Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Big Data a nový zákon o Registru smluv Mgr. František KORBEL, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Big Data a nový zákon o Registru smluv Mgr. František KORBEL, Ph.D."— Transkript prezentace:

1

2 Big Data a nový zákon o Registru smluv Mgr. František KORBEL, Ph.D.

3 § 1762 OZ (1)Stanoví-li zákon, že je k účinnosti smlouvy třeba rozhodnutí určitého orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím. (2)Nebyl-li návrh na rozhodnutí podán do jednoho roku od uzavření smlouvy, má se za to, že se smlouva od počátku ruší…  Příklady omezování smluvní volnosti ve veřejném zájmu vznik změna a zánik věcných práv zapisovaných do KN povinnost zveřejnění majetkoprávních dispozic s majetkem obce (§ 39 ZoO) pod sankcí absolutní neplatnosti (§ 41/3 ZoO) výběr smluvní strany dle ZVZ a KoncsZ, rušení úkonů zadavatele, zákaz plnění a neplatnost smluv dle § 118 ZVZ forma smluv o majetku státu (§ 12, 17 z. č. 219/2000 Sb.) Omezování smluvní volnosti 2

4 1. § 147a ZVZ / § 219 ZZVZ: Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů - do 15 dnů od uzavření, nad 500 tis. Kč 2. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - na základě žádosti povinně - zveřejněním dobrovolně, po žádosti však též povinně (§5/3) - s výjimkou chráněných informací 3. Velká (§ 18 z. č. 218/2000 Sb.) i malá (§ 10d z. č. 250/2000 Sb.) rozpočtová pravidla - zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích, s výjimkou chráněných informací 4. Veřejné seznamy (katastr) a veřejné rejstříky (obchodní rejstřík) Stávající stav uveřejňování smluv 3

5 1. Kdo je povinný subjekt? → i ovládaná soukromoprávní osoba (I.ÚS 260/06) → soukromá osoba vykonávající veřejnou správu (62 A 26/2012) 2. Co se vztahuje k jeho působnosti? → všechno co má (1 As 98/2008) → všechno co nemá, ale míti má (KS UL 15 Ca 106/2007-zv.záznam) → široký výklad toho, co ale míti má (1 As 141/2011) 3. Co se má poskytovat? → všechno, co není zákonem výslovně vyloučeno (čl. 17 Listiny) → i to, co je zákonem specificky upraveno (nahlížení do spisu, zveřejnění (KS Brno 29 A 55/2013), mlčenlivost, neveřejnost jednání (6 As 40/2004,1 As 28/2010, 10 As 59/2014 apod.) → i to, co je vyloučeno, ale převažuje veřejný zájem (I. ÚS 517/10) 4

6 Povinný subjekt se nemůže zprostit povinnosti poskytnout informace tvrzením, že celá smlouva obsahuje informace poskytnuté druhou smluvní stranou. → tj. nelze využít důvod ochrany informací dle § 11/2a InfZ Rozsudek NSS z 31. 7. 2006, A 2/2003 (1469/2008 Sb. NSS; kauza „Ruský dluh“) Poskytování smluv

7 Odevzdáním nabídky uchazeče zadavateli veřejné zakázky se stávají informace v této nabídce součástí veřejné soutěže, a tudíž i veřejně dostupným zdrojem informací. Nesouhlas uchazeče nemá relevanci s ohledem na zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ. → tj. i nabídky uchazečů poskytovat! (X § 117b ZVZ?!) Rozsudek KS UL z 25.4.2012, 15 Ca 89/2009 (2694/2012 Sb. NSS !) Poskytování nabídek 6

8 .. existuje ještě reálně něco, co se neposkytuje? a pokud se poskytuje, pak se již dnes do 15 dnů též povinně zveřejňuje dle § 5/3 InfZ! → diskuse není o tom, zda lze určité informace zveřejnit, ale o tom, zda se tak má dít jen na základě žádosti, nebo a priori v registru. → kritériem jsou pouze náklady / přínosy 7

