Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3 Tel. 222711362, 602349848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3 Tel. 222711362, 602349848"— Transkript prezentace:

1 Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3 E-mail: info@workrelations.eu, beno.pavel@ujak.cz Tel. 222711362, 602349848 www.civilcourage.czwww.civilcourage.cz; www.praceavztahy.cz; www.leymannspirit.eu ; www. anti-mobbing-art.eu;www.praceavztahy.cz www.leymannspirit.euwww. anti-mobbing-art.eu Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3 E-mail: info@workrelations.eu, beno.pavel@ujak.cz Tel. 222711362, 602349848 www.civilcourage.czwww.civilcourage.cz; www.praceavztahy.cz; www.leymannspirit.eu ; www. anti-mobbing-art.eu;www.praceavztahy.cz www.leymannspirit.euwww. anti-mobbing-art.eu

2  Seznámit se s fenoménem, který je již v naší společnosti přítomný a dotýká se značného počtu lidí (zaměstnanců)  Dozvědět se více o „obsahu i formách“ mobbingu a bossingu (vztahová patologie)  Pochopit mechanizmus vzniku a „fungování“ mobbingu/bossingu. Hledat – a pokud možno i nalézt - odpověď na otázku: „ Jsou mobbing a bossing kontraindikací férových vztahů a efektivní týmovou práci ve firmě či organizaci?“  Seznámit se s některými strategiemi obrany (ochrany) v situacích mobbingu a bossingu. Jaké další cíle našeho setkávání v tomto předmětu navrhujete?

3 Předpokladem je přitom splnění jednoho z e zápočtových ch úkolů: - Písemný zápočtový test na téma Mobbing a bossing; - Férové vztahy v zaměstnání a slušná firma – teoretická práce v rozsahu minimálně 10-ti normostran psaného textu; - Mobbovaný/bossovaný zaměstnanec v ČR … a) Můj vlastní příběh nebo příběh člověka, se kterým jsem se setkal/a - text, 3 a více normostran; b) Rozhovor s člověkem, který zažil mobbing/bossing – cca 15 minut v podobě audio či video záznamu příp. 3 a více stran textu. - Překlady zajímavých textů a videoklipů z webových stránek z cizích jazyků (po dohodě s vyučujícím!) do ČJ. - Dobrovolnická činnost v oblasti vztahové patologie (kupř. podpora vzdělávacích akci vč. konference, spolupráce na tvorbě videoanket a videoklipů (Anti-mobbingové-forum) atp..

4 Termín „ vztahová patologie “ je nadřazený či „zastřešující“ pojem pro všechny „ nezdravé “ (destruktivní, distresující …) vztahy ve skupině. Patří sem zejména tzv. šikana, mobbing, bossing, bullying, staffing, chairing, whistleblowing, obtěžování, diskriminace, stalking … V podobném kontextu používali někteří autoři - kupř. H. Leymann – pojem „ psychosociální stres “.

5  Šikana- Ubližování, ponižování, týrání (většinou fyzické)  Mobbing – Psychoteror od kolegů na pracovišti …  Bossing - „mobbing ze šéfovských pater …“  Bullying - hrubé a surové zacházení v práci  Stalking - pronásledování („lovec vs. kořist“)  Staffing - kolektiv (staff) se snaží „odrovnat“ svého šéfa  Harassement - obtěžování, nejenom sexuální …  Diskriminace - odlišování a vylučování, „jiné“ zacházení  Whistleblowing - upozorňování, oznamování … „pískání na poplach“!

6 - Pojem mobbing použil již v roce 1919 ornitolog Frank Finn (útočné chování ptáků) - O mobbingu se zmiňuje i rakouský etolog Konrad Lorenz (1937), když popisuje tzv. teritorialitu v říší zvířat - C. R. Brodsk y (USA) vydala v roce 1976 knihu „ Harassed worker “ /obtěžování nikoli jenom sexuální !!!/ - V 80. létech 20. století se o rozšíření pojmu mobbing (= psychoteror v práci) zasloužil Heinz Leymann, švédský psycholg a lékař německého původu, který zkoumal sociální podmínky výkonu práce - A. Adams, T. Field, M.-F. Hirigoyen, G. Namie, S. Einarsen

7 Mobbing je řada znevažujících komunikativních akcí či jednání, kterých se dopouští spolupracovníci – jednotlivec, ale častěji skupina několika kolegů – vůči určitému člověku a to opakovaně a po delší dobu Leymannovo pravidlo: …minimálně 1x týdně, minimálně půl roku...

