Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově pátek 13. listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově pátek 13. listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově pátek 13. listopadu 2015

2 Olomouc  historické město, které zařadil světový průvodce Lonely Planet mezi nejkrásnější místa;  univerzitní město, na 100 tisíc obyvatel připadá více než 24 tisíc studentů UP.

3 Univerzita Palackého v Olomouci  druhá nejstarší univerzita v ČR (založena 1573),  druhý největší zaměstnavatel v Olomouci (více než 3 tisíce zaměstnanců),  prestižní vysoká škola se širokou škálou studijních oborů;  8 fakult (CMTF, LF, FF, PřF, PdF, FTK, PF, FZV)  výuka přírodovědných oborů od r. 1946

4 Přírodovědecká fakulta aneb Studuj „Přírodu“! www.studujprf.upol.cz V oborech: Matematika a informatika Fyzika Chemie Biologie Vědy o zemi 33 stud. programů! 113 stud. oborů!

5 Přírodovědecká fakulta, hl. budova - tř. 17. Listopadu 12 Přes 4 000 studentů. 1 000 zaměstnanců, z toho 300 učitelů.

6  rostlinné a ekologické obory;  Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum,  Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Přírodovědecká fakulta, ul. Šlechtitelů, OL - Holice

7 Den otevřených dveří KDY: v pátek 20. listopadu 2015, od 9:00 do 14:00 hodin v sobotu 16. ledna 2016, od 9:00 do 14:00 hodin KDE:v budově PřF, tř. 17. listopadu 12, Olomouc v areálu PřF, Šlechtitelů 27, Olomouc – Holice !NOVINKA! Měsíc s Přírodou (oborové týdny) v Pevnosti poznání

8 Novinka!Měsíc s Přírodou v Pevnosti poznání 10. 11. - 14. 11. Biologie a Ekologie 18. 11. - 21. 11. Vědy o Zemi 24. 11. - 28. 11. Chemie 1. 12. - 5. 12. Matematika a informatika 8. 12. - 12. 12. Fyzika Čtvrtky, od 14:00 - prezentace jednoho z oborů zaměřené na odbornou činnost pracoviště a možnosti studia oboru, doplněné experimenty a možností komunikovat s mladými vědci; Soboty, od 14:00 - Science Café v Laudonově sále, populární přednášky na různá vědecká témata s cílem přiblížit je veřejnosti.

9 Nové brožury  Studuj! (aktualizovaná pro rok 2016/2017) – podrobný katalog studijních oborů;  Akce pro školy (kalendář akcí, charakteristiky studijních oborů);  Nabídka aktivit pro školy (přednášky, exkurze po katedrách). Všechny brožury též na webových stránkách: http://www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

10 Přijímací řízení Termín podání přihlášky:do 29. února 2016 Termín přijímacích zkoušek:30. května - 3. června 2016 Administrativní poplatek:580 Kč (nevratný)

11 Přihláška ke studiu a náležitosti  elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky (plná verze), registrace vč. návodu na http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/ http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/ (ne zkrácená verze).  V případě, že se uchazeč hlásí na více oborů, musí na každý z nich podat samostatnou přihlášku se všemi náležitostmi.  Poplatek (nevratný) se hradí za každou přihlášku zvlášť. případě splnění podmínek pro přijetí bez PZ, musí uchazeč písemně požádat o prominutí PZ.

12 Prominutí přijímacích zkoušek  nutno splnit podmínky pro prominutí PřZk (výsledek NSZ, olympiády, prospěch) – více viz http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o- studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci- rizeni/#c17583 nebo brožura Studuj!  podat písemnou žádost spolu s dalšími náležitostmi (prospěch potvrzený školou, doklady o splnění podmínek) a zaslat na adresu: PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc,  vyplnit zkrácenou verzi e-přihlášky a zaplatit poplatek.

13 Obsah přijímacích zkoušek Bakalářské studijní programy  přijímací zkoušky ze stanovených předmětů v rozsahu učiva gymnázia,  může být zjišťován zájem o studium vybraného oboru i nad rámec učiva gymnázia,  u biologických oborů také praktické poznávání přírodnin.  Přijímací zkoušky na mezifakultní obory Historie, Sociologie a Anglická filologie a dalších se konají podle požadavků Filozofické fakulty UP.

