ve stavu, který odpovídá opotřebení minimálně z jedné třetiny celkové předpokládané doby používání nebo z jedné třetiny celkového předpokládaného výkonu za dobu životnosti -nově pořízeným dlouhodobým majetkem takový majetek, který nesplňuje podmínky uvedené v předešlém odstavci 39

40 Transferové podíl podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku; v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, který je odpisován, se k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání nově stanoví transferový podíl jako podíl dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnocení, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnocení a snížené o výši oprávek a opravných položek k tomuto majetku k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání, 40

41 v případě, že dojde k odvodu dotace, například pro porušení smluvních podmínek, podíl přijatého investičního transferu na pořizovací ceně majetku v případech uvedených v bodech 8.3. a 8.4. se neupravuje. 41

42 Časové rozlišení přijatého investičního transferu – u PO JMK od 1. 1. 2013 V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účtuje PO současně s odpisem tohoto majetku (MD 551/ D 07X, 08X) o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD 403 a D 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. (Do 31. 12. 2012 účtuje PO: MD 403/D 401) 42

43 a) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené jinými právními předpisy, b) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, c) finanční majetek, d) zásoby, e) pohledávky, f) dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, pokud tento majetek má účetní jednotka v pronájmu nebo ve výpůjčce, g) povolenky na emise a preferenční limity, h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb, i) dlouhodobý majetek, který se podle § 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou., j) drobný dlouhodobý majetek, k) pozemky. Tento majetek také neuvádí příspěvková organizace v odpisovém plánu. Majetek, který se neodepisuje § 66 odst. 7 Vyhlášky 43

44 Dle ČÚS č. 708 se odpisuje dlouhodobý majetek a soubory tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky. PO JMK budou odpisovat DM dle ČÚS od 1.1.2013. PO odpisují DM dle odpisových plánu schválených zřizovatelem JMK. Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek z výše ocenění v účetnictví podle § 25 zákona, a to jen do výše tohoto ocenění. V případě nabytí dlouhodobého majetku se zahajuje jeho odpisování 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. Obecná pravidla při odpisování 44

45 V případě dlouhodobého majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy z ocenění majetku podle velikosti spoluvlastnického podílu. Účetní jednotka o odpisech účtuje nejpozději k rozvahovému dni, případně k jinému okamžiku podle jiného právního předpisu, PO JMK účtují o odpisech měsíčně. Částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. V případě uvedení dlouhodobého majetku do užívání v průběhu účetního období stanoví účetní jednotka poměrnou výši odpisů v tomto účetním období. 45

46 Způsob Odpisování dlouhodobého majetku od 1.1.2013 ČÚS 708 pro PO JMK 7.3. Postup u účetních jednotek, které používaly metodu odpisování před účinností tohoto standardu pro již odpisovaný dlouhodobý majetek 5.1.1. – volba způsobu odpisování – rovnoměrný, výkonový nebo komponentní - změnu odpisového plánu možnost provést s účinnosti od 1.1. následujícího roku, 7.1.1. provedení kategorizace dle bodu 7.1.1. podle příl. č. 1 7.1.2. změna odpisového plánu u již odpisovaného majetku – přihlédne se ke zbývající době používání majetku, není dořešeno jakým způsobem se bude postupovat u majetku již odepsaného, u kterého je zůstatková cena = 0 46

47 7.1.4. u majetku kde není znám okamžik zařazení do užívání, stanoví se výše oprávek za období, po které ÚJ DM užívala a neodpisovala, ve výši 40% z ocenění majetku a sestaví se odpisový plán s přihlédnutím se ke zbývající době používání majetku 7.1.5. v případě neschopnosti k okamžiku změny metody provést kvalifikovaný odhad zbývající doby užívání ÚJ stanovení dobu užívání dle příl. č. 4 ČÚS 708 47

48 6. Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisování Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, se odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání. Pokud účetní jednotka zjistí, například při inventarizaci dlouhodobého majetku, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, zejména v souvislosti s technickým zhodnocením, zohlední tuto skutečnost při úpravě odpisového plánu. 48

49 V případě bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného zcizení dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními jednotkami, se kterou souvisí změna účetní jednotky provádějící odpisování tohoto majetku, navazuje účetní jednotka přebírající tento majetek na výši ocenění a výši oprávek. 49

