Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinická hodnocení léčiv - zapojení lékáren - použití neregistrovaných LP MUDr.Alice Němcová – vedoucí odd. KH MUDr.Lucie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinická hodnocení léčiv - zapojení lékáren - použití neregistrovaných LP MUDr.Alice Němcová – vedoucí odd. KH MUDr.Lucie."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinická hodnocení léčiv - zapojení lékáren - použití neregistrovaných LP MUDr.Alice Němcová – vedoucí odd. KH MUDr.Lucie Kraváčková – odd. KH MUDr.Petra Jandová – odd. KH MUDr.Tomáš Boráň – odd. KH RNDr.Olga Hanzlíčková – vedoucí Sekce dozoru Mgr. Apolena Jonášová – Sekce dozoru Ing. Tereza Stefflová – odd. posuzování FD Ing. Kateřina Švarcová – odd. posuzování FD Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Legislativa KH Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a o bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků distribuce hodnocených LP zapojení lékáren cytostatika

3 [ 3 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška 226/2008 Sb., § 19 hodnocené LP jsou baleny, distribuovány a uchovávány v souladu se správnou distribuční praxí tak, aby byly prokazatelně chráněny před kontaminací a znehodnocením během dopravy a uchovávání, hodnocené LP jsou připravovány, upravovány, kontrolovány, uchovávány a vydávány v souladu se správnou lékárenskou praxí, osoby, které zajišťují uvedené činnosti musí splňovat odborné předpoklady

4 [ 4 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Nejčastější nálezy z GCP auditů (GALEN 2009, Kopečná,Paseka,Jedličková:„Monitorace, audit a inspekce v KH“) 26% nedodržení protokolu 24% zdrojová dokumentace a CRF 14% záznamy a hlášení závažných nežádoucích příhod 16% Informovaný souhlas 10% hodnocené léčivé přípravky 10% jiné (etická komise, dokumentace zkoušejícího, životopisy, pojištění…)

5 [ 5 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Nejčastější nálezy z GCP auditů (GALEN 2009, Kopečná,Paseka,Jedličková:„Monitorace, audit a inspekce v KH“) Nejčastější nálezy týkající se uchovávání a nakládání s hodnocenými léčivými přípravky 40% nesprávné uložení hodnoceného LP 30% chybějící nebo neúplné teplotní záznamy 20% chybné nebo neúplné záznamy v dopočitatelnosti hodnocených LP 10% nesprávné označení LP a/nebo uložení dekódovaných obálek, případně jejich odkódování

6 [ 6 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Program: Použití nereg. LP – individuální dovoz, SpLP (T.Boráň) Klinické hodnocení – obecně, úloha zadavatele a zkoušejícího (P.Jandová) KH – IMP, non-IMP, značení NIMP, opiáty, cytostatika (L.Kraváčková) Značení hodnocených LP (K.Švarcová) Příprava placeba, zaslepení hodnocených LP (T.Stefflová) p ř e s t á v k a Distribuce hodnocených LP (A.Jonášová) Uchovávání, výdej a evidence LP (O.Hanzlíčková) Monitoring, evidence, likvidace hodnocených LP (A.Němcová) Hrazení neregistrovaných LP (A.Němcová)- zahrnuto v předchozích prezentacích

7 [ 7 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Použití neregistrovaného LP  individuální podání  Specifický léčebný program Státní ústav pro kontrolu léčiv MUDr. Tomáš Boráň

8 [ 8 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Použití neregistrovaných LP v ČR individuální dovoz 378/2007 Sb. zákon o léčivech, § 8 + § 77 specifický léčebný program 378/2007 Sb. zákon o léčivech, § 49 vyhláška 228/2008 Sb., § 2 klinické hodnocení 378/2007 Sb. zákon o léčivech, § 51-59 vyhláška 226/2008 Sb. Tomáš Boráň

9 [ 9 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Individuální dovoz Lékař může předepsat neregistrované léčivo jednotlivým pacientům (individuální dovoz), a to v případě, že není k dispozici odpovídající registrované léčivo. Předepisované léčivo však musí být registrováno v zahraničí a jeho použití je dostatečně odůvodněno vědeckými poznatky. Za použití neregistrovaného léčiva nese plnou odpovědnost zdravotnické zařízení, ve výjimečných případech stát (např. vakcíny) Individuální dovoz

10 [ 10 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Lze využít, pokud: a) není distribuován nebo není v oběhu v ČR léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován, b) jde o léčivý přípravek již v zahraničí registrovaný, c) takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky a d) nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus Individuální dovoz

11 [ 11 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Individuálně dovezený léčivý přípravek je hrazen ze zdravotního pojištění pouze v případě předchozího schválení jeho použití a výše úhrady revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Další možnosti hrazení: pacientem, lékařem, z paušálu nemocnice. Distributor hlásí na formuláři DIS-13, verze 3, distributor vykazuje spotřeby. Lékař hlásí použití neregistrovaného léčivého přípravku na interaktivním webovém formuláři na SÚKL. Individuální dovoz

12 [ 12 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Na přední straně receptu musí být vyznačeno „Neregistrovaný léčivý přípravek“ (dle odst. d, §6, vyhláška 54/2008). Lékárna objednává u distributora, který je schválený SÚKL (resp. nahlásil distribuční činnost na základě povolení jiného státu EU, v případě dovozu ze 3. zemí má povolení dovozu od SÚKL pro konkrétní přípravek! §77, 378/2007 Sb. zákon o léčivech). Jejich značení zákon neřeší, za jejich správné použití zodpovídá lékař, který předepsal. Individuální dovoz

13 [ 13 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Specifický léčebný program Specifický léčebný program (SpLP) je vyhrazen pro situace mimořádné potřeby, kdy není pro účinnou léčbu pacientů, profylaxi a prevenci vzniku infekčních onemocnění nebo stanovení diagnózy dostupný humánní léčivý přípravek registrovaný. V rámci SpLP je možné použít i přípravek nikde neregistrovaný, za předpokladu, že jeho kvalita, bezpečnost a účinnost je prokázána (např. je v klinickém hodnocení). Specifický léčebný program

