Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … ÚSVIT V LIBERECKÉM KRAJI Tato prezentace je určena pro vybrané účastníky profesní přípravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … ÚSVIT V LIBERECKÉM KRAJI Tato prezentace je určena pro vybrané účastníky profesní přípravy."— Transkript prezentace:

1 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … ÚSVIT V LIBERECKÉM KRAJI Tato prezentace je určena pro vybrané účastníky profesní přípravy strážníků MP a policistů PČR Libereckého kraje a je doplňujícím zdrojem informací k materiálům předávaným v rámci interaktivní přípravy listopad - prosinec 2011 Fotografie účastníků je možné zveřejnit pouze s jejich výslovným svolením. Linda Ehrenbergerová linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz odd. krizového řízení prevence kriminality

2 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

3 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … preventista – bezpečnostní specialista řízení změn řízení změn prevence kriminality ve vyloučených lokalitách rozhodování a osobní zodpovědnost komunikace vztahy – konflikty emoce – psychická odolnost expertní činnost preventista – bezpečnostní specialista řízení změn řízení změn prevence kriminality ve vyloučených lokalitách rozhodování a osobní zodpovědnost komunikace vztahy – konflikty emoce – psychická odolnost expertní činnost

4 prevence - základ bezpečnosti „Prevence kriminality není jen odstraňování příčin, zdrojů či minimalizace hrozeb a rizik, ale především změna způsobu myšlení; ochota přijmout zodpovědnost za kvalitu svého života, za svou bezpečnost a bezpečnost prostředí, ve kterém žijeme.“ Jitka Gjuričová, ředitelka OPK MV ČR

5 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Prevence je pro mnohé pouze slovo za kterým se skrývá neschopnost daného jedince připustit, že minimálně v 80% případů danou událost mohl pozitivně ovlivnit a předejít tak často nevratným následkům. Prevence je životní postoj; způsob myšlení a jednání. Prevence je v současnosti jediná možná volba vedoucí k naší bezpečnosti.

6 bezpečnost začíná prevencí

7 prevence – základní kámen bezpečnosti CO SE MŮŽE STÁT JAK ČASTO V JAKÉM ROZSAHU S JAKÝMI NÁSLEDKY

8 bezpečnost začíná prevencí

9 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Život je změna; změna je život. „Vše plyne, nic netrvá věčně.“ Herakleitos, řecký filosof …změny přichází; jsou nevyhnutelné; vše je v pohybu…

10 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Změna je ústředním tématem naší doby; většinu změn nemůžeme předvídat; základem je ne se jim vyhýbat, ale je vytvářet. Tempo změn se neustále zrychluje. Celoživotní vzdělávání se a průběžné reagování na přicházející změny je samozřejmou podmínkou úspěchu každého z nás.

11 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Schopnost bezprostředně reagovat na aktuální podmínky a situaci je velice důležitá pro každého jedince bez rozdílu věku a profese. Kdo se nemění, bude změněn. Ideál: ztotožnit se s přáním změny sebe sama.

12 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

13 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

14 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Jestliže hledáš pomocnou ruku, podívej se na konec své paže! Každý člověk sám sebe mění… neboť život je příliš drahocenný, než abychom jej přenechali osudu…

15 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Je nejen možné, ale i nezbytné se měnit; změna sebe sama posiluje sebevědomí…

16 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Aktivováním vlastních zdrojů je možné dosáhnout výrazných změn v pracovním a kontaktním chování, komunikaci, zacházení se strachem, pracovním tlakem, smutkem, stresem, depresemi zrovna tak jako v konzumních zlozvycích spjatých s jídlem, pitím, kouřením a mnoha dalšími závislostmi …

17 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Není ve vesmíru nic navždy dané. Vše je jako příliv a odliv… Vše ve svém počátku nosí již zárodek své přeměny…

18 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Vždy měli větší šance ti, kteří disponovali více možnostmi chování; kteří dokázali na trhu práce operativně reagovat na jeho potřeby…

19 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Život je změnitelný, ale naše identita není celkově změnitelná … Svůj vnitřní svět se svými zkušenostmi, vzorci vnímání a prožívání, soudy a předsudky si vždy a všude neseme sebou …

