Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÝMY PRO MLÁDEŽ V ČR připraveno Ředitelstvím PMS na základě zjištění aktuální situace a vyhodnocení výsledků individuálního projektu březen 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÝMY PRO MLÁDEŽ V ČR připraveno Ředitelstvím PMS na základě zjištění aktuální situace a vyhodnocení výsledků individuálního projektu březen 2015."— Transkript prezentace:

1 TÝMY PRO MLÁDEŽ V ČR připraveno Ředitelstvím PMS na základě zjištění aktuální situace a vyhodnocení výsledků individuálního projektu březen 2015

2 Týmy pro mládež ČR Týmy pro mládež působí v 90 % soudních okresů České republiky. Ve zbylých okresech je tento nedostatek řešen setkáváním ad hoc, případě je částečně činnost Týmu suplována např. Komisí prevence kriminality či Komisí při OSPOD. Základní rozlišení Týmů pro mládež 1. Týmy fungující samostatně (mimo SVI) - 54 Týmů 2. Týmy fungující v rámci Systému včasné intervence (SVI) - 13 Týmů Organizace nejčastěji zastoupené v Týmu pro mládež Orgány činné v trestním řízení Probační a mediační služba Místní samospráva, OSPOD Středisko výchovné péče Pedagogicko-psychologická poradna Nestátní neziskové organizace

3 Organizace Týmů pro mládež Vedení Týmů pro mládež ve většině případů koordinují činnost TM pracovníci PMS - zpravidla specialisté na mládež, případně vedoucí středisek zhruba v 1/3 činnost TM koordinuje pracovník obce, resp. OSPOD. Jedná se většinou o TM tvořící součást SVI - v těchto případech ale často chybí celookresní působnost TM v malém počtu případů (cca 1/10) činnost TM koordinuje pracovník další organizace, zpravidla NNO, pedagogicko- psychologické poradny atp. Frekvence setkávání Týmů v praxi velmi různé od 1 po 12 setkání ročně nejčastěji 2-4 setkání ročně

4 Činnost Týmů pro mládež Činnost TM je velmi různorodá a nejčastěji zahrnuje následující reflexe dosavadní spolupráce mezi jednotlivými subjekty zapojenými do řešení kriminality mládeže a dojednávání účinnějších postupů (82 %) preventivní a strategická činnost (76 %) práce s konkrétními kazuistikami dětí a mladistvých (69 %) prezentace činnosti vybraných sociálních služeb pro děti a rodiny (66 %) Existují Týmy, které se profilují úzce (např. na kazuistickou činnost), ale také Týmy, které mají široký záběr činnosti (koncepční a strategický). Shrnutí Týmy pro mládež jsou v současné době realizovány ve většině soudních okresů České republiky. Odpovědnost za organizaci Týmu je ve většině případů na pracovnících PMS, kteří se však Týmu věnují zpravidla nad rámec svých pracovních možností a chybí jim koncepčně metodická, materiální i zákonná podpora. Praxe TM po stránce organizační i po stránce obsahu činnosti je velmi rozmanitá a nesourodá – zpravidla závislá na osobní angažovanosti koordinátora Týmu a profesních zájmech zástupců ostatních institucí.

5 Projekt „Na správnou cestu!“ Cíl projektu Cílem projektu je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými a agresivními projevy chování, předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí. Doba realizace 1. června 2012 do 30. listopadu 2015 Projekt byl financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Tři základní aktivity projektu 1. Tvorba a realizace resocializačního programu pro mladistvé násilníky „Proti násilí“ 2. Tvorba a realizace programu restorativní justice „Rodinné skupinové konference“ 3. Inovace a realizace metodiky činnosti Týmů pro mládež