14 [ 14 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Lze využít, pokud: předmětem léčebného programu je léčba, profylaxe a prevence nebo stanovení diagnózy stavů závažně ohrožujících zdraví lidí použití neregistrovaného léčivého přípravku probíhá podle předem vypracovaného léčebného programu Specifický léčebný program

15 [ 15 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 léčebný program vymezuje zejména: použitý léčivý přípravek, výrobce léčivého přípravku, případně distributora/ distributory nebo osobu dovážející léčivý přípravek ze třetích zemí, skupinu pacientů, pro něž bude léčivý přípravek použit, a způsob jeho použití, způsob monitorování a vyhodnocování jakosti, bezpečnosti a účinnosti, léčivého přípravku a terapeutického přínosu jeho použití, pracoviště, na nichž se léčebný program uskutečňuje, zdůvodnění léčebného programu. Specifický léčebný program

16 [ 16 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Léčivý přípravek v SpLP je hrazen ze zdravotního pojištění pouze v případě, že předkladatel požádá o stanovení maximální ceny a úhrady. Další možnosti hrazení: pacientem, lékařem, z paušálu nemocnice. V případě tzv. compassionate use (soucitné užití/podání) hradí výrobce přípravku – například v případě, kdy je ukončen nábor do klinického hodnocení a před registrací LP. Specifický léčebný program

17 [ 17 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 SpLP schvaluje MZ ČR s přihlédnutím ke stanovisku SÚKL. Schválení je na dobu určitou, je omezeno přípravkem (včetně síly a velikosti balení), indikací, skupinou pacientů, případně specifikovaným pracovištěm a distributorem / distributory určenými pro konkrétní SpLP. Přípravky určené pro specifický léčebný program jsou označeny „Přípravek používaný v rámci specifického léčebného programu“. Specifický léčebný program

18 [ 18 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Po schválení SpLP MZ ČR je seznam schválených SpLP zveřejněn na stránkách SÚKL (http://www.sukl.prehled-schvalenych- lecebnych-programu). Je mu přidělen kód SÚKL, pokud chce předkladatel hrazení z veřejných zdravotnických prostředků, musí požádat o stanovení maximální ceny a úhrady. Vydává se na recept nebo na žádanku, s vyznačením, že se jedná o použití neregistrovaného LP v rámci SpLP. Specifický léčebný program

19 [ 19 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Použití neregistrovaných LP - shrnutí Individuální použití LP dle § 8 rozhodnutí lékaře, zodpovědnost ZZ LP musí být někde ve světě registrován lékař hlásí SÚKL hrazení je třeba domluvit předem LP ve SpLP stanovisko SÚKL, rozhodnutí MZ ČR i nikde nereg.LP, ale účinnost již ověřena v KH i pro případy „compassionate use“ označení „Přípravek užíván ve SpLP“ způsob hrazení uveden v žádosti neregistrované LP

20 [ 20 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Použití neregistrovaných LP vs. jejich hrazení Individuální použití LP dle § 8 hrazení je třeba domluvit předem výrobcem nebo po domluvě s revizním lékařem pojišťovnou nebo pacientem nebo zdravotnickým zařízením (např. z paušálu pracoviště) LP ve SpLP Způsob hrazení uveden v žádosti výrobce / farmaceutickou firmou – poskytnut zdarma pojišťovnou = z prostředků veřejného zdravotnictví (žádat o cenu a úhradu) pacientem zdravotnickým zařízením Hrazení neregistrovaných LP

21 [ 21 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení léčiv – základní informace Státní ústav pro kontrolu léčiv MUDr. Petra Jandová

22 [ 22 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení - definice Jakékoli systematické testování prováděné na subjektech hodnocení za účelem: 1.zjistit či ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky 2.stanovit nežádoucí účinky 3.studovat absorpci, distribuci, metabolismus, nebo vylučování Klinické hodnocení

23 [ 23 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení – základní dělení Neintervenční v plné šíři se podobají standardní léčbě odpovídají běžné lékařské praxi LP nesmí dodávat firma; není žádné vyšetření mimo rozsah běžné lékařské praxe Intervenční odchylují se nějakým způsobem od standardní léčby – intervence, použití LP mimo rozsah SPC, výsledky vztahovány k LP Klinické hodnocení

24 [ 24 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení – dle zadavatele Komerční farmaceutické firmy Nekomerční zdravotnické zařízení, odborná společnost Grantové univerzitní, IGA, GAČR Komerčně-nekomerční např. EORTC Klinické hodnocení

25 [ 25 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Fáze klinického hodnocení léčiva I – první podání člověku (zdraví, dospělí dobrovolníci) farmakokinetika a dynamika, bezpečnost, snášenlivost II – první podání pacientům především bezpečnost, hledání dávky,ověření účinnosti III – bezpečnost a účinnost na velkém vzorku pacientů prokázání účinnosti na velkém počtu subjektů hodnocení IIIb – registrovaný LP, ale mimo rozsah registračního rozhodnutí ( nová indikace, úprava dávky, jiná populace ) IV – přípravky registrované v ČR a použité dle SPC dlouhodobá bezpečnost, všechny LP registrovány a použity v souladu s rozhodnutím o registraci Klinické hodnocení

26 [ 26 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Subjekt hodnocení fyzická osoba, která se účastní klinického hodnocení jako: příjemce hodnoceného léčiva člen srovnávací nebo kontrolní skupiny Může jí být: pacient či zdravý dobrovolník Klinické hodnocení

27 [ 27 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zkoušející Lékař, který odpovídá za průběh klinického hodnocení v daném centru Pokud je zkoušejících v daném centru více, je jeden z nich určen jako hlavní zkoušející Koordinující zkoušející – pro celé KH nebo ČR Klinické hodnocení

28 [ 28 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zkoušející Provádí KH dle protokolu a s písemným souhlasem subjektů Školí a dohlíží na všechny další osoby podílející se na KH Vede dokumentaci o subjektech a léčivech Informuje neprodleně nemocnici, etickou komisi a zadavatele o všech závažných bezpečnostních informacích a zahajuje okamžitá opatření Klinické hodnocení

