Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace vzdělávacího obsahu Část 1. 9. 11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace vzdělávacího obsahu Část 1. 9. 11. 2015."— Transkript prezentace:

1 Prezentace vzdělávacího obsahu Část

2 Didaktika teorie vzdělávání formy postupy cíle

3 Didaktické principy  základní požadavky na vyučovací činnost učitele, aby co nejkvalitněji a nejrychleji dosáhl výukových cílů vzhledem k optimálním možnostem studujících  určují charakter vzdělávacího procesu v závislosti na cílech  dodržování didaktických zásad a principů umožňuje efektivní a smysluplnou výuku

4 Didaktické principy 1. Zásada vědeckosti, 2. Zásada spojování teorie s praxí, 3. Zásada soustavnosti (systematičnosti), 4. Zásada přiměřenosti, 5. Zásada názornosti, 6. Zásada trvalosti, 7. Zásada individuálního přístupu. 8. Zásada zpětné vazby

5 Organizační formy vyučování Uspořádání výuky, tj. organizace činnosti lektora i účastníků kurzu při vzdělávacím procesu. Kritéria třídění organizačních forem výuky jsou:  vzdělávací metoda (individuální, skupinová, hromadná/frontální výuka, projektová výuka, týmová výuka, atd.)  časové hledisko (např. 45 minut, 90 minut; exkurze, atd.)  místo výuky (učebna, laboratoř, dílna, jazyková učebna, provozní pracoviště zaměstnavatele, atd.)

6 Frontální výuka

7 Úspěch

8 Posluchači 1.Kdo jsou posluchači, jaké mají vzdělání? 2.Vzhledem k přednášenému tématu – jsou odborníci nebo laici? 3.Jaké jsou jejich pracovní funkce? 4.Jsou to převážně ženy, muži nebo mládež? 5.Jaký je jejich zájem o oblast sdělení? 6.Jaké je jejich očekávání? 7.Jaké jsou důvody návštěvy kurzu?

9 Time management  Pomáhá lépe organizovat čas  Plánovat vlastní kariéru  Znamená efektivitu při práci s časem.  Pomáhá vyhnout se stresu  Zahrnuje také cit pro čas, pro sebe sama a vlastní rytmy; cit, který je třeba rozvíjet Time management

10 Kairos -Představuje umění zapomenout na čas a zůstat v klidu i při nečekaném zpoždění. -Diův syn, zastupuje vnitřní čas. -Lidé tohoto typu mají problémy s objektivním náhledem na čas. -Jde především o notorické opozdilce -Plány na další den zásadně nesestavují -Řídí se náhodným sledem událostí. -Tito lidé mají špatnou představu o tom, kolik času zabere určitá činnost. Kronos -Představuje dochvilnost, strukturovanost a kontinuitu. -Bůh měřitelného a plynoucího času -Lidé tohoto typu dokážou dobře odhadnout, délku vybraných činností a jsou velmi přesní. -S velkým respektem přistupují k času druhých -S obtížemi snášejí nedochvilnost -Tito lidé fungují dle přesného denního harmonogramu

11 Za stresor (stresogenní faktor) je pokládána jakákoliv zátěž organismu, která aktivuje obranou fyziologickou reakci organismu. Rozhodující vlastností, která odlišuje stresor od běžné životní situace je ta, že dokáže vychýlit organismus člověka z jeho fyzicko- psychického stavu stability, tedy, že způsobí maximalizaci obrané pohotovosti organizmu. Hlavní symptomy mezi vedoucími pracovníky jsou: pocit vyčerpání, snížení kontaktů mimo členy pracovního týmu, frustrace z nedosažení výkonu, apatie, podrážděnost, přání opustit zaměstnání. Charakteristika stresu