20 Více než kterákoli jiná bytost se člověk něčím stává, místo aby něčím byl…

21 Souhrn trestných činů spáchaných v dané lokalitě za dané období zahrnuje též společensky nežádoucí jednání (drogy, prostituci, extremismus, rasovou nesnášenlivost apod.) odhalené, neodhalené (registrované, latentní) celkový stav kriminality zahrnuje počty registrovaných trestných činů a pachatelů kriminalita evidovaná PČR nevypovídá o kriminalitě skutečné kriminalita objasněná je pouze část kriminality registrované podstatné: co + jak + na základě jakých kritérií + v jakém státě + v jaké době je registrováno a srovnáváno obecná proporce mezi různými formami registrované kriminality: 2/3 majetková kriminalita (cca70%), cca 10% hospodářská, cca 7% násilná, ostatní zbývající cca 10% určitá část kriminality nebyla nikdy zjištěna (objasněna, stíhána, potrestána) … jde o kriminalitu latentní (např. u korupce odhadem jde o cca 100% všech transakcí) nejčastější výskyt latentní kriminality: korupce, neplacení výživného, podvody s nemovitostmi, při zaměstnávání osob, pašování zboží, nedovoleného ozbrojování, týrání zvířat apod. na latentní kriminalitě se podílí nízká sociální kontrola (do ničeho se neplést); tolerance (vždyť nejde o nic závažného); rezignace (stejně se nic nevyřeší); obavy a strach poškozených z případné msty pachatelů; nízká úroveň právního vědomí

22 PREVENCE PREVENCE je soustava opatření k předcházení nežádoucích jevů (závislostí, nehod, selhání, násilí, konfliktů, kriminality, katastrof apod.). Prostředek pozitivního působení (opatření k předcházení, minimalizaci, nebo zabránění se nazývají preventivní – viz např. preventivní programy zaměřené na bezpečné chování, sociálně patologické jevy, základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu, prevenci úrazů apod.). Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření. Sekundární se snaží příslušné jevy včas odhalit a zabránit jejich prohlubování, šíření (zaměřena na ohrožené skupiny – např. mládež, menšiny, sociálně slabé). Terciární prevence usiluje o zabránění opakování např. tr. činů, závislostí a pod. (viz osoby propuštěné z výkonu trestu) Bezpečnostní prevence: soubor opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku nestandardní, případně život ohrožující situace, včetně opatření ke zvládání těchto událostí… zvyšující psychickou odolnost.

23 Nové přístupy k prevenci kriminality zdůrazňují nevyhnutelnost sociologické analýzy (důležitý informační zdroj pro expertízu) a následného návrhu preventivních opatření získat znalosti o kontextu, v němž k takovému chování dochází nutnost racionality sociálních opatření (souvislost mezi příčinami a chováním, jež má být daným preventivním opatřením ovlivněno role rodiny a společnosti v (nedostatečné) kontrole delikventního chování čím méně je osoba vázána na konvenční společnost nebo její instituce, tím je větší pravděpodobnost spáchání zločinu zákl. otázka (?): proč někteří lidé páchají zločiny a jiní ne? Důležité: skutečný čas, který rodiče věnují svým dětem + delegují na ně zodpovědnost již v ranném věku Moderní technologie umožňují uniknout kontrole rodičů a zvyšují pravděpodobnost podlehnutí vlivu reklamy na… Zvyšuje se úloha situační prevence Důraz na čas mezi 14:30 – 20:30 … socializaci v ranném dětství (selhávají např. rodiče se záznamem v RT) Význam včasného odhalení dětí s nízkou úrovní sebeovládání Každý máme svou míru náchylnosti k nežádoucímu jednání… Model úspěšné výchovy dětí: monitorování chování + rozpoznání deviantních projevů + sankce (indikátory: špatný prospěch + záškoláctví) Spolupráce rodiny + školy (+ akceptace školní autority)

24 Tendence ke krimi chování klesá s věkem Neformální společenská kontrola - prospěšnost získat dobrovolníky pro prevenci a individuální přístup ke „klientům“ Prostorová selekce, exkluze – třídy Romů, gheta, vytlačení gangů mladých z ulice vede k polarizačním efektům, vyloučení, generování stereotypů; inkluze – lokalizace delikventů v jejich běžném prostředí Nestigmatizovat mladistvé; neztěžovat návrat k normalitě Soustředit se na sekundární cíle (naplnění sociálních potřeb, snížení agresivity, stigmatizace Rizikové příčiny problematického chování: manželské neshody, nízký socioekonomický status, velká rodina, kriminalita otce, psychická porucha matky a nedostatek sociální podpory v dětství Nedostatek pro-sociálních schopností směřuje jedince k dalším „a-sociálním“ vrstevníkům

25 PREVENCE SITUAČNÍ PREVENCE SITUAČNÍ staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a tech. ochrany se snaží minimalizovat kriminogenní podmínky. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření, finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané, obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra (resp. PČR). Důraz je položen na eliminaci situačních faktorů (minimalizaci příležitostí páchání tr. činnosti); nutí pachatele ke zvýšení úsilí při páchání deliktu; zvyšují riziko jeho dopadení a snižují potenciální zisk z tr. činnosti. Prevence je zvláště zaměřena na děti a mládež (bezpečí, šikana, drogy); seniory (podvody a násilí páchané na seniorech); bezpečnost v dopravě (chodci, řidiči, cyklisté) a domácí násilí.

