Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn 9. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn 9. října 2012."— Transkript prezentace:

1 Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn 9. října 2012

2 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 OČEKÁVÁNÍ

3 Zkouška z informatiky a možnosti využití přípravy pro profilové zkoušky, event. pro CBT Aktuální přístup CERMATu Pokračuje v přípravě MZI v souladu s platnou legislativou Připravuje na 17. a 18. 10. 2012 pilotní ověření technologie – Cca 30 až 35 škol – PUP (SP 3, ZP) – individuálně na specializovaných školách – Financování z prostředků ESF (PRO-MZ)

4 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 Novela zákona 561/2004 Sb. Zkoušky společné části Pouze v základní úrovni obtížnosti pro roky 2013 a 2014 -Povinně -ČJL -Povinně volitelně -Cizí jazyk (stávající nabídka) -Matematika -Nepovinně -Dvě zkoušky z cizích jazyků a matematiky

5 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (2) Konání zkoušek -Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání, Dílčí zkoušky konané formou písemné práce mohou být konány nedříve 1. dubna.

6 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (3) Hodnocení -Písemné práce z ČJL hodnotí hodnotitelé ve škole  Hodnotitele jmenuje a platí ředitel -Písemné práce z CJ se hodnotí centrálně  Hodnotitele jmenuje a platí CZVV

7 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (4) Přezkumná řízení Žádost lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky

8 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (5) Odměny Za výkon funkce předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, pro absolutorium v konzervatoři a absolutorium, funkce předsedy zkušební maturitní komise, komisaře a hodnotitele písemné práce náleží odměna. Odměnu s výjimkou odměny komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje právnická osoba vykonávající činnost školy; v případě komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje odměnu Centrum. Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanoví ministerstvo vyhláškou.

9 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (6) Přechodná ustanovení 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky podle § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, do 30. dubna 2013. Tyto katalogy se použijí poprvé pro maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2015 a platí i pro konání náhradních a opravných zkoušek žáky, kteří konali maturitní zkoušku poprvé před 1. lednem 2015. Pro maturitní zkoušky konané v roce 2013 a 2014 se použijí katalogy vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona pro základní úroveň obtížnosti. 2. Žáci, kteří konali společnou část maturitní zkoušky poprvé v roce 2011 nebo 2012 a mají nárok na konání opravné nebo náhradní zkoušky, konají tuto zkoušku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona. Pro opravnou a náhradní zkoušku se v roce 2013 a 2014 použijí katalogy vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona pro základní úroveň obtížnosti. Hodnocení žáků v dílčích zkouškách úspěšně vykonaných před nabytím účinnosti tohoto zákona ve vyšší úrovni obtížnosti se považuje za hodnocení dosažené ve zkoušce v základní úrovni obtížnosti (žáci mohou konat jen ty, které nevykonali, nebo všechny).

10 OČEKÁVANÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb.  § 2 odst. (3): Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.  § 5 odst. (2): Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.  § 5 odst. (4): Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

11 OČEKÁVANÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb.(2)  § 6 odst. (2) a (3): (2) Pro ústní zkoušku ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 40 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům. (3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky dle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.

12 OČEKÁVANÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb.(3)  § 9: Didaktický test z matematiky trvá 90 minut. Před začátkem vypracování zkušebních úloh didaktického testu mají žáci 15 minut na výběr strategie řešení.  § 22 odst. (3): Písemné práce z cizího jazyka obdrží hodnotitel od Centra a v termínech stanovených Centrem mu prostřednictvím informačního systému Centra předá hodnocení. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků dané třídy. Písemné práce z českého jazyka a literatury obdrží hodnotitel od ředitele školy a hodnocení předá řediteli školy, který je nejpozději do 25. května v jarním zkušebním období a do 13. září v podzimním zkušebním období zašle Centru. Jakmile ředitel školy shromáždí výsledky písemných prací ze zkušebního předmětu za danou třídu, bez zbytečného odkladu je oznámí žákům.

13 OČEKÁVANÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb.(4)  § 22 odst. (6): (6) Hodnocení nepovinných zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu: a)uspěl, b)neuspěl.  § 22 odst. (7): (7) Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

14 OČEKÁVANÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb.(5)  § 26 odst. (1): (1) Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.