29 [ 29 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zkoušející a přípravek (bod 4.6 KLH-17) Může delegovat zodpovědnost za hodnocené léčivé přípravky na farmaceuta či jinou osobu, která pak: vede záznamy o dodávání, stavu zásob, užívaní, vrácení, likvidaci s potřebnými detaily Zajišťuje správnou manipulaci a uchovávání, vede záznamy o nakládání Zajišťuje užívání LP pacientem podle protokolu Klinické hodnocení

30 [ 30 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zkoušející a přípravek (bod 4.6 KLH-17) Na žádankách nebo receptech, musí mít označení „pro klinické hodnocení“ Má zodpovědnost za sledování compliance pacienta, sbírá nepoužitou medikaci, vede přesnou evidenci a vrací zadavateli (není-li ošetřeno jinak) – v záznamovém listu pacienta Klinické hodnocení

31 [ 31 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zadavatel Fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za zahájení, řízení, případně financování klinického hodnocení Může jím být pouze osoba s bydlištěm nebo sídlem nebo zástupcem na území ČR nebo jiného státu EHP Klinické hodnocení

32 [ 32 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zadavatel Organizačně a finančně zaštiťuje KH Vybírá pracoviště a zkoušející, zajišťuje pojištění KH, lékárnu Vytváří a archivuje dokumenty Komunikuje s kontrolními orgány, etickou komisí a zkoušejícími a informuje Dohlíží na provedení celého KH a nese za něj odpovědnost Klinické hodnocení

33 [ 33 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zadavatel a přípravek (bod 5.13 a 5.14 KLH-16) Zajišťuje správnost a kompletnost údajů o přípravku, jeho správnou výrobu a značení, správné balení, všechnu dokumentaci Stanovuje podmínky uchovávání, způsoby ředění a podávání, informuje o postupech Zajišťuje rychlé odslepení u zaslepených KH Je zodpovědný za poskytování přípravků v potřebné kvalitě a množství po dobu KH, za uchovávání vzorků šarží, likvidaci zbytků Klinické hodnocení

34 [ 34 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zadavatel a přípravek (bod 5.13 a 5.14 KLH-16) Zajišťuje pro dané centrum lékárnu, která má potřebný rozsah činnosti pro dané KH (př. cytostatika) Poskytuje lékárně patřičnou dokumentaci (manuály k zacházení s přípravkem, IB/SPC, souhrn protokolu?...) Zodpovídá za dostatečnou informovanost pracovníků lékárny, toto by mělo být zdokumentováno písemně Klinické hodnocení

35 [ 35 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Co je potřeba pro zahájení klinického hodnocení? Souhlas SÚKL Souhlas multicentrické etické komise a místních etických komisí V některých případech také souhlas MZ ČR, MŽP ČR, SÚJB Klinické hodnocení

36 [ 36 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Etická komise Nezávislý orgán tvořený 5 a více osobami z řad zdravotnických odborníků a osob bez zdravotnického vzdělání multicentrická – pro celé KH (9 v ČR) místní – pro jedno centrum Posuzuje etické aspekty KH, ochranu práv pacienta a odbornost KH Klinické hodnocení

37 [ 37 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Regulační autorita hodnotící farmaceutická, preklinická a klinická data Dohlíží na kvalitu přípravku, validitu získaných dat a ochranu subjektu hodnocení Klinické hodnocení

38 [ 38 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení léčiv – IMP, non-IMP, opiáty, cytostatika Státní ústav pro kontrolu léčiv MUDr. Lucie Kraváčková

39 [ 39 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Definice IMP = Investigational Medicinal Product (Direktiva 2001/20/EC Čl.2d) „Hodnocený léčivý přípravek“ - léková forma účinné látky nebo placeba, která se zkouší či používá pro srovnání v KH, včetně již registrovaných přípravků, pokud se používají nebo upravují způsobem, který se odlišuje od registrované podoby (jiná forma nebo balení) nebo pokud se používají pro neregistrovanou indikaci nebo za účelem získání dalších informací o registrované podobě

40 [ 40 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 IMP - rozdělení Testovaný přípravek jeho vyhodnocení je prim. cílem KH → účinnost, snášenlivost nebo bezpečnost Srovnávací přípravek komparátor, proti kterému je srovnáván testovací přípravek – může být i standardní léčba, musí mít prokázanou účinnost Placebo bez účinné látky, vždy použit jako komparátor k testovanému přípravku v zaslepeném KH, pro různé formy – více druhů

41 [ 41 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Definice NIMP (non-IMP) Všechny ostatní přípravky, které mohou být podávány pacientům, kteří se účastí KH a jsou použity v souladu s Protokolem (Kapitola V Volume 10) viz dále

42 [ 42 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 NIMP - rozdělení Záchranná léčba -„rescue medication“ (ZL) Vyvolávající léčba -„challenge agents“ (VL) Léčivé přípravky použité k vyhodnocení konečných parametrů (VKP) Konkomitantní léčba systematicky podávaná pacientům (KL) Standardní léčba – „ background therapy“ (SL)

43 [ 43 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 NIMP Záchranná léčba : podána pacientovi v případě, že účinnost léčby není uspokojivá nebo je příliš velká a je rizikem pro pacienta nebo je potřeba zvládnout náhlou reakci - např. alergická reakce, anafylakt. šok

44 [ 44 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 NIMP Vyvolávací léčba = challenge agents přípravek, který vyvolá fyziologickou odpověď potřebnou pro zjištění farmakologického účinku hodnoceného přípravku (IMP)- např. kožní test LP k vyhodnocení konečných parametrů přípravek jako nástroj k zhodnocení konečného parametru; např. PET - radiofarmakum

45 [ 45 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 NIMP Konkomitantní léčba přípravek podávaný jako součást jejich standardní léčby cílem studie není jeho vyhodnocení např. symptomat. léčba – úleva bolesti