26 BEZPEČNOST BEZPEČNOST je systémová záležitost nejčastěji spojovaná s osobní, veřejnou, firemní, informační, organizační, režimovou, objektovou, požární bezpečností a zvláště bezpečností práce (BOZP). Je to komplexně řešený soubor působení lidského faktoru, techniky a vlivu prostředí; stav, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných zájmech. Bezpečnostní kultura je soubor standardně používaných pravidel bezpečného chování a základních zásad primární prevence (např.všemi zaměstnanci). Máme-li právo na zajištění své bezpečnosti, máme také povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost (mj. předcházením, odstraňováním, nebo minimalizováním rizik); řídit se zásadami bezpečného chování a naplňovat základní pravidla prevence – tzn. minimalizovat možná selhání: a)na úrovni myšlení – nesprávné posouzení a vyhodnocení situace (opožděná reakce, neadekvátní vnímání hrozeb a rizik, podcenění/špatné přečtení druhého, nezvládnutí svých emocí, nesprávné návyky, zlozvyky apod.); b)v samotném jednání – nevěnování pozornosti zdrojům ohrožení; rutina, setrvačnost, stereotyp, ignorování útoku ze zálohy, porušení, nezvládnutí sebe sama…

27 HROZBA HROZBA je primární, mimo nás nezávisle existující skutečnost, která může znamenat ohrožení na určitém místě a v určitý čas; …vnější fenomén, který může nebo chce poškodit nějakou konkrétní hodnotu (viz přírodní jev - živelná katastrofa, nebo způsobena jedincem, skupinou, organizací či státem). Je vždy úměrná významu objektu, který chceme chránit a tomu, jak si danou hodnotu ceníme. Míra hrozby je zpravidla dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností (vyjádřenou obvykle pravděpodobností či rizikem). K vytvoření bezpečného prostředí se stanovuje bezpečnostní politika státu, institucí, podniku. Nejzávažnější hrozby: vojenská agrese, terorismus, regionální konflikty a hrozby pol., ekonomického a sociálního charakteru. Z mezinárodního zločinu: praní špinavých peněz, počítačové zločiny, zločiny proti živ. prostředí, pašo- vání drog, lidí a nezákonný obchod s lidmi. Mezi nejčastější patří: hrozba bombového útoku, atentátu, globálního konfliktu, exploze, záplav, zavření přívodu ropy, energetické či jiné krize, zrušení spojů, spáchání sebevraždy, odlivu klientů, ztráty zaměstnání, dat, zneužití citlivých údajů, stávky atd.

28 PRVNÍ DOJEM PRVNÍ DOJEM je rozhodující, poslední zůstává… Zpravidla již nemáme šanci na druhý, nebo třetí zrovna tak jako my nedáváme šanci těm druhým napravit nepodařený začátek jednání, schůzky, či vztahu… Na „první pohled“ hodnotíme lidi, věci, jevy,… a z těchto podnětů si vytváříme svůj postoj ke svému protějšku a nebo třeba k události, hudbě, či umění… Je důležité podívat se i podruhé, z jiného úhlu pohledu, „očima“ toho druhého, neboť první dojem může být zavádějící a můžeme podlehnout reklamní, či jiné manipulaci. V případě střetu s agresivním potížistou vyhráváme mj. jeho správným, včasným „přečtením“. Např. dle pravidla 80:20 to znamená položit hlavní důraz na jeho řeč těla v rámci neverbální komunikace a těch zbývajících 20% se zaměřit na obsah a formu sdělení: co, jak a proč říká. Totéž platí i pro náš úspěch: abychom na druhé udělali dobrý dojem, je nutné je zaujmout, nebo alespoň neodradit…a důkladně se včas na jednání připravit. Pozor na rychlé zkratky a soudy: blondýna, muž v klobouku za volantem, skupina Romů v MHD, bezdomovec, Pražáci, policisté, sestřičky …

29 ? Je člověk, se kterým právě jednám, pod vlivem výrazného stresu? podnapilý, nebo zfetovaný; jasně demonstruje svou agresivitu? Je podnapilý, nebo zfetovaný; jasně demonstruje svou agresivitu? Vyhrožoval,násilník? Vyhrožoval, nebo se projevil již v minulosti jako násilník? Cítí se být ohrožen Cítí se být ohrožen, nebo má pocit, že jsou ohroženi jeho blízcí? Je nervózní Je nervózní, napjatý, rozrušený, jen a jen explodovat? dříve trestán Byl dříve trestán pro násilné jednání? mít pod kontrolou Dokáže mít pod kontrolou své projevy? Má obecenstvo Má obecenstvo, podněcující jeho agresivitu? křičí? Výhružně gestikuluje, křičí? Práskdo všeho kope? Práská dveřmi, do stolu, do všeho kope? Zrudl, Zrudl, pomrkává, má zlostně semknuté rty? gesta Objevují se gesta připomínající bití? začíná do mě strkat? Přibližuje se ke mně, začíná do mě strkat? Přestává se ovládat? Intuice mě varuje...? SPRÁVNÉVYHODNOCENÍDANÉSITUACE JE ZÁKLADEM PROSPRÁVNÉROZHODNUTÍ

