Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní."— Transkript prezentace:

1

2  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

3  na žádost (§ 44 – 45 správního řádu)  z moci úřední (§ 46 správního řádu)

4  řízení zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (ohlašovna - obecní úřad)  ostatní účastníci se bezodkladně uvědomí  jedna žádost o zrušení TP více osobám – vede se společné řízení, vydává se společné rozhodnutí  pokud došlo postupně více návrhů (např. se TP zrušuje rodičům a jejich dětem) spojí se usnesením do společného řízení

5  vlastník (spoluvlastníci) objektu (části objektu)  oprávněná osoba  osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, oprávněná užívat dům,byt,obytnou místnost  provozovatel ubytovacího zařízení

6  žádost musí být projednatelná (§ 37 SŘ)  kdo žádost podává  které věci se týká  co se navrhuje  výzva k odstranění nedostatků žádosti (lhůta, možno řízení současně přerušit)  žadatel nese důkazní břemeno

7  doklad o tom, že žadatel je oprávněnou osobou dle ZEO  výpis z Katastru nemovitostí - LV  nájemní smlouva  návrhy na provedení důkazů ve věci zániku užívacího práva a k neužívání objektu  listinné důkazy (např. smlouva, protokol o vyklizení, apod.)  důkazy výpovědí svědků

8  zánik užívacího práva k objektu a občan neužívá objekt (§ 12 odst. 1 písm.c) ZEO)  nutnost splnění obou podmínek zároveň  samotný LV nemusí být důkazem zániku užívacího práva!  důkazní břemeno má žadatel

9  právo vlastnické (spoluvlastnické)  právo nájmu  právo odpovídající věcnému břemeni  právo bydlení odvozené (z titulu rodinných vztahů)  vztah rodiče – děti  vztah manžel (vlastník) – manželka  vztah prarodiče – vnuci (vyživovací povinnost)  právo bydlení - § 768 odst. 2 OZ (do zajištění bytové náhrady)

10  účelem nájmu je zajištění bytové potřeby (bydlení)  k užívání je přenechán byt nebo dům  znaky nájmu  přenechání věci k užívání  úplatnost  dočasnost  předpoklad trvalého a intenzívního vztahu nájemce k bytu  smluvní volnost – možnost pronajmout k obývání i jiný prostor než obytný (§ 2236 OZ)

11  obydlí manželů = rodinná domácnost  pokud obydlím manželů je byt (dům) k němuž má jeden manžel nájemní právo k bytu (domu), vznikne uzavřením manželství společné nájemní právo  manžel nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, souhlas musí mít písemnou formu

12  zánik práva bydlení druhého manžela rozvodem  skončení nájmu  dohoda manželů po rozvodu  soudní rozhodnutí  zánik práva bydlení (soudní rozhodnutí, zajištění bytové náhrady)

13  objekt nutno užívat k uspokojování potřeb bydlení (alespoň příležitostné, okolnostem přiměřené využití)  uskladnění věcí není užíváním  neužívání objektu = faktické neužívání,  nedochází k faktické realizaci práva na bydlení (např. výkon trestu odnětí svobody)  dobu neužívání nutno posoudit podle konkrétního případu

14  dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení prvnímu účastníkovi  povinnost bezodkladně uvědomit ostatní účastníky  možnost spojení oznámení řízení s prvním úkonem  nezdařené doručení oznámení  ustanovení opatrovníka usnesením

15  provedení zápisu na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností - § 12 odst. 1 písm. a) ZEO  zánik, odstranění objektu, nezpůsobilost objektu k užívání pro bydlení dle zvláštních předpisů - § 12 odst. 1 písm. b) ZEO

16  doručování – způsob seznámení účastníka s písemností  subjekty oprávněné k doručování  správní orgán  na základě zákona obecní úřad, policie  provozovatel poštovních služeb  doručování do vlastních rukou (předvolání, rozhodnutí)

17  pořadí způsobu doručování  datová schránka (priorita)  adresa pro doručování podle § 19 odst.3  adresa evidovaná v ISEO (adresa v ČR, v zahraničí, PO BOX, nikoli mail)  elektronická adresa  adresa trvalého pobytu  pružné doručování kdekoli

