Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobbing a bossing Úvod Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobbing a bossing Úvod Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy"— Transkript prezentace:

1 E-mail: info@workrelations.eu,
Mobbing a bossing Úvod Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy Sudoměřská 25, Praha 3 Tel ,

2 Studijní předmět Mobbing a bossing (výukové cíle)
Seznámit se s fenoménem, který je již v naší společnosti přítomný a dotýká se značného počtu lidí (zaměstnanců) Dozvědět se více o „obsahu i formách“ mobbingu a bossingu (vztahová patologie) Pochopit mechanizmus vzniku a „fungování“ mobbingu/bossingu. Hledat – a pokud možno i nalézt - odpověď na otázku: „Jsou mobbing a bossing kontraindikací férových vztahů a efektivní týmovou práci ve firmě či organizaci?“ Seznámit se s některými strategiemi obrany (ochrany) v situacích mobbingu a bossingu. Jaké další cíle našeho setkávání v tomto předmětu navrhujete?

3 Podmínky získání zápočtu z předmětu Mobbing a bossing
Předpokladem je přitom splnění jednoho ze zápočtovýchch úkolů: - Písemný zápočtový test na téma Mobbing a bossing; - Férové vztahy v zaměstnání a slušná firma – teoretická práce v rozsahu minimálně 10-ti normostran psaného textu; - Mobbovaný/bossovaný zaměstnanec v  ČR … a) Můj vlastní příběh nebo příběh člověka, se kterým jsem se setkal/a - text , 3 a více normostran; b) Rozhovor s člověkem, který zažil mobbing/bossing – cca 15 minut v podobě audio či video záznamu příp. 3 a více stran textu. Překlady zajímavých textů a videoklipů z webových stránek z cizích jazyků (po dohodě s vyučujícím!) do ČJ. Dobrovolnická činnost v oblasti vztahové patologie (kupř. podpora vzdělávacích akci vč. konference, spolupráce na tvorbě videoanket a videoklipů (Anti-mobbingové-forum) atp. .

4 Pojmy, se kterými se budeme setkávat …
Termín „vztahová patologie“ je nadřazený či „zastřešující“ pojem pro všechny „nezdravé“ (destruktivní, distresující …) vztahy ve skupině. Patří sem zejména tzv. šikana, mobbing, bossing, bullying, staffing, chairing, whistleblowing, obtěžování, diskriminace, stalking… V podobném kontextu používali někteří autoři - kupř. H. Leymann – pojem „psychosociální stres“.

5 Vztahová patologie… (stručný popis příp. definice)
Šikana - Ubližování, ponižování, týrání (většinou fyzické) Mobbing – Psychoteror od kolegů na pracovišti … Bossing - „mobbing ze šéfovských pater …“ Bullying - hrubé a surové zacházení v práci Stalking - pronásledování („lovec vs. kořist“) Staffing - kolektiv (staff) se snaží „odrovnat“ svého šéfa Harassement - obtěžování, nejenom sexuální … Diskriminace - odlišování a vylučování, „jiné“ zacházení Whistleblowing - upozorňování, oznamování … „pískání na poplach“!

6 Z historie … Pojem mobbing použil již v roce 1919 ornitolog Frank Finn (útočné chování ptáků) O mobbingu se zmiňuje i rakouský etolog Konrad Lorenz (1937) , když popisuje tzv. teritorialitu v říší zvířat C. R. Brodsky (USA) vydala v roce 1976 knihu „Harassed worker“ /obtěžování nikoli jenom sexuální !!!/ V 80. létech 20. století se o rozšíření pojmu mobbing (= psychoteror v práci) zasloužil Heinz Leymann, švédský psycholg a lékař německého původu, který zkoumal sociální podmínky výkonu práce A. Adams, T. Field, M.-F. Hirigoyen, G. Namie, S. Einarsen

7 Pojmy a definice: MOBBING
Mobbing je řada znevažujících komunikativních akcí či jednání, kterých se dopouští spolupracovníci – jednotlivec, ale častěji skupina několika kolegů – vůči určitému člověku a to opakovaně a po delší dobu Leymannovo pravidlo: …minimálně 1x týdně, minimálně půl roku...