30 POPIS PACHATELE POPIS PACHATELE je důležitá, žel podceňovaná oblast primární prevence kriminality. Vzhledem k prožitým událostem, kterém mohou výrazně ovlivnit zapamatování a interpretaci důležitých markantů ne vždy bývá úplný a přesný. Včasné oznámení, podání svědectví může výrazně přispět k rychlému dopadení pachatele. Pohlaví; věk; výška; postava (sportovní); vzhled (dlouhé ruce, krátké nohy, sympaťák); národnost; Obličej (hubený oválný); oči (tmavé, rozšířené, často mrká); vlasy (krátké tmavé česané dopředu); nos; ruce; pleť (světlá, drsná) chůze (klátivá, nohy do o); Zvláštní znamení (jizvy na předloktí, tetování, maskování; v nose kroužek s černou kuličkou; nedívá se do očí); Hlas, řeč (zadrhává, hluboký mluví nesrozumitelně, překotně, spisovně, s ostravským přízvukem); Oděv (černé triko s nápisem, tmavé kapsáče, kanady); předměty; zavazadlo; zbraň; Dopravní prostředek (popis, značka); směr úniku a další info (např. podezřelá činnost dalších osob). Osm klíčových prvků řeči těla: oči, tvář, gesta, dotyky, postoj, pohyb, vzezření, hlas.

31 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS) je tvořen základními složkami: 150 Hasičským záchranným sborem jako hlavním nositelem úkolů a garantem systému a jednotkami požární ochrany; 155 zdrav. záchrannou službou a 158 Policií ČR. Doplňujícími složkami jsou vyčleněné síly a prostředky (havarijní, pohotovostní, odborné a jiné), které lze využít k záchranným a likvidačním pracím (nově při ochraně obyvatelstva v různých stádiích stavů nebezpečí, nouzových stavech, ohrožení apod. 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání (je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při mimořádných událostech). Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání vždy uvádíme: co se stalo; kde se to stalo, své jméno a číslo tlf odkud je voláno. Po ukončení hovoru vyčkáme na zpětné ověření operátora. Obecné zásady v případě ohrožení: 1. získávat a respektovat oficiální informace; 2. nerozšiřovat neověřené a poplašné zprávy; 3. varovat a pomáhat ostatním ohroženým; 4. nepodceňovat vzniklou situaci; 5. zbytečně nezatěžovat přetíženou tlf síť; 6. dbát na svůj život a zdraví – prioritou jsme my; 7. respektovat pokyny záchranářů

32 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST je náhlá, závažná událost velkého rozsahu, která může narušit stabilitu systému Náročná životní situace; nebezpečná, obtížně zvladatelná, ohrožující život a zdraví, za hranicí standardních zkušeností, událostí, s fatálními důsledky (katastrofa, hromadné neštěstí). Může vést ke vzniku krizové situace (každou krizovou situaci lze považovat za událost mimořádnou). Legislativou je definována jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka (neúmyslné: nedbalost, nepozornost, podcenění; úmyslné: msta, sabotáž,…), přírodními vlivy (povodeň,zemětřesení) a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí; vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (viz živelné pohromy, technologické, provozní havárie, rozsáhlé požáry, epidemie, inverzní stavy, závažné ohrožení bezpečnosti, rozsáhlé dopravní nehody apod.). Mimořádná událost (nebo také nouzová situace, pohroma, katastrofa) může vzniknout též ohrožením kritické infrastruktury, nezákonnou činností a je řešena podle zvláštních právních předpisů (např. m. události podle stupně aktivace trauma plánu ZZS: 1. do 10 postižených; 2. do 100; 3. do 1.000 a 4. nad 1.000 postižených).

33

34 KOMUNIKACE KOMUNIKACE neverbální (beze slov), verbální (slovem, písmem, znakovou řečí) je páteří vztahů. Neverbální – řeč těla (postoj, pohyby, oční kontakt, …a tělo samotné), oblékání, chování, módní doplňky, distanční vzdálenost, tón, tempo, síla a výška hlasu je rozhodující pro dorozumění, pochopení, získání toho druhého. Pohyby těla jsou většinou řízeny podvědomím a ne vždy si uvědomujeme, jaké signály vysíláme svému okolí. Vypovídá o našem postavení, dominanci, podřízenosti, nejistotě, sebedůvěře, osobní identitě. Verbální je proces přijímání a vysílání informací pomocí slov; tvoří s neverbální celek (slova zdůrazňujeme gesty, úsměvem, poplácáním…). Při přijímání neverbální info nás zajímá zda je pravdivá, upřímná, přesná, naléhavá, důležitá, úplná atd.. U toho, kdo ji předává hodnotíme zda něco neskrývá, nemanipuluje s námi, je nám přátelsky nakloněn, optimistický, naštvaný, říká vše, nezastrašuje nás apod. Zvláštní důraz věnujeme očím, tváři, gestům, dotekům, postoji, pohybu, vzhledu a hlasu. Komunikace interpersonální (jeden sděluje něco druhému, role se střídají), skupinová (hovoří navzájem), vizuální (prostřednictvím infomédií – tiskoviny, internet); dopravní značení atd.

