Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Program 1.Zahájení Ing. Antonín Špaček 2.ČÚS 709 – Vlastní zdroje Ing. Jana Tomková 3.ČÚS 710 – DNM a DHM Ing. Jana Tomková 4.Konsolidační vyhláška státu Ing. Antonín Špaček 5.Schvalovací vyhláška Ing. Antonín Špaček 6.Rozpočtová odpovědnost, novela 250/2000 Sb. Ing. Marek Kurka 7.Sociální oblast – SPOD, pěstounská péče Ing. Marek Kurka 8.Aplikace MONITOR Ing. Antonín Špaček 9.Očekávané změny v oblasti účetnictví Ing. Jana Tomková 10.Dotazy, diskuse a závěr 2

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 401 Účet 401 - Jmění účetní jednotky Použití při bezúplatném předání nebo přechodu majetku mezi VÚJ (součástí informace o převodu je i výše oprávek u odpisovaného majetku, nikoli opravné položky k majetku, ale OP k pohledávkám ano), nevztahuje se na drobný dlouhodobý majetek (řešen v ČÚS 710), nevztahuje se na oběžná Aktiva (řešen v ČÚS 703 – bezúplatné převody účtovány výsledkově), je-li předmětem převodu dlouhodobý majetek jenž byl pořízen částečně nebo zcela z investičního transferu, je o tomto převodu současně účtováno prostřednictvím účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a to ve výši příslušného transferu, která doposud nebyla ve věcné a časové souvislosti rozlišena. Transferem není dotace zřizovatele určená na pořízení dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci. 3

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 403 Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Využívá se k tomu, aby VH příjemce investičního transferu nebyl jednorázově ovlivněn výnosem z přijetí tohoto transferu. Výnos je časově rozlišen ve věcné a časové souvislosti po dobu užívání majetku, který je z daného transferu ÚJ pořízený. Pokud transfer nepokryje celou výši pořizovací ceny příslušného dlouhodobého majetku musíme vypočítat transferový podíl, tj. procento přijatého investičního transferu k pořizovací ceně majetku (ČÚS 708 bod 3.1). Nepoužívají jej o.s.s. (např. Státní pozemkový úřad) – ti dostávají příspěvek na účet 401. Věcnou a časovou souvislost účtujeme proti výnosům (403/672). 4

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 403 Transferový podíl = výše přijatého transferu / pořizovací cena majetku V případě technického zhodnocení již odpisovaného majetku se (k okamžiku zařazení technického zhodnocení do užívání) nově stanoví transferový podíl. Transferový podíl u majetku s TZ = (dosud časově nerozlišený investiční transfer + investiční transfer na TZ) / (pořizovací cena + technické zhodnocení - oprávky a OP k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení) Transferový podíl se použije nejen proti nákladům z odpisů u daného majetku, ale také proti nákladům v podobě manka, škody, darování, opravné položky či prodeje (např. i u pozemku, pokud byl na pořízení získán investiční transfer). 5

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 – k účtu 403 Pokud byl dlouhodobý majetek pořízen ve vlastní režii a byl na něj poskytnut investiční transfer, pak v zápisu o aktivaci dlouhodobého majetku bude uveden i investiční transfer, jeho výše a na základě předpokládané doby používání majetku bude časově rozlišován opět transferový podíl. Je-li investiční transfer účtován dohadně prostřednictvím účtu 388 a odhad byl nepřesný, pak se rozdíl ve výši nepřesnosti odhadu zaúčtuje v plné výši do výnosů běžného účetního období (účet 672), tj. neupravuje se transferový podíl pro příslušný majetek. 6

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 – k účtu 403 Je-li z přijatého investičního transferu financováno pořízení více položek majetku je nutné přiřadit investiční transfer na základě poměru pořizovacích cen příslušných majetkových položek (lze i jiný průkazný způsob). Je-li příslušný dlouhodobý majetek pořízený z investičního transferu vkládán do obchodní společnosti, pak dosud nerozlišená výše investičního transferu (účet 403) bude účtována u příslušné položky finančního majetku. 7