8 …jde o „negativní formy komunikace, které jsou zaměřeny vůči určité osobě (ze strany jedné nebo více osob) velmi často přetrvávající po delší dobu a kterými je charakterizován také vztah pachatele a jeho oběti“. BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel? 1. v yd. Era, 2003.

9 … jde o konstantní, cílevědomé, opakované a systematické útoky skupiny či jednotlivce s úmyslem někoho poškodit, znemožnit a vyřadit z pracovního procesu. Během uskutečňování tohoto záměru se může používat arogantní, nepřátelská, neetická komunikace, jejímž cílem je znevážení či ponížení jedince. SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou. 1. Vyd. Praha: Grada, 2008, 20 s.

10  psychoteror na pracovišti  nevyřešený (neřešený?) konflikt - zjevný příp. latentní  komunikované násilí na pracovišti (pomluvy, provokace, znevažování osoby, práce, rodiny, systematické útoky na pověst a čest, snaha o „likvidaci“)  Cílená snaha o izolaci a vyloučení (exkluze)  totální negace či neschopnost dialogu

11 45 způsobů chování, označených jako mobbing. Tyto rozdělil do 5 kategorií: 1. Útoky na možnost se vyjádřit či se někomu svěřit (útoky na komunikaci…) 2. Útoky na sociální vztahy 3. Útoky s dopadem na pověst, úctu a vážnost 4. Útoky na kvalitu pracovní a životní situace 5. Útoky na zdraví

12  nadřízený omezuje vaši možnost se vyjádřit, vaše práce je neustále kritizována, je vám vyhrožováno  „nemluví se“ s vámi, „jste vzduch“, zakazují vám s někým mluvit, jste posazen/a někam „mimo“  rozšiřují se o vás pomluvy a „zlé řeči“, zesměšňují vás, dělají z vás „blázna“  přidělují vám neadekvátní (směšnou příp. nesplnitelnou) práci, stále něco mění, atp.  Je vám vyhrožováno fyzickým násilím, nutí vás do zdraví škodlivé práce, jste sexuálně obtěžován/a a pod.

13  Jde o uměle vytvořené slovo, kterého základ tvoří sloveso to mob (angl.) – „ohrožovat, utlačovat, napadat, nadávat, vrhat se na někoho, útočit, srocovat se, spílat někomu… a přípona - ing ( Mob = chátra, lůza, dav, srocení …) Víte, co je flashmobbing ( flashmob )?

14

15

16

17 - STAFFING (staff, angl. = osazenstvo, mužstvo ) : útoky či „mobbing“ ze strany podřízených … - Chairing (chair, angl.=předseda) : útoky, souboje (mocenské?), resp. „mobbing“, v nejvyšších patrech managementu … - Stalking (to stalk, angl.=pronásledovat či lovit kořist) : jde o pronásledování či obtěžování osob/y z různých (osobních) pohnutek a zájmů … - Whistleblowing (blow the whistle, angl. pískat…) „oznámení“ poškození veřejného zájmu

18 Harassment (obtěžování)  Jednání, které je poškozené osobě nemilé, nepříjemné a které ji obtěžuje! (Rozhodující je přitom subjektivní prvek.)  Sexuálním obtěžováním – mohou být i „vtipy“, „narážky“, „plakáty“, atp. …  V práci bychom za „obtěžování“ – ať již ze strany kolegů či nadřízených – mohli považovat i to, co poškozenému brání v podaní požadovaného pracovního výkonu!  (C aroll M. Brodsk y, 1976: Harassed worker)

19 Co je diskriminace? - V nejširším slova smyslu to znamená: „rozlišovat, dělat rozdíl, rozdílně zacházet“ Diskriminace je porušení zásady spravedlnosti a rovnosti ve vymezených sociálních vztazích. Lidé jsou odlišní, ale jsou si rovni (křesťané). - Mají svoji lidskou důstojnost a vědí, co je spravedlnost. Diskriminace je projevem vztahové patologie!

