Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj podnikání na venkově Jak a z čeho realizovat své záměry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj podnikání na venkově Jak a z čeho realizovat své záměry."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj podnikání na venkově Jak a z čeho realizovat své záměry

2 O podnikání obecně Pro samotnou podnikatelskou činnost fyzické a právnické osoby je nutno se řídit zejména těmito právními předpisy České republiky a dalšími normami platnými pro všechny členské státy Evropské unie Zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník (v ybraná ustanovení k podnikatelské činnosti (např. smlouvy, odpovědnost apod.) Zákon č. 90/2012 Sb., v platném znění, o obchodních korporacích (vybraná ustanovení (např. typy společností apod.)

3 O podnikání obecně Zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění, živnostenský zákon (Vybraná ustanovení jako např. označení provozovny, odpovědná osoba, odborná způsobilost apod.) Příslušné daňové zákony (daně z příjmu, DPH, daně z nemovitostí, silniční daně apod.) Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoník práce (Vybraná ustanovení jako např. pracovní poměr, bezpečnost práce, ochranné pomůcky, pojištění odpovědnosti organizace za škodu, pracovní úrazy apod.)

4 O podnikání obecně Zákony upravující sociální a zdravotní pojištění (Vybraná ustanovení zákona č. 589/1992 Sb. v platném znění, o pojištění na sociálním zabezpečení a vybraná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění o veřejném zdravotním pojištění) Zákon č. 252/1997 Sb., v platném znění, o zemědělství. Samostatně hospodařící rolník provozuje svoji činnost podle zákona č. 252/1997 Sb., v platném znění, o zemědělství. V této souvislosti se poukazuje na povinnost fyzické osoby – být zapsána v evidenci zemědělského podnikatele dle shora citovaného zákona o zemědělství

5 O podnikání obecně Jaké doklady jsou potřebné k zápisu do evidence? Fyzické osoby k zápisu do této evidence musí mít tyto doklady: průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě), osvědčení samostatně hospodařícího rolníka (v případě přeregistrování), doklad o zaplacení správního poplatku. Osoba jednající jménem právnické osoby k zápisu do evidence zemědělského podnikatele předloží: průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě), doklad o existenci právnické osoby (např. výpis z obchodního rejstříku), doklad o zaplacení správního poplatku (správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1.000 Kč)

6 Než začnete podnikat Je potřeba si zvolit: –Formu podnikání – Fyzická osoba vs. právnická osoba –Jméno firmy –Provést evidenci fyzické osoby –Sepsat notářský zápis o založení právnické osoby a provést návrh na zápis do Obchodního rejstříku –Zažádat o vydání živnostenských listů –Provést zápis do ostatních rejstříků (zemědělský podnikatel) –Registrovat se u Finančního úřadu, Okresní správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny –Začít podnikat …

7 Podnikatelský nápad Zemědělská činnost - po léta základní možnost obživy a způsobu podnikání na venkově - spolu s doprovodnými službami (kovář, podkovář, truhlář – kolář apod.) - prodej ze dvora Nezemědělská činnost - doprovodná infrastruktura (např. pohostinská činnost zejména ve vztahu k cyklostezkám, hippostezkám apod., půjčovna kol, chovatelské stanice apod.)

8 Podnikatelský nápad Služby - Maloobchod - Infrastruktura k cestovnímu ruchu (ubytování, např. na farmě) - drobní živnostníci ve svých nemovitostech (drobní i větší opravárenská činnost, holič, kadeřník apod.)

9 Jak a kde zjistit co dělat Analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) –http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/ –Najdeme zde vývoj v ekonomice a podkladové materiály pro to co trh chce nebo mu chybí Analýzy Ministerstva zemědělství (MZe) –http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a- strategie/http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a- strategie/ –Informace o koncepcích v jednotlivých oblastech financovaných Ministerstvem zemědělství Marketing Charts –http://www.marketingcharts.com/http://www.marketingcharts.com/ –Praktické informace z výzkumů trhu – vše dostupné ZDARMA

