Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

37. schůze VSP PS PČR Informace o aktuálním stavu řešení Lékařské posudkové služby resortu MPSV 3. února 2016 JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "37. schůze VSP PS PČR Informace o aktuálním stavu řešení Lékařské posudkové služby resortu MPSV 3. února 2016 JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu."— Transkript prezentace:

1 37. schůze VSP PS PČR Informace o aktuálním stavu řešení Lékařské posudkové služby resortu MPSV 3. února 2016 JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu posudkové služby MPSV

2 Kompetence LPS v důchodovém pojištění –invalidita a změny stupně invalidity –dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z tohoto důvodu výdělečnou činnost (pro účely nezaopatřenosti) pro účely zaměstnanosti –zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou v nepojistných agendách –schopnost pohyblivosti a orientace pro účely průkazu OZP –zdravotní stav pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku –stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči

3 Kompetence LPS v nemocenském pojištění LPS: –posuzuje pracovní schopnost pojištěnce po uplynutí podpůrčí doby –provádí kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři jde o zvláštní druh kontrolní činnosti vůči ošetřujícím lékařům tato činnost sleduje zejména účelné vynakládání prostředků na nemocenské pojištění –provádí za ošetřujícího lékaře rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování v případě zákazu vysloveného ošetřujícímu lékaři v těchto věcech rozhodovat (jedná se o možnou největší sankci podle zákona o nemocenském pojištění při porušování povinností)

4 Organizace lékařské posudkové služby resortu MPSV okresní správy sociálního zabezpečení –posuzují pro první stupeň správního řízení –úkoly může plnit pouze lékař –posuzování je monokratické Česká správa sociálního zabezpečení –posuzuje pro námitkové řízení ve věcech důchodového pojištění a pro odvolací řízení ve věcech nemocenského pojištění a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných –úkoly může plnit pouze lékař –posuzování je monokratické

5 Organizace lékařské posudkové služby resortu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí –posuzuje pro odvolací řízení správní nepojistné agendy (v prvním stupni rozhoduje ÚP ČR, odvolacím orgánem je MPSV) –posuzuje pro přezkumné řízení soudní ve věcech důchodového pojištění posuzování je komisionální, posuzují posudkové komise MPSV komise je nejméně tříčlenná, předsedou je lékař – zaměstnanec MPSV dalšími členy jsou tajemník a odborní lékaři klinických oborů o výsledku se hlasuje, PK MPSV se usnáší většinou hlasů

6 Začlenění LPS do rozhodovacích procesů posudková činnost je správní činností, jejíž procesní stránka se řídí  ve vymezeném rozsahu správním řádem  ve vymezeném rozsahu též zvláštními právními předpisy z oblasti sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) proces posuzování je zároveň specifickou součástí správního řízení  posudkový orgán vydává podklad pro rozhodnutí - posudek  hlavním obsahem posudku je vyhodnocení, zda posuzovaná osoba plní právním předpisem stanovenou podmínku pro nárok na dávku či jiný benefit ze systému sociálního zabezpečení  posudek má pro správní orgán charakter povinného důkazu, ale nemá zároveň charakter závazného stanoviska  správní orgán posudek hodnotí jako každý jiný důkaz, tj. z hlediska jeho přesvědčivosti a úplnosti

7 Součinnost LPS a ošetřujících lékařů pro objektivizaci zdravotního stavu je zásadní součinnost LPS s ošetřujícími lékaři od ošetřujících lékařů se získává převážná většina údajů ošetřující lékař (většinou registrující praktický lékař) vyplní předepsaný tiskopis podklad ošetřujícího lékaře se doplní nálezy odborných lékařů pokud jsou shromážděné nálezy nedostačující pro posouzení, může posudkový orgán vyžádat další vyšetření lékař LPS si může též zapůjčit zdravotnickou dokumentaci lékař LPS má možnost údaje doplnit též vlastním vyšetřením

8 Služební zákon a LPS od 1. 7. 2015 je lékařská posudková služba samostatným oborem státní služby podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě zákon o státní službě se vztahuje na lékaře LPS i referentky LPS OSSZ a ČSSZ, resp. tajemnice PK MPSV noví zaměstnanci LPS musí skládat úřednické zkoušky, které sestávají z obecné a zvláštní části na MPSV byly zřízeny dvě zkušební komise pro obor Lékařská posudková služba dopady zákona o státní službě na činnost LPS  nová místa se obsazují na základě výběrového řízení, je povinnost složit úřednickou zkoušku  atestace z posudkového lékařství se pokládá za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky v oboru státní služby Lékařská posudková služba  státní služba je limitována věkem 70 let

