Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSVOJENÍ NEZLETILÉHO NESVÉPRÁVNÉHO POJEM, ÚČEL, VZNIK, ZRUŠENÍ p řijetí cizího nezletilého dítěte za vlastní - statusová změna © Zdeňka Králíčková, listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSVOJENÍ NEZLETILÉHO NESVÉPRÁVNÉHO POJEM, ÚČEL, VZNIK, ZRUŠENÍ p řijetí cizího nezletilého dítěte za vlastní - statusová změna © Zdeňka Králíčková, listopad."— Transkript prezentace:

1 OSVOJENÍ NEZLETILÉHO NESVÉPRÁVNÉHO POJEM, ÚČEL, VZNIK, ZRUŠENÍ p řijetí cizího nezletilého dítěte za vlastní - statusová změna © Zdeňka Králíčková, listopad 2015

2 www.law.muni.cz 2 POJEM A ÚČEL primárně s t a t u s o v á změna institut náhradní rodinné péče, n á h r a d n í v pravém slova smyslu, nemůže-li nezletilé dítě žít v rodině původu, se svými rodiči, blízkými příbuznými atd. přijetí c i z í h o dítěte za vlastní za účelem vzniku n o v é r o d i n y pro nezletilé d í t ě adoptione natura imitatur rozhoduje pouze s o u d, a to na n á v r h

3 www.law.muni.cz 3 PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) OZ (z. č. 89/2012 Sb.) ZSPOD (z. č. 359/1999 Sb.) ZŘS (z. č. 292/2013 Sb.) ZMPS (z. č. 91/2012 Sb.) MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD (č. 209/1992 Sb., čl. 8) ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (č. 104/1991 Sb.) ÚMLUVA O OCHRANĚ DĚTÍ A SPOLUPRÁCI PŘI MEZIN.OSVOJENÍ (č. 43/2000 Sb. m. s.) EVROPSKÁ ÚMLUVA O OSVOJENÍ DĚTÍ ( 1967 - č. 132/2000 Sb. m. s.) (revize 2008 – www.coe.int) EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (č. 54/2001 Sb. m. s.)

4 www.law.muni.cz NOVINKY DLE OZ koncepční novinky posílení role přirozené rodiny svéprávnost rodiče a její omezení ve vazbě na dítě a jeho osvojení domněnka nezájmu rodiče o dítě osobní okamžitá péče před předosvojitelskou péči utajení osvojení dohled nad úspěšností osvojení možnost zrušení osvojení jen do tří let od právní moci rozhodnutí proces: posílení role soudu dílčí obsahové novinky: možnost soudu zbavit rodiče práva dát souhlas k osvojení zakotvení minimální věkového rozdílu 16 let mezi dítětem a zájemci o osvojení stanovení minimální věkové hranice 12 let dítěte k udělení souhlasu k osvojení odlišení postavení otce a matky ve vazbě na udělení souhlasu k osvojení novorozence možnost odvolání souhlasu k osvojení a pozbytí účinků souhlasu pozastavení rodičovské odpovědnosti rodiče, kteří dali souhlas k osvojení pozastavení vyživovací povinnosti rodiče, jehož dítě bylo umístěno do předosvojitelské péče zakotvení možnosti fakultativní okamžité péče budoucích osvojitelů rozšíření délky obligatorní předosvojitelské péče na 6 měsíců umožnění osvojení mezi příbuznými v případě náhradního mateřství povinnost osvojitelů informovat dítě o osvojení vztáhnutí účinků osvojení i na dítě osvojence možnost volby zdvojeného příjmení osvojence, resp. ponechání si stávajícího po zrušení osvojení 4

5 www.law.muni.cz 5 LITERATURA Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Rodinné právo. Praha: C. H. Beck, 2015. Hrušáková, M. Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. ► Králíčková, Z.: Kauza tzv. právně volné dítě. Právní rozhledy, 2004, č. 2. Králíčková, Z.: Anonymita osvojení v. právo dítěte znát svůj původ. Právní rozhledy, 2009, č. 5. Hrušáková, M., Králíčková, Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice – utopie nebo realita? Právní rozhledy, 2005, č. 2. Zuklínová, M.: Několik poznámek k právním otázkám tzv. baby- schránek. Právní rozhledy, 2005, č. 7.

