Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Anna Kůrková VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEGISLATIVA NNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Anna Kůrková VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEGISLATIVA NNO."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Anna Kůrková VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEGISLATIVA NNO

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj PRAVIDLA PTEJTE SE ROVNOU, KDYKOLIPTEJTE SE ROVNOU, KDYKOLI VYPNOUT MOBILNÍ TELEFONYVYPNOUT MOBILNÍ TELEFONY ZAZVONĚNÍM ZVONKU KONČÍ PŘESTÁVKAZAZVONĚNÍM ZVONKU KONČÍ PŘESTÁVKA

3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj 1. BLOK Občanská sdružení sdružení

4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Právní formy NNO občanská sdružení obecně prospěšné organizace příspěvkové organizace evidovaná osoba církve a náboženské společnosti nadace a nadační fondy

5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Právní subjektivita  způsobilost určité entity mít práva a povinnosti  být osobou v právním smyslu slova

6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Důsledky: sama nositelkou práv a povinností samostatnou právnickou osobou může samostatně hospodařit sama zaměstnává zaměstnance

7 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Pobočky a organizační složky bez právní subjektivity nositelem práv a povinností zřizovatel není samostatnou právnickou osobou společné hospodaření zaměstnance zaměstnává zřizovatel

8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj PRÁVNÍ ÚPRAVA občanských sdružení  čl. 20 Listiny základních práv a svobod – zaručuje právo svobodně se sdružovat  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – základní právní úprava

9 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Občanská sdružení  nejvolnější právní režim ze všech NNO  nemají povinnost zveřejňovat výroční zprávy  nemusí zřizovat kontrolní orgán  nemají povinnost podrobovat své hospodaření auditu

10 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Principy sdružování  dobrovolnost vstupu a výstupu členů  zákaz diskriminace pro členství/nečlenství  vnitřní autonomie sdružení

11 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Nedovolená sdružení  cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení  cílem je rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů  cílem je podporovat násilí  cílem je jinak porušovat ústavu nebo zákony  dosahovat svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony  ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami

12 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Sdružení dále nesmí:  zákaz vykonávat funkce státních orgánů  zákaz řídit státní orgány  zákaz ukládat povinnosti těm, kteří nejsou členy

13 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj ZALOŽENÍ A VZNIK občanského sdružení založení založení – zakládají členové přípravného výboru přípravný výbor – nejméně tři členy nemohou založit právnické osoby, mohou se stát pouze členy existujícího sdružení vznik vznik – registrací ministerstvem vnitra k návrhu je třeba přiložit stanovy sdružení návrh na registraci podávají členové přípravného výboru

14 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Registrace není to povolení, ale administrativní pořádkový úkon, při kterém je zjišťováno, zda byly splněny zákonem předepsané podmínky pro vznik občanského sdružení

15 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Náležitosti návrhu:  název sdružení  jména, příjmení, rodná čísla a bydliště členů přípravného výboru  údaj, kdo z členů přípravného výboru starších 18 let je zmocněncem  podpis členů přípravného výboru (nemusí být úředně ověřen)

16 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Návrh nemá náležitosti, nebo jsou-li údaje neúplné nebo nepřesné  ministerstvo na to bezodkladně (do 5 dnů od doručení návrhu) upozorní  pokud vady nebudou odstraněny, ministerstvo řízení nezahájí  řízení zahájeno dnem, kdy došel návrh, který nemá vady

17 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Odmítnutí registrace  cíl vykonávat funkci politických stran či hnutí, tvořit zisk jako hlavní cíl, či vykonávat funkci církve či náboženské společnosti  nucení k účasti na činnosti sdružení  diskriminace pro členství, nečlenství či podporu občanského sdružení  sdružení nedovolené  výkon funkce nebo řízení st. orgánu, ukládání povinností nečlenům

18 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Rozhodnutí o odmítnutí registrace  do 10 dnů ode dne zahájení řízení  doručuje se zmocněnci přípravného výboru.  členové přípravného výboru mohou proti rozhodnutí podat správní žalobu -do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo zmocněnci doručeno -k Městskému soudu v Praze

19 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Vznik sdružení  ministerstvo nezjistí důvod pro odmítnutí – do 10 dnů od zahájení řízení provede registraci  zmocněnci zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání  o registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení

20 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj NEBO:  do 40 dnů od zahájení řízení nebylo zmocněnci doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace  sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem registrace  na žádost zmocněnce mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace

21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Evidence sdružení  vede ministerstvo  název sdružení, datum jeho vzniku a zániku - do 30. 6. 2012 – ministerstvo oznámí Českému statistickému úřadu - od 1. 7. 2012 – ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci

22 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smlouvy o součinnosti  mezi sdruženími  k dosažení určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu  písemná forma  náležitosti: -účel součinnosti -způsob jejího provádění -práva a povinnosti zúčastněných sdružení -prostředky, kterými k součinnosti přispívají  vznik svazu zúčastněných sdružení – právnickou osobou

23 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj ZÁNIK SDRUŽENÍ  dobrovolným rozpuštěním nebo  sloučením s jiným sdružením  pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

24 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Dobrovolný zánik  mohou upravovat stanovy  stanovy způsob zániku neupravují – rozhoduje o něm nejvyšší orgán sdružení  nejvyšší orgán do 15 dnů oznámí ministerstvu

25 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Rozpuštění sdružení ministerstvem  stejné důvody jako pro odmítnutí registrace  ministerstvo sdružení neprodleně upozorní, že porušuje zákon  sdružení neuposlechne → ministerstvo je rozpustí  lze napadnout správní žalobou – příslušný Městský soud v Praze

26 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Majetkové vypořádání  zákonem stanovený postup, v němž dochází k vyrovnání majetkových vztahů zanikajícího občanského sdružení při rozpuštění sdružení  likvidátor – jmenuje statutární orgán, nestanoví-li stanovy jinak - při nedobrovolném rozpuštění sdružení jmenuje likvidátora ministerstvo  nastupuje na místo statutárního orgánu

27 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Na shledanou po přestávce!