50 Časové rozlišení nákladů a výnosů 50

51 (1) Účetní jednotky náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad: a) náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období, které nejsou významné v souladu s § 26 odst. 2 písm. d), se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají, c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období, d) náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě 1. nákladů příštích období, 2. výdajů příštích období Metoda časového rozlišení § 69 Vyhlášky 51

52 e) výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě 1. výnosů příštích období, 2. příjmů příštích období. (2) U účetních případů, které se časově rozlišují podle odstavce 1, musí být známy tyto skutečnosti a) věcné vymezení, b) výše a c) období, kterého se týkají. (3) Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 52

53 a)„B.II.25. Náklady příštích období“ SÚ 381 obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích. Př. PO zaplatila v prosinci 2012 nájemné za pronájem budovy za leden 2013 ve výši 100 tis. Kč a za prosinec 2012 ve výši 100 tis. Kč, platba dle podmínek sjednaných ve smlouvě. Popis účetního případu – účtování u PO1V tis. KčMDDal V roce 2012: 25.12. platí za pronájem z běžného účtu PO200241 Zaúčtování nákladů za prosinec100518 Náklady příštích období – za nájemné za leden 2013100381 V roce 2013 Zaúčtování nákladů za nájemné za leden 2013100518381 53

54 Popis účetního případu – účtování u PO5V tis. KčMDDal V roce 2012: Zaúčtování dle ID za poskytnuté a nevyfakturované služby 250385602 V roce 2013 PO vystavila fakturu a účtuje100311385 b) „B.II.26. Příjmy příštích období“ SÚ 385 obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky. Př. PO poskytla 31.12.2012 službu v částce ve výši 250 tis. Kč. Fakturu vystavila 8.1.2013 54

55 c) „B.II.27. Dohadné účty aktivní“ SÚ 388 obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní pohledávky, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná výše plnění, a proto je nelze vykazovat v položkách A.IV.5., B.II.16., B.II.17. a B.II.23. a zároveň o těchto skutečnostech nelze účtovat v knihách podrozvahových účtů. (níže je uveden příklad účtování Dohadného účtu aktivního u neinvestičního transféru, který podléhá finančnímu vypořádání). 55

56 Př. účtování na účtu 388: Neinvestiční dotace ze SR podléhající vypořádání ve stejném účetním období MDD 1. Jednotlivá splátka připsaná na BÚ241374 2. Rozpouštění poskytnutých prostředků měsíčně V alikvotní výši k čerpaným nákladům, Případně rovnoměrně měsíčně 388672 3.Vypořádání poskytnutých prostředků k 31. 12. 346388 346672 4. Zúčtování záloh374346 5. Odvod nevyčerpaných prostředků do SR374241 56

57 vztahů, u ni Závazky: a)„D. III.31. Výdaje příštích období“ SÚ 383 obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn b)„D.III.32. Výnosy příštích období“ SÚ 384 obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v příštích v následujících účetních obdobích, např. i časové rozlišení v rámci běžného účetního období c)„D.III. 33. Dohadné účty pasivní“ SÚ 389 obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů u nichž není známá skutečná výše plnění v okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známá skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách D. II.8, DIII.21 a D III. 29. (např. nevyfakturovaná dodávka vody, plynu, atd. k rozvahovému dni) 57

58 Přiklad účtování na SÚ 384, který obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v příštích v následujících účetních obdobích se účtuje se i v běž. úč. období - časové rozlišení v rámci běžného účetního období): Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK MDD 1. Předpis nároku na prostředky z rozpočtu JMK348384 O předpisu se účtuje v okamžiku sdělení závazného ukazatele v plné výši 2. Jednotlivá splátka příspěvku připsaná na BÚ241348 3. Rozpouštění poskytnutých prostředků měsíčně v alikvotní výši k čerpaným nákladům, případně rovnoměrně měsíčně384672 58

59 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jarmila Vyroubalová metodik účetnictví a rozpočtu e-mail: vyroubalova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz tel. 541652256 59


Stáhnout ppt "Informace o nejvýznamnějších změnách pro příspěvkové organizace v rámci účetnictví státu 2012 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 13. 6. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google