6 www.law.muni.cz 6 DRUHY OSVOJENÍ JEN ÚPLNÉ (viz § 794, § 832, § 833 OZ) PRO NEZLETILÉ NESVÉPRÁVNÉ DĚTI, ale i OSVOJENÍ ZLETILÉHO, resp. nezletilého svéprávného (§ 846 n. OZ) PROSTÉ (1. TYPU, ZRUŠITELNÉ, ale § 840/2 OZ) A NEZRUŠITELNÉ TZV. PŘÍMÉ A ZPROSTŘEDKOVANÉ STÁTEM INDIVIDUÁLNÍ A SPOLEČNÉ POUZE MANŽELY TZV. NEPRAVÉ (manželem rodiče dítěte) VNITROSTÁTNÍ A DO CIZINY A Z CIZINY Slovensko: § 107 ZOR – osvojení lze zrušit jen do 6 měsíců

7 www.law.muni.cz 7 PŘEDPOKLADY PRO OSVOJENÍ A) CHYBĚJÍCÍ NEBO NEFUNGUJÍCÍ PŘIROZENÁ RODINA DÍTĚTE B) OSVOJITELNÉ DÍTĚ C) SOUHLAS RODIČŮ DÍTĚTE, resp. nezájem o dítě D) SOUHLAS DÍTĚTE S OSVOJENÍM E) ZÁJEM DÍTĚTE F) EXISTENCE VHODNÝCH ZÁJEMCŮ G) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ STÁTEM H) OKAMŽITÁ PÉČE A PREADOPČNÍ PÉČE CH) NÁVRH A SOUDNÍ ŘÍZENÍ

8 www.law.muni.cz 8 ad B) O SVOJITELNÉ NEZLETILÉ NESVÉPRÁVNÉ DÍTĚ (chybně: právně volné dítě) FAKTICKÝ SIROTEK - dítě osiřelé, odložené (baby-box) nebo nalezené SOCIÁLNÍ SIROTEK - dítě, jehož rodiče dali k osvojení souhlas - dítě, jehož matka požádala o utajení své totožnosti v souvislosti s porodem - dítě, jehož rodiče o dítě nejeví zájem - dítě, jehož rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti a práva dát souhlas k osvojení dle § 875 OZ - dítě, jehož rodiče byli omezeni ve svéprávnosti dle § 812 OZ

9 www.law.muni.cz 9 ad C) SOUHLAS RODIČŮ DÍTĚTE K OSVOJENÍ každý rodič § 809, 810 OZ (§ 811 nezl., § 812 nesvéprávný § 873 zbavený RO a práva dát souhlas k osvojení) - osobní prohlášení - nezastupitelný - výslovný, určitý a srozumitelný - svobodný a vážný - bezvýhradný a bezpodmínečný - poučený - matka až po šestinedělí, otec po porodu viz § 813 OZ - odvolání souhlasu § 817 OZ - do tří měsíců - výjimečně i později - pozbytí účinnosti souhlasu § 815 OZ § 816 OZ: po 6 letech PŘÍMÝ (např. sestra, náhradní matka) - jen v soudním řízení o osvojení BLANKETOVÝ (bez znalosti budoucích osvojitelů, cizí) - osobní prohlášení u soudu

10 www.law.muni.cz SOUHLAS RODIČŮ NENÍ DLE § 818 OZ VYŽADOVÁN odlišit nezájem rodičů dle § 819 a 820 (1) Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba, pokud rodič a) byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení, b) není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout (+ JEJ SOUD OMEZIL VE SVÉPRÁVNOSTI – viz § 812 OZ), nebo c) se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti. (2) Jsou-li tyto skutečnosti dány u obou rodičů, vyžaduje se k osvojení souhlas poručníka, popřípadě souhlas opatrovníka, kterého k tomu účelu jmenuje soud; to platí i v případě, že oba rodiče zemřeli nebo že rodičovství k osvojovanému dítěti nebylo určeno. Před udělením nebo odmítnutím souhlasu musí být zjištěny všechny rozhodné skutečnosti týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o osvojení; zejména se zjistí, zda osvojované dítě má blízké příbuzné a zda ti mají zájem o dítě pečovat, a vyslechne se i ten, v jehož péči se osvojované dítě právě nalézá. 10