35

36 nesprávné vzorce chování nepřipravenost nepozornost nedbalost neopatrnost nerozhodnost nerespektování porušení nezvládnutí podcenění špatné vyhodnocení osobnostní defekty profesní a jiné selhání PŘÍPRAVA A REALIZACE KURZŮ S BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKOU NEJČASTĚJŠÍ OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ SELHÁNÍ

37 KRIZOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ KRIZOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ je metoda řešení incidentů a krizí pomocí komunikace (např. policie s pachateli a dalšími zúčastněnými osobami), která je důležitou součástí zvládání některých typů krizových situací. Využívá se v případech, kdy by použití síly znamenalo pro nevinné účastníky události příliš velké riziko zranění nebo smrt. Cílem je nejen přesvědčit jedince, aby upustil od nebezpečného jednání, ale má především zklidnit situaci, vytvořit časový a sociální prostor pro řešení situace jinými než silovými prostředky. Je to metoda, jejíž úspěšnost je podmíněna respektováním základních pravidel a volbou vhodné strategie (soustředění se na zájmy, právo, možnosti) a taktiky. Denně vyjednáváme v soukromí, na veřejnosti, pracovišti. Základní podstatou vyjednávání je dialog směřující k vyřešení problému dohodou či kompromisem. Při krizovém vyjednávání tak jako i při vedení konfliktního rozhovoru vždy platí: jděte Vy jako první osobním příkladem a již v přípravné fázi si ujasněte: základní kvality partnera a možná rizika (mantinely) vyjednávání; cíl, očekávané výstupy; o co komu jde a jaké jsou předpokládané třecí plochy; co a jak chcete s jakými emocemi vyjádřit; čím začít a co dělat v případě nečekaného, nežádoucího vývoje.

38 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

39 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … „…změnit „…změnit druhého druhého je obtížné; je obtížné; změnit změnit sám sebe sám sebe téměř téměř nemožné…“ nemožné…“ „…změnit „…změnit druhého druhého je obtížné; je obtížné; změnit změnit sám sebe sám sebe téměř téměř nemožné…“ nemožné…“

40 4. 1. 2. 3. přitahuje naši energii a dává nám pocit kontroly je jako magnet; je to závazek, který dáváme sami sobě jasnýkonkrétníměřitelnýkontrolovatelný motivující realistickýakceptovatelnýakceptovaný pecifický, konkrétní ěřitelný kceptovatelný ermínovaný eálný

41 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Vím-li co chci a proč to chci, tak je již jen krůček k dosažení svého cíle…

42 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Mnozí lidé zprvu nemají ještě žádný cíl nebo přání ohledně změny, ale cítí se prostě jen špatně nebo nešťastně. Lepší však je, když se jim podaří přeměnit nářky v konkrétní cíle a lamentování nahradí prvním krokem ke změně daného stavu…

43 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

44 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

45 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

46 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Cestu a pohled vpřed nám nezastíní velký kus skály…. Tu snadno obejdeme… Ale spousta malých zrníček písku v očích nám může zakalit zrak a znemožnit vidění…

47 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Vždy se najdou dobré důvody, proč to či ono právě teď nejde… Nikdy není pozdě na rozhodnutí, že se změníme… Nikdy není pozdě na to, abychom se změnili…

48 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Kdo chce – hledá způsoby… Kdo nechce – hledá důvody.

49 prevence – základní kámen bezpečnosti Sociálně vyloučené lokality vyrostly za posledních patnáct let při mnoha českých městech a obcích. Nejvíce jich je v chudých regionech v severočeském a severomoravském pohraničí. V Česku však neexistuje kraj, kterému by se tento fenomén „nové chudoby“ vyhnul. Obvykle jde o místa, kam jsou vystěhováváni nájemníci, kteří měli problémy s placením nájemného nebo jiných souvisejících služeb (elektřiny, vody, atd.), nebo kteří jsou za „problémové“ pouze považováni a nedokáží si zařídit lepší podmínky pro život.

50 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Úspěch jste Vy; nečekejte, že za Vás bude někdo jiný řešit Vaše problémy …tak jako nedopusťte, aby někdo jiný rozhodoval o Vašem životě a Vaší bezpečnosti. P r e v e n c e přeje připraveným!

51 prevence – základní kámen bezpečnosti Chudoba a sociální vyloučení patří mezi aktuální problémy, které zasahují českou společnost. Lidem žijícím na okraji společnosti je často znemožněn přístup ke kvalitnímu vzdělání a zaměstnání, které by jim zvyšovalo možnost opětovného začlenění zpět do společnosti. Za jednu ze skupin nejvíce postižených či ohrožených sociálním vyloučením jsou již delší dobu vnímáni příslušníci romských lokalit.

