Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ BI je systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (dále jen inspektorem) či týmem inspektorů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem provádění bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí ke snížení možností vzniku dopravních nehod, případně k redukci následků nehod a tím snižovat celospolečenské ztráty z dopravní nehodovostí. Bezpečnostní problémy mohou pramenit z rozhodnutí učiněných v různých fázích návrhu a provozu silniční sítě: plánování návrh stavba provoz údržba.

3 BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE A BEZPEČNOSTNÍ AUDIT BI se provádí na stávajících pozemních komunikacích, zatímco BA v různých fázích projektování dopravních staveb. Vztah mezi bezpečnostním auditem a bezpečnostní inspekcí

4 BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE A DATA O NEHODOVOSTI Bezpečnostní inspekce je systematický proces, který není zaměřen na nehodové lokality identifikované na základě nehodových statistik či údajů dopravní policie. Cílem BI je identifikovat jakékoliv faktory, které mohou způsobit dopravní nehody, takže sanační opatření by měly být implementovány ještě předtím, než se nehody stanou. Tento přístup lze popsat jako proaktivní. Využití dat o nehodovosti může zjednodušit provádění bezpečnostní inspekce.

5 BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ Údržbou se rozumí pravidelný proces kontroly vybavení a prvků pozemních komunikací (vegetace, dopravní značení, povrch vozovky atd.) a jejich následná oprava. BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE A LIDSKÝ FAKTOR Mentální kapacita řidiče a pozornost Vnímání Zátěž Volba rychlosti Orientace řidičů a tolerance k chybám – samovysvětlující, promíjející

6 PŘEDMĚT INSPEKCE Předmětem bezpečnostní inspekce může být jakákoliv pozemní komunikace v zastavěném nebo nezastavěném území. Témata: Funkce komunikace o dopravní – zajištění mobility všech účastníků provozu, spojení mezi městy a jejich částmi, přístup k přilehlým pozemkům a nemovitostem, kategorie silnice o architektonická – příznivé působení vedení trasy, doplňková zeleň, mosty apod. o životní prostředí (hygienické a zdravotní požadavky) – omezit: - znečištění půdy (ropné látky, solení) - vibrace (vliv na zdraví lidí, stav budov) - emise výfukových plynů - hluk z dopravy o prostor pro umístění inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, el. energie, plyn, zásobování teplem, sdělovací kabely apod.

7 PŘEDMĚT INSPEKCE příčné uspořádání – povrch vozovky, krajnice, odvodnění směrové a výškové vedení – směrové oblouky, stoupání, klesání, vedení trasy terénem, změna počtu jízdních pruhů, přídatné pruhy, přidružené pruhy křižovatky – rozhledové poměry, kapacita, stav povrchu vozovky, chování řidičů, nečekaná křižovatka, přítomnost chodců a cyklistů, svislé a vodorovné dopravní značení, šířka komunikace, poloměry odbočení železniční přejezdy, tramvajové dráhy – svislé a vodorovné dopravní značení, rozhledové poměry, křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení odpočívky a obslužná zařízení – parkoviště, odpočívky a usměrnění provozu na nich, organizace provozu, čerpací stanice, zastávky MHD svislé a vodorovné dopravní značení – základní zásady: účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost a údržba osvětlení – umístění, intenzita osvětlení bezprostřední okolí komunikace – pevné překážky, stromy, zeleň prvky pasivní bezpečnosti – svodidla, ploty, zábradlí, tlumiče nárazu, vodicí stěny, únikové zóny apod. potřeby zranitelných účastníků silničního provozu – přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty

8 PROVÁDĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 1.Období a podmínky provádění BI V denních i nočních hodinách, zohlednit podmínky při umělém osvětlení. Sezónní podmínky - sníh Specifické podmínky – blízkost školy, nákupního, sportovního, kulturního centra 2.Frekvence provádění BI V pravidelných intervalech s ohledem na možné změny návrhových prvků, dopravního značení, změny zdrojů a cílů dopravy.

9 PROCES PROVÁDĚNÍ BI Stanovení rozsahu jejího provádění –počáteční a koncový bod inspekce. BI provádí vyškolený bezpečnostní inspektor. Může jím být správce příslušné komunikace nebo bezpečnostní inspektor ze seznamu inspektorů, pověřený správcem. Provádění BI lze rozdělit do 4 kroků: o Příprava o Prohlídka lokality o Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce o Vypracování doporučení Bezpečnostní inspektor provádí: -BI vč. analýzy odstranění dříve identifikovaných problémů -zjišťuje dopravní situaci -zda mohou bezpečnostní problémy souviset s nevhodným chováním účastníků provozu a určí, zda je možné takové chování účinně odstranit změnou některých vlastností komunikace - zda bezpečnostní problémy nesouvisí se špatnou údržbou

10 BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO - NÁVRHOVÉ PARAMETRY KOMUNIKACE stav povrchu vozovky, vodorovné a svislé dopravní značky, směrové vedení trasy, výškové vedení trasy, rozhledové poměry, příčný řez, využití okolní plochy, situace v okolí komunikace, nájezdy a křížení, osvětlení, vlastnosti křižovatky (typ, organizace, uspořádání), rychlost (skutečná v porovnání s nejvyšší dovolenou).

11 BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO - CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PROVOZU nebezpečné manévry při levém odbočení (nedostatečná ochrana), velké rozdíly rychlostí v jízdních pruzích na dálnicích, vysoké hmotnostní rozdíly (nevhodné skladba dopravního proudu), závažnost následků dopravních nehod, předjíždění (např. při odbočujících manévrech těžkých vozidel na křižovatkách), nedostatečné zvážení potřeb určité kategorie účastníků provozu (např. slyšitelné signály pro přecházení pro slepce, delší čas pro přecházení pro starší občany atd.).

12 MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ DAT Fotografie - pořizují se v pravidelných intervalech (např. po 100 m) v každém směru jízdy v úrovni očí řidiče vozidla. Videopasport - využívají se především videokamery v měřícím (plovoucím) vozidle. Data zpracovává hlavní řídící jednotka a jsou vztažena k časovému údaji, k poloze podle GPS nebo staničení pozemních komunikací. Pomocí pasportu lze dokumentovat šířkové uspořádání komunikace, stav dopravního značení, směrové a výškové vedení trasy atd. Doplňkové technické rozbory - směrový průzkum, dopravní výkon, dopravní konflikty, rychlost, rozhledové poměry, analýza nehodovosti, aj.

13 PŘÍPRAVA PŘED PROVEDENÍM BI Cílem je získat co nejvíce informací o PK, jejím okolí a křižujících PK. Zjistit: funkci a kategorii komunikace typem křižovatek nejvyšší dovolenou rychlostí jsou návrhové prvky komunikace v souladu s funkcí a kategorií komunikace? komunikace prochází zastavěnými územními celky skladbu dopravního proudu vozidel - převládá dálková či místní doprava? využívají komunikaci chodci a cyklisté? intenzity dopravy a jejich vývoj za posledních 5 let Příklady metod lokalizace problematických míst: Lokalizace pomocí GPS Staničení komunikace Měření dráhy pomocí dráhového čidla ve vozidle Vzdálenosti odměřované v mapě nebo ve výkrese Použití videozáznamu

14 FÁZE AUDITU DLE STUPNĚ PD

15


Stáhnout ppt "Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google