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 406 Účet 406 Oceňovací rozdíly při změně metody Použít tento účet lze jen v případě zaúčtování rozdílu z přecenění závazku nebo majetku výhradně z důvodu změny právního předpisu. ÚJ použije tento účet v případě nahrazení příslušného syntetického účtu, který by použila v minulosti, kdyby musela použít účetní metody, které musí povinně použít v aktuálním účetním období. Do budoucnosti je předpoklad zrušení tohoto účtu. 8

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 407 Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly Použití při uplatnění účetní metody oceňování majetku reálnou hodnotou a to u majetku určeného účetní jednotkou k prodeji. Specifická metoda u majetku, který ÚJ přestává držet za účelem jeho dalšího užívání. Smyslem je zachycení využitelné (zbývající) hodnoty majetku určeného k prodeji v účetní závěrce, tj. nikoli hodnotou zůstatkové ceny (historické ocenění), ale reálné ceny (v okamžiku pravděpodobného prodeje dosažitelné). Reálnou hodnotou může být tržní hodnota (priorita dle ČÚS), ocenění znaleckým posudkem, ocenění kvalifikovaným odhadem (i v rámci ÚJ) nebo ocenění zvláštním právním předpisem nebo dokonce i PC, nelze-li RH objektivně zjistit – odhady musí být vždy průkazné (zřejmý způsob stanovení). 9

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 407 Návaznost na vyhlášku č. 410/2009 Sb.: oceňovací rozdíl vykazujeme po celou dobu, po kterou je majetek určen k prodeji, okamžikem, ke kterému je nutno přecenění na reálnou hodnotu provést je většinou rozhodnutí o záměru prodeje (schválení), majetek oceněný RH se neodpisuje, ani se k němu nevytváří OP, tedy ani neúčtujeme o časovém rozlišení případného investičního transferu na jeho pořízení. Na účet 407 účtována vždy částka, která je rozdílem mezi RH majetku a jeho „netto“ oceněním (pořizovací cena - oprávky - OP) Povinnost je sledovat vývoj výše RH a v případě, že dojde ke změně RH, která je významná, je povinnost zachytit ji v účetnictví a aktualizovat ocenění příslušného majetku. 10

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 407 Majetek určený ke směně: směnou se rozumí současný nákup majetku a prodej jiného majetku, v takovém případě dojde k částečnému nebo úplnému vzájemnému započtení pohledávky z prodeje a závazku z nákupu (pokud se jedná o tutéž protistranu, závazek i pohledávka jsou krátkodobé a jsou-li ve stejné měně). Účetní metoda oceňování majetku reálnou hodnotou u majetku určeného účetní jednotkou k prodeji tedy platí i pro směnu. Směnou není bezúplatný převod nebo přechod majetku mezi VÚJ. Přechodné ustanovení ČÚS: pokud ÚJ před 1.1.2013 určila konkrétní majetek k prodeji, ale neúčtovala o zrušení jeho případných oprávek a OP z titulu přecenění na RH, pak musí k 1.1.2013 o zrušení takových oprávek a OP účtovat vždy na stranu DAL účtu 407. 11

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 709 - k účtu 408 Účet 408 Opravy minulých období Hladina významnosti: 260 000 Kč nebo 0,3% netto aktiv za minulé účetní období. Pokud se jedná o opravu účetního případu z předchozích let a to opravu významnou, pak se účtuje souvztažným zápisem proti účtu 408, vždy kladnou hodnotou. V příloze k účetní závěrce je nutné uvést rozbor významných oprav. Ve vnitřním předpise stanovit hladinu významnosti. 12