52 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Víme-li co a jak máme dělat – dělejme to hned napoprvé správně a ne napodruhé, nebo napotřetí, jak se tomu v mnoha případech stává…

53 prevence – základní kámen bezpečnosti Na malém prostoru, v přelidněných bytech nejnižší kategorie, obvykle v katastrofálním technickém stavu, s podprůměrným vybavením (často bez sociálního zázemí) žijí rodiny a jednotlivci závislí na sociálních dávkách, vesměs dlouhodobě nezaměstnaní. Nejčastěji jde o místa a objekty, které ztratily své původní využití a leží v takové části města, která se nerozvíjí. Bývá zde špatná infrastruktura a dopravní obslužnost, chybí tu například obchody, často i základní škola, nejsou tu žádné pracovní příležitosti. Je odtud daleko k lékaři i na úřady.

54 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … …prioritou zůstává Vaše zdraví a bezpečnost; osobní, pracovní, fyzická, psychická duševní pohoda….

55 prevence – základní kámen bezpečnosti Lidé ze sociálně vyloučených lokalit postupně přijímají pozici nejhůře postavených lidí ve společnosti, byť většina z nich touží sociální dno opustit. K 1.1.2007 nabývá účinnost nový zákon o sociálních službách. Hlavním posláním zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů (zdravotního postižení, nedostatečně podnětného sociální prostředí, krizové životní situace atd.).

56 prevence – základní kámen bezpečnosti Vedle toho, že mnozí obyvatelé lokalit více či méně častěji skutečně porušují zákon, se také s mnohem větší pravděpodobností než lidé žijící v majoritním prostředí mohou sami stát obětí kriminální činnosti. Máme zde na mysli především různé formy jednání zneužívající nepříznivé situace sociálně vyloučených k vlastnímu obohacení. Příkladem takového jednání je lichva, organizování finančních (úvěrových) podvodů, obchod s drogami, kuplířství, ale také organizování práce „na černo“. Pachateli těchto trestných činů jsou někdy jiní sociálně vyloučení, jindy osoby (a instituce) žijící (působící) v majoritním prostředí. Problémem je i potenciální nebo už existující „přelévání“ různých forem kriminality mimo lokalitu a narůstání tohoto problému především do budoucna.

57 prevence – základní kámen bezpečnosti - pro sociální vyloučení není tím nejpodstatnějším faktorem etnická odlišnost, ale jinakost jako taková (výrazný způsob odlišení; viz představy o tom, co/kdo je normální - tato odlišnost může být fyzického rázu (barva kůže, tělesné postižení aj.) avšak poměrně důležitější úlohu sehrává odlišnost kulturní (systém hodnot, norem, idejí, životních strategií, jazyk, deklarovaná či přiřčená etnicita apod.). - sociální exkluzí se obecně rozumí určitá forma izolace vyloučené sociální skupiny, která má za následek omezení této skupiny v přístupu ke kulturnímu a sociálnímu kapitálu společnosti a omezení v participaci na běžném sociálním životě

58 prevence – základní kámen bezpečnosti - jednání, ideologie, či skupiny mimo hlavní proud spol. - porušování, či neuznávání etických, právních standardů - …ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou - motivován rasovou, národnostní, sociální nenávistí - politický, náboženský, ekologický, národnostní… - pojem módní a hodně používaný; těžko definovatelný - ti, kdo nesouhlasí s většinou, nebo jsou pro ex. řešení „Zvýšení aktivity neonacistických skupin není ničím překvapivým - je jen pouhým vyústěním dlouhodobého neřešení závažných otázek, které vytvářejí pro růst extremistických postojů živnou půdu…“  

59 prevence – základní kámen bezpečnosti - dříve nazývané sociálně patologické - produkují rizikové chování - u dětí a mladistvých např. : šikana a násilí; drogy a návykové látky; virtuální drogy, záškoláctví, kriminalita a delikvence (od přestupků ve škole po loupeže a vandalství; sexuální promiskuita; xenofibie a intolerance (rasismus, nesnášenlivost k jiným způsobům chování a jednání…); rizikové sporty a rizikové chování v dopravě…

