Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 BEZPEČNOST a SPOLEČNOST WP 2010 - 3. výzva – předběžná informace Eva Hillerová, TC AV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 BEZPEČNOST a SPOLEČNOST WP 2010 - 3. výzva – předběžná informace Eva Hillerová, TC AV ČR"— Transkript prezentace:

1 1 BEZPEČNOST a SPOLEČNOST WP 2010 - 3. výzva – předběžná informace Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

2 2 PROGRAM BEZPEČNOST (7.RP) CÍL: zajistit bezpečnost občanů Vytvořit technologický a znalostní potenciál potřebný k zajištění bezpečnosti obyvatelstva před hrozbami terorismu, přírodních katastrof a průmyslových nehod při respektování základních lidských práv a soukromí Využít dostupné a vznikající technologie Stimulovat spolupráci dodavatelů a uživatelů technologií a systémů Zvýšit konkurenceschopnost evropského bezpečnostního průmyslu Zajistit výsledky projektů cílené na snížení bezpečnostních rizik Rozpočet je 1 400 milionů € (2007 - 2013)

3 3 PRACOVNÍ PROGRAM Cíle programu mají politický kontext STRUKTURA WP: 7 aktivit dělených do oblastí- 4 mission (poslání, úlohy, cíle) 3 mezioborové cíle 1 - bezpečnost obyvatel 2 – bezpečnost infrastruktur a služeb 3 – ostraha a bezpečnost hranic 4 – obnova bezpečnosti v případě krizí 5 – integrace, propojení a vzájemná spolupráce bezpečnostních systémů 6 – bezpečnost a společnost 7 – koordinace a strukturování bezpečnostního výzkumu

4 4 PRACOVNÍ PROGRAM Oblasti jsou dále děleny na jednotlivá témata vyhlášená výzvou Popis technického obsahu, předpokládaného dopadu projektu, typu projektu pro implementaci Parametry projektu: počet a typ účastníků, rozpočet …… Typy projektů: Projekty spolupráce demonstrační, rozpočet 30-40M€, (grant 25M€) integrované, (grant >3,5M€), „capability“(vytvoření schopnosti, grant <3,5M€), Koordinační a podpůrné projekty NOE – sítě excelence Každoroční aktualizace !!! ERA-NET projekty  výměna informací, definování, příprava implementace a financování společných akcí

5 5 Téma: BEZPEČNOST A SPOLEČNOST Cíl: Zlepšení bezpečnosti evropského občana Zaměření na situace ohrožení a incidentů Doplňuje obecný výzkum v programech Socioekonomický výzkum a humanitní vědy (Spolupráce) a Věda a společnost (Kapacity). Cílem je zajistit, aby bezpečnostní politiky a technologie odpovídaly potřebám občanů. Procesy musí být akceptovatelné občany různých kultur. Zvláštní pozornost je věnována včasnému rozpoznání rizika radikalizace násilí a chování a aktivitám teroristů. Zachování společenských hodnot v případě ohrožení a incidentů; jak adaptovat navrhovaná bezpečnostní řešení z hlediska přijatelnosti, porozumění závislosti technologií, organizační dynamiky, lidskému faktoru, právním a společenským aspektům. Podpořit porozumění vzájemných závislostí technologií, organizační dynamiky, lidských a sociálních faktorů a právního rámce. Výsledky by měly poskytovat hodnotné informace a doporučení politikům i tvůrcům nových bezpečnostních technologií Adresuje současné a střednědobé cíle.

6 6 BEZPEČNOST A SPOLEČNOST Subtémata: 1. Občané a bezpečnost 2. Porozumění organizačním strukturám a kultuře veřejných uživatelů – není ve 3. výzvě 3. Foresight, scénáře a evoluční koncept bezpečnosti 4. Ekonomika bezpečnosti 5. Etika a právo

7 7 Témata 3.výzvy: pro BEZPEČNOST A SPOLEČNOST Občané a bezpečnost - tři témata Cílem výzkumu je poskytnou podklady pro rozhodovací procesy výběru bezpečnostních technologií. Vybrané politiky, technologie a systémy musí zajistit přijatelnou míru bezpečnosti a musí být společensky přijatelná v různých kulturách a zachovat lidská práva a dohodnuté konvence, demokracii …. Zaměření je převážně na rizika radikalizace násilí, chování a aktivity teroristů. Ve třetí výzvě jsou plánována 3 témata. 6.1.1 - COL+CSA - studium signálů a indikátorů sociálních jevů, které mohou vést k terorismu (včasné rozpoznání trendů); monitorování vývoje nových technologií a sociálních jevů, které by mohly vést ke zdokonalení nástrojů terorismu (jevy jako polarizace, radikalizace, segregace); pochopení příčin a návrh preventivních opatření; uvažovat také technologické podmínky - zejména Internet jako nástroj pro sdílení informací, plánování akcí a nábor teroristů. 6.1.2 - COL+CSA - vývoj modelů a nástrojů pro detekci a vyhodnocení rizik terorismu - pro kritické infrastruktury. Nejistoty v určení a měření prvků rizik musí být vyvážené z hlediska četnosti ohrožení. Konkrétní příklady; dopad na užití finančních zdrojů.