11 www.law.muni.cz NEZÁJEM RODIČŮ DLE § 819 A § 820 OZ ZJEVNÝ, SOUSTAVNÝ, HRUBÝ, TRVALÝ NENAPRAVITELNÝ § 820/1: VYVRATITELNÁ DOMNĚNKA NEZÁJMU: 3 MĚSÍCE poučení OSPOD není třeba: změna místa 820/2 NAPRAVITELNÝ, ODSTRANITELNÝ NEZÁJEM – posouzení soud § 821 OZ - pomoc a poučení OSPOD DALŠÍ 3 MĚSÍCE 11

12 www.law.muni.cz 12 POROD S UTAJENÍM TOTOŽNOSTI MATKY dříve zákon č. 422/2004 Sb. změnil zákony: - o matrikách, jménu a příjmení - péči o zdraví lidu - veř. zdrav. pojištění - nikoli § 50a zákona o rodině nově: z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách: § 37 důsledky: svobodná, zletilá žena s trvalým pobytem na území ČR může písemně požádat o utajení své totožnosti status: matkou dítěte je žena, která dítě porodí matriční zápis: není uvedena totožnost matky údaje o totožnosti matky jsou zapečetěny v obálce

13 www.law.muni.cz 13 OTÁZKY kdy, kým a kde může být obálka otevřena? může se matka domáhat dítěte do své péče? kdy nejpozději? může se matka domáhat zápisu do matriky? jaká jsou práva biologického otce? je dítě ihned osvojitelné? kdo je zákonným zástupcem dítěte? kdo určí jméno a příjmení dítěte? může se dítě domáhat určení rodičovství?

14 www.law.muni.cz 14 „BABY-BOXY“ otvor ve dveřích nebo ve zdi zařízení účel: vytvořit veřejnosti přístupné místo se zdravotnickými parametry, do kterého by bylo možné dítě odložit a následně jej umístit do péče lékařů a zachránit tak jeho život vedlejší cíl: zajistit anonymitu matky a její beztrestnost zřízení a provoz: charitativní organizace, nemocnice a porodnice

15 www.law.muni.cz 15

16 www.law.muni.cz 16

17 www.law.muni.cz 17 Schránky pro odložené děti faktický stav v Česku Nadační fond pro odložené děti STATIM (2005) Účel: „Zřizování a provoz schránek pro odložené děti, jakož i podpora všech činností s tím spojených. Poskytování pomoci odloženým a opuštěným dětem.“

18 www.law.muni.cz 18 viz www.statim.cz celkem: 63 boxů, 110 dětí (stav ke dni 2. 11. 2014)www.statim.cz

19 www.law.muni.cz 19 OTÁZKY je dítě z baby-boxu nalezené? může se matka domáhat zápisu do matriky? kdo je zákonným zástupcem dítěte? kdo určí jméno a příjmení dítěte? může se matka domáhat dítěte do své péče? kdy nejpozději? co když je matka sama nezletilá? jaká jsou práva biologického otce? může se dítě domáhat určení rodičovství? je dítě bezprostředně po odložení osvojitelné? jak pomoci dítěti těžce postiženému?

20 www.law.muni.cz 20 tzv. incidenční řízení/řízení o nezájmu § 821 OZ: posuzování nezájmu o dítě před soudem na návrh a) OSPOD jako opatrovníka b) rodiče § 427 písm. c) ZŘS: „Řízení ve věcech osvojení nezletilého“ význam: a) dítě je osvojitelné b) lze zahájit zprostředkování osvojení

21 www.law.muni.cz 21 PRÁVA PRAVDĚPODOBNÉHO OTCE § 783 OZ právo podat návrh na určení otcovství podle III. domněnky otcovství § 830 OZ dítě nemůže být osvojeno, dokud rozhodnutí ve věci otcovství, zahájeném na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem osvojovaného dítěte, nenabude právní moci

22 www.law.muni.cz 22 ad D) SOUHLAS DÍTĚTE S OSVOJENÍM S VLASTNÍM § 806 odst. 1 OZ: více než 12 let – pravidlem souhlas § 807 OZ: méně než 12 let – souhlas opatrovník, ale vyjádření dítěte čl. 12 Úmluvy D: participační práva SVÉHO DÍTĚTE § 811 odst. 1 OZ více než 16 let: ano méně než 16 let: zdánlivé pouze v soudním řízení nutnost zkoumání nezájmů v incidenčním řízení