9 - původně sněmovní tisk 740 od černa 2012740 - nově sněmovní tisk 42/0 od prosince 201342/0 - předložen 78 poslanci (J. Farský a kol.) - zpravodaj J. Chvojka (ČSSD), garant ÚPV - 18. 9. 2015 schválen ve 3. čtení (116 ze 157 PRO) - s řadou pozměňovacích návrhů poslanců (zeleně) - 22. 10. 2015 změněn Senátem - 24. 11. 2015 schválen Sněmovnou v pův. znění z PS P - 21. 12. 2015 vyšel ve Sbírce pod č. 340/2015 Sb. - 1. novela navržena již 19.1.2016, tisk 699 (vypuštění n.p.)699 Návrh zákona o Registru smluv (ZRS) 8

10 (1) V Registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci uzavřená písemně, jejíž stranou je a) Česká republika b) územní samosprávný celek „ÚSC“ (včetně MO a MČ) c) právnická osoba zřízená zákonem … n) právnická osoba, kterou stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky ovládá v níž má většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby § 2 Uveřejňované smlouvy (povinné subjekty) 9

11 c) státní příspěvková organizace d) státní fond e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola f) dobrovolný svazek obcí g) regionální rada regionu soudržnosti h) příspěvková organizace ÚSC i) ústav založený státem nebo ÚSC j) o. p. s. založená státem nebo ÚSC k) státní podnik nebo národní podnik l) zdravotní pojišťovna m) Český rozhlas nebo Česká televize § 2/2 Ne právnické osoby založené podle cizího práva Další povinné subjekty v § 2/1 10

12 Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (tj. zejm. zákona č. 106/1999 Sb.). utajované informace § 7 InfZ osobní údaje § 8a InfZ obchodní tajemství § 9 InfZ informace o majetkových poměrech § 10 InfZ Informace chráněné právy duševního vlastnictví § 2/3 InfZ informace chráněné § 11 InfZ a dle dalších zákonů, např. bankovní tajemství, zvláštní skutečnosti aj. § 3/1 Obecné výjimky z povinnosti uveřejnění 11

13 Povinnost uveřejnit se nevztahuje na a) smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; nejde-li o převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci, b) technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet, - co to je? c) smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky, § 3/2 Zvláštní výjimky z povinnosti uveřejnění dle ZRS 12

14 Povinnost uveřejnit se nevztahuje na d) smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území ČR, e) smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, problém určení adheze, § 1798 OZ! f) smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech („chráněné kapitoly“ – PS, Senát, KPR, ÚS, NKÚ, KVOP) § 3/2 Zvláštní výjimky z povinnosti uveřejnění 13

15 Povinnost uveřejnit se nevztahuje na h) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je a. s., jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, jde- li o a. s., v níž má stát nebo ÚSC sám nebo s jinými ÚSC většino- vou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, i) smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší, j) smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem. § 3/2 Zvláštní výjimky z povinnosti uveřejnění 14

16 Povinnost uveřejnit se nevztahuje na k) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. l) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. → PN posl. Kaňkovský ale jen proto, že je upraveno v § 17/9 ZVZP, ve znění „transparentní novely“ č. 200/2015 od 1.1.2016! § 3/2 Zvláštní výjimky z povinnosti uveřejnění 15

17 (1) Zřizuje se registr smluv jako informační systém veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle tohoto zákona. (2) Správcem registru smluv je Ministerstvo vnitra. (3) Registr smluv je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup. (4) Správce registru smluv neodpovídá za správnost smluv a metadat smluv uveřejněných prostřednictvím registru smluv. § 4 Registr smluv 16

18 Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zaslání smlouvy správci registru smluv se provede na elektronickém formuláři (XML) do datové schránky. Podpůrné použití Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru („PSI“ směrnice – Public Sector Informations) a InfZ, ve znění 222/2015 Sb. § 5 Způsob uveřejnění 17

19 § 3/7 InfZ Strojově čitelný formát = umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat konkrétní informace z datového souboru, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury (tj. nikoli např. naskenovaný obrázek, ale strukturovaná textová data; viz kauza CHAPS). § 3/8 InfZ Otevřený formát = nezávislý na konkrétním technickém a programovém vybavení zpřístupněný veřejnosti bez omezení (např. TXT, PDF, RTF, JPEG, tj. open source, ne proprietární SW). § 3/10 InfZ Metadata = data popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času. Formáty dle § 3 InfZ, ve znění 222/2015 Sb., a PSI 18