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM Pokud při pořízení účtuje ÚJ také o nákladech souvisejících s pořízením (§55 Vyhl.), musí se každý takový N přiřazovat k příslušnému majetku. Pokud náklad souvisí s pořízením více než jednoho dlouhodobého majetku, pak ÚJ provede přiřazení na základě podílu ocenění jednotlivého pořizovaného dlouhodobého majetku na součtu ocenění veškerého souvisejícího dlouhodobého majetku nebo jiným průkazným způsobem. Pokud ÚJ vyřazuje DNM nebo DHM pak účtuje v první řadě o zrušení případných OP, jsou-li k příslušnému majetku nějaké vytvořeny. 13

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM V případě ocenění DNM nebo DHM na základě odhadu (případ opožděné nebo ztracené faktury k 31.12), kdy je účtováno 042/389, zařazení do užívání 022/042 a PC se liší. Požadavek ČÚS - účet 551 pro dlouhodobý majetek odpisovaný a 549 pro neodepisovaný - ovšem v praxi ojedinělé případy. Při pořízení majetku je nutné předepsat závazek a ten následně uhradit. ČÚS nepřipouští účtování o pořízení nákupem přímo prostřednictvím BÚ (účtová skupina 22, 23, 24). 14

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM Uspořádací účty technického zhodnocení Pokud existuje předpoklad pokračování technického zhodnocení v následujícím účetním období a jeho následné dokončení, pak dojde k převodu „nedokončeného technického zhodnocení“ do následujícího účetního období (041, 042) Příklady: Předpis nebo úhrada technického zhodnocení < 60 tis. Kč u DNM nebo 40 tis. Kč u DHM 044, 045/ 3xx, 45x, 261, 506 Předpis, úhrada nebo předpoklad ÚJ, že technické zhodnocení > 60 tis. Kč u DNM nebo 40 tis. Kč u DHM 041, 042/ 3xx, 45x, 261, 506 15

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM Drobný dlouhodobý majetek se neodpisuje, v případě úplatného pořízení včetně nákladů souvisejících s pořízením, pořízení ve vlastní režii i pořízení z titulu bezúplatného předání nebo přechodu od subjektu, který není VÚJ se účtuje do nákladů prostřednictvím účtu 558, zároveň se účtuje o samotném pořízení drobného dlouhodobého majetku, tj. brutto i korekce v rozvaze, tj. v účetnictví je vykazován v nulové „netto“ hodnotě 16

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM V případě nabytí drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není VÚJ, ÚJ zároveň účtuje o výnosech souvztažným zápisem ve prospěch účtu 649 V případě nabytí drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který je VÚJ, nabývající ÚJ účtuje pouze na účtech účtové třídy 0, tj. rozvahově. ÚJ může v souladu s § 11 odst. 6 písm. a) a § 14 odst. 6 vyhl. rozhodnout o snížení dolní hranice pro evidenci drobného dlouhodobého majetku (hmotný pod 3 000 Kč a nehmotný pod 7 000 Kč) a to vnitřním předpisem. 17

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM Majetek pod limit (ocenění je nižší než dolní hranice DDHM či DDNM), který je vykazován v podrozvaze a účtován prostřednictvím účtu 901 – jiný DDNM a 902 – jiný DDHM, není možné dle ČÚS účtovat účetním zápisem proti účtu 558, ale v případě DDNM prostřednictvím účtu 518 a v případě DDHM prostřednictvím účtu 501. V případě účtování prodeje DDNM se dle ČÚS účtuje na stranu DAL účtu 645 - výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku a v případě DDHM ve prospěch účtu 646 - výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, kromě pozemků. 18

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM Vyřazení DNM, DHM bezúplatný převod jiné než VÚJ 543 / 07x, 03x, 08x, 041, 042 likvidace 551 / 07x, 08x Prodej dlouhodobého majetku, který byl určen k prodeji 552, 553, 554 / 01x, 02x, 03x, 041, 042 Prodej dlouhodobého majetku, který nebyl určen k prodeji 552, 553, 554 / 07x, 08x, 03x Manko, škoda, nezařazení do užívání 547 / 07x, 03x, 08x, 041, 042 Samotné vyřazení 07x, 08x / 01x, 02x 19