12 Srdce zrychlilo svoji činnost, zvýšil se krevní tlak, napínají se svaly a jsou připraveny k obrannému činu - fyziologicky je náš organismus v rámci možností jedince ve stavu dokonalé pohotovosti. Mechanismus připravený pro obranu pračlověka dnes již ovšem většinou nesehrává svoji úlohu a zde dochází k rozporu mezi přípravou organismu pro boj a jeho skutečnou potřebou - vliv na vznik psychosomatických nemocí. Stresové, frustrující a konfliktní situace se tak mohou stát patogenními situacemi, tj. mohou vyvolat patologické reakce nebo i onemocnění. Podmínkou k tomu bývá jednak vystupňování nebo sčítání těchto situací, jednak snížení jedincovi odolnosti, případně kombinace obojího. Funkce stresu

13 ChováníTělesnéEmočníMentální Přejídání seBolesti hlavyDepreseZtráta koncentrace Přílišné pití alkoholuŽaludeční potížeNapětíČastější zapomínání Nadměrné kouřeníZávratěPodrážděníČastější chybování Zanedbávání osob. vzhleduPocení a třes rukouVýčitky svědomí Častější zamyšlení během dne NespavostPoruchy vidění Myšlenky na sebevražduChybné rozhodování Roztěkanost, nervozitaVyrážka na kůžiPláčMéně racionální uvažování LetargieBušení srdceAgresivní chováníNerozhodnost, váhavost Změna sexuální aktivitySuchá ústaPocit strachu, úzkosti Neobvyklá neobratnostVysoký krevní tlak Být netečný Bolesti zad nebo šíje Omezení komunikaceNechutenství

14 Přehled náročných životních situací: 23. syn nebo dcera opouští domov neshody s tchýní nebo tchánem mimořádný osobní úspěch manželka vstoupila do zaměstnání nebo její odchod zahájení nebo ukončení školy změna životních podmínek změna osobních zvyklostí spory s nadřízeným změna pracovních podmínek nebo doby změna bydliště změna školy změna trávení volného času změna činností v církevní oblasti změna ve společenské činnosti půjčka méně než Kč změna návyků ve spánku změna četnosti rodinných setkání změna návyků v jídle dovolená vánoce nepatrné přestupky zákona smrt manžela/manželky rozvod rozchod s partnerem pobyt ve vězení úmrtí v nejbližší rodině vlastní úraz nebo nemoc vlastní svatba ztráta v zaměstnání usmíření s partnerem odchod do důchodu nemoc rodinného příslušníka těhotenství sexuální potíže příchod nového člena rodiny změna postavení v zaměstnání změna ve vlastní finanční situaci smrt blízkého přítele změna zaměstnání přibývání partnerských hádek půjčka větší než Kč větší dluhy změna odpovědnosti v zaměstnání 29

15 Celková hodnota skóre Pravděpodobnost onemocnění Síla odolnosti proti stresu nízká %vysoká odolnost průměrná %hraniční odolnost 300 a vícevysoká %nízká odolnost Výsledky

16 Jak zvládat stres Relaxační techniky Pro okamžité uvolnění: Soustředění na svůj dech I Otázka: Jak dýchám? Zhluboka, povrchně nebo zadržuji dech? Soustředění na přítomný okamžik Představte si, že se díváte na konfliktní situaci shora, pozorujete ji jakoby z perspektivy ptáka. Co se tam děje? Občerstvení Vnímání tekutiny, která proniká do těla

17 Relaxační techniky Soustředění se na dech II 1. Pomalu počítáme do sedmi a přitom se nadechujeme. 2. Znovu stejnou dobu počítáme do sedmi a při tom zadržujeme dech. 3. Na dalších sedm vydechujeme. 4. A na dalších sedm, tentokrát ve výdechu opět nedýcháme. Celé cvičení o čtyřech částech 7x opakujeme. Časem prodlužujeme jednotlivé úseky tak, že v každém pomalu počítáme do deseti.

18 Relaxační techniky Vizualizace I: Představte si, že letíte raketoplánem do vesmíru, opouštíte Zemi, jste daleko, vysoko nad ní. Ohlédněte se. Kde je teď váš problém? Vizualizace II: Představte, že jste právě teď na nějakém konkrétním velmi příjemném místě a děláte, co vás baví, třeba tam právě odpočíváte. Nasajte ten pocit. A připomeňte si ho vždy, když budete potřebovat.