15 OČEKÁVANÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb.(6)  § 38 písmeno b): (ŘŠ) navrhuje Centru zadavatele a hodnotitele v počtu, který odpovídá počtu zadavatelů a hodnotitelů pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole, a v případě zadavatele a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury a hodnotitele ústních zkoušek určuje místo působiště pro výkon jeho funkce, § 41: Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka a literatury zpravidla vykonává svou funkci ve škole, jejímž je pedagogickým pracovníkem. V případě, že ve škole, kde se ústní zkoušky a písemné práce budou konat, není dostatečný počet pedagogických pracovníků, kteří by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný zkušební předmět, může ředitel školy jmenovat do funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 odst. 3. Písemné práce z cizího jazyka hodnotitel hodnotí prostřednictvím informačního systému Centra.

16 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PODZIM DIDAKTICKÉ TESTY VÝSLEDKY

17 POČTY PŘIHLÁŠENÝCH K DIDAKTICKÝM TESTŮM CELKEM ŽÁKŮ CELKEM ZKOUŠEK CJ-ZCJ-VMA-ZMA-VAJ-ZAJ-VNJ-ZNJ-VFJ-ZRJ-ZRJ-VŠJ-ZŠJ-V CELKEM 14887 21531687322936110387548120933954131 GYMNÁZIUM 687 1204502192976 34201111381 LYCEUM 373 57320402420102019011000 SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 1 1534 2472946011753287650004000 SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 2 539 79326203831115130001000 SOŠ EKONOMICKÉ 1014 1488483159303101851013100 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ 1358 20347110654048001700111050 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ 1028 1417408050303652130009000 SOŠ UMĚLECKÉ 323 4881750580186068000000 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ 701 88519804110207066003000 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ 686 91123804500174048000000 SOU TECHNICKÉ 1137 168256909130163135000000 SOU OSTATNÍ 1326 1847540073304312136104000 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ 642 9413130535063026004000 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ 3539 4796132422414069513260034000

18 KDO SE HLÁSIL K PODZIMNÍ MATURITĚ? PODÍL PŘIHLÁŠENÝCH K DIDAKTICKÝM TESTŮM PODLE DRUHU TERMÍNU

19  Struktura přihlášených žáků k didaktickým testům podle oborových skupin se od minulého roku výrazněji neliší. Největší zastoupení mají maturanti z netechnických nástaveb. KDO SE HLÁSIL K PODZIMNÍ MATURITĚ? PODÍL PŘIHLÁŠENÝCH K DIDAKTICKÝM TESTŮM PODLE OBOROVÝCH SKUPIN

20 NEÚSPĚŠNOST U DIDAKTICKÝCH TESTŮ (VŠECHNY TERMÍNY)  Třetina z konaných didaktických testů nebyla vykonána úspěšně. Nejhůře na tom byli studenti z nástavbového studia, netechnických učebních oborů a ze zdravotnických škol – zde žáci neuspěli u více než 40 % konaných zkoušek.

21 NEÚSPĚŠNOST U DIDAKTICKÝCH TESTŮ  Mezi žáky, kteří konali opravné zkoušky bylo bez mála 50 % těch, kteří didaktický test nevykonali úspěšně.  Žáci skládající test v řádném termínu neuspěli v téměř 20 % případů.  Test konaný v náhradním termínu se nepodařilo složit 27 % maturantů.

22 NEÚSPĚŠNOST U DIDAKTICKÝCH TESTŮ Z ČESKÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  V testu z českého jazyka základní úrovně neuspělo v podzimním termínu téměř 11 % žáků.  Nejhorší výsledek zaznamenali studenti netechnických nástaveb (20 % propadlých) a netechnických odborných učilišť.  Méně než 4 % propadlíků zaznamenala gymnázia, lycea a elitní technické obory.

23 NEÚSPĚŠNOST U DIDAKTICKÝCH TESTŮ Z MATEMATIKY – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  Matematiku základní úrovně nezvládla více než polovina maturantů (56 %).  Nejhoršího výsledků dosáhli žáci uměleckých oborů, dále netechnických učňovských oborů a oborů zdravotnických.  Mezi gymnazisty propadla z matematiky pětina podzimních maturantů.

24 NEÚSPĚŠNOST U DIDAKTICKÝCH TESTŮ Z ANGLIČTINY – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  Test z angličtiny základní úrovně se nepodařilo složit bez mála 13 % maturantů.  Stejně jako v případě českého jazyka, i zde dopadli nejhůře žáci z netechnického nástavbového studia a netechnických učilišť.  Méně než 5% neúspěšnost vykázali žáci gymnázií, technických odborných škol a učilišť a žáci lyceí.