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM Klíčová zásada pro sestavování účetních závěrek - povinnost průkaznosti - s ohledem na DNM a DHM má ÚJ povinnost upravit vnitřním předpisem -Tato část ČÚS je závazná pro všechny VÚJ, nenaplnění je pod sankcí nesprávně vedeného účetnictví ze strany zřizovatele i správce daně -Způsob zajištění účetních záznamů pro potřeby ocenění DNM a DHM (oblast oběhu účetních dokladů, stanovení odpovědných osob, pravidla pro přiřazování nákladů souvisejících s pořízením) -Způsob zahrnování, nebo možnosti nezahrnování úroků z úvěrů a půjček přijatých na pořízení DNM a DHM do nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM 20

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 ČÚS 710 – DNM a DHM -Způsob vyčíslení nepřímých nákladů, které ÚJ zahrnuje nebo nezahrnuje do ocenění vlastními náklady DNM a DHM pořizovaného ve vlastní režii -Způsob zahrnování nebo možnost nezahrnování výdajů souvisejících se zajištěním financování přijatých investičních transferů a administrativou přijatých investičních transferů, včetně žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování pořízení DNM a DHM do nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM -Způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu a stanovení skutečností souvisejících s oceněním majetku určeného k prodeji RH (zejména způsobu zajištění účetních záznamů a určení odpovědných osob) 21

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační vyhláška -vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), -vnější připomínkové řízení -předloženo 11. dubna 2013 -VPŘ probíhalo do 3. května 2013 -vypořádání připomínek dosud neproběhlo -předpokládané datum nabytí účinnosti 1. 9. 2013 22

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační vyhláška naplnění cílů účetní reformy formulovaných UV č. 561/2007, č. 921/2010 a č. 868/2012 k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za ČR a za DKCS  završení poslední etapy účetní reformy naplnění požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady č. 2011/85/EU –majetkové účasti –podmíněné závazky s potencionálním dopaden na veřejné finance (garance) získání reálného pohledu na hospodaření státu - skutečná výše pohledávek a závazků, N a V (očištěné o vzájemné vztahy) 23

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační vyhláška analýzy a rozbory, které budou použity ke kontrole hospodaření veřejných rozpočtů a pro sestavování veřejných rozpočtů na následující rok snaha o maximální využití již zasílaných výkazů soulad s vyhláškou č. 410/2009 Sb. (= akceptace účetních metod a obsahového vymezení bez nutnosti přetřiďování a tvorby převodových můstků ze strany VÚJ bez ZP) 24

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Postup konsolidace - § 4 účetní konsolidace se provádí postupně po jednotlivých úrovních výkazy jsou postupně účetně konsolidovány od nejnižší úrovně na vyšší úroveň možnost sestavení účetních výkazů i za nižší úrovně (DKCS a tak) analytické a rozborové činnosti vládní a municipální části (až na úroveň jednotlivých krajů a obcí) 25

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Pojmy - § 3 konsolidující jednotka státu = Ministerstvo financí –sestavuje účetní výkazy za DKCS, za VDKCS a za Českou republiku spravující jednotka DKCS –vládní části - správce kapitoly (v případě MF kapitola 312 SR) –kraje - kraj nebo hl. m. Praha –obce - obec nebo městská část hl. m. Prahy –DSO - dobrovolný svazek obcí 26

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Pojmy - § 3 konsolidovaná jednotka státu (pokud je zahrnuta do DKCS, VDKCS a KC ČR) –účetní jednotka –městská část hlavního města Prahy –zahraniční právnická osoba –další zahraniční subjekt –část účetních případů ÚJ GFŘ a GŘC – příjmy a výdaje kapitoly 312 a 398 SR – 2x PAP za ÚJ spravující jednotka VDKCS vládní části = Ministerstvo financí –účetní případy MF, GFŘ a GŘC – nehospodaří s příjmy a výdaji kapitoly 312 SR 27