10 Kvalitní příprava = 50% úspěchu Základní účel –Definujte si jednoduchý základní účel firmy. Musí to být jasná a jednoznačná výpověď o tom, jak a čím chcete být prospěšní zákazníkům. Měl by být jednoduchý, inspirativní a zákaznicky orientovaný Vize firmy –Zpracujte si přesnou vizi firmy ve výhledu cca 3 - 5 roků, vycházející ze základního účelu. Definujte si ideální scénu firmy, která bude obsahovat přesně zodpovězené i tyto body: jaké nosné produkty a služby firma poskytuje svým zákazníkům, jak vnímají firmu zákazníci a trh – jakou pozici firma zaujímá v myslích zákazníků a potenciálních zákazníků, jak a čím se firma odlišuje od konkurence

11 Kdo je můj zákazník Cílová skupina –Kdo a co to je? –Cílové skupiny byste měli definovat mnohem podrobněji – čím blíže a podrobněji je specifikujete, tím účinnější bude následná práce v marketingu Jak na to – Kontakty –Shromážděte informace o stávajících kontaktech do excelové tabulky, kdy na každém řádku bude jeden klient a ve sloupcích budou pole s informacemi o klientovi (křestní jméno, příjmení, mobil, email, jméno firmy, web, telefon do práce, narozeniny, svátek, typ klienta (aktivní, neaktivní, ztracený, atd.)

12 Jak oslovit zákazníky Osobně Emailem … nebo Video Rada a tip Blogy a fóra Semináře Den otevřených dveří Zasláním vzorku … apod.   Tohle dělají všichni. Je to o prodeji !!! Tj. je to asi jako když dostanete leták z Kauflandu !!! Tohle moc firem nedělá. Je to o ukázání toho, že umím vyřešit zákazníkovi jeho problém !!! Tj. není to prodejní nátlak, je partnerství bez kterého se zákazník neobejde !!!

13 Off-line marketing „Off-line“ proto, že se zákazníkem nejsem „ve vztahu“ Dopisy Letáky Katalogy … ale také (i když je to digitální svět): Vyhledávače Bannery PPC kampaně Věrnostní programy Běžné webové stránky

14 On-line marketing Facebook –Mějte fan stránku na FB, na které publikujete příspěvky. YouTube –sdílejte zajímavá videa, využijte možnost videopřednášek nebo sérií videí, které byste nabídli jako hodnotnou službu potenciálním zákazníkům výměnou za kontaktní údaje. Zákazníci jsou pohodlní a mnohem raději se podívají na video, než by něco dlouze studovali. LinkedIn –Tato profesně orientovaná sociální síť slouží odborníkům z nejrůznějších oborů k diskusím o pracovních zájmech a hlavně sdružuje osoby s rozhodovací pravomocí ve firmách. Blogy a fóra –Aktivní účast v těchto diskusích může být nejen zdrojem přitahování zájmu o vaši firmu a sdílení vašich „úplatků“, ale může být i zdrojem podnětů a informací o tom, co zákazníci nebo potenciální zákazníci aktuálně řeší.

15 Lze spočítat počet zákazníků? Co myslíte? Jde to? … Ano, jde to! Pojďme si říci jak ti udělat. definujme „Rozvojový potenciál zákazníků“ RP = (tržby 1 – náklady na materiál 1 – náklady na udržení 1 + synergie 1 ) – (tržby 0 – náklady na materiál 0 – náklady na udržení 0 + synergie 0 ) Vypadá to dost hrozně, co? ;-)) … ale v praxi je to vše obsaženo v dobře vedeném účetnictví!

16 Financování podniku Financování je činnost směřující k opatření kapitálu a jeho užití ke splnění podnikových cílů Finanční řízení má následující úkoly: získávat kapitál rozhodovat o umístění kapitálu rozhodovat o rozdělení zisku řídit hospodářskou stránku činnosti podniku

17 Financování podniku 1. Faktor času dnešní rozhodnutí ovlivní tok peněz v podniku v dalším období 2.Faktor kvantity výběr té varianty, která slibuje vyšší zisk 3.Faktor rizika je spojen s výběrem možných variant zpravidla menší riziko přináší menší zisk. Riziko vzniká z:  vnějších příčin: odběratelé nezaplatí, nestabilita měny, inflace…  vnitřních příčin: rozbijí se stroje, nízké prodeje, hospodářská krize, chybný odhad poptávky Riziko znamená možnost ztráty vložených prostředků.