28 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj 2. BLOK Stanovyobčanského sdružení sdružení

29 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Podstatné náležitosti stanov  název  sídlo  cíl činnosti  orgány sdružení  způsob jejich ustavování  určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení  ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem  zásady hospodaření  práva a povinnosti člena sdružení

30 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Název  musí být tvořen slovy  nesmí působit klamavě  nesmí obsahovat označení používaná pro jiné subjekty, a to ani v nejobecnější rovině (např. banka, nadace, …)  i název či zkratka názvu občanského sdružení může způsobit, že půjde o sdružení nedovolené

31 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj  nemusí obsahovat označení „občanské sdružení“, ani zkratku „o. s.“  na rozdíl od obchodní firmy ho nelze převádět či dědit  v právních vztazích povinnost používat název obsažený ve stanovách  jinde lze i zkratka

32 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zákaz zaměnitelnosti názvu  nesmí být zaměnitelný z pohledu běžného posuzovatele  musí se výrazně lišit od názvu -právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území ČR v době podání návrhu na registraci -orgánu veřejné moci ČR -mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce -Evropské unie a jejích orgánů  princip priority spočívající v prvním užití názvu

33 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Ochrana při neoprávněném užití názvu Lze se domáhat se u soudu, aby se neoprávněný uživatel: →zdržel užívání názvu a →odstranil závadný stav; je možné se též domáhat →přiměřeného zadostiučinění - i v penězích  platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby  není vyžadováno zavinění

34 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Sídlo  bez sídla je existence sdružení vyloučena  určeno konkrétní adresou, kde sdružení fakticky sídlí  musí být možné sdružení v sídle kontaktovat  může být i v bytě, jestliže to je slučitelné s povahou a rozsahem činnosti sdružení

35 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Cíle  cílem nesmí být výdělečná činnost, činnost nahrazující pol. strany, pol. hnutí a církve či náb. společnosti  cílů může mít sdružení současně více a každý z nich se posuzuje samostatně  vhodné uvést i způsob, jakým bude občanské sdružení svého cíle dosahovat  vymezení cíle - zásadní dopad na oprávnění sdružení vystupovat ve správních řízeních v postavení účastníka

36 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Orgány sdružení Stanovy musí minimálně obsahovat: -orgány sdružení -způsob jejich ustavování a -určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení organizační struktura je zcela ponechána na stanovách

37 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Nejvyšší orgán (členská schůze) jasně deklarováno, kdo je nejvyšším orgánem sdružení a jaká má oprávnění může si některé otázky vyhradit ke svému rozhodnutí, i když by spadaly do obecné působnosti jiného orgánu Stanovy mohou určit: -způsoby a termíny svolávání členské schůze -pravomoci a okruh otázek, o kterých může rozhodnout pouze členská schůze -usnášeníschopnost členské schůze -způsob hlasování

38 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Statutární orgán ustavení statutárního orgánu není povinné, ale praktické vystupuje jménem sdružení navenek zpravidla bývá výkonným (řídícím) orgánem sdružení jedna fyzická osoba nebo kolektivní orgán kolektivní statutární orgán - stanovy musí určit, kdo jedná jeho jménem navenek - úprava ve stanovách je závazná a její porušení může mít za následek neplatnost právního úkonu

39 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Výkon funkce statutárního orgánu sdružení je právními úkony statutárních orgánů vázáno tvořen vždy pouze fyzickou osobou / osobami osobní závazek ustavené osoby - nepřevoditelný funkce může být vykonávána úplatně do funkce nelze ustanovit osobu proti její vůli není vyloučeno, aby jím byla i osoba stojící vně neručí za závazky občanského sdružení osoba nemusí být vůči sdružení v pracovním či obdobném poměru

40 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj ODPOVĚDNOST statutárního orgánu za jednání navenek za vedení uvnitř právnické osoby, např. za -organizaci -řádné hospodaření -vedení účetnictví apod. povinnost starat se o správu majetku a dosáhnout odpovídajícího protiplnění v opačném případě se může vystavit trestněprávnímu postihu nebo odpovědnosti za zaviněné protiprávní jednání některé povinnosti lze svěřit i jinému orgánu

41 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Kontrolní orgán  jednočlenný nebo kolektivní  působnost: - vnitřně kontrolní - ve vztahu k plnění rozhodnutí orgánů, včetně upozorňování na nedostatky při jejich plnění a žádání nápravy - vnitřně revizní - ve vztahu k vedení účetnictví a hospodaření sdružení (takzvaný vnitřní audit)  činnosti věcně odlišné, ve stanovách osvětlit a právně rozlišit!