60 Rasismus Toto slovo vzniklo z arabského slova ras, což znamená hlava. Jedná se o nevědeckou teorii, která vychází z tvrzení o existenci tzv.vyšších a nižších ras. Vznikla již v první třídní společnosti (otrokářské), kde měla ospravedlnit především utiskování a porobení otroků a zároveň obhájit zotročování jedněch národů (etnických skupin) druhými. Rasistické doktríny vycházejí z mylné představy, že kulturní a psychické charakteristiky celých populací (národů, národností a kmenů) jsou závislé na svých biologických a etnických základech, na svém rasovém původu. Tento původ je podle rasistů u každé etnické skupiny jiný, odlišný, a také různé lidské rasy prý pocházejí z různých druhů člověka. Rasismus byl široce rozvinut v období kolonialismu, kdy národy celých kontinentů byly považovány za bezprávné zdroje práce. V antropologii však neexistují pro žádné rasistické teorie a závěry doklady a opodstatnění. Soudobý rasismus (stejně jako jeho dřívější formy) popírá rovnocennost lidských ras a jeho cílem je totální potlačení jiných národů nebo etnických skupin. Výrazně pozitivní roli v boji proti jeho různým formám má OSN. 20.zasedání Valného shromáždění OSN v r.1965 přijalo jednomyslně Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace. http://referaty.superstudent.cz/materialy/romove-a-rasismus-v-ceske-republice

61

62 prevence – základní kámen bezpečnosti PRAVIDLO 80:20 porušování zákona souvisí s konkrétním typem lidí, míst, věcí (výše uvedené je všeobecně známé…viz např. recidivisté…) 80% všech tr. činů je spácháno 20% „známými firmami“ 80% tísňových volání je spojeno s 20% míst/adres/osob 80% krádeží vozidel souvisí s 20% modelů/značek 80% havárií způsobuje 20% nezkušených řidičů 80% nápravy je dosaženo cestou 20% základních úkonů obecně: cca 20% určitých činitelů způsobujících nějaký jev odpovídá za cca 80% výskytu tohoto jevu

63 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … Každý je za svůj osud sám zodpovědný. V každém okamžiku máme možnost změnit dané podmínky. Spousta lidí si toho není vědoma a proto si myslí, že nic změnit nemohou. Používejme právo volby určovat vývoj událostí…

64 POZDRAV POZDRAV je n e j z á k l a d n ě j š í p r v n í p r o j e v z d v o ř i l o s t i. „Má vyjádřit podřízenost a nadřazenost, přát zdar, zdraví a štěstí, nebo má funkci vzájemné komunikace a identifikace (coby gesto, pokyn, ústně nebo i třeba očicháváním rukou či nosů." Tolik Ottův slovník naučný. Je projevem úcty, přátelství, dobrých úmyslů, který se děje ritualizovaným gestem a/nebo slovy. První fází je úsměv a pak rituál samotného pozdravu (včetně vět typu: jak se máš?, které slouží jen jako zdvořilostní fráze, ale mohou být i úvodem ke skutečnému dialogu). Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost, nepozdravit hrubý přestupek. Mladší zdraví staršího a muž ženu (vždy se díváme protějšku do očí). Zdravíme (neukláníme se tělem, jen hlavou; jinak to působí vtíravě) jen, jestliže víme, že jsme viděni. Pochybujeme-li o tom, raději pozdravíme. Nejrozšířenější je vodácký pozdrav ahoj. Zvláštní rituály vyžaduje např. vojenský pozdrav. Z historie: "Do salutování má voják vkládat duši. Voják musí svého představeného hledat v zástupu a na nic jiného nemyslet, než aby dostál všem svým povinnostem, které jsou mu předepsány v dienstreglamá. Když padne na bojišti, má před svou smrtí zasalutovat. Kdo neumí salutovat, dělá, že nevidí, nebo salutuje nedbale, je u mě bestie“ (plk. Kraus von Zillergut)

65 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … …úsměv je dar; otevírá srdce…

66 ŘEČ TĚLA vypovídá o tom, co prožíváme; jaké máme postoje, pocity, emoce, sebevědomí. Podle Sigmunda Freuda skryté myšlenky z člověka prosakují každým pórem. Tělem prozrazujeme informace o své vnitřní vybavenosti, kterou si neseme všichni s sebou od narození. Pohled, úsměv, postoj, energetické zatřesení paží, tak vypadá projev těla mimikou a gesty. Vzpřímený postoj s hlavou vzhůru nevyjadřuje pouze naše sebevědomí, ale i postavení, úspěch… Rovněž dotek (potřesení rukama, poplácání po zádech nebo položení ruky kolem ramen) ale především práce rukou (jejich poloha, gestikulace, pozice dlaní) je nejživější, nejpravdivější výpovědí vašeho těla. Slova nahrazuje gestika(výrazové pohyby rukou), haptika ( dotýkání se lidí kolem, fyzický kontakt…), kinezika ( pohyby těla; koordinovanost, sladěnost) mimika ( týká se obličeje a jako jediná vyjadřuje emoce - štěstí, neštěstí, překvapení, očekávání) paralingvistika (styl verbálního sdělení, tzn. hlasitost řeči, tón, rychlost sdělování, frázování) posturologie (postoje těla a jeho pohyby) proxemika (postoj při komunikaci, vzdalování se a přibližování, zacházení s prostorem kolem sebe).