46 [ 46 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 NIMP Standardní léčba = background therapy standardní léčba pro danou indikaci k níž je přidán IMP, který je vyhodnocován ve srovnání s komparátorem nebo placebem např. léčba onkologických pacientů v případě randomizace – všechny skup. pac. dostávají stejnou standardní léčbu

47 [ 47 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení léčivých přípravků (labelling) IMP (§19 Vyhlášky č. 226/2008 Sb) – bude v další přednášce NIMP – nehodnocené LP není dáno legislativou doporučení SÚKL pro přípravky neregistrované v ČR

48 [ 48 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení NIMP Není-li přípravek registrovaný v ČR a bude-li použit v KH je potřeba zajistit jeho značení + jeho dosledovatelnost min. „pro užití v klinickém hodnocení“ + identifikace KH = EudraCT number nebo číslo protokolu Neregistrovaný LP – značení  je-li pro užití subjektu hodnocení (všechny potřebné údaje v č.j., příbalová informace v č.j.) nebo lékařem (zacházení, uchovávání/skladování, cesta podání v č.j. na listu – podpis všech z centra, kteří budou zacházet s LP)

49 [ 49 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Požadavky na zacházení s hodnocenými přípravky (příprava cytostatik) Pouze v lékárnách, která mají schválení SÚKL a jsou uvedena na webových stránkách SÚKL www.sukl.cz  Přehledy a databáze-další  Přehled schválených lékáren  Lékárny s přípravou cytostatik k 5.4.2010 schváleno 27 vztahuje se na hodnocené LP, mělo by se ale týkat všech LP v KH

50 [ 50 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Požadavky na zacházení s hodnocenými přípravky (příprava cytostatik) V odůvodněných případech (výjimky musí schválit SÚKL) - může být příprava v daném místě KH: Monoklonální protilátky, které není možné po přípravě transportovat do místa určení - detailní zdůvodnění zadavatelem, bezpečná příprava mimo lékárnu – musí být zajištěno školeným farmaceutem Vše popsáno v protokolu, FD a manuálu k přípravě/úpravě hodnoceného LP

51 [ 51 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Hodnocené LP obsahující omamné či psychotropní látky = Opiáty Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Povinnost zadavatele – získat povolení MZ ČR pro dovoz/vývoz LP před zahájením KH (i v rámci EU) SÚKL hlásí na MZ ČR odbor omamných a psychotropních látek - RNDr. Eva Marešová

52 [ 52 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Hodnocené LP obsahující omamné či psychotropní látky = Opiáty Uchovávání v trezoru – odděleně od ostatních opiátů Výdej – na recept nebo žádanku s modrým pruhem Vést evidenci v opiátové knize – zvláštní opiátové knize, zvlášť od ostatní evidence LP s obsahem omamných a psychotropních látek Návrh: 1 opiátová kniha = 1 zadavatel/CRO (1 i více KH, ale nic jiného; důvod: ochrana dat při nahlížení monitorů)

53 [ 53 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Použití neregistrovaných LP v KH vs. jejich hrazení LP v KH IMP = hodnocené LP (testovaný, srovnávací, placebo) – zajišťuje a hradí zadavatel zdarma poskytne zadavatel i pomůcky pro jejich použití je-li zadavatelem zkoušející, zdravotnické zařízení, vysoká škola nebo stát prostřednictvím své organizační složky a IMP jsou registrovány v ČR – není poskytnutí IMP zdarma povinné non-IMP - ostatní LP ve studii záchranná, standardní (není-li srovnávací!), úlevová… jako v běžné praxi je-li dána Protokolem a dodávána zadavatelem, např. úlevová medikace daná protokolem požadavek ve všech centrech stejný zajištěna zadavatelem může být i LP neregistrovaný v ČR dodá zadavatel - zdarma Hrazení neregistrovaných LP

54 [ 54 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení léčiv – značení hodnocených LP Státní ústav pro kontrolu léčiv Ing. Kateřina Švarcová

55 [ 55 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Obal Primární (vnitřní) obal Je v přímém kontaktu s léčivým přípravkem (blistr, lahvička, vialka, ampule, aj.) Poskytuje přípravku ochranu před vlivy vnějšího prostředí Sekundární (vnější) obal Chrání primární obal Většinou papírová skládačka (krabička) Značení léčivých přípravků pro KH

56 [ 56 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení léčivého přípravku Údaje by měly být uvedeny vždy v češtině Údaje mohou být uvedeny i v dalších jazycích Požadavky na značení těchto obalů viz dále Značení léčivých přípravků pro KH

57 [ 57 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Kdo může provádět značení? Výrobce s platným povolením k výrobě hodnocených léčivých přípravků (jmenovitě v rozsahu sekundárního balení) Lékárna Značení léčivých přípravků pro KH

58 [ 58 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Odlišné požadavky na značení – hodnocené léčivé přípravky v klinickém hodnocení Neregistrované léčivé přípravky a registrované léčivé přípravky v zaslepené studii Registrované léčivé přípravky v otevřené studii odebírané z českého trhu Registrované léčivé přípravky v otevřené studii odebírané z jiného než českého trhu Značení léčivých přípravků pro KH

59 [ 59 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení – obecné případy Vyhláška 226/2008, VYR-32 doplněk 13 Platí především pro neregistrované léčivé přípravky a přípravky registrované použité v zaslepené studii Značení vnitřního i vnějšího obalu Značení léčivých přípravků pro KH - Obecně 1

60 [ 60 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 jméno, adresa a telefonní číslo zadavatele, smluvního výzkumného pracoviště či zkoušejícího léková forma, cesta podání, množství dávek, v případě otevřeného KH i název a síla léčivého přípravku číslo šarže a/nebo kód pro identifikaci obsahu referenční kód hodnocení umožňující identifikaci KH, místa KH, zkoušejícího a zadavatele, pokud není uveden jinde (EudraCT No., číslo protokolu) identifikační číslo subjektu hodnocení/číslo léčby a případně číslo návštěvy jméno zkoušejícího (pokud není zahrnuto v rámci předchozích bodů) Značení léčivých přípravků pro KH - Obecně 2