42 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Organizační jednotky  s právní subjektivitou nebo  bez právní subjektivity

43 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Organizační jednotky s právní subjektivitou  pokud budou zřízeny, je ustanovení o nich povinnou náležitostí stanov  lze stanovit mechanismus, na základě kterého mohou jednotky vznikat  nutné určit, kdo je jejich statutárním orgánem  právnické osoby odvozené od sdružení, existenčně na něm závislé  název jednotky se může lišit od názvu sdružení  k jejich vzniku není třeba samostatné registrace  mohou vzniknout při vzniku sdružení nebo později

44 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Do stanov zahrnout:  jakým způsobem se jednotky vytvářejí  jakým způsobem se prokazuje existence jednotky  kdo je statutárním orgánem, jak se ustavuje a prokazuje  zda jednáním jednotky vznikají práva a povinnosti pouze jí nebo celému sdružení  zda je jednotka vázána právními úkony sdružení  zda jednotka odpovídá za závazky sdružení  zda sdružení odpovídá za závazky jednotek  za jakých podmínek nabývá jednotka majetek  jak se rozlišuje majetek sdružení a této jednotky

45 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Organizační jednotky oznamují ministerstvu:  název  sídlo  datum vzniku a zániku -do 15 dnů od vzniku, zániku nebo rozhodnutí o změně

46 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zásady hospodaření Zásada nerozdělování eventuálního dosaženého zisku mezi jeho členy, ale jeho využití pro plnění cíle činnosti sdružení

47 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zásady hospodaření  jak sdružení získává majetek  který orgán spravuje majetek sdružení  kdo s majetkem může nakládat  jakým způsobem má být s majetkem hospodařeno  na co a za jakých podmínek mají být prostředky vynakládány  financování činnosti sdružení  jak se s majetkem sdružení naloží při zániku sdružení a kdo provede likvidaci

48 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Obvyklé příjmy sdružení členské příspěvky dary dědictví výnosy z vlastního majetku příjmy z vlastní činnosti dotace z veřejných prostředků

49 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Členské příspěvky  vybírání členských příspěvků musí umožňovat stanovy  určit, který orgán rozhoduje o jejich výši a frekvenci, pokud tak nečiní stanovy  jsou možné řádné i mimořádné příspěvky či odpuštění členských příspěvků v určitých případech  platba členských příspěvků nezakládá členovi žádná zákonná práva  zaplacený členský příspěvek se stává majetkem sdružení

50 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Práva a povinnosti členů členství je dobrovolné lze omezit, kdo může být členem sdružení nestanoví-li stanovy jinak, může se stát členem sdružení jakákoli fyzická nebo právnická osoba na přijetí za člena není právní nárok lze členství vázat na splnění dalších podmínek, např. na zaplacení členského poplatku

51 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Členství členství nelze převést členové neručí za závazky sdružení lze i víceúrovňové členství s různými oprávněními práva a povinnosti ukládají členům stanovy vyloučení ze sdružení – ponecháno na stanovách

52 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Vznik členství členové přípravného výboru vznikem sdružení vznik členství může být např. vázán na -doručení přihlášky -přijetí orgánem za člena sdružení po splnění určitých podmínek

53 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zánik členství vystoupením člena vyloučením člena dohodou mezi sdružením a členem smrtí pominutím členství – např. uplynutím doby od nezaplacení členského příspěvku zánikem sdružení z dalších stanovami určených důvodů

54 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Soudní ochrana člena sdružení proti rozhodnutí orgánu sdružení po vyčerpání opravných prostředků uvnitř sdružení člen považuje rozhodnutí za nezákonné nebo odporující stanovám určení, zda je rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami do 30 dnů poté, co se člen o rozhodnutí dozvěděl nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí příslušný okresní soud v místě sídla sdružení

55 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Na shledanou po přestávce!

56 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj 3. BLOK Ostatní právní formy NNO

57 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech právnická osoba založená k poskytování obecně prospěšných služeb služby jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek

58 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Obecně prospěšný CÍL  rozvoj duchovních hodnot  ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot  ochrana přírodního prostředí  ochrana kulturních památek a tradic  rozvoj vědy a vzdělání  rozvoj tělovýchovy a sportu  atd.

59 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Založení a vznik o. p. s. založení založení – zakládá stát, fyzické nebo právnické osoby - jeden zakladatel – zakládací listina - více zakladatelů – zakládací smlouva vznik vznik – zápis do rejstříku o.p.s. – vede krajský soud obecně prospěšná služba uvedena v seznamu živností - doložit živnostenské oprávnění

60 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zakládací listina  identifikace zakladatele, název a sídlo o. p. s.  informace o obecně prospěšných službách, které má o. p. s. poskytovat  doba, na kterou se o. p. s. zakládá  identifikace ředitele, členů správní rady a dozorčí rady + zda je možno je odměňovat  způsob jednání orgánů s dosazování jejich členů hodnota a označení majetkových vkladů  způsob naložení s likvidačním zůstatkem

61 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Orgány o. p. s. povinně: ředitel – statutární a řídící orgán správní rada dozorčí rada – kontrolní orgán

62 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Ředitel  statutární a řídící orgán o. p. s.  ředitele jmenuje a odvolává správní rada  nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním  vykonává funkci ve smluvním poměru, není tedy zaměstnancem o. p. s.