8 8 Témata 3.výzvy: pro BEZPEČNOST A SPOLEČNOST Občané a bezpečnost Bezpečnostní analytici jsou součástí procesu vyhodnocování a rekce na bezpečnostní situace. Zkreslení informací pak může ovlivnit kvalitu rozhodování. 6.1.3.- COL-CSA -redukce rizika zkreslení při analýzách a hodnocení situací. Cílem je vytvoření přehledu možných ovlivnění a prozkoumání závažnosti jejich vlivu na podpůrný SW, otestování potenciální integraci modelů do analytických nástrojů, které jsou součástí otevřené architektury orientované na služby.

9 9 Témata 3.výzvy: pro BEZPEČNOST A SPOLEČNOST Foresight,scénáře a evoluční koncept bezpečnosti - tři témata Velký vliv neurčitostí - důležitost studií a metodik bezpečnostních scénářů; pochopení nových typů ohrožení a technologických možností a odpovídajících etických, kulturních a organizačních změn. Možnost posouzení alternativ prevence. 6.3.1 -COL-CSA - vývoj referenčního rámce pro evropskou bezpečnostní kulturu: přijetí bezpečnosti jako služby, analýzy chování a kultur - přehled technologií akceptovatelných společností, eskalace pozorování 6.3.2 - COL-CSA – výhled možného příspěvku SEC výzkumu pro budoucí role Evropy – globální bezpečnost – plán výzkumu, vnější dimenze, bezpečnostní dopad globálních změn klimatu 6.3.3 - COL-CSA - Výzkum rigorózních metodologií pro hodnocení alternativních investic do bezpečnosti a kompromisů mezi bezpečností a dalšími sociálními cíli (např. právem na soukromí atd.)

10 10 Témata 3.výzvy: pro BEZPEČNOST A SPOLEČNOST Ekonomika bezpečnosti - jedno téma Ekonomická teorie může přinést klíčový přehled pro optimální rozhodování pro dosažení bezpečnosti a zároveň růstu ekonomiky. Ekonomika bezpečnosti analyzuje agregovaná rizika a dopady opatření na společnost za použití přesných i empirických ekonomických nástrojů. Politici mají tendenci dělat bezpečnostní rozhodnutí (regulace s dopadem na trh) založené na obecném, jednoduchém pohledu na bezpečnost. Cílem výzkumu je přispět k optimalizaci dopadů rozhodnutí a rovnováze mezi bezpečností a ekonomickým růstem. 6.4.1 - COL + CSA - cíl je vyvinout nástroj pro analýzu poměru ceny k užitku současných a budoucích bezpečnostních opatření v Evropě ve vztahu k pravděpodobnosti určité události. Podpora pro politická rozhodování; analýza účinnosti uzavřených televizních okruhů a spolehlivosti dohledu na chování teroristů, cena ochrany infrastruktur, cena scénáře bez ochrany a dopad zajištění bezpečné společnosti na ekonomiku (vzít v úvahu současnou recesi).

11 11 Témata 3.výzvy: pro BEZPEČNOST A SPOLEČNOST Etika a právo - dvě témata Rychle se měnící bezpečnostní politiky a technologie se týkají etiky a práva a tím následně i veřejné podpory a přijímání bezpečnostních opatření. Výzkum bude o soukromí, ochraně údajů, lidských právech, akceptovatelnosti opatření, etice a preferencích různých přístupů beroucích v úvahu odlišné etické, náboženské, historické a filozofické základy. Potenciálním zdrojem nebezpečí může být vyloučení ze společnosti, nedostatek sociální soudržnosti, vnější politika EU... 6.5.1 - COL + CSA - Studie dohodnutých pravidel, zkušeností a odpovídajících právních požadavků atd. týkajících se etiky užití bezpečnostních technologií. Připravit doporučení pro případy, kde dosud nejsou. 6.5.2 - COL + CSA -Kde, kdy a jak mají být užity chytré dohledové systémy; Zajištění odpovídající ochrany dat, integrity a sdílení informací v rámci pravidel privátnosti. Integrita a adaptibilita systémů musí být podle potřeby.

12 12 PODPORA ZÁJEMCŮM  7.RP je v ČR v kompetenci MŠMT  Podpora zájemcům prostřednictvím programu EUPRO - infocentra v regionech  Národní informační centrum pro evropský výzkum = projekt NICER  Technologické centrum AV ČR Národní kontakty - www.fp7.czwww.fp7.cz  NINET – národní informační síť  v regionech (RKO)  oborově zaměřená (OKO)

13 13 Důležité informace a dokumenty  závěrečná zpráva ESRAB (2006) - základ pro bezpečnostní výzkum v FP7  průběžná zpráva ESRIF září 2009 - 11 pracovních skupin (Human and societal dynamics of security, foresight and scenarios....)  SRC 09 konference ve Stokholmu 29-30.9.09 SRC 08 - Paříž; SRC 07  financované projekty PASR a SEC v FP7

14 14 INFORMACE Těžko se hledají, většinou jsou zastaralé a velmi stručné:  http://ec.europa.eu/enterprise/security http://ec.europa.eu/enterprise/security  http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/ security_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/ security_en.html  http://ec.europa.eu/research http://ec.europa.eu/research  http://cordis.europa.eu/security - zastaralý  http://cordis.europa.eu/en/home.html  http://www.fp7.cz/ hillerova@tc.czhillerova@tc.cz - národní kontakt pro ČR

15 15 Děkuji za pozornost Dotazy? hillerova@tc.cz


Stáhnout ppt "1 BEZPEČNOST a SPOLEČNOST WP 2010 - 3. výzva – předběžná informace Eva Hillerová, TC AV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google