8 Pojmy a jejich definice: MOBBING
…jde o „negativní formy komunikace, které jsou zaměřeny vůči určité osobě (ze strany jedné nebo více osob) velmi často přetrvávající po delší dobu a kterými je charakterizován také vztah pachatele a jeho oběti“. BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel? 1. vyd. Era, 2003.

9 jiná z četných definici MOBBINGu
… jde o konstantní, cílevědomé, opakované a systematické útoky skupiny či jednotlivce s úmyslem někoho poškodit, znemožnit a vyřadit z pracovního procesu. Během uskutečňování tohoto záměru se může používat arogantní, nepřátelská, neetická komunikace, jejímž cílem je znevážení či ponížení jedince. SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou. 1. Vyd. Praha: Grada, 2008, 20 s.

10 Co je mobbing a co obnáší …?
psychoteror na pracovišti nevyřešený (neřešený?) konflikt - zjevný příp. latentní komunikované násilí na pracovišti (pomluvy, provokace, znevažování osoby, práce, rodiny, systematické útoky na pověst a čest, snaha o „likvidaci“) Cílená snaha o izolaci a vyloučení (exkluze) totální negace či neschopnost dialogu

11 Prof. Heinz Leymann popsal
45 způsobů chování, označených jako mobbing. Tyto rozdělil do 5 kategorií: 1. Útoky na možnost se vyjádřit či se někomu svěřit (útoky na komunikaci…) 2. Útoky na sociální vztahy 3. Útoky s dopadem na pověst, úctu a vážnost 4. Útoky na kvalitu pracovní a životní situace 5. Útoky na zdraví

12 Příklady: nadřízený omezuje vaši možnost se vyjádřit, vaše práce je neustále kritizována, je vám vyhrožováno „nemluví se“ s vámi, „jste vzduch“, zakazují vám s někým mluvit, jste posazen/a někam „mimo“ rozšiřují se o vás pomluvy a „zlé řeči“, zesměšňují vás, dělají z vás „blázna“ přidělují vám neadekvátní (směšnou příp. nesplnitelnou) práci, stále něco mění, atp. Je vám vyhrožováno fyzickým násilím, nutí vás do zdraví škodlivé práce, jste sexuálně obtěžován/a a pod.

13 Vznik pojmu mobbing … (Mob = chátra, lůza, dav, srocení …)
Jde o uměle vytvořené slovo, kterého základ tvoří sloveso to mob (angl.) – „ohrožovat, utlačovat, napadat, nadávat, vrhat se na někoho, útočit, srocovat se, spílat někomu… a přípona - ing (Mob = chátra, lůza, dav, srocení …) Víte, co je flashmobbing (flashmob)?

14 Šikanování … …je cílené obtěžování, zneužívání-týrání slabšího(ch) jedince(ů), kteří se neumí příp. z nějakých důvodů nemohou bránit. Obvykle přitom jde o použití příp. vyhrožování fyzickým násilím příp. jeho primitivních forem, ale lze i jinak. Cílem je demonstrace vlastní převahy a nadřazenosti a často i hmotný příp. nemateriální prospěch. Opakování je časté, není však nezbytnou podmínkou.

15 Bullying (z angl. bully: rváč, násilník, surovec, tyran) je násilnické chování na pracovišti, šikanování a tyranizování spolupracovníka/ů.

16 Bossing ( the boss, angl.) je programová, často účelová „likvidace“ zaměstnance(ů) ze strany vedoucího(ch) Bossing je možné považovat i za mobbing ze šéfovských pater!