63 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Správní rada  členy jmenuje a odvolává zakladatel  dává souhlas s důležitými právními úkony  schvaluje rozpočet, účetní závěrku, výroční zprávu a předmět doplňkových činností  může vydat statut o.p.s., který upravuje podrobnosti její činnosti  dbá na zachování účelu o.p.s. a na řádné hospodaření s majetkem

64 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Dozorčí rada  přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu  min. 1x ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti  dohlíží na vyvíjení činnosti o. p. s. v souladu se zákony a zakládací listinou  oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje  oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady  povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti

65 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Hospodaření o. p. s.  může vykonávat doplňkovou činnost  nesmí se účastnit podnikání jiných osob  povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, s obecně prospěšnými službami a se správou o. p. s.  musí povinně zveřejňovat výroční zprávu

66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zrušení a zánik o. p. s.  zrušení: - s likvidací - bez likvidace – vnitrostátní fúzí s jinou o. p. s. – rozdělení na jiné o. p. s.  zánik dnem výmazu z rejstříku

67 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj EVIDOVANÁ PRÁVNICKÁ OSOBA CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) součást registrované církve a náb. společnosti současně mají plnou právní subjektivitu

68 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj dva druhy: orgán církve, řeholní nebo církevní instituce založená za účelem vyznávání náboženské víry účelové zařízení církve založené pro poskytování charitativních služeb rozdíly účelových zařízení: -procedurálně složitější evidence, jiné náležitosti návrhu -vydávají výroční zprávy

69 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Evidence v rejstříku evidovaných právnických osob  eviduje ministerstvo kultury v rejstříku evidovaných právnických osob  ke vzniku právnické osoby dochází evidencí v rejstříku zpětně ke dni zřízení církví  o evidenci ministerstvo nevydává rozhodnutí

70 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zakládací listina účelového zařízení název, sídlo a IČ zakladatele název a sídlo účelového zařízení doba, na kterou se zakládá označení statutárního orgánu + osobní údaje členů statutárního orgánu stanovy způsob zveřejňování výroční zprávy způsob schvalování změn zakládací listiny

71 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Stanovy účelového zařízení název a sídlo účelového zařízení označení statutárního orgánu způsob ustavování a odvolávání členů statutárního orgánu a délku funkčního období způsob, jakým statutární orgán jedná druh obecně prospěšných služeb, které má zařízení poskytovat způsob jejich poskytování předmět výdělečné činnosti, bude-li jaká

72 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Výdělečná činnost evidovaných právnických osob  služby jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek  podnikání a jiná soustavný výdělečná činnost může být pouze doplňkovou činností  není omezení ve způsobu v disponování s příjmy

73 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zrušení evidence a zánik evidované právnické osoby  zrušení evidence: -na návrh nebo z vlastního podnětu ministerstva -s likvidací nebo bez likvidace  zánik dnem výmazu z rejstříku

74 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zájmové sdružení právnických osob zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník založení založení – dva způsoby: -zakladatelská smlouva uzavřená zakladateli – písemná -schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi -ke smlouvě nebo k zápisu o ustavující členské schůzi musí být připojeny stanovy určení osoby oprávněných jednat jménem sdružení vznik vznik – zápisem do registru sdružení vedeného krajským úřadem

75 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zrušení a zánik zájmového sdružení právnických osob  zrušení: -s likvidací nebo bez likvidace  zánik dnem výmazu z registru

76 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Příspěvková organizace dva druhy:  zřizované státem - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)  zřízené obcí nebo krajem - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  mohou být zřízeny také na základě zvláštních zákonů

77 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zřízení a zrušení o zřízení vydává zřizovatel zřizovací listinu zapisují se do obchodního rejstříku na návrh zřizovatele ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace

78 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Ředitel  statutární orgán  jedná jménem příspěvkové organizace v rámci oprávnění daných mu zřizovací listinou  odpovědný zřizovateli

79 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Nadace a nadační fondy  zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů  zřizuje se  zřizuje se písemnou smlouvou  zakládací listinou, je-li zřizovatel jediný závětí  účel nadace nebo nadačního fondu nemůže být dodatečně měněn

80 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Obecně prospěšný CÍL zejména  rozvoj duchovních hodnot  ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot  ochrana přírodního prostředí  ochrana kulturních památek a tradic  rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu

81 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Majetek nadace a nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu nadace nebo nadačního fondu + nadační jmění + ostatní majetek dosahování účelu: dosahování účelu: - nadace – ostatní majetek + výnosy z nadačního jmění - nadační fond – všechen majetek

82 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Na shledanou po přestávce!

83 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj 1. BLOK Uzavíránísmluv

84 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj UZAVÍRÁNÍ SMLUV smlouva musí být URČITÁ a SROZUMITELNÁ, jinak je NEPLATNÁ! některé smlouvy musí být uzavřeny písemně

85 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Uzavírání smluv  některé smlouvy musí být uzavírány písemně, ale většinou stačí ústně nebo konkludentně  i když si v obchodě kupujete rohlík, uzavíráte kupní smlouvu

86 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Jednání právnické osoby statutárními orgány  právnická osoba jedná statutárními orgány  oprávněni činit právní úkony ve všech věcech  nemohou se dopustit excesu  jednat vždy v souladu se stanovami

87 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Jednání právnické osoby JINÝMI OSOBAMI pracovnícičlenové i pracovníci a členové právnické osoby  pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech nebo  je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé

88 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Exces pracovníků nebo členů  pracovníci nebo členové překročí své oprávnění  práva a povinnosti vznikají právnické osobě jen tehdy, pokud  se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a zároveň  jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět

89 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Jednání na základě plné moci statutární orgán může plnou mocí pověřit jednáním za právnickou osobu i jinou osobu plná moc plná moc - uvést rozsah zmocněncova oprávnění - smlouva písemná → plná moc písemná - podpis zmocnitele na plné moci k uzavírání smluv musí být úředně ověřen

90 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smluvní strany musí být možné bez pochybností určit, o koho se jedná  fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa, datum narození, popř. rodné číslo - u podnikatelů uvést IČ  právnické osoby – název, sídlo a identifikační číslo - přesné určení zástupce a jeho oprávnění k zastupování

91 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Předmět smlouvy  musí být možné bez pochybností určit, o koho se jedná  přesně a určitě vyjádřit  nemovitost – popsat podle katastru nemovitostí  uvádět kódy a značky věcí

92 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Projev vůle  vyvarovat se formulací „faktura se zaplatí″ a „něco se udělá ″  projev vůle by měl vyjadřovat smysl smlouvy, např.: „touto smlouvou prodávající prodává... a kupující kupuje.... a zavazuje se zaplatit.... ″  opsat první odstavec u smluvního typu v zákoně (nejčastěji v občanském zákoníku)

93 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Obvyklé náležitosti a ujednání  práva a povinnosti smluvních stran  co se stane v případě porušení těchto povinností - úroky z prodlení, nárok na náhradu škody, smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy,...  určení doby, na kterou se smlouva uzavírá  důvody k odstoupení od smlouvy

94 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Nejčastěji uzavírané smlouvy v NNO  pracovněprávní smlouvy  nájemní smlouva  smlouva o výpůjčce  kupní smlouva  darovací smlouva  smlouva o dílo  příkazní smlouva  sponzorská smlouva  grantová smlouva

95 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Kupní smlouva prodávající prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě do vlastnictví kupující kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu  podstatné náležitosti:  podstatné náležitosti: předmět koupě kupní cena  je-li předmětem nemovitost, musí být smlouva písemná

96 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smluvní ujednání  místo a termín dodání věci  předání a převzetí věci + dokumentů k ní  okamžik přechodu vlastnického práva  okamžik přechodu nebezpečí nahodilé zkázy  záruční doba  koupě věci jak stojí a leží – prodávající neodpovídá za vady atd.

97 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Darovací smlouva  písemná forma  písemná forma - darování nemovitosti - k předání a převzetí věci nedojde přímo při darování  zákaz darování, kdy má být plněno až po dárcově smrti  znaky:  znaky: bezúplatnost dobrovolnost

98 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Práva a povinnosti smluvních stran dárce dárce právo a povinnost poskytnout bezplatný dar obdarovanému obdarovaný obdarovaný právo a povinnost tento dar přijmout věc má vady  dárce povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví věc má vady, na které dárce neupozornil - obdarovaný oprávněn věc vrátit + povinnost dárce k náhradě škody vrácení daru  dárce oprávněn domáhat se vrácení daru - obdarovaný se chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy

99 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Nájemní smlouva na nebytový prostor  zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor  pronajímatel nájemce  pronajímatel přenechává za úplatu nebytové prostory, aby je nájemce užíval písemná  smlouva musí být písemná

100 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Podstatné náležitosti  stanovení prostor, které se pronajímají  k jakému účelu se prostory pronajímají – užívání v rozporu se smlouvou důvodem k výpovědi z nájmu  výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem nebo způsob jejich určení – nezapomenout na inflační doložku  doba, na kterou se nájem uzavírá

101 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Na co si dát pozor  nechat pronajímatele doložit oprávnění disponovat prostorami  předávací protokol  rozsah oprávnění užívat nebytový prostor  zda jsou platby za služby zahrnuty v ceně nájmu  zda pronajímatel souhlasí s podnájmem prostor  kdo co bude platit  výpovědní důvody – některé stanoveny v zákoně

102 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smlouva o výpůjčce půjčitel - povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání - může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení - vypůjčitel věc neužívá řádně vypůjčitel - vypůjčitel ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží vypůjčitel - oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží - povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením - nesmí přenechat věc k užívání jinému, není-li dohodnuto jinak - povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení

103 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smlouva o dílo Podstatné náležitosti:  dohoda o díle  dohoda o ceně díla  provedení díla na nebezpečí zhotovitele dílo dílo - výsledek pracovní činnosti ať fyzické nebo duševní, který má materiální povahu nebo povahu prací a výkonů - má vzniknout teprve v budoucnu, v době uzavření smlouvy ještě neexistuje  není předepsána zvláštní právní forma ani pokud se smlouva týká zhotovení nemovitosti

104 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Příkazní smlouva  příkazník příkazce  příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná nějakou činnost, a to v zájmu příkazce  může být úplatná i bezúplatná  lze uzavřít i s dobrovolníkem nebo se statutárním orgánem

105 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Příkazní smlouva s dobrovolníkem  dobrovolník  dobrovolník se zavazuje sjednané činnosti vykonávat osobně, podle svých schopností a znalostí - povinen se řídit pokyny příkazce - povinen zachovávat mlčenlivost  příkazce  příkazce - poskytne prostředky nezbytné k vykonávání sjednané činnosti - seznámit s BOZP - poskytnout dobrovolníkovi úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů  sjednat podmínky odpovědnosti za škodu