61 [ 61 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 pokyny pro užívání (lze odkázat na příbalovou informaci nebo na jiný vysvětlující dokument určený pro subjekt hodnocení nebo pro osobu podávající přípravek) nápis „Pouze pro účely klinického hodnocení“ či podobná formulace podmínky uchovávání doba použitelnosti (spotřebujte do, datum ukončení použitelnosti, případně datum přezkoušení), a to ve formátu měsíc/rok, uvedená způsobem, který vylučuje jakoukoliv nejednoznačnost nápis „Uchovávejte mimo dosah dětí“ s výjimkou přípravků používaných v takovém hodnocení, kde subjekty nedostávají přípravek s sebou domů Značení léčivých přípravků pro KH - Obecně 3

62 [ 62 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení – menší rozsah údajů Platí pouze pro vnitřní obal, neplatí pro vnější obal! (na vnější obal je třeba uvést údaje v rozsahu, jak bylo zmíněno dříve) Zúžené množství údajů uvést na vnitřní obal v případě, že vnitřní a vnější obal zůstávají neodděleny vnitřní obal má podobu blistrů nebo malých jednotek jako jsou ampule, na nichž nelze požadované údaje uvést Značení léčivých přípravků pro KH – Specifika 1

63 [ 63 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení léčivých přípravků pro KH – Specifika 2 jméno zadavatele, smluvního výzkumného pracoviště či zkoušejícího léková forma, cesta podání, množství dávek, v případě otevřeného KH i název a síla léčivého přípravku číslo šarže a/nebo kód pro identifikaci obsahu a adjustační operace referenční kód hodnocení umožňující identifikaci KH, místa KH, zkoušejícího a zadavatele, pokud není uveden jinde identifikační číslo subjektu hodnocení/číslo léčby a případně číslo návštěvy

64 [ 64 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení léčivých přípravků pro KH – výjimky Značení – výjimky referenční kód hodnocení umožňující identifikaci KH, místa KH, zkoušejícího a zadavatele, pokud není uveden jinde (EudraCT No., číslo protokolu) identifikační číslo subjektu hodnocení/číslo léčby a případně číslo návštěvy Pokud jsou všechny údaje o přípravku dohledatelné (např. pomocí centralizovaného elektronického systému randomizace – POZOR: validovaného), stačí na vnitřní obal uvést:

65 [ 65 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení léčivých přípravků pro KH – registrované přípravky 1 Značení – registrované léčivé přípravky v otevřené studii odebírané z českého trhu Značení vnějšího obalu: referenční kód hodnocení umožňující identifikaci KH, místa KH, zkoušejícího a zadavatele, pokud není uveden jinde (EudraCT No., číslo protokolu) nápis „Pouze pro účely klinického hodnocení“ či podobná formulace

66 [ 66 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení léčivých přípravků pro KH – registrované přípravky 2 Značení – registrované léčivé přípravky v otevřené studii odebírané z jiného než českého trhu Pacientovi a lékaři musí být k dispozici informace o přípravku v českém jazyce (př. pro pacienta příbalový leták, pro lékaře a celý studijní tým informace důležité pro aplikaci daného léku) Údaje na obalu: referenční kód hodnocení umožňující identifikaci KH, místa KH, zkoušejícího a zadavatele, pokud není uveden jinde (EudraCT No., číslo protokolu) nápis „Pouze pro účely klinického hodnocení“ či podobná formulace

67 [ 67 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Značení léčivých přípravků pro KH – změny údajů Značení – změny údajů na obalu Nejčastěji změna doby použitelnosti. Obal hodnoceného léčivého přípravku se označí dalším štítkem, na kterém se uvede nové datum a zopakuje se číslo identifikující šarži. Toto značení provádí: výrobce hodnocených léčivých přípravků s příslušným povolením lékárna vyškolený farmaceut (pracovník lékárny), který je členem studijního týmu (ne lékař, ne sestra, ne monitor)

68 [ 68 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení léčiv – příprava placeba a zaslepení hodnocených LP Státní ústav pro kontrolu léčiv Ing. Tereza Stefflová

69 [ 69 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Kdo smí připravovat placebo? Výrobce s platným povolením k výrobě hodnocených LP Lékárna s platným osvědčením o věcném a technickém vybavení lékárny, vydané SÚKL Placebo lze připravovat v lékárně hromadně pro více studijních center, ale lékárna musí mít patřičný rozsah osvědčení o věcném a technickém vybavení Příprava placeba

70 [ 70 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zaslepení / úprava Zaslepení hodnocených LP Technologická úprava → záměrné skrytí identity přípravku v souladu s pokyny zadavatele Pokud není užití placeba možné/vhodné (např. složitá výroba/příprava placeba, odlišný design studie) Nejčastěji kapslování tablet

71 [ 71 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zaslepení hodnocených LP Kdo smí provádět zaslepení? Výrobce s platným povolením k výrobě hodnocených LP Lékárna s platným osvědčením o věcném a technickém vybavení lékárny, vydané SÚKL Zaslepení lze provádět v lékárně hromadně pro více studijních center, ale lékárna musí mít patřičný rozsah osvědčení o věcném a technickém vybavení

72 [ 72 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zaslepení hodnocených LP POZOR ! Pokud zaslepení znamená větší zásah do lékové formy (př. půlení či drcení tablet), ověřte si, že požadovaný úkon je možno provést (pozor na změny chování přípravku)

73 [ 73 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Doba použitelnosti („shelf life“) placeba a zaslepených léčivých přípravků Doba použitelnosti stanovena na základě výsledků ze stabilitních studií V případě lékáren – doporučená doba použitelnosti 3 měsíce, pokud se žádá delší, je třeba také doložit výsledky stabilitních studií Doba použitelnosti zaslepených registrovaných přípravků by neměla přesáhnout dobu použitelnosti schválenou v rámci registrace Příprava placeba, zaslepení hodnocených LP

74 [ 74 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení léčiv – distribuce hodnocených LP Státní ústav pro kontrolu léčiv Mgr. Apolena Jonášová