23 www.law.muni.cz 23 ad E) ZÁJEM DÍTĚTE - PRÁVA DÍTĚTE Úmluva D: MAGNA CHARTA PRÁV DĚTÍ ucelený katalog práv dětí ochrana přirozené rodiny (preambule) respektování rodinných svazků (čl. 8) oddělení dítěte od rodičů jen v zájmu dítěte (čl. 9: zneužívání, zanedbávání) všestranná pomoc rodině ze strany státu (čl. 20) náhradní péče – důraz na kontinuitu ve výchově dítěte zájem dítěte je přední hledisko při jakékoli činnosti ve věci dítěte (čl. 3 odst. 1) participační práva dítěte (čl. 12) právo na názor právo na jeho vyjadřování (přímo nebo prostřednictvím jiné osoby) právo na respektování

24 www.law.muni.cz 24 ad F) EXISTENCE VHODNÝCH ZÁJEMCŮ O OSVOJENÍ § 799 OZ zletilý, svéprávný + § 827 OZ: společně jen manželé (§ 800 OZ) manžel rodiče dítěte jeden z manželů (se souhlasem druhého, výjimky) osamělá osoba - výjimečně (§ 800 OZ) přiměřený věkový rozdíl (§ 803 OZ: 16 let) překážka příbuzenství (§ 804 OZ, náhradní mateřství) zdravotní stav realita vlastních dětí (§ 801 OZ)

25 www.law.muni.cz 25 odborné posuzování (§ 27 ZSPOD) nejen touha po dítěti, ale i motivace vlastnosti a osobní dispozice (dušení, fyzické, smyslové) zájem vytvořit stabilní a harmonický domov ochota zúčastnit se přípravy k přijetí dítěte do rodiny zajišťuje OSPOD - profesionální cíl: řešení krizové situace dítěte poznamenaného tím, že je nechtěné, opuštěné, týrané, zanedbávané, deprivované MPSV: metodické doporučení k realizaci přípravy

26 www.law.muni.cz 26 upravuje §§ 19a-27 ZSPOD vyhledávání dětí vyhledávání zájemců vytváření spisové dokumentace kraj: evidence odborné posuzování příprava nalezení vhodného „páru“ právo na seznámení právo na preadopční péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ KRAJSKÝ ÚŘAD OBECNÍ ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ad G) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSPOD (orgány soc. právní ochrany dětí)

27 www.law.muni.cz 27 nový § 19a odst. 2 ZSPOD zprostředkování osvojení nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány soc. právní ochrany uvedené § 4 odst. 1 ZSPOD

28 www.law.muni.cz 28 TZV. PŘÍMÉ OSVOJENÍ NEZPROSTŘEDKOVANÉ STÁTEM RODIČE A ZÁJEMCI O OSVOJENÍ SE ZNAJÍ novinky proti obchodování s dětmi: § 10a odst. 1 ZSPOD: povinnost poskytovatele zdrav. služeb hlásit opuštění dítěte matkou § 10a odst. 2 ZSPOD: povinnost cizí osoby hlásit převzetí dítěte od rodičů § 16a odst. 1 ZSPOD: povinnost OSPOD zvážit opatření k ochraně dítěte a pomoci tzv. legalizovat vztah

29 www.law.muni.cz ad H) PÉČE ZÁJEMCE O OSVOJENÍ § 823 OZ OKAMŽITÁ ÚČEL: zajištění osobní péče mimo ústav ihned se souhlasem rodičů, i bez souhlasu: baby-box rozhoduje soud rodič má právo udělit souhlas k osvojení, ale také právo souhlas k osvojení odvolat: „riziko“ § 826 OZ PREADOPČNÍ ÚČEL: navázání vztahu jako rodiče a děti obligatorní až po uplynutí 3 měsíců od souhlasu k osvojení rozhoduje soud: § 826 OZ § 829 OZ: 6 měsíců na vlastní náklad § 825 OZ: POZASTAVUJE SE VÝKON RO RODIČŮ – resp. po uplynutí 3 měsíců po souhlasu § 829 OZ: POZASTAVUJE SE VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ 29