18  zmocněnec pro doručování  úředně ověřená plná moc  princip povinné adresy (nezjišťuje se „zdržování se“)  advokáti musí mít od 1.7. 2012 datovou schránku  podání OVM prostřednictvím DS  okamžikem dodání do DS

19  doručovací adresy stanovené správním řádem  nezastižení adresáta  uložení písemnosti  zanechání výzvy k vyzvednutí (lhůta 10 dnů)  lhůta běží ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí  zanechání poučení o následcích nevyzvednutí zásilky

20  možnost žádat o určení neplatnosti či okamžiku doručení (důkazní břemeno nese účastník)  zhojení nedostatku formálního doručení  skutečné převzetí písemnosti účastníkem

21  oznámení o neúspěšném doručení  uložení písemnosti  zanechání výzvy s poučením  oznámení odkdy a kde možno písemnost vyzvednout  písemnost musí být uložena po celou dobu 10 dní  nutné splnění všech podmínek § 23 SŘ

22  uplynutí 10denní lhůty pro fikci  následné vložení do domovní schránky nemá význam pro doručení fikcí  fikci lze uplatnit i při TP na ohlašovně  nutné splnění podmínek pro doručení  ohlašovna může doručovat „sama sobě“

23  doručení do datové schránky fikcí  počítání lhůty (§ 40 odst.1 písm. c) SŘ)  doručování na ostatní adresy, pokud má účastník DS  neuplatní se fikce podle § 24  postup v rozporu se správním řádem

24  Fikci lze uplatnit  na adrese trvalého pobytu  na zvolené adrese pro doručování  doručení do datové schránky  na adrese ohlašovny  Fikci nelze uplatnit  při doručování na adresu pracoviště  v případě tzv. „dosílací adresy“ (Poštovní podmínky)

25  zastoupení  zákonné  na základě plné moci (advokátem)  zákonný zástupce  opatrovník – ustanovení usnesením  zmocněnec  ustanovený společný zástupce  zvolený společný zmocněnec

26  v téže věci pouze 1 zmocněnec  dohoda o plné moci, průkaz plné moci  zmocnění k určitému úkonu, ke skupině úkonů  pro neurčitý počet řízení v budoucnu s určitým předmětem  úřední ověření podpisu na plné moci  substituční plná moc (výslovně v plné moci)  kopie průkazu plné moci

27  úkony jménem zastoupeného  práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému  doručování písemnosti pouze zástupci  výjimka: zastoupený má něco osobně vykonat  posouzení plné moci dle obsahu  vypovězení plné moci (oznámení)  uznání úkonů jiné osoby (usnesením § 34 odst. 4)

28  ustanovení usnesením (doručuje se opatrovníkovi)  opatrovníkem osoba fyzická i právnická, zastoupení  vyžádání souhlasu s funkcí opatrovníka  opatrovníkem nemůže být pracovník orgánu, který vede řízení  opatrovník z okruhu blízkých osob,

29  opatrovníkem může být:  osoba z okruhu osob blízkých opatrovanci  zastupitel obce  občan obce  jiná obec jako právnická osoba  opatrovníkem nemůže být:  pracovník správního orgánu  osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance

30  návrhy po celou dobu řízení  právo na vyjádření stanoviska v řízení  vyjádření k podkladům pro rozhodnutí

31  právo účastníků a jejich zástupců  právo jiných osob (právní zájem,vážný důvod)  práva nevidomých osob  právo na výpisy a pořízení kopie spisu  vyloučení částí spisu z nahlížení

32  neveřejné  žádost účastníka o veřejné jednání  o ústním jednání se sepisuje protokol  náležitosti protokolu (§18 SŘ)  vyrozumění účastníků 5 dní předem

33  nutné ke zjištění stavu věci (§ 3)  za opatření odpovídá správní orgán, není vázán návrhy účastníků  povinnost nestranně zjistit všechny rozhodné okolnosti  zásada volného hodnocení důkazů (§ 50 odst.4)