106 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zákon o dobrovolnické službě  zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě  dobrovolnická služba  dobrovolnická služba – činnost, kterou dobrovolník poskytuje pomoc při osobám nebo okruhům zájmů vymezeným v zákoně  krátkodobá nebo dlouhodobá – delší než 3 měsíce

107 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Vysílající organizace  právnická osoba  se sídlem v České republice,  která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a  uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že  má udělenu akreditaci

108 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Přijímající organizace  osoba,  pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána,  způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a  schopná dostát závazkům z této smlouvy

109 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smlouva s dobrovolníkem - krátkodobá  místo  předmět výkonu dobrovolnické služby  doba výkonu dobrovolnické služby podle povahy dobrovolnické služby též:  poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pracovních prostředků dobrovolníkovi  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka ne starší než 3 měsíce

110 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smlouva s dobrovolníkem - dlouhodobá  jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dobrovolníka  název a sídlo vysílající organizace  ujednání o účasti na předvstupní přípravě organizované vysílající organizací  místo, předmět a dobu výkonu dobrovolnické služby způsob stravování a ubytování dobrovolníka,  závazek dobrovolníka vrátit poměrnou část výdajů vynaložených vysílající organizací, pokud předčasně ukončí výkon dobrovolnické služby z jiných než zřetele hodných důvodů

111 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Ujednání podle povahy dobrovolnické služby  předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů  předložení písemného prohlášení, že v době sjednání smlouvy není proti dobrovolníkovi vedeno trestní řízení  předložení potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka  předložení potvrzení o seznámení dobrovolníka s prevencí infekčních nemocí včetně antimalarické prevence  ujednání o náhradách výdajů spojených s nezbytnou přípravou na účast dobrovolníka v určitém programu nebo projektu  rozsah pracovní doby, doby odpočinku, podmínky pro udělení dovolené  důvody, za kterých lze výkon dobrovolnické služby předčasně ukončit

112 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Na shledanou po přestávce!

113 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj 3. BLOK PracovněprávnívztahyFundraising z pohledu práva

114 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Pracovněprávní vztahy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: „co není zakázáno, je dovoleno“ paragraf 2: výčet ustanovení, od kterých se nelze odchýlit právní úkony se řídí i občanským zákoníkem

115 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj PRACOVNÍ SMLOUVA podstatné (povinné) náležitosti:  druh práce  místo výkonu práce  den nástupu do zaměstnání uzavírá se písemně lze v ní sjednat i další nároky

116 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Neplatná ujednání v pracovní smlouvě  například:  pracovní smlouva není zaměstnanci předložena k podpisu první den pracovního poměru  je sjednávána delší zkušební doba, než dovoluje zákoník práce  zkušební doba je sjednávána rovněž v dohodě o změně pracovní smlouvy  je vyžadován souhlas zaměstnavatele k jiné výdělečné činnosti

117 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Informace pro zaměstnance pokud je neobsahuje pracovní smlouva jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele bližší označení druhu a místa výkonu práce údaj o mzdě způsobu odměňování nárok na dovolenou údaj o výpovědních dobách stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení

118 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  dohodou  výpovědí  okamžitým zrušením  zrušením ve zkušební době

119 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Dohoda o skončení pracovního poměru označen přesný kalendářní den skončení nebo jiná skutečnost rozhodná pro skončení pracovního poměru žádost i ústně, dohoda o skončení písemně, jinak je neplatná důvody skončení – uvádějí se, jestliže se na tom zaměstnanec a zaměstnavatel shodnou nebo jestliže uvedení požaduje zaměstnanec

120 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Výpověď  zaměstnavatel - jen ze zákonem vymezených důvodů  zaměstnanec – z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodů  zákaz výpovědi - § 53 zákoníku práce  pouze písemná

121 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Běh výpovědní doby

122 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Odstupné Odstupné – minimálně: trojnásobek – výpověď nebo dohoda z organizačních důvodů dvanáctinásobek – neschopnost práce následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

123 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj DOHODY O PRACÍCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR platí právní úprava pracovního poměru nevztahuje se: odstupné pracovní doba a doba odpočinku překážky v práci na straně zaměstnance skončení pracovního poměru odměna z dohod

124 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Dohoda o provedení práce  max. 150 hodin u jednoho zaměstnavatele v témže kalendářním roce  započítává se i práce na základě jiné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele

125 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Dohoda o pracovní činnosti  v průměru max. polovina stanovené týdenní pracovní doby  uzavírá se na max. 52 týdnů  písemná, jinak je neplatná

126 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zrušení dohody o pracovní činnosti  lze sjednat způsob  není-li sjednán způsob zrušení: dohodou - dohodou ke sjednanému dni výpovědí - výpovědí – i bez uvedení důvodu - 15denní výpovědní lhůta

127 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Fundraising z pohledu práva  jeden ze způsobů získávání finančních prostředků od právnických a fyzických osob  po právní stránce jde o jednání o uzavření:  smlouvy darovací  smlouvy grantové  smlouvy sponzorské  smlouvy o výpůjčce + + veřejné sbírky

128 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Grantová smlouva  grant  grant - zpravidla se jedná o poskytnutí finančních prostředků na určitý obecně prospěšný projekt nebo záměr  typovou grantovou smlouvu český právní řád neupravuje  nepojmenovaná smlouva podle § 51 občanského zákoníku  grantová smlouva - řada shodných znaků především se smlouvou darovací a smlouvou o dílo, příp. smlouvou příkazní