9 Problémy LPS největším problémem je personální zajištění LPS lékaři problém zvýraznila aplikace zákona o státní službě zkomplikoval se příjem nových lékařů z resortu zdravotnictví  nový lékař musí složit úřednickou zkoušku  přijat do státní služby je na dobu určitou 12 měsíců  po dobu, než složí úřednickou zkoušku, pobírá plat v nejnižším tarifu příslušné platové třídy  jsou oprávněné obavy, že tyto podmínky jsou pro klinické lékaře zcela neatraktivní pro případné rozhodnutí pro posudkové lékařství a vstup do státní služby omezení věku zaměstnance ve státní službě na 70 let

10 Počet posudkových lékařů Na ČSSZ bylo k 31.12.2015 systemizováno v LPS celkem 803 míst, z toho 398 míst lékařů – na těchto místech pracuje 448 lékařů, z toho je 304 ve státní službě Na ČSSZ k 30.6.2017 ze zákona skončí 144 lékařů, kteří z důvodu věkového omezení nepožádali o přijetí do státní služby Do roku 2020 bude muset na ČSSZ skončit dalších 51 lékařů ve státní službě z důvodu dosažení věku 70 let V posudkových komisích MPSV je systemizováno 90 míst, z toho 45 míst lékařů – v současné době jsou vypsána 3 výběrová řízení na místa v plném úvazku, ostatní místa jsou obsazena V posudkových komisích MPSV k 30.6.2017 ze zákona skončí 4 lékaři, kteří z důvodu věkového omezení nepožádali o přijetí do státní služby Do roku 2020 bude muset skončit v posudkových komisích MPSV dalších 6 lékařů ve státní službě z důvodu dosažení věku 70 let

11

12 Rozložení věkových skupin lékařů ČSSZ v procentech

13 Počty posudků v roce 2015 v roce 2015 vypracovaly OSSZ cca 430 000 posudků –z toho 182 672 pro ČSSZ (42,6 % všech posudků) invalidita 142 829 posudků prodloužení vyplácení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 20 964 posudků osoba zdravotně znevýhodněná 9 550 posudků ostatní agendy 1 410 (ukončení DPN rozhodnutím OSSZ, DNZS dítěte) –pro Úřad práce ČR 246 414 posudků (57,4 % všech posudků) pro účely příspěvku na péči 142 018 posudků průkazy osob se zdravotním postižením 91 215 posudků příspěvky na zvláštní pomůcku 13 170 posudků ostatní (příspěvek na mobilitu) 11 posudků ČSSZ – námitkové řízení v důchodovém pojištění cca 8 000 posudků posudkové komise MPSV – ve všech agendách cca 23 000 posudků

14 Struktura posudků vypracovaných na OSSZ

15 Zátěž lékařů ČSSZ – vývoj od roku 1995

16 Návrhy opatření opatření pro udržení stávajících lékařů a získání nových  platová (zvláštní příplatek za neuropsychickou zátěž, náborové příspěvky)  návrh nového způsobu odměňování státních zaměstnanců (v gesci MPSV)  změna zákona o státní službě (zrušit nebo zmírnit věkové omezení, zjednodušit zařazování nových lékařů do státní služby - § 29)  návrh MPSV bude projednán s MV  stanovit rovnocennost atestace z posudkového lékařství s obecnou částí úřednické zkoušky  návrh MPSV bude projednán s MZ (úprava vzdělávacího programu v nástavbovém oboru posudkové lékařství) a s MV (novelizace NV č. 136/2015 Sb.)  výuka posudkového lékařství na lékařských fakultách  projednáno s MŠMT, podpora na České konferenci rektorů, následovat budou jednání s jednotlivými lékařskými fakultami  posudkové lékařství v rámci atestační přípravy vybraných klinických oborů  projednáno s MZ a IPVZ, MPSV bude jednat o doplnění vzdělávacích programů ve vybraných oborech specializačního vzdělávání

17 Návrhy opatření opatření pro nahrazení části posudkových lékařů  vnitřní – zavedení nové nelékařské odbornosti VŠ vzdělání do procesu posuzování v rámci stávajících kompetencí LPS  připravuje se testování na ČSSZ (březen, duben), úprava katalogu správních činností a dopady do systemizace ČSSZ  vnější – převod některých kompetencí LPS mimo stávající organizační strukturu – na ošetřující lékaře – ze zákona nebo smluvně  projednáno s MZ, jako nejvíce vhodná se jeví oblast průkazů pro osoby se zdravotním postižením

18 Děkuji za pozornost. www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor výkonu posudkové služby, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2


Stáhnout ppt "37. schůze VSP PS PČR Informace o aktuálním stavu řešení Lékařské posudkové služby resortu MPSV 3. února 2016 JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu."

Podobné prezentace


Reklamy Google