14 Obory, u nichž lze žádat o prominutí PřZk: Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika – Deskriptivní geometrie, Matematika – Geografie, Matematika – Informatika pro vzdělávání, Environmentální geologie, Geografie – Biologie a environmentální výchova, Bioinformatika, Aplikovaná chemie, Ekochemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium – Fyzika, Chemie pro víceoborové studium – Geografie, Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium – Matematika, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Nanotechnologie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Počítačová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika – Matematika, Fyzika – Informatika pro vzdělávání, Aplikovaná informatika a Informatika.

15 Obory s přijímacími zkouškami: Matematika – Biologie, Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie – Anglická filologie, Geografie – Historie, Geografie – Sociologie, Geografie – Ruská filologie, Geografie – Francouzská filologie, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie, Chemie pro víceoborové studium – Biologie, Biologie a ekologie, Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Biologie – Geografie, Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Optometrie.

16 Podmínka pro prominutí PřZk u oborů  Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví (předp. počet přijatých = 100),  Aplikovaná statistika (předp. počet přijatých = 20): průměr z matematiky na SŠ menší nebo roven známce 2 Do průměru se započítávají jen známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

17 Péče o studenty  kvalitní výuka, individuální přístup ke studentům (konzultace, individuální studijní plány),  moderně vybavené učebny, laboratoře, knihovna přímo v budově PřF, studovna s PC, elektronické studijní materiály,  během studia fakulta možnost absolvovat odborné praxe a stáže, brigády či trainee programy,  Soutěž o cenu děkana,  stipendia (kromě ubytovacího) - prospěchové, sociální, na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit,  možnost vyjíždět na zahraniční stáže, studijní pobyty a letní školy,  kurzy angličtiny (i odborné), němčiny a ruštiny přímo na PřF,  kurzy v angličtině i studentům ze zahraničí.

18 Letní škola matematiky  od roku 2013,  pro studenty nastupující do 1. ročníku oboru, v němž je potřeba mít znalosti z matematiky (funkce, výrazy, absolutní hodnota, rovnice, goniometrie, analytická geometrie, faktoriály a kombinatorika),  1 týden matematiky podané moderní a zábavnou formou – hry (domino, pexeso), soutěže vedoucí k procvičení matematických znalostí i dovedností,  placená akce – studenti dostanou tištěný studijní materiál a pracovní listy, výhra v soutěži poslední den,  setkání se studenty 2. ročníku,  http://www.letniskolamatematiky.cz/ autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

19 Matematika  Studium lineárních regresních modelů a statistická analýza kompozičních dat  Matematické modely nelineárních dynamik  Fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování  Algebraické struktury  Didaktika matematiky  Geometrie  Informatika

20 Fyzika  Kvantový přenos a zpracování informace  Moderní měřicí systémy v aplikované fyzice  Didaktika fyziky  Experimentální kvantová a nelineární optika  Velké mezinárodní kolaborace na poli částicové fyziky  Studium tvorby lidského hlasu  Interakce biologicky aktivních látek s biomakromolekulami  Studium reaktivních forem kyslíku v biologických systémech

21 Chemie  Nanomateriály ve fyzikální chemii – svět malých rozměrů a velkých možností  Biomakromolekuly pod drobnohledem výpočetní chemie  Moderní analytická chemie  Vývoj biologicky aktivních sloučenin s protinádorovým účinkem  Příprava a studium nových materiálů se zajímavými magnetickými vlastnostmi  Imobilizace bioaktivních látek – využití magnetických nanočástic  Studium obranných mechanismů rostlin  Studium rostlinných hormonů  Biochemie proteinů

22 Biologie a Ekologie  Rostlinné hormony jako léčiva, kosmetika i růstové regulátory  Fytopatologie, mikrobiologie a genové zdroje rostlin  Biosystematika a ekologie vyšších rostlin a algologická laboratoř  Aplikovaná botanika a genetika rostlin  Ekologie, ochrana přírody a životního prostředí  Zoologie, ornitologická laboratoř