75 [ 75 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů § 75 - § 77 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci § 35 - § 40 Pokyny SÚKL:DIS 11 - Správná distribuční praxe DIS 15 - Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv Distribuce léčiv

76 [ 76 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 § 75 Zákona o léčivech (3) Léčivé přípravky jsou oprávněny distribuovat osoby, kterým tato činnost byla povolena Ústavem nebo Veterinárním ústavem (dále jen "povolení k distribuci"). Provozovatelé oprávnění vydávat léčivé přípravky je mohou distribuovat, pouze pokud získali povolení k distribuci. (5) Výrobce léčivých přípravků je oprávněn vykonávat činnosti distributora při dodržení podmínek tohoto zákona, jde-li o léčivé přípravky, které vyrábí nebo dováží ze třetích zemí. Toto oprávnění platí i pro držitele povolení k výrobě uděleného příslušným orgánem jiného členského státu, přičemž ustanovení odstavce 4 pro něj platí obdobně. (7) Povolení k distribuci nezakládá oprávnění zajišťovat dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí, pokud nebylo pro takový dovoz vydáno povolení k výrobě.

77 [ 77 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010

78 [ 78 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Barvy – DoporučeníBarvy – Doporučení

79 [ 79 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 § 77 odst. 1 Zákona o léčivech Distributor je povinen odebírat LP pouze od jiných distributorů nebo od výrobců jimi vyráběné nebo dovážené LP distribuovat léčivé přípravky pouze: - dalším distributorům - do lékáren - osobám poskytujícím zdravotní péči – plyny, infuzní roztoky - zdravotnickým zařízením - radiofarmaka - zařízením podle § 82 odst. 2 písm. c) -imunologické přípravky - lékařům - pouze imunologické přípravky pro očkování

80 [ 80 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci Část osmá - Správná distribuční praxe Požadavky na: Zaměstnance: kvalifikace, stanovené odpovědnosti a kompetence, vyškolení pro činnosti Prostory a technické zařízení: - odpovídat druhu a rozsahu distribuovaných LP termolabilní LP, LP skladováné do 25°C - být udržovány a kontrolovány funkční kalibrace měřidel, kontrola funkce signalizačního zařízení, … Dokumentaci: -písemné postupy pro činnosti (příjem, kontrola dodávek, skladování, sanitace, kontrola podmínek skladování a přepravy, stažení, vracení a dodávky LP). -vedení záznamů o činnostech souvisejících s distribucí. Záznamy se uchovávají po dobu 5 let.

81 [ 81 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci Záznamy o příjmu a dodávkách LP obsahují: název LP kód SÚKL datum příjmu nebo dodávky údaje o dodavateli nebo objednavateli název, sídlo, adresa pro doručení, IČ množství nakoupeného nebo prodaného LP, doba použitelnosti LP, identifikace dodaného LP číslo šarže Při vedení záznamů distributor zajistí, aby uvedené položky nebyly zaměnitelné a umožnily sledovat cestu distribuce LP.

82 [ 82 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci Distribuce Skladování LP: - neregistrované LP skladovány odděleně od ostatních LP - v souladu s podmínkami skladování termolabilní LP - kontinuální záznam teplot, signalizace překročení teplotního rozmezí LP skladované do 25°C - denní záznamy o podmínkách skladování - vhodné uložení LP (v regálech, na paletách) - oddělené šarže, sledovat dobu použitelnosti, po jejím uplynutí umístit odděleně a dále nedistribuovat - umístit odděleně LP vrácené, s porušeným obalem, kontaminované - zabránit poškození, odcizení, kontaminaci, znehodnocení a záměnám

83 [ 83 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci Přeprava LP - dodržení podmínek skladování termolabilní LP - chladící vozy nebo boxy, LP odděleně od chladícího média, záznam teploty a její kontrola LP skladované do 25°C - opatření proti výkyvu teplot ve vozidle validace přepravních podmínek - doložit stejný průběh a podmínky při přepravě jako při validaci - nebyly vystaveny nepříznivým vlivům - nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení a záměnám

84 [ 84 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci Každá dodávka je doprovázena dokumentací: Datum odeslání Název LP a jeho léková forma Množství nakoupeného nebo prodaného LP, doba použitelnosti, identifikace dodaného LP Kód SÚKL Údaje o dodavateli nebo objednavateli: Název,sídlo, adresa doručení, IČ Číslo šarže

85 [ 85 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci Systém stažení LP - stanoven písemně : - vymezení odpovědnosti za stahování - komunikace s příslušnými úřady, dodavateli a odběrateli - postup stahování (identifikace, kontaktování, přeprava LP zpět) - způsob vedení a uchovávání záznamů - odděleně uložit stahované LP - vyhodnotit stažení LP

86 [ 86 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Pokyny SÚKL DIS-11 verze 1, platná od 15.1.2009 Pokyn pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků Záznamy: pořizovány v době, kdy činnost probíhá, umožnit dohledatelnost Příjem: chránit LP před povětrnostním vlivem, přednostně přijmout OPL, termolabilní LP Uskladnění: ve všech částech skladových prostor zajistit požadované podmínky

87 [ 87 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Pokyny SÚKL DIS-15 verze 1, platná od 15.1.2009 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv Vybavení skladových prostor - teplotní mapa-umístění teploměrů na kritická místa - měřící zařízení - signalizace překročení požadovaných teplot, pravidelná kontrola funkčnosti, kalibrace max. po 24 měsících + zjištěná chyba měřidla Uložení léčiv ve skladu - seznamy pro skladovací režimy - LP na paletách, v regálech, mimo dosah zdrojů tepla a chladu Sledování a kontrola teploty skladování - záznamy denně, kontinuálně u termolabilních LP Podmínky při přepravě léčiv - termolabilní LP: doložení dodržení přepravních podmínek - validace přepravních podmínek: standardní průběh a podmínky přepravy doložení stejného průběhu a podmínek přepravy