18 Financování podniku Struktura zdrojů financování (kapitálu) – klasifikace: 1.z hlediska vlastnictví  vlastní kapitál (vlastní zdroje)  cizí kapitál (cizí zdroje) 2.podle zdroje financování  interní zdroje (interní kapitál) – vytvořený vlastní činnosti podniku (zisk, odpisy)  externí zdroje financování (externí kapitál) - dodavatelské úvěry, nezaplacené mzdy, nezaplacené daně, bankovní úvěry, dary, dotace, leasing, faktoring, forfaiting atd.

19 Financování podniku 3. podle doby financování  dlouhodobý – splatnost delší než jeden rok (dluhopisy, dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry)  krátkodobý – splatnost do jednoho roku (běžné bankovní úvěry) 4.podle účelu financování  běžné financování - firma potřebuje financovat každodenní chod (materiál, mzdy apod.),  mimořádné financování - při mimořádných událostech (povodně, požáry, krádeže apod.) nebo při mimořádné činnosti (jednorázové akvizice - nákup jiné firmy, apod.).

20 Financování z vlastních zdrojů 1. Vlastní zdroje:  zisk  odpisy (mají dvojí funkci - nákladovou a zdrojovou)  vklady vlastníků firmy  vklady tichého společníka  ostatní vlastní zdroje - firma např. může odprodávat nepotřebné zásoby, nepotřebné stroje a budovy.

21 Financování z cizích zdrojů 2. Cizí zdroje:  zákonné rezervy  závazky vůči zaměstnancům  závazky vůči státu a vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  dodavatelský úvěr  zálohy odběratelů  bankovní úvěry  dotace, dary  emise cenných papírů (směnky, dluhopisy)  leasing  faktoring, forfaiting

22 Finanční plán vs. mnoho účtů Finanční plán stanoví: jak velká by měla být výše nákladů, výnosů a zisku; jaká má být výše finančních zdrojů a na co budou použity. Samotný finanční plán si můžeme představit ve dvou podobách: jako soustavu bankovních účtů - finanční plán se bude skládat ze zůstatků na bankovních účtech (náklady, výnosy a zisk, investiční rozpočet, příp. další); jako plánové výkazy:  plánovou rozvahu - cílem je určit výši potřebného majetku a zdrojů k jeho financování;  plánový výkaz zisku a ztráty;  plánový výkaz cash-flow - sledujeme, jak jsou využívány zdroje a jaká bude platební schopnost podniku.

23 Podpora ČMZRB Program ZÁRUKA –Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů (obvykle do 5 mil. Kč) Podpora exportu –Proexportní platební záruky jsou zárukami za bankovní úvěry poskytované subdodavatelům tuzemských vývozců. Tyto záruky poskytuje Česká exportní banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

24 Dotace dotace, dary - jsou cizím zdrojem financování potřeb firmy. Vzhledem ke svému objemu a zaměření pouze do určitých specifických oblastí jsou pro podnikatelské firmy zdrojem okrajovým (s výjimkou zemědělství) Nutno chápat jako „bonus“ k podnikatelské činnosti, nelze na nich stavět budoucnost firmy!!! Zdroje: MPO, MZe, MPSV

25 Praktické odkazy http://www.businessinfo.cz/ - portál pro podnikatelehttp://www.businessinfo.cz/ http://www.czechinvest.org/ - státní agenturahttp://www.czechinvest.org/ http://www.mpo.cz/ - průmyslhttp://www.mpo.cz/ http://eagri.cz/public/web/mze/ - zemědělstvíhttp://eagri.cz/public/web/mze/ http://www.mpsv.cz – práce a sociální věcihttp://www.mpsv.cz http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs http://www.podnikatel.cz/ - portál o všemhttp://www.podnikatel.cz/ http://www.thinkwithgoogle.com/ - anglickyhttp://www.thinkwithgoogle.com/

26 Něco navíc … Nezapomeňte si pořídit CRM !!! Přehled: http://www.bluejet.cz/ http://www.eway-crm.cz/ http://www.intouch-crm.cz http://www.crm-sugarcrm.cz/ http://crmfree.cz/ … a mnoho dalších

27 Praktická rada na závěr …

28 Kontakt Jak se k nám dostanete: JménoKontaktní informace Ing. Václav Edlvedl@edolo.cz +420 602 242 483 Mgr. Ladislav Drobníčekdrobnicek@edolo.cz +420 723 091 564


Stáhnout ppt "Rozvoj podnikání na venkově Jak a z čeho realizovat své záměry."

Podobné prezentace


Reklamy Google