34  důkaz listinou  provedení důkazu přečtením  povinnost předložení usnesením  možnost nahradit čestným prohlášením (zvláštní zákon)  záznam do spisu  důkaz ohledáním  povinnost předložit věc, strpět ohledání na místě  oznámení usnesením  přizvání nestranných osob

35  důkaz svědeckou výpovědí  povinnost každého vypovídat (kromě účastníků)  zákaz výslechu (utajované skutečnosti, povinnost mlčenlivosti)  možnost odepření výslechu (nebezpečí trestního stíhání)  důkaz znaleckým posudkem  oznámení o ustanovení znalce usnesením  vyrozumění účastníků

36  úřední záznam není důkazem  utajený záznam je nepoužitelný  použití obrazového, zvukového záznamu  oprávněnost připuštění důkazu individuální úvahou správního orgánu (test proporcionality)

37  včasné vyrozumění účastníků o provádění důkazů mimo ústní jednání (§ 51 odst.2 SŘ)  obecné náležitosti protokolu (§18 SŘ)  poučení svědka s jeho podpisem  svědek se vyzve k stručnému vylíčení toho, co ví o předmětu řízení  otázky správního orgánu svědkovi k prokázání skutečného stavu věci  otázky účastníků

38  správní orgán neklade svědkovi vůbec otázky  svědecká výpověď je pouze zápisem toho, co svědek řekl  protokol je pouhým „rozhovorem“ mezi svědkem a účastníkem  správní orgán nereaguje na rozpory v odpovědích svědka  jsou kladeny nepřípustné otázky

39  svědecká výpověď je brána jako důkaz, i když nic neprokazuje  jsou odmítány účastníkem navrhované další důkazy bez odůvodnění  zprostředkovaná výpověď

40  nutnost řešení otázky dosud pravomocně nerozhodnuté  řešení otázky nepřísluší správnímu orgánu, který vede řízení  možná řešení  podnět příslušnému orgánu  výzva účastníku k podání návrhu  úsudek správního orgánu (výjimky)

41  usnesením  lhůty neběží  lze činit jen některé úkony  důvody  výzva k odstranění nedostatků podání  řízení o předběžné otázce  čekání na ustanovení opatrovníka  žádost účastníka  další důvody stanovené zákonem

42  důvody v řízení o žádosti (usnesení)  zpětvzetí žádosti  zjevně právně nepřípustná žádost  neodstranění podstatných vad žádosti  překážka věci již zahájené  žádost se stala bezpředmětnou  smrt žadatele

43  důvody v řízení z moci úřední (usnesení do spisu)  překážka věci zahájené  smrt účastníka

44  ověřit, zda již zjištěn skutečný stav věci  vyzvat účastníka, zda navrhuje ještě nějaké důkazy  pokud navrhuje důkazy, stanovit lhůtu pro jejich předložení  dát možnost účastníku řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí (§ 36 odst.3 SŘ)

45  výroková část  předmět řízení  ustanovení zákona podle něhož je rozhodováno  označení účastníků (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)  odůvodnění (musí odpovídat výrokové části)  poučení

46  žádosti se vyhovuje  prokázán zánik užívacího práva  prokázáno neužívání objektu  žádosti se nevyhovuje  nebylo prokázáno kumulativní splnění obou podmínek

47  kontrola návrhu na zahájení řízení  případná výzva k odstranění nedostatků  podání, stanovení lhůty, přerušení řízení (§37 SŘ)  výzva k předložení dokladů, k navrhnutí důkazů, lhůta  oznámení ostatním účastníkům o zahájení řízení  nařízení ústního jednání  včasné vyrozumění účastníků o provádění důkazů  mimo ústní jednání (§ 51 odst.2 SŘ)

48  předvolání svědků  příprava protokolu o výslechu svědka  poučení svědka před výslechem,  podpis svědka pod poučení a pod výpověď  posouzení a vyhodnocení důkazů  dát možnost účastníku řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí (§ 36 odst.3 SŘ)  kontrola aktuálního TP v době vydání rozhodnutí

49 JUDr. Lenka Cundová vedoucí odboru správního a Krajského živnostenského úřadu tel.: 541 652 245 cundova.lenka@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt " Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní."

Podobné prezentace


Reklamy Google