25 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 GYMGYMNÁZIUM LYCLYCEUM ST1SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 1 ST2SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 2 SEKSOŠ EKONOMICKÉ SHPSOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ SHUSOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ SZESOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SZDSOŠ ZDRAVOTNICKÉ SUMSOŠ UMĚLECKÉ UTESOU TECHNICKÉ UOSSOU OSTATNÍ (VYJMA TECHNICKÝCH) NTENÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ NOSNÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ (VYJMA TECHNICKÝCH)

26 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PODZIM PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKY

27 PŘIHLÁŠENÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2012 POČET MATURANTŮ CELKEM23138 počet přihlášených k alespoň 1 DT1488664,3% počet přihlášených k alespoň 1 PP1384659,8% počet přihlášených k alespoň 1 UZ1073146,4% PŘIHLÁŠENÍ CELKEMŘÁDNÝOPRAVNÝNÁHRADNÍ ČJ - PÍSEMNÉ PRÁCE1236861916067110 CIZÍ JAZYK - PÍSEMNÉ PRÁCE51063199182087 ČJ - ÚSTNÍ ZKOUŠKA910161912698212 CIZÍ JAZYK - ÚSTNÍ ZKOUŠKA533431952003136

28 NEÚSPĚŠNOST U PÍSEMNÝCH PRACÍ A ÚSTNÍCH ZKOUŠEK  Oproti loňskému roku vzrostla neúspěšnost u podzimních písemných prací o 1 procentní bod na 15 % (z těch, kteří zkoušky konali).  Ústní zkoušky letos na podzim nezvládlo 16 % konajících. Loni bylo neúspěšných o cca 5 procentních bodů méně.

29 NEÚSPĚŠNOST U PÍSEMNÝCH PRACÍ CELKEM (VŠECHNY TERMÍNY)  Nejhorší výsledek zaznamenali maturanti z nástavbového studia, kde byla neúspěšná více než pětina prací.  Rozdíl mezi neúspěšností nejlepší (gymnazisté) a nejhorší (netechnické nástavby) oborovou skupinou činí přibližně 20 procentních bodů.

30 NEÚSPĚŠNOST U ÚSTNÍCH ZKOUŠEK CELKEM (VŠECHNY TERMÍNY)  U ústních zkoušek je rozdíl v neúspěšnosti nejlepších (gymnazisté) a nejhorších (netechnické nástavby) cca 13 procentních bodů.

31 NEÚSPĚŠNOST U PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  U písemných prací z českého jazyka základní úrovně neuspěla desetina podzimních maturantů.

32 NEÚSPĚŠNOST U ÚSTNÍCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  Ústní zkouška z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti dopadla nezdarem u bezmála 15 % maturantů.

33 NEÚSPĚŠNOST U PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  Písemné práce z angličtiny základní úrovně nezvládlo celkově 22 % podzimních maturantů.  Rozdíl v neúspěšnosti mezi nejlepší a nejhorší oborovou skupinou je přibližně 36 procentních bodů.

34 NEÚSPĚŠNOST U ÚSTNÍCH ZKOUŠEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  Ústní zkoušky z angličtiny základní úrovně nezvládlo v podzimním termínu 17 % maturantů.

35 NEÚSPĚŠNOST U PÍSEMNÝCH PRACÍ Z NĚMECKÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  U písemných prací z němčiny byla neúspěšnost vůbec největší ve srovnání s písemkami z ostatních předmětů. Celkově je nezvládlo přes 40 % žáků.  Žáci v nástavbovém studium pak zaznamenali více než 50% neúspěšnost.

36 NEÚSPĚŠNOST U ÚSTNÍCH ZKOUŠEK Z NĚMECKÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (VŠECHNY TERMÍNY)  Ústní zkoušku z němčiny základní úrovně se nepodařilo složit přibližně čtvrtině podzimních maturantů.

37 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PODZIM PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ

38 NĚKTERÉ UKAZATELE PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ  K datu 1. 10. 2012 eviduje CZVV v informačním systému evidence žádostí o přezkoumání výsledků nebo průběhu maturitní zkoušky 1142 podaných žádostí, z toho 837 k MŠMT (didaktické testy) a 305 ke krajským úřadům (magistrátu).

39 NĚKTERÉ UKAZATELE PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ (2)

40 NĚKTERÉ UKAZATELE PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ (3) Význam zkratek: PP=písemná práce, DT=didaktický test, UZ=ústní zkouška, Z=základní úroveň, V=vyšší úroveň, CJ=Český jazyk a literatura, AJ=anglický jazyk, NJ=Německý jazyk, RJ=Ruský jazyk, SJ=Španělský jazyk, MA=Matematika

41 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn 9. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google