88 [ 88 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Jak má být zajištěna distribuce hodnocených LP? 1. Distributory schválenými SÚKL (seznam na webových stránkách SÚKL) – do lékáren 2. Distributor schválený jinou RA EU (povolení k distribuci vydáno jinou RA) – nahlásí činnost na DIS-10 3. Výrobce konečného IMP – je zároveň distributorem pro své LP (§ 75 zákona) – na centra či do lékáren  distributor je oprávněn smluvně sjednat část distribuce LP u jiné osoby (§ 77 zákona)  nahlásit činnost na SÚKL DIS-10

89 [ 89 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Jak má být zajištěna distribuce hodnocených LP? Dodávka IMP (včetně NIMP) je doprovázena dokumentací: Datum odeslání Identifikace KH (EudraCT number, číslo protokolu) Identifikace LP (název, kód) a jeho léková forma Množství dodávaného LP, doba použitelnosti (není-li pod kódem), podmínky transportu dodaného LP (Kód SÚKL) Identifikace centra Údaje o zadavateli (dodavateli nebo objednavateli): Název, sídlo, adresa doručení, (IČ) Číslo šarže (je-li aplikovatelné)

90 [ 90 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Jak má být zajištěna distribuce hodnocených LP? převezme farmaceut provede kontrolu: dodržení transportních podmínek celistvost a nepoškození dodávky kontrola obsahu evidence uložení dodávky mimo ostatní reg.LP

91 [ 91 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení léčiv  uchovávání  výdej  evidence hodnocených léčivých přípravků Státní ústav pro kontrolu léčiv RNDr. Olga Hanzlíčková

92 [ 92 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Legislativní požadavky a pokyny zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

93 [ 93 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Pokyny SÚKL LEK-12 Podmínky pro klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách DIS-15 verze 1 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv

94 [ 94 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Vyhláška č. 226/2008 Sb. - SKP hodnocené LP jsou baleny, distribuovány a uchovávány v souladu se správnou distribuční praxí tak, aby byly prokazatelně chráněny před kontaminací a znehodnocením během dopravy a uchovávání, hodnocené LP jsou připravovány, upravovány, kontrolovány, uchovávány a vydávány v souladu se správnou lékárenskou praxí, osoby, které zajišťují uvedené činnosti musí splňovat odborné předpoklady,

95 [ 95 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Uchovávání léčivých přípravků Registrované LP se uchovávají v souladu s podmínkami uvedenými v SPC nebo podle pokynů výrobce. Dodržování teploty stanovené pro uchovávání LP se průběžně kontroluje. Podmínky uchovávání LP stanovuje zadavatel. Dodržování teploty se průběžně kontroluje. Vedou se záznamy o kontrole podmínek uchovávání LP. Požadavky na uchovávání LP se vztahují také na ZZ. SLPLEK 12

96 [ 96 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 DIS 15 Uchovávání hodnocených léčiv Teplotní mapa - ověří se rozložení teplot v prostoru. Opakované ověření - po rekonstrukcích nebo po zásazích do chladicích či klimatizačních jednotek. Pomocí teplotní mapy se zároveň ověří, že je léčivo chráněno před mrazem. Počet a umístění měřicích bodů pro vytvoření teplotní mapy - podle půdorysu a výšky prostoru, umístění chladicí jednotky a podle toho, zda je prostor vybaven cirkulací vzduchu. Teplotní mapa je zpracována v písemné formě včetně údajů o podmínkách měření a nákresu umístění měřicích bodů.

97 [ 97 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Uchovávání hodnocených léčiv Teploměry se umístí na kritická místa v prostoru podle teplotní mapy. Zařízení na měření teploty je vybaveno signalizačním zařízením. Je-li teplotního rozmezí překročeno – alarm. Pravidelná kontrola funkčnosti signalizačního zařízení - alarmu.

98 [ 98 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Kalibrace měřidel pro sledování teploty Časový interval rekalibrace teploměrů - podle konstrukce a technického stavu. Doba mezi dvěma následnými kalibracemi ne delší než 24 měsíců. V rámci kalibrace teploměrů se zjišťuje také chyba měřidla u termolabilních léčiv - chyba teploměru do ±0,5 °C. u ostatních léčiv - chyba teploměru do ±1,0 °C.

99 [ 99 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Záznamy teplot uchovávání LP Podmínky uchovávání se denně kontrolují a vedou se o tom záznamy. U termolabilních léčiv se pořizují záznamy teplot kontinuálně pomocí vhodného zařízení.

100 [ 100 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Uchovávání léčivých přípravků – SLP § 21 Léčivé přípravky nevyhovující jakosti, po uplynutí doby jejich použitelnosti, uchovávané nebo připravené za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebované musí být příslušně označeny a v lékárně uchovávány odděleně. V případě stahování LP z oběhu lékárna na žádost držitelů rozhodnutí o registraci a distributorů léčiv poskytuje informace o průběhu stahování.

101 [ 101 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Likvidace – LEK 12 Likvidace – nespotřebované LP musí být v lékárně uloženy odděleně do doby než budou vydány na žádanku do předem určeného zdravotnického zařízení, které se rovněž podílí na KH. Likvidaci takto shromážděných přípravků zajistí zadavatel v souladu s platnými právními předpisy.

102 [ 102 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Výdej – LEK 12 Zadavatel určí způsob výdeje a způsob evidence výdeje hodnocené LP smí být vydány pouze určeným členům studijního týmu (zkoušejícím) nebo subjektu hodnocení. Výdej je možný na žádanky nebo na lékařský předpis. Doklady k výdeji musí obsahovat jednoznačné údaje o LP a ostatní náležitosti lékařského předpisu. Na dokladu (žádanka nebo recept) vždy uvedeno „Pro účely klinického hodnocení" a přesné označení (identifikace) KH.