6 Týmy pro mládež v rámci projektu Původní východiska pro vývoj TM v rámci projektu všichni členové dosavadních TM, včetně jejich koordinátorů či tajemníků, vedou a koordinují aktivity TM zpravidla nad rámec svých běžných pracovních povinností za této situace má koordinátor TM omezené možnosti se vedení TM věnovat, tj. mapovat a vyhodnocovat potřeby dětí/rodin v dané lokalitě, připravovat podklady k jednání, vést konkrétní jednání TM, připravovat návrhy k projednání na jednání TM praxe TM je roztříštěná, pojetí TM a metodika jejich práce není všeobecně sdílena Cíle, které si projekt v souvislosti s TM klade řídit činnost TM prostřednictvím koordinátorů (1,0 úvazek) v soudních okresech Brno-venkov, Náchod, Opava, Plzeň-město (působení leden 2013 – listopad 2015) zpracovat konkrétní postup, jak na okresní úrovni zmapovat stav kriminality mládeže, v praxi ho odzkoušet a zpracovat strategii řešení nejaktuálnějšího zjištěného problému + podpořit realizaci schválených opatření vytvořit metodiku pro zakládání a vedení činnosti TM

7 Vytváření a personální obsazení TM V pilotních okresech byla nejprve zmapována aktuální praxe TM, byl proveden monitoring organizací působících v rámci systému práce s ohroženou mládeží a zjišťovány problémové oblasti. Na základě toho byly koordinátorem navrženy a s členy dosavadního TM projednány změny zlepšující organizaci a zvyšující účinnost práce TM. Vyjasněny byly pravidla setkávání, cíle činnosti TM v okrese, využitelné prostředky i postupy při práci TM. Personální obsazení TM jádro TM – zástupci klíčových organizací s celookresní působností při řešení kriminality mládeže (nejčastěji OČTŘ, PMS, OSPOD) organizaci v TM zastupuje vždy jeden zástupce, nejlépe ve vedoucí pozici s rozhodovací pravomocí zástupci dalších organizací tvoří širší okruh členů týmu, případně se účastní v roli hostů zvaných na jednání TM podle potřeby k řešeným tématům Frekvence setkávání TM pravidelně, 4 - 6 setkání za rok podle potřeby se realizují pracovní setkání členů „minitýmů“ (menší část TM za účelem projednání konkrétní otázky vztahující se k dojednanému cíli činnosti TM) Místa setkávání vychází se z možností v okrese - někdy na stejném místě, jinde se místa setkání mění

8 Principy fungování TM Činnost Týmů se odvíjí od zjištěných potřeb a aktuálních problematických otázek v okrese koordinátoři shromáždili data týkající se kriminality dětí a mladistvých od zúčastněných organizací a podle zadané struktury zpracovali analýzu aktuální situace, vč. trendů vývoje za posledních 5 let (sociodemografická data, statistika Policie ČR, OSPOD, SZ, OS, PMS, informace o situaci v oblasti spáchaných přestupků); prostudovali rovněž dostupné koncepční, strategické a analytické materiály Následně koordinátoři průběžně mapovali poznatky z každodenní praxe v okrese a připojovala další potřebná zjištění o datech a potřebných údajích Činnost Týmů je koncepční konkrétní obsah činnosti TM vycházel ze zmapovaných potřeb v okrese a názorů členů TM, na tomto základě byly definovány priority a pořadí jejich řešení obsah činnosti TM a konkrétní postupy byly zpracovány v plánu činností, který se stanovoval zpravidla na období jednoho roku – průběžně byl vyhodnocován a aktualizován Činnost Týmů má mít pozitivní dopad do každodenní praxe Tým stanovená témata podrobně rozebíral z pohledu všech zastoupených institucí, následně navrhoval konkrétní opatření a pomáhal při jejich zavádění do praxe (za spolupráce dalších organizací a obcí)