30 www.law.muni.cz 30 ad CH) NÁVRH A SOUDNÍ ŘÍZENÍ Návrh zájemců o osvojení Řízení: § 427 a násl. ZŘS Účastníci: rodiče, kteří udělují souhlas (příp. poručník) s výjimkami: - nedávají souhlas - dali blanketový souhlas - soud rozhodl o nezájmu dítě zájemci o osvojení, příp. zájemce a jeho manžel Nutný zásadně výslech účastníků – osobně Rozsudek o osvojení: konstitutivní, statusový

31 www.law.muni.cz 31 DŮSLEDKY OSVOJENÍ § 832 a násl. OZ zanikají vazby na přirozenou rodinu (výjimka pro osvojení manžela matky) vznikají vazby na osvojitelskou rodinu ► fikce vztahu rodiče a děti a ostatní příbuzní ex lege dochází ke změně příjmení dítěte - § 835 OZ: lze zdvojené příjmení zápis nových skutečností do matriky - knihy narození výslovně § 797 OZ (z. č. 342/2006 Sb.) ► nový rodný list statusová změna významná pro celý právní řád zákon č. 186/2013 Sb. (o st. občanství ČR) dítě nabývá státní občanství ČR zákon č. 301/2000 Sb. (o matrikách, jménu a příjmení) osvojitelé mohou dítěti zvolit nové, resp. druhé jméno

32 www.law.muni.cz 32 ZRUŠENÍ OSVOJENÍ § 840 OZ ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ NA NÁVRH OSVOJENCE NEBO OSVOJITELŮ ROZHODUJE SOUD § 840 odst. 2 OZ zrušit lze jen do tří let, ledaže je osvojení v rozporu se zákonem DŮSLEDEK: DÍTĚ SE „PRÁVNĚ“ VRACÍ DO PŮVODNÍ RODINY NOVÝ ZÁPIS DO MATRIKY, NOVÝ RODINÝ LIST MĚNÍ SE PŘÍJMENÍ DÍTĚTE - § 842 OZ: ledaže dítě nechce JE-LI DÍTĚ NEZLETILÉ, JE NUTNÉ ZKOUMAT MOŽNOST „FAKTICKÉHO“ NÁVRATU DÍTĚTE K RODIČŮM

33 www.law.muni.cz 33 DŮSLEDKY NEZRUŠITELNÉHO OSVOJENÍ OSVOJENÍ NELZE ZRUŠIT zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: přidělení, resp. změna rodného čísla (srov. § 16, § 17) JE MOŽNÁ READOPCE (§ 843 OZ)

34 www.law.muni.cz 34 Anonymita osvojení? mýtus ano či ne? zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném osvojení jen pro nezletilé - neúplné: subsidiární vyživovací povinnost původní rodiny (§ 68), zdvojené příjmení (§ 67) novela: zákon č. 15/1958 Sb. o změně předpisů o osvojení možnost osvojení úplného se zápisem osvojitelů do matriky (§ 63/2, § 66/2), zánik vyživovací povinnosti původní rodiny (§ 69a) --------------------------------------------------------------- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině jen osvojení úplné: zrušitelné a nezrušitelné --------------------------------------------------------------- zákon č. 342/2006 Sb.: novela ZOR (srov. § 63, § 74) zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách vyhláška č. 1225/1949 Ú. l. I nahlížení do matriky (§ 35) ---------------------------------------------------------------- v 60´ letech nebyl přijat nový zákon ---------------------------------------------------------------- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení: zletilé dítě a osvojitelé mají právo nahlížet do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy (§ 8/7) zákon č. 133 /2000 Sb., o evidenci obyvatel: obyvateli staršímu 18 let sdělí ministerstvo údaje o osvojení (§ 8/3)

35 www.law.muni.cz UTAJENÍ OSVOJENÍ DLE § 837 OZ (1) Osvojitel nebo osvojenec může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte. To obdobně platí i pro utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení. (2) Třebaže byly osvojení a jeho okolnosti nebo pokrevní rodič a jeho souhlas k osvojení utajeny, může soud rozhodnout o jejich odtajnění, odůvodňuje-li to velmi závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo na zdraví. + § 838 OZ: svéprávnost – právo nahlížet do spisu 35

36 www.law.muni.cz POVINNOST INFORMOVAT DÍTĚ DLE § 836 OZ Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky. 36