19 Prostředí prezentace, komunikace

20 Komunikace  Při realizaci přenosu se nesmí zapomínat na důležitou podmínku, a to srozumitelnost informace pro příjemce. To vše názorně vysvětluje model komunikačního procesu, který také mimo odesilatele, vlastní přenos a příjemce neopomíjí ani nežádoucí šum a vítané zpětné vazby.

21 Verbální komunikace  Komunikace pomocí slov se nazývá verbální komunikace  Může být mluvená a psaná  Zabývají se touto problematikou následující obory: lingvistika, fonetika, gramatika, rétorika atd.  Nesmíme zapomínat, že při komunikace je význam slov vždy dotvářen neverbálními prostředky a paralingvistickými aspekty řeči.  Verbální a neverbální komunikace se vzájemně doplňují, nelze je od sebe odloučit

22 Sdělení  když to vím, umím, rozumím tomu já – rozumí tomu i ostatní  termíny odborné výrazy a zkratky, je nutné osvětlit  posluchači vnímají důležité momenty  vše je nutné sdělit chronologicky a uceleně  vše co říkáme je důležité

23 Paralingvistické aspekty řeči  Paralingvistika se zabývá vším, co doprovází slovní projev  Můžeme z jejich aspektů zjisti, co řečník zdůrazňuje, zeslabuje, zpochybňuje, jaký dává najevo postoj, vřelost, sympatii, zlobu  Patří sem např.: hlasitost, výška hlasu (hlubší hlas působí důvěryhodněji), rychlost řeči, pomlky, slovní vata (lidé nevědomě používají výplň mezi slovy. Používají slova jako jsou např.: vlastně, třeba, prostě, jaksi atd.)

24 Specifičnost projevu  Introvert mluví málo a když mluví, tak klidně, tiše, bez emočního akcentu  Extrovert mluví hodně, většinou řekne vše co má na srdci  Autokrat prosazuje tvrdě své názory a myšlenky, vyžaduje, aby se mu co nejvíce lidí podřídilo, nepřipouští diskusi  Liberál je nestranný, lhostejný k problémům, nemá potřebu se vyjadřovat, nic nekomentuje, nemluví do věcí jiných lidí.

25 Příčiny nedorozumění Chyby ze strany výdejce: -nesrozumitelné vyjádření myšlenky -Používání slov, kterým příjemce nerozumí -Používání mnohovýznamových slov nebo neurčitých výrazů -Monolog místo dialogu Chyby ze strany příjemce: -Nepozornost či nezájem -Citové předsudky příjemce ke sdělení (předem zaujme záporný postoj) -Tzv. dvojí vazba – nesoulad mezi verbální a nonverbální informací

26 Opatření proti chybám  Redundance – totéž říci jinak, znovu z jiné strany (přílišná stručnost vede k nedorozumění)  Zajištění pozornosti  Zajištění zpětné vazby (ujistit se, zda příjemce vše správně pochopil)  Shoda verbální a neverbální složky

27 Nonverbální komunikace  Je to sdělení, které dáváte ostatním jinak než literátní interpretací vašich slov – je to způsob, při kterém se pohybujete, mluvíte, objevujete.  Naše slova vytvářejí poue rámec toho, o čem komunikujeme, a co neříkáme, je někdy důležitější než to, co říkáme. Tento pojem se objevil v roce  Neverbální komunikace je převážně nevědomá, doplňuje verbální projev, zesiluje jeho účinek, reguluje jej a za určitých okolností jej může plně zastoupit.

28 Nonverbální komunikace mimika a pohledy  Náš obličej a oči jsou pravděpodobně nejexpresivnější částí našeho těla.  Úsměv může být například rozpačitý, když člověk nerozumí tomu, co mu druhý vypráví, nebo může vyjadřovat nadřazenost nebo pohrdání  Mimika vyjadřuje to, co jedinec prožívá, ale také to, jaký má vztah ke sdělení a k objektu, o němž hovoří.  Pohledy jsou řečí očí. Pomocí pohledu navazujeme kontakt jak s jednotlivcem, tak se skupinou.