129 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Grantová smlouva  odlišnost od smlouvy darovací - nevyčerpané prostředky je příjemce povinen vrátit grant v určité výši poskytovatel poskytuje k realizaci určitého projektu příjemce  v předmětu smlouvy je třeba vymezit, že grant v určité výši poskytovatel poskytuje k realizaci určitého projektu příjemce

130 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Grantová smlouva – finanční prostředky jednorázově  poskytnuty buď jednorázově, s tím, že příjemce do určitého termínu předloží konečné vyúčtování postupně  uvolňovány postupně - vhodné zejména při poskytování vyšších finančních částek - - uvolnění dalších finančních prostředků může být vázáno na ukončení předcházející etapy projektu nebo na předložení monitorovací zprávy

131 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Grantová smlouva – odstoupení od smlouvy  ve smlouvě vymezit podmínky, za nichž lze od smlouvy odstoupit  určit pro případ odstoupení způsob vyrovnání finančních prostředků z grantu  poskytovatel  poskytovatel - nejčastějším důvodem porušení účelu užití finančních prostředků  příjemce  příjemce - podstatná změna podmínek, která vylučuje další realizaci programu

132 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Sponzorování  poskytnutí příspěvku s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora  sponzor se zavazuje poskytnout příspěvek s cílem podpory své vlastní výdělečné činnosti dar s protiplněním  sponzorský příspěvek = “dar s protiplněním”  protiplnění - zejména povinnost příjemce poskytnout sponzorovi reklamní či propagační služby nebo prostřednictvím smlouvy o smlouvě budoucí převzít závazek uzavřít smlouvu úplatnou

133 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Sponzorská smlouva  na základě sponzorské smlouvy sponzor poskytuje příjemci finanční prostředky nebo jinou hodnotu a za to dostává protislužbu  nemusí být pouze finanční nebo věcná, často se jedná o výpůjčku, propagaci, umožnění užívání nebo lobbing  nepojmenovaná smlouva  odlišení sponzorské a darovací smlouvy má významné daňové dopady - sponzorské příspěvky nejsou daňově zvýhodněny

134 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Veřejná sbírka  zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách  sbírka  sbírka - každé shromažďování prostředků za účelem humanitárním, charitativním, rozvoje vzdělanosti, tělovýchovy, sportu a ochrany kulturního dědictví, tradic a životního prostředí, od předem neurčeného okruhu osob  za veřejnou sbírku se nepovažují: - - dary náboženským organizacím v kostelech - - členské příspěvky - - výzva k podpoře adresovaná konkrétním osobám

135 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Způsoby uskutečnění sbírky o příspěvky na k tomu zřízený účet o prodejem předmětů o sběracími listinami o pokladničkami na předem určených místech o pronájmem telefonních linek o vstupenkami na dobročinné akce uspořádané za účelem veřejné sbírky

136 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Podmínky pořádání sbírky  právnická osoba bez ohledu na účel jejího založení  písemně oznámit konání veřejné sbírky příslušnému krajskému úřadu - oznámení o konání sbírky musí obdržet nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky  osvědčení o přijetí oznámení místně příslušným krajským úřadem

137 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Oznámení konání veřejné sbírky  účel sbírky  území, na němž se sbírka bude konat  datum zahájení a ukončení sbírky  způsob provádění sbírky,  čísla účtů  podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček  určení výše příspěvku z ceny předmětů nebo vstupenek  číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků

138 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Přílohy k oznámení  vzor sběrací listiny  souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí  potvrzení finančního úřadu pořadatele o bezdlužnosti  čestné prohlášení pořadatele, že nevstoupil do likvidace, nebyl na něj prohlášen konkurs, nebylo zahájeno vyrovnací řízení, anebo na něj nebyla vyhlášena nucená správa

139 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zahájení sbírky  zákaz sbírky  zákaz sbírky - krajský úřad shledá záměr pořádání sbírky v rozporu se zákonem odvoláním - lze napadnout odvoláním  sbírka může začít  sbírka může začít až vydáním osvědčení - v případě nečinnosti úřadu uplynutím třicátého dne od doručení oznámení

140 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zrychlené zahájení sbírky  v případech hodných zvláštního zřetele - např. sbírky na zmírnění následků škod ekologických havárií a živelných pohrom  na základě žádosti pořadatele  může úřad rozhodnout o konání sbírky bez prodlení  sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne oznámení  sbírka není zahájena - nelze ji již konat

141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Vyúčtování sbírky  o sbírce samostatně účtovat na zvláštních účtech  na náklady uspořádání veřejné sbírky použít max. 5 % hrubého výtěžku sbírky  čistý výtěžek sbírky musí být použit výhradně ke stanovenému účelu sbírky  předložit krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky - do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky

142 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Kontrola provádění sbírek  provádí krajský úřad  kdykoliv může provést kontrolu všech podmínek provádění sbírky  za porušení pravidel pořádání veřejných sbírek pokuta až 500.000,- Kč

143 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Na shledanou po přestávce!