20 Funkční řešení existuje na PVS (portál veřejné správy) od r. 2013 (www.portal.gov.cz), sekce Otevřená data, Registr smluvwww.portal.gov.czOtevřená dataRegistr smluv Obsahuje: dobrovolný registr smluv, objednávek a finančních plnění národní katalog otevřených dat (od roku 2015) aktuální přírůstek cca 1000 dokumentů/měs. velcí „publikovatelé“ MF, MV, Liberecký kraj, mnoho měst (Brno, Ústí n/L, Přerov, Vsetín, Beroun, Nové město n/M, Semily, ad.) pravidelně publikuje 60 subjektů, jednou publikovalo 160 subjektů mohou tak činit všechny OVM i další osoby, stačí požádat MV zdezde Praktické provedení dnes 19

21 Fulltextem v textu smluv V parametrech metadat Možnosti vyhledávání 20

22 Detail záznamu https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=3094784&id_rej=10013&y=2016&m=02&doctype=idx https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=3094784&id_rej=10013&y=2016&m=02&doctype=idx 21 IdentifikaceMetadata záznamu ↓ přílohy ↓ publikujícího ↓

23 https://portal.gov.cz/webfiller/formservice/filler.open?docid=1276356040 Vkládání a editace záznamů v registru dnes 22

24 (5) Smlouva, která nebyla uveřejněna nebo jejíž metadata neobsahují a) identifikaci smluvních stran, b) vymezení předmětu smlouvy, c) cenu, příp. hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit, d) datum uzavření smlouvy, se nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv. (6) Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v odstavci 5 písm. a) nebo c), jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až více takto uveřejněných informací zároveň. § 5 Uveřejnění metadat 23

25 (1) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. (2) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. + § 9: Ustanovení § 6 a 7 se použijí poprvé pro smlouvy uzavřené 1. července 2017. § 6 Následky uveřejnění 24

26 (1) Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.  obdobné následky jako absolutní neplatnost  kogentní charakter  nutně přednostní použití před § 580 a 586 OZ  zachování subsidiární použitelnosti § 574 OZ (preference platnosti smluv v případě pochybností)? Spíše ano, jde o základní zásadu § 7 Zrušení smlouvy 25

27 Přijato jako pozměňovací návrh v PSP v reakci na hraniční charakter některých důvodů pro odepření informací dle InfZ, avšak jen pro obchodní tajemství To (zrušení smlouvy – pozn. aut.) neplatí, pokud nebyla uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství, provede-li se oprava do 30 dnů ode dne zjištění nesouladu se zákonem, za podmínky dosavadní dobré víry, nebo od doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta dle InfZ. § 7/2 Beneficium NE-zrušení smlouvy 26

28 (2) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí být uzavřena písemně. (3) Byla-li smlouva uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a po nabytí účinnosti tohoto zákona byla uzavřena dohoda, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, uveřejní se prostřednictvím registru smluv spolu s touto dohodou i dotčená smlouva. (4) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. § 8 Vybraná společná a přechodná ustanovení 27

29 (5) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle takového jiného zákona; jiným zákonem se rozumí (pouze): a) § 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv, d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna na webu MPSV. (6) Plnění povinností podle tohoto zákona nepodléhá dozoru nebo kontrole podle zákonů o územních samosprávných celcích. § 8 Vybraná společná a přechodná ustanovení 28

30 § 9 Závěrečné ustanovení Ustanovení § 6 a 7 se použijí poprvé pro smlouvy uzavřené 1. července 2017. § 10 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016, s výjimkou § 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2017. 29

31 30 © 2016 Autorská práva vyhrazena Děkuji Vám za pozornost! Mgr. František Korbel, Ph.D. frantisek.korbel@havelholasek.cz korbel@prf.cuni.cz


Stáhnout ppt "Big Data a nový zákon o Registru smluv Mgr. František KORBEL, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google