29 Důležité aspekty pohledu  Zacílení pohledu  Délka doby pohledu  Pootevřenost víček  Počet mrkání (nervozita)  Pootevření zornice – rozšiřují se při menším množství světla, ale také při zvýšeném zájmu  Vrásky a napnutí svalů kolem očí

30 Gestika  Jedinec, ať již v pozici řečníka či v rozhovoru, který zůstává bez pohybu působí nepřirozeným dojmem. Gesta můžeme podle významu rozdělit: Ilustrace (ukazování tvaru) Regulátory (usměrňování pohybu) Znaky (výborně – palec nahoru)

31 Gestika

32 Příklady k zamyšlení Gesta: Ano  gestikulujte přirozeně, jako při konverzaci  Využívání gest pro znázornění, poukázán Ne  gestikulovat nervózně  využívat gesta, která s výkladem nesouvisí  gesta neopakovat

33 Proxemika  Zabývá se fyzickým přiblížením a oddálením. Fyzická vzdálenost mezi osobami je pociťována jako vzdálenost psychická.  Zabývá se vzdáleností, kterou člověk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi, závisí na společenském postavení  Stejně jako zvířata, má i člověk svou vlastní „přenosovou bublinu“

34 Proxemika

35

36

37 Haptika Haptika se zabývá dotyky, které mohou vyjadřovat pozitivní emoce (podpora, ocenění, náklonnost), současně však mohou znamenat agresivitu. Vnímáme rituální dotyky (podání rukou, objetí, ruce kolem ramen) Řídí se kulturními zvyky. (Němci pevný stisk ruky, Francouzi lehký, Arabové dlouhotrvající)

38 Kulturní odlišnosti Blízká vzdálenost -Francouzi, Italové, Španělé, Arabové, Řekové Střední vzdálenost -Britové, Švédové, Němci Velká vzdálenost - Australané, Novozélanďané

39 Posturika  Nulový úhel, kdy jsou obě protistrany tváří v tvář, je pro komunikaci nejúčinnějším  Čím větší úhel, tím se zároveň snižuje možnost komunikace a snižuje se současně vstřícnost  Otočením zády je signálem ukončení komunikace  Naklánění těla vpřed značí snahu získat převahu  Aktivní komunikaci lze současně očekávat v učebně od posluchačů, kteří sedí ve středu místnosti a na předních místech.

40 Příklady k zamyšlení Postoj těla: Ano  seďte nebo stůjte uvolněným profesionálním způsobem – pohodlně vzpřímeni, obráceni k posluchačům  stůjte tak, abyste neměli nohy ani příliš u sebe ani daleko od sebe Ne  stát ve formálním vojenském postoji  stát s kotníky u sebe  stát v širokém rozkročení

41 Chronemika Komunikace časové charakteristiky, přinášející neverbální zprávu.  odpověď na (do 24 hodin)  doba telefonátu (pozdní nebo ranní hodiny)  pozdní příchod na poradu  jak dlouho vedoucí nechá podřízeného čekat

42 Význam barev Červená – výstraha, symbol moci, barva krve, používají diktátoři Černá barva – symbol agrese, zla Bílá barva – symbolem míru, nevinnosti Modrá a zelená barva – studené barvy, tiché Teplé barvy, aktivují nervový systém, zvyšují tep a tlak

43 Asertivita Asertivního chování dosáhneme tehdy, nejsme- li příliš agresivní, ale ani příliš pasivní v prosazování svých názorů a ve snaze dosažení zvoleného cíle. V překladu znamená asertivita sebeprosazení.

44 Základní asertivní dovednosti Otevřené dveře - uznáváme argumenty druhého, souhlasíme s každou pravdou, ve výrocích partnera. Protistrana očekává náš odpor. Je-li ji dáno za pravdu, připomíná to člověka, který se rozeběhl proti zavřeným dveřím s cílem je vyrazit, ale zjistil, že dveře jsou otevřené.


Stáhnout ppt "Prezentace vzdělávacího obsahu Část 1. 9. 11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google