37 www.law.muni.cz DOHLED NAD ÚSPĚŠNOSTÍ OSVOJENÍ DLE § 839 OZ (1) Bez zřetele k tomu, zda je dohled nad úspěšností osvojení uložen, poskytne zpravidla orgán sociálně- právní ochrany dětí osvojitelům poradenství a služby spojené s péčí o osvojence. (2) Odůvodňují-li to okolnosti případu, nařídí soud i bez návrhu nad osvojitelem a osvojencem dohled na dobu nezbytně nutnou, jejíž délku zároveň určí; dohled vykonává zpravidla prostřednictvím orgánu sociálně- právní ochrany dětí. 37

38 www.law.muni.cz MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ TZV. HAAGSKÉ DLE ÚMLUVY O OCHRANĚ DĚTÍ A SPOLUPRÁCI PŘI MEZIN.OSVOJENÍ (č. 43/2000 Sb. m. s.) ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ÚŘAD PRO MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ z ČR svěřeno do preadopční péče v cizině 2010: 36 ½ 2011: 20 http://www.umpod.cz/fileadmin/user_upload /osvojeni/Statistika.pdf JINÉ z ciziny do ČR (ne Úřad) 2010: 28 ½ 2011: 17 38

39 www.law.muni.cz 39 JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA k článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod „Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, …“ case Keegan v. Irsko (1994) matka dala souhlas k osvojení dítěte proti vůli putativního otce „ rodina“ není jen svazek založený manželstvím, ale i svazek de fakto spolužijících osob majících rodinná pouta - dítě je ispo iure součástí rodinné jednotky (unit), a to od narození došlo k porušení článku 8

40 www.law.muni.cz 40 case Fretté v. Francie (2002) svobodný muž homosex. orientace nebyl úspěšný ve věci zprostředkování adopce - „difficulties with practical consequences of child´s arrival“ -zájem dítěte -proporcionalita nedošlo k porušení článku 14 ve spojení s článkem 8 case E. B. v. Francie (2008) svobodná žena (učitelka) žijící de facto s jinou ženou, nebyla úspěšná ve věci indiv. adopce - role matky i otce v 1 osobě, která ale má osobní kvality a schopnosti dítě vychovávat - zájem dítěte - proporcionalita došlo k porušení článku 14 ve spojení s článkem 8, Úmluva je „living instrument“

41 www.law.muni.cz 41 Fotograf Neff dostal do péče dceru své zavražděné sestry www.idnes.cz 6. ŘÍJNA 2009 Fotograf MF DNES David Neff dostal do opatrovnictví tříletou dceru své zavražděné sestry. Dnes ráno o tom rozhodl soud. Na ortel soudce David Neff a jeho otec publicista Ondřej Neff čekali s napětím. Jednání bylo neveřejné. www.idnes.cz Neveřejné jednání bylo rychlé, po pár minutách bylo hotovo. "Jsem strašně šťastný, že to tak dopadlo," řekl bezprostředně po soudním jednání dojatý David Neff. David tak dosáhl toho, že je Robert Neff Novák úplně vymazán z rodného listu své dcery. "Jako otec tam budu uveden já, maminka nebude uvedena, protože Irena je moje sestra. Když se ožením, bude jako maminka zapsaná moje manželka," říká David Neff. Šlo o hodně. Pokud by soudkyně nechala Dominiku v péči Roberta N. Nováka, mohl by si ji po opuštění vězení vzít vrah její maminky k sobě domů a dál vychovávat. Vrah Ireny Neffové nebyl na neveřejném jednání přítomen. Soudkyně ho vyslechla ve vězení, kde souhlasil s návrhem na nezrušitelné zbavení otcovských práv. "Teď už je pro Dominiku úplně cizím člověkem, stejně jako kdokoli na ulici," dodává David Neff.

42 www.law.muni.cz 42 LN: 14. 12. 2007

43 www.law.muni.cz 43 http://praha.charita.cz/


Stáhnout ppt "OSVOJENÍ NEZLETILÉHO NESVÉPRÁVNÉHO POJEM, ÚČEL, VZNIK, ZRUŠENÍ p řijetí cizího nezletilého dítěte za vlastní - statusová změna © Zdeňka Králíčková, listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google