20  Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka)  Mnoho moci vs. málo moci  ¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…)  Přirozený výběr (selekce)?  Civilizační a kulturní vlivy Tzv. civilizace a enkulturace je také o tom, že lidem „ne“mocným, kteří v souboji s mocí obvykle prohrávají, již nestínáme hlavy,… svou „hlavu“ (tvář, názor) si již mohou ponechat (na veřejnosti) také ženy a naši spoluobčané již pro nás nejsou pouhými „lidmi z ulice“

21 Život ve společnosti 21. století  „Přežití“ je snazší a boj o „holou existenci“ není tak brutální a naléhavý (více potravin, zdraví, komunikace…)  Společenské struktury jsou více propojeny a lépe organizovány – role jednotlivce (?)  Místem „boje“ se stal byznys resp. ekonomika (peníze, rozpočet, hrubý domácí produkt …)  Fyzické násilí se „kultivuje“ do násilí psychického  …

22 Vztahová patologie – mobbing,bossing, atd. - je (také):  Neochota či neschopnost vést dialog s podřízenými?  Struktura osobnosti (charakteru) P. Babiak a R. Hare mluví o „snakes in suits“ (viz.)  Spiknutí „mocných“ biologický princip strukturace skupiny?  „Nelegální“ prospěch my/já jsme/jsem „více“ než vy/ty a proto si také více zasloužím/e a nadělím/e! Vztahová patologie – mobbing,bossing, atd. - je (také):  Neochota či neschopnost vést dialog s podřízenými?  Struktura osobnosti (charakteru) P. Babiak a R. Hare mluví o „snakes in suits“ (viz.)  Spiknutí „mocných“ biologický princip strukturace skupiny?  „Nelegální“ prospěch my/já jsme/jsem „více“ než vy/ty a proto si také více zasloužím/e a nadělím/e!

23 „ Už jsem zmiňoval dříve - v tomto státě se slušnost považuje za slabost …“ Jako reakce na výtku - Vážený pane rozhodně nesouhlasím s platy lékařů a skutečných lékařských kapacit, ale způsob, kterým si vynucujete zvýšení platů se mi zdá špatný a některá hesla přímo odporná. U vzdělaných lidí bych předpokládala naprosto jiný postup a chování vůči pacientům, které jste si vzali za své rukojmí. Citováno dle: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v- cesku/clanek.phtml?id=691227http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v- cesku/clanek.phtml?id=691227

24 Literatura dostupná v češtině: Beňo Pavel: Šarmantní násilníci, 2015, Portál, ISBN: 978-80-262-0938-6 Beňo Pavel: Vztahová patologie Psychické úrazy a nehody na pracovišti, UJAK –v tisku. Beňo Pavel: Můj šéf, můj nepřítel?, 2003, ERA, ISBN:80-86517-34-9 Svobodová Lenka: Nenechte se šikanovat kolegou – Mobbing – skrytá hrozba, 2008, Grada Publishing,ISBN: 802472474X. Kratz Hans-Juergen: Mobbing (Jak ho rozpoznat a jak mu čelit), 2005, Management Press, ISBN: 80-7261-127-5. Huberová Brigitte: Psychický teror na pracovišti: mobbing, 1995, Neografia Martin, ISBN: 80-85186-62-4 Novák Tomáš, Capponi Věra: Sám proti agresi, 1996, Grada Publish. ISBN: 8071692530, 9788071692539. Seznam zahraniční literatury + novějších zdrojů k tématům „kyberšikana“, „cyberbullying“, atp. je k dispozici u autora této prezentace. Literatura dostupná v češtině: Beňo Pavel: Šarmantní násilníci, 2015, Portál, ISBN: 978-80-262-0938-6 Beňo Pavel: Vztahová patologie Psychické úrazy a nehody na pracovišti, UJAK –v tisku. Beňo Pavel: Můj šéf, můj nepřítel?, 2003, ERA, ISBN:80-86517-34-9 Svobodová Lenka: Nenechte se šikanovat kolegou – Mobbing – skrytá hrozba, 2008, Grada Publishing,ISBN: 802472474X. Kratz Hans-Juergen: Mobbing (Jak ho rozpoznat a jak mu čelit), 2005, Management Press, ISBN: 80-7261-127-5. Huberová Brigitte: Psychický teror na pracovišti: mobbing, 1995, Neografia Martin, ISBN: 80-85186-62-4 Novák Tomáš, Capponi Věra: Sám proti agresi, 1996, Grada Publish. ISBN: 8071692530, 9788071692539. Seznam zahraniční literatury + novějších zdrojů k tématům „kyberšikana“, „cyberbullying“, atp. je k dispozici u autora této prezentace.


Stáhnout ppt "Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3 Tel. 222711362, 602349848"

Podobné prezentace


Reklamy Google