144 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj 4. BLOK Spolupráce s veřejnou správou

145 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Spolupráce na národní úrovni Rada vlády pro nestátní neziskové organizace iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády týkající se NNO iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými spr. úřady a orgány úz. samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů

146 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Rada vlády pro nestátní neziskové organizace sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají zpřístupňuje a analyzuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání

147 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Rada vlády pro nestátní neziskové organizace podílí se na vytváření a provozování informačního systému o NNO podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků (zejména Nadační investiční fond)

148 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Spolupráce na úrovni krajů  v rámci jednotlivých krajů uzavírány smlouvy o spolupráci mezi kraji a asociacemi NNO jednotlivých krajů  v Jihomoravském kraji byla tato smlouva uzavřena 22. 4. 2010

149 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Smlouva o spolupráci v JM kraji vzájemná spolupráce zejména v těchto oblastech: 1.zvýšení absorpční kapacity kraje při čerpání prostředků z fondů EU 2.zastoupení NNO v poradních a iniciativních orgánech zřizovaných krajskou samosprávou 3.zapojení zástupců NNO do přípravy dotačních programů a dotačních pravidel 4.pravidelné hodnocení výsledků a plánování rozvoje spolupráce 5.posilování znalostí orgánů kraje o problematice NNO 6.podpora činnosti Informačního a poradenského centra pro NNO a veřejnost, zřízeného ANNO JMK 7.vytváření a správa informačních databází NNO

150 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Spolupráce na místní úrovni komunitního plánování  zapojit především do komunitního plánování  metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů  nástroj využívaný v sociálních službách

151 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Spolupráce na místní úrovni  účastnit se zasedání obecních zastupitelstev  jednat přímo se starosty obcí a s úředníky odpovědnými za příslušný odbor obecního úřadu  využívat petičního práva  využívat práva shromažďovacího  využívat práva na informace

152 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Právo na informace zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytnutí informace na žádost nebo zveřejněním povinné subjekty: státní orgány územní samosprávné celky a jejich orgány veřejné instituce subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování v oblasti veřejné správy v rozsahu jejich rozhodovací činnosti

153 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Žádost o poskytnutí informace  podává se ústně nebo písemně i prostřednictvím internetu  ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

154 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Proces poskytnutí informace do 15 dnů  žádost neobsahuje vady - povinný subjekt povinen poskytnout informaci do 15 dnů  lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dnů  povinný subjekt žádosti nevyhoví - rozhodnutí o odmítnutí žádosti - lze podat odvolání  na postup při vyřizování žádosti lze podat i stížnost  povinné subjekty oprávněny žádat úhradu

155 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Petiční právo  zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním  lze se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy a sdělit jim svůj názor a své požadavky  petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudů  petice nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod  právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li v souladu s cíli jejich činnosti

156 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Výkon petičního práva  FO, PO nebo petiční výbor  petiční výbor - sestavení petice, opatření podpisů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním  lze každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat osoby, aby petici svým podpisem podpořili  k podpisu pod petici uvést jméno, příjmení a bydliště  před podpisem musí být umožněno seznámit se s obsahem petice  k podpisu nesmí být nikdo žádným způsobem nucen

157 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Petice  písemná  pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává  petici podává petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru + jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat

158 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Postup orgánů při vyřizování petice petice slouží orgánům státu (územní samosprávy) k tomu, aby se seznámily s veřejným míněním orgány povinnyorgány povinny - petici přijmout - posoudit její obsah a - písemně na ni do 30 dnů odpovědět nevzniká jim povinnost se textem petice „řídit“

159 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Právo shromažďovací  zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím  slouží - k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod - k výměně informací a názorů - k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek

160 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Shromáždění  není třeba předchozího povolení státního orgánu  oznamují se písemně obecnímu úřadu tak, aby oznámení obdržel alespoň pět dní předem  za shromáždění se považují též pouliční průvody a manifestace

161 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Spolupráce v oblasti životního prostředí Aarhuská úmluva  Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí - Aarhuská úmluva  tři pilíře: 1. 1. právo na informace o životním prostředí 2. 2. právo účastnit se rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí 3. 3. přístup k právní ochraně ve věcech životního prostředí

162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Účast na rozhodovacích procesech  § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, přírody a krajiny  mohou se účastnit řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany a přírody  na tomto základě se občanská sdružení mohou účastnit i územního řízení x podmínky účasti nejsou ve stavebním zákoně upraveny

163 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Účast na rozhodovacích procesech  § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů

164 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Účast na rozhodovacích procesech  zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  v řízení o vydání integrovaného povolení  občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů

165 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Účast na rozhodovacích procesech  ve správních řízeních vedených podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí

166 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Právo na informace o životním prostředí  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  lze požádat orgán státní správy, orgány územní samosprávy a jimi zřízené, řízené nebo pověřené právnické osoby

167 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj ŽÁDOST o informaci o životním prostředí  nemusí se odůvodňovat  lze učinit ústně, písemně, telefonicky, telegraficky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou  v případech jiných než písemných žádostí si orgán vyžádá jejich písemné nebo ústní doplnění do protokolu  ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta  musí být patrno, kdo ji podal

168 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Zpřístupnění informace  žadatel může v žádosti navrhnout formu zpřístupnění informace  informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti  výjimečně možné prodloužení lhůty, nejvýše však do 60 dnů  o prodloužení lhůty a o okolnostech, které k němu vedly, musí být žadatel před uplynutím 30denní lhůty vyrozuměn

169 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "JUDr. Anna Kůrková VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEGISLATIVA NNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google