17 Některé další pojmy (vztah.patologie)
STAFFING (staff, angl. = osazenstvo, mužstvo): útoky či „mobbing“ ze strany podřízených … Chairing (chair, angl.=předseda): útoky, souboje (mocenské?), resp. „mobbing“, v nejvyšších patrech managementu … Stalking (to stalk, angl.=pronásledovat či lovit kořist) : jde o pronásledování či obtěžování osob/y z různých (osobních) pohnutek a zájmů … Whistleblowing (blow the whistle, angl. pískat…) „oznámení“ poškození veřejného zájmu

18 Harassment (obtěžování)
Jednání, které je poškozené osobě nemilé, nepříjemné a které ji obtěžuje! (Rozhodující je přitom subjektivní prvek.) Sexuálním obtěžováním – mohou být i „vtipy“, „narážky“, „plakáty“, atp. … V práci bychom za „obtěžování“ – ať již ze strany kolegů či nadřízených – mohli považovat i to, co poškozenému brání v podaní požadovaného pracovního výkonu! (Caroll M. Brodsky, 1976: Harassed worker)

19 Férové zacházení a rovnost šancí z pohledu tzv. vztahové patologie
Co je diskriminace? - V nejširším slova smyslu to znamená: „rozlišovat, dělat rozdíl, rozdílně zacházet“ Diskriminace je porušení zásady spravedlnosti a rovnosti ve vymezených sociálních vztazích. Lidé jsou odlišní, ale jsou si rovni (křesťané). - Mají svoji lidskou důstojnost a vědí, co je spravedlnost. Diskriminace je projevem vztahové patologie!

20 Nová jména pro staré formy? Několik námětů k zamyšlení
Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka) Mnoho moci vs. málo moci ¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…) Přirozený výběr (selekce)? Civilizační a kulturní vlivy Tzv. civilizace a enkulturace je také o tom, že lidem „ne“mocným, kteří v souboji s mocí obvykle prohrávají, již nestínáme hlavy,… svou „hlavu“ (tvář, názor) si již mohou ponechat (na veřejnosti) také ženy a naši spoluobčané již pro nás nejsou pouhými „lidmi z ulice“

21 Jaká je skutečná povaha člověka? (Role tzv. civilizace a enkulturace…)
Život ve společnosti 21. století „Přežití“ je snazší a boj o „holou existenci“ není tak brutální a naléhavý (více potravin, zdraví, komunikace…) Společenské struktury jsou více propojeny a lépe organizovány – role jednotlivce (?) Místem „boje“ se stal byznys resp. ekonomika (peníze, rozpočet, hrubý domácí produkt …) Fyzické násilí se „kultivuje“ do násilí psychického

22 Nový pohled: Vztahová patologie – mobbing,bossing, atd. - je (také):
Neochota či neschopnost vést dialog s podřízenými? Struktura osobnosti (charakteru) P. Babiak a R. Hare mluví o „snakes in suits“ (viz.) Spiknutí „mocných“ biologický princip strukturace skupiny? „Nelegální“ prospěch my/já jsme/jsem „více“ než vy/ty a proto si také více zasloužím/e a nadělím/e!

23 Miloš Voleman,MUDr. „Už jsem zmiňoval dříve - v tomto státě se slušnost považuje za slabost …“ Jako reakce na výtku - Vážený pane rozhodně nesouhlasím s platy lékařů a skutečných lékařských kapacit, ale způsob, kterým si vynucujete zvýšení platů se mi zdá špatný a některá hesla přímo odporná. U vzdělaných lidí bych předpokládala naprosto jiný postup a chování vůči pacientům, které jste si vzali za své rukojmí. Citováno dle:

24 Literatura dostupná v češtině:
Beňo Pavel: Šarmantní násilníci, 2015, Portál, ISBN: Beňo Pavel: Vztahová patologie Psychické úrazy a nehody na pracovišti, UJAK –v tisku. Beňo Pavel: Můj šéf, můj nepřítel?, 2003, ERA, ISBN: Svobodová Lenka: Nenechte se šikanovat kolegou – Mobbing – skrytá hrozba, 2008, Grada Publishing,ISBN: X. Kratz Hans-Juergen: Mobbing (Jak ho rozpoznat a jak mu čelit), 2005, Management Press, ISBN: Huberová Brigitte: Psychický teror na pracovišti: mobbing, 1995, Neografia Martin, ISBN: Novák Tomáš, Capponi Věra: Sám proti agresi, 1996, Grada Publish. ISBN: , Seznam zahraniční literatury + novějších zdrojů k tématům „kyberšikana“, „cyberbullying“, atp. je k dispozici u autora této prezentace.


Stáhnout ppt "Mobbing a bossing Úvod Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google