9 Příklady témat řešených v rámci TM Obchodní centrum jako lokalita vysokého výskytu trestné činnosti mládeže (Opava, Plzeň- město) navázání spolupráce s vedením obchodního centra; zmapování situace prostřednictvím terénních neziskových organizací; úprava bezpečnostních prvků v centrech a v jejich okolí Rozšíření spolupráce škol s organizacemi zastoupenými v Týmu (Plzeň-město, Brno-venkov) – šikana na školách, řešení docházky dětí do škol organizace pravidelně se opakujících setkávání škol s organizacemi Týmu - řešení konkrétních témat a vyjasňování kompetencí při řešení jednotlivých problémů Děti ohrožené složitým rozvodovým sporem rodičů (Náchod) zajištění nových služeb pro rodiny v rozvodové situaci do okresu; vytvoření publikace pro rozvádějící se rodiče z pohledu všech organizací Týmu; příprava školení pro pedagogy Drogová problematika u dětí a mladistvých (Náchod, Brno-venkov) příprava preventivního projektu ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou Policie ČR; sdílení dobré praxe v řešení přestupků mládeže mezi obcemi okresu, zmapování dostupnosti služeb a návrhy na řešení chybějících (Náchod); besedy s občany; realizace výstavy tematických fotografií (Brno-venkov) Skryté záškoláctví jako rizikové chování (Opava, Plzeň-město) navázání spolupráce se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost - vyjasnění kompetencí a postupů řešení (Opava); děti cizinců na ubytovnách - nastavení spolupráce cizinecké policie a OSPOD, vydání vícejazyčného letáčku pro rodiče dětí (Plzeň-město)

10 Přínos placeného koordinátora pro TM Koordinátor provádí veškerou organizačně administrativní činnost TM, konstruktivní debatou s členy TM dojednává cíle činnosti TM a konkrétní postupy, dbá na udržování vytyčeného směru činnost TM a členy průběžně pozitivně podporuje a „týmuje“. Koordinátor průběžně mapuje a vyhodnocuje potřeby lokality a postoje/názory členů TM. Koordinátor „síťuje“ - má dobrý přehled o dění v regionu, o organizacích a službách v regionu i o strategických dokumentech regionu i vyšších celků. Koordinátor vyhledává, navazuje a udržuje fungující spolupráci s dalšími organizacemi (i mimo daný okres). Koordinátor připravuje společná stanoviska, prohlášení TM, zastupuje Tým na pracovních jednání s dalšími organizacemi, zajišťuje jeho publicitu. Koordinátor má přehled o činnostech všech členských organizací, zůstává nestranným a dokáže propojovat postupy a zájmy jednotlivých organizací působících v systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

11 Zobecnění dosavadních zkušeností Interdisciplinární přístup umožní komplexnější pohled na věc, nabízí nové společné možnosti řešení problémů a umožňuje vzájemné obohacování se všech zúčastněných. Týmy pro mládež jsou dobrou příležitostí pro okres, jak začít měnit zažité stereotypy v oblasti spolupráce služeb a řešení kriminality mládeže a aktivuje chuť a inovativní nápady, jak problémy ohrožených dětí a mladistvých řešit. Aby mohl Tým pro mládež efektivně pracovat a přenášet konkrétní výstupy své činnosti do praxe, je třeba, aby se koordinátor řízení a vedení TM mohl věnovat a podporovat tak ostatní při hledání řešení aktuálních témat.

12 TM v projektu Na správnou cestu! II Doba realizace jaro 2016- jaro 2020 Financování Projekt bude financován z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Týmy pro mládež rozšíření koordinátorů TM do 10 okresů proškolení koordinátorů TM a jejich metodické vedení ve stávajících 4 okresech zavedení nového programu krátkodobého zaměstnání mladistvých pachatelů

13 Děkuji za pozornost! Mgr. Kamila Špejrová vedoucí oddělení koncepčních, analytických a metodických činností kspejrova@pms.justice.cz Ředitelství Probační a mediační služby


Stáhnout ppt "TÝMY PRO MLÁDEŽ V ČR připraveno Ředitelstvím PMS na základě zjištění aktuální situace a vyhodnocení výsledků individuálního projektu březen 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google