103 [ 103 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Výdej léčivých přípravků - § 10 Registrované LP se vydávají v souladu s rozhodnutím o registraci zejména pak se SPC (v souladu s protokolem) Součástí výdeje je poskytnutí informací nezbytných pro správné a bezpečné užívání vydávaných LP a pro jejich uchovávání (v souladu s protokolem,FD, manuálem LP) V lékárně se shromažďují a zpracovávají informace o podezření na závažný nebo neočekávaný NU a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob souvisejících s použitím LP závady v jakosti LP, o kterých se dozví v souvislosti s výdejem (všechny informace předat zadavateli prostřednictvím monitora)

104 [ 104 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Výdej léčivých přípravků - § 10 U LP vydávaných pacientovi na recept ověří lékárník před výdejem vyznačené dávkování a vyznačený způsob aplikace; při výdeji vydá počet balení LP vyjádřený slovně (rozpor s číslem), Není-li v lékárně k dispozici předepsaný LP a jeho okamžité vydání je, s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné, může lékárník předepsaný LP nahradit – v KH NE !!! Nevyznačí-li předepisující lékař, že trvá na vydání předepsaného LP, může lékárník předepsaný LP zaměnit za jiný LP - v KH NE !!!

105 [ 105 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Výdej léčivých přípravků - SLP § 11 Recept, výpis z receptu a recept, na který se má opakovat výdej předepsaného LP, se při výdeji opatří identifikací lékárny, datem vydání předepsaného LP, podpisem vydávajícího lékárníka; v KH 1 recept = 1 vydání hodnocených LP recepty uchovávat jako zdrojovou dokumentaci

106 [ 106 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Výdej léčivých přípravků – SLP § 11 LP obsahující OPL se nevydávají bez lékařského předpisu, ani opakovaně na jeden recept, pokud se nejedná o LP které lze, podle rozhodnutí o registraci, vydávat bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením. LP obsahující OPL uvedené v příloze 1 a 5 zákona o návykových látkách může, jsou-li vydávány na žádanku, převzít pouze lékař nebo zdravotnický pracovník pověřený k tomuto účelu.

107 [ 107 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Dokumentaci v lékárně tvoří - SLP § 22 záznamy o přejímce LP včetně jejich šarží reklamacích z důvodu závady v jakosti stahování LP z oběhu o informacích o podezření na závažný nebo neočekávaný NÚ výdeji LP zdravotnickým zařízením na žádanky teplotě uchovávaní LP technologické předpisy standardní operační postupy vztahující se k přípravě a kontrole LP uchovávání a výdeji LP zpracování a předávání informací o podezření na NÚ evidence OPL recepty a žádanky na LP obsahující OPL

108 [ 108 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Dokumentaci v lékárně tvoří - SLP § 22 evidence skladových zásob, příjmu a výdeje LP podle jednotlivých položek umožňujících rozlišit lékovou formu, množství účinné látky obsažené v jednotce hmotnosti, objemu nebo jednotce lékové formy velikost balení LP kód přidělený SÚKL LP v KH nemají kód SÚKL evidence skladových zásob samostatně dokladovaný příjem a výdej dle záznamových listů zadavatele

109 [ 109 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinické hodnocení léčiv LP  monitoring  evidence  likvidace Státní ústav pro kontrolu léčiv MUDr.Alice Němcová

110 [ 110 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Monitoring Zadavatel zajišťuje dohled nad KH jeho monitorováním (každé KH by mělo mít monitora) Před, v průběhu a při jeho ukončení Monitor ověřuje, že: práva a bezpečnost všech subjektů hodnocení nejsou narušeny zaznamenávané údaje jsou správné, úplné a ověřitelné na základě zdrojových dokumentů Monitoring, vykazování spotřeb

111 [ 111 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Monitor ověřuje pro hodnocená léčiva, zda: doba a podmínky uchovávání jsou přijatelné jsou zásoby v průběhu KH dostatečné hodnocené LP jsou poskytovány pouze SH, kterým mají být podávány, a to v dávkách určených Protokolem SH jsou řádně poučeni o správném užívání, zacházení, uchovávání a vracení LP je odpovídajícím způsobem kontrolováno a dokumentováno přejímání, používání a vracení LP v místě hodnocení Monitoring, vykazování spotřeb

112 [ 112 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Monitor vs. hodnocená léčiva: Čas na kontrolu – ohlášena předem – místo pro kontrolu Kontrola dodržování podmínek uchovávání Kontrola doby použitelnosti Kontrola způsobu výdeje a evidence Dopočitatelnost hodnocených LP v centru i v lékárně v lékárně: přijaté = vydané + zbývá v centru: přijaté = vydané + vrácené + zbývá Monitoring, vykazování spotřeb

113 [ 113 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Likvidace = odstraňování léčiv Nespotřebovaná = „nepoužitelná léčiva“ musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí. zákon 378/2007 Sb., § 88 Postupuje se stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně jejich evidence podle zvláštního právního předpisu, který je zákon č. 185/2001 Sb. Dle tohoto zákona odstraňování nepoužitelných léčiv provádí právnické nebo fyzické osoby se souhlasem k této činnosti. Likvidace hodnocených LP

114 [ 114 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Likvidace = odstraňování léčiv zákon 378/2007 Sb., § 88 Osoby odstraňující „nepoužitelná léčiva“ musí vést a uchovávat evidenci odstraňovaných léčiv. V případě odstraňování hodnocených LP: Evidence a doklad o likvidaci samostatně pro každí KH Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním – hradí příslušný kraj  pro hodnocené LP vše hradí ZADAVATEL !!! Likvidace hodnocených LP

115 [ 115 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Individuální podání LP, SpLP, KH – neregistrované LP !!! Nelze zaměnit za jiný lék se stejnou úč.látkou!!! Uchovávání samostatně, záznamy o uchovávání Specifické značení těchto přípravků „ Pro účely klinického hodnocení“ „Použito v rámci Specifického léčebného programu“ Evidence samostatně Záznamy lékáren o hodnocených LP = zdrojová dokumentace pro monitoring, audit či inspekci


Stáhnout ppt "[ 1 ] Seminář 8. 4. a 16. 4. 2010 Klinická hodnocení léčiv - zapojení lékáren - použití neregistrovaných LP MUDr.Alice Němcová – vedoucí odd. KH MUDr.Lucie."

Podobné prezentace


Reklamy Google