67 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

68 SEBEDŮVĚRA SEBEDŮVĚRA se skládá ze dvou hlavních složek : sebeúcty a sebejistoty. Sebeúcta Sebeúcta je způsob, jakým sami sebe přijímáme, respektujeme a jak si věříme. Vychází zevnitř, takže můžeme ovlivnit jaký ze sebe máme pocit. Je projevem toho, čemu obvykle připisujeme své úspěchy a nezdary a jak o svých životních úspěších uvažujeme. Vybudovat odolnou, pevnou sebeúctu, kterou potřebujeme ke své psychické odolnosti nelze přes noc, ani po jedné úspěšné akci. Nebojme se vlastního uznání a rozhodněme se pochválit za dosažené úspěchy. Sebejistota Sebejistota odráží náš optimismus ve vztahu k naší úspěšnosti v konkrétních situacích. Je projevem našich úspěchů, čerpá z vlastních i cizích zkušeností, nebo z vizualizace a řešení náročných situací ještě předtím, než nás reálně potkají. Je velmi účinné např. v duchu nacvičovat složité diskuse se svými protějšky (mentálně, psychicky se předem připravit a zodolnit). Sebejistota je výrazně ovlivňována vnějším prostředím, které ne vždy můžeme ovlivnit.

69 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … radost, štěstí, pohoda, vyrovnanost, spokojenost... to všechno umíme vyjádřit grimasou, aniž bychom museli promluvit…

70 SEDM NÁVYKŮ efektivních lidí: 1.buďte proaktivní (chování a jednání předjímající sociální odpovědnost; primární orientace na cíle; promyšlené a záměrné plánování; vědomí; poznání sebe sama) – nejsme obětí okolností nebo vlivu prostředí; 2.začínejte s myšlenkou na konec (schopnost představivosti a svědomí; rozhodněte se jak využijete čas, nadání a prostředky, jimiž disponujete; 3.to nejdůležitější dávejte na první místo a uplatňujte sílu vůle; 4.myslete způsobem výhra-výhra; neobviňujme druhé z toho, že nežijí v souladu s našimi očekáváními a nežijme na úkor druhých; 5.nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni; přemýšlejte o problémech, jimž čelíte a empaticky (s respektem, úctou, sebeovládáním) naslouchejte; 6.vytvářejte synergii (při synergické komunikaci opouštíme svůj postoj, chápeme základní potřeby a zájmy druhého a snažíme se nalézt taková řešení, která by uspokojovala obě strany); 7.ostřete pilu – pracujte na sobě, zdokonalujte se!

71 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

72 STANDARD je nejčastěji vnímán jako norma, obecně uznávané měřítko, obvyklé, očekávané; též však coby životní standard, určitý vzor, model… NORMA(někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buď závazně vyžaduje nebo podle něhož se hodnotí jejich přijatelnost nebo obvyklost. Normy jsou psané i nepsané a mají různou míru závaznosti a různý rozsah platnosti. Jsou definovány jako směrnice, pravidlo,jehož zachování je závazné (např. mravní, právní, technické; mezinárodní, oborové, podnikové). Normální může znamenat obvyklý, běžný, přijatelný.standardchovánívlastnosti PRAVIDLO (regule) je a) normativní – vyjadřuje nárok, požadavek na určité jednání (společenská pravidla slušnosti, hry, pravé ruky, Cramerovo apod) a b) konstatuje očekávání vzniklé zobecněním zkušenosti (to, co se vyskytuje zpravidla, pravidelně, nejčastěji). BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY: základní norma popisující základní postupy a techniky zvládání standardních a nestandardních situací včetně praktických doporučení.

73 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …

74 TAKTIKA je soubor konkrétních metod; definuje způsob provedení specifické činnosti a je zejména podmíněna cílem akce, vyhodnocením hrozeb a rizik a okolnostmi, za kterých se má provádět (včetně posouzení vlastní připravenosti a schopnosti zvládnout svůj protějšek). Je to předem promyšlený, plánovaný, připravený postup. STRATEGIE vytyčuje cíle, taktika způsob jejich dosažení. Obrana je základní taktická forma boje. Její průběh (efektivita a účinnost) rozhoduje o výsledku střetu. Cílem je odvrátit v prvních okamžicích útok útočícího útočníka a znemožnit jeho účinné dovršení. Ve vedení střetu (osobní obrany) taktické úkoly a taktické postupy tvoří celek, který vede k úspěšné realizaci akce. Důraz je položen na poznávání soupeře, vynucení pro něho nevýhodné situace, použití klamavého jednání a nasazení hlavního technického prvku obrany, tj. útoku. Aktivní obrana spočívá ve vstřícném postavení těla, paže proti odvrácení úderu, úhybných pohybech, klamavých jednáních atd. Zvláštní důraz je třeba položit na základní taktická pravidla pohybu a taktické postupy při zajišťování vnitřní bezpečnosti objektů.

75 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku …


Stáhnout ppt "… prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … ÚSVIT V LIBERECKÉM KRAJI Tato prezentace je určena pro vybrané účastníky profesní přípravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google