23 Vědy o Zemi  Mapování krajiny a jejích složek v současnosti a minulosti  Výzkum prostorové organizace urbánních systémů  Studium klimatu  Výzkum čtení mapy pomocí technologie sledování pohybu očí  Bezkontaktní monitoring krajiny  Prostorové modelování geografických jevů v GIS  Rozvojová studia  Genetická mineralogie  Studium osudu antropogenních polutantů v prostředí a sedimentární archívy historické kontaminace  Mobilizace arzenu v geologickém prostředí a jeho dopad na dostupnost vody v rozvojových zemích

24 Špičková věda  PřF = výzkumně zaměřená fakulta se špičkovým zázemím a nejmodernějším vybavením.  Vynikající úspěchy (chemici, fyzici, biologové, informatici).  Publikace v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech včetně Nature.  Zapojení do mezinárodních projektů, spolupracujeme se zahraničními odborníky například z USA, Japonska, Izraele, Rakouska, Německa a dalších zemí.

25 Vědecká centra Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Centrum se věnuje zejména vývoji nanomateriálů a chemických látek, které mohou najít uplatnění v medicíně, biotechnologiích, potravinářství či při ochraně životního prostředí. Výborných výsledků dosahují i zdejší optici, kteří nahlížejí do světa fotonů kvantového zpracování informací a pronikají i do tajů vesmíru a kosmického záření.

26 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Společné pracoviště Univerzity Palackého, Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Zabývá se tím, jak rostliny fungují, jaké látky produkují, jak tyto látky působí a jak je můžeme využít. Potřebujeme znát strukturu genomu zemědělských plodin, abychom mohli vyšlechtit plodiny s lepší odolností vůči chorobám a škůdcům, vyšší tolerancí vůči suchu a mrazu a s lepšími užitnými vlastnostmi.

27 Absolventi  V posledních letech každoročně úspěšně absolvuje přírodovědeckou fakultu přes 400 studentů bakalářského studia a přibližně 300 studentů navazujícího studia magisterského; například v roce 2015 studuje na 3000 bakalářů, 1000 magistrů a 380 studentů doktorského studijního programu.  Za období od roku 2003 do roku 2015 fakultu úspěšně absolvovalo kolem 6800 absolventů, z toho 4187 bakalářů, 2268 magisterských studentů a 414 doktorandů.

28 Popularizace vědy  Pevnost poznání (oborové týdny),  Noc vědců, Jarmark vědy, Muzejní noc,  Okno do praxe – setkání studentů, možno i SŠ s potenciálními zaměstnavateli (banky, pojišťovny, Hella Mohelnice, TescoSW),  Dětská univerzita,  o prázdninách příměstské tábory s vědeckou tematikou.

29 Stravování  2 bufety přímo v budově PřF (studená i teplá kuchyně),  menza – výdejna na Envelopě (asi 3 minuty od hlavní budovy PřF) a v Holici.  objednání jídla přímo v terminálu v některých z výdejen pomocí studentské karty (ISIC), přes Internet nebo Android aplikaci „MobilKredit“.

30 Ubytování  student si zajišťuje sám (výběr konkrétní koleje, pokoje) po zápise do studia přes „Portál UP“ nebo přímo na adrese http://www.skm.upol.cz/ubytovani/pruvodce-ubytovanim/  největší kampus ubytovacích kolejí na Envelopě proti hlavní budově PřF UP,  možnost získat ubytovací stipendium (žádost k rektorovi).

31 Studentský život – volný čas Sport: Akademik sport centrum nabízí množství zájmových pohybově rekreačních činností (např. aerobic, spinning, tenis, kanoistiku, lukostřelbu, nordickou chůzi či dokonce jezdectví), a to i v době zkouškového období. Kultura: Olomouc nabízí bohaté kulturní vyžití. Najdete zde kina, Moravské divadlo, divadlo Tramtárie, Divadlo hudby, řadu muzeí, galerie, kluby … město hostí řadu festivalů či koncertů. Věhlas získaly tradiční vánoční trhy.

32 Kontakt: Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Tř. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc Tel.:585 634 028 Mail:eva.bohanesova@upol.cz


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově pátek 13. listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google