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Pojmy - § 3 konsolidační operace – každý jednotlivý úkon nezbytný pro sestavení účetních výkazů a PKP (vyloučení vzájemných vztahů, přetřídění atd.) ovládáním – působení ÚJ na řízení jiné ÚJ, a to přímo nebo nepřímo část účetních případů – soubor účetních případů ÚJ souvisejících s příjmy a výdaji kapitoly SR 28

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Dílčí konsolidační celky státu - § 5 dílčí konsolidační celky státu vládní části dílčí konsolidační celky státu kraje dílčí konsolidační celky státu obce dílčí konsolidační celky státu dobrovolné svazky obcí účetní výkazy za DKCS sestavuje konsolidující jednotka státu 29

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS vládní části - § 5 odst. 2 spravující jednotka DKCS vládní části – správci kapitol –příslušné konsolidované jednotky státu OSS SPO státní podniky a národní podniky státní fondy a jiné státní organizace veřejné vysoké školy a školské právnické osoby veřejné výzkumné instituce obecně prospěšné společnosti –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 30

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS vládní části - § 5 odst. 2 31

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS kraj - § 5 odst. 3 spravující jednotka DKCS kraje – kraj nebo hl. m. Praha –příslušné konsolidované jednotky státu PO školské právnické osoby veřejné výzkumné instituce obecně prospěšné společnosti –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 32

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS kraj - § 5 odst. 3 33

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS obec - § 5 odst. 4 spravující jednotka DKCS obce – obec nebo městská část hl. m. Prahy –příslušné konsolidované jednotky státu PO školské právnické osoby veřejné výzkumné instituce obecně prospěšné společnosti –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 –DKCS DSO – jehož je tato obec členem 34

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS obec - § 5 odst. 4 35

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS dobrovolný svazek obcí - § 5 odst. 5 spravující jednotka DKCS DSO – dobrovolný svazek obcí –příslušné konsolidované jednotky státu PO školské právnické osoby –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 36

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 DKCS dobrovolný svazek obcí - § 5 odst. 5 37

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Vyšší dílčí konsolidační celky státu - § 6 vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část vyšší dílčí konsolidační celky státu kraje vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část účetní výkazy za VDKCS sestavuje konsolidující jednotka státu 38

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 VDKCS vládní část - § 6 odst. 2 spravující jednotka VDKCS vládní části –části účetních případů MF, GFŘ a GŘC (kapitola 396, 397 a 398 SR) –dílčí konsolidační celky státu vládní části 39

40 40

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 VDKCS kraj - § 6 odst. 3 dílčí konsolidační celek státu kraj dílčí konsolidační celky státu obce na území příslušného kraje 41

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 VDKCS kraj - § 6 odst. 3 42

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 VDKCS municipální část - § 6 odst. 4 Regionální rady regionů soudržnosti vyšší dílčí konsolidační celky státu kraje 43

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 VDKCS municipální část - § 6 odst. 4 44

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační celek Česká republika - § 7 Český rozhlas Česká televize Česká národní banka zdravotní pojišťovny vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část 45

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační celek Česká republika - § 7 46

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Stanovení vlivu § 8 – podíl na hlas. právech Rozhodující vliv –vztah mezi spravující jednotkou a konsolidovanou jednotkou státu obchodní podíl nebo jiná dohoda – více než 50 % (majetková účast)  metoda plné konsolidace zřizovatelem nebo zakladatelem (např. PO) jiné vztahy nebo vazby – rozpočtové vztahy (např. OSS)  zjednodušená plná metoda konsolidace –vztah státu a územních samosprávných celků –vztah státu a dalších státních institucí zřizovaných zákonem (např. státní fondy)  zjednodušená plná metoda konsolidace 47

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Stanovení vlivu § 8 – podíl na hlas. právech Podstatný vliv –vztah mezi spravující jednotkou a konsolidovanou jednotkou státu významný podíl na ovládání, rozhodování a řízení – 20 % až 50 % včetně  metoda konsolidace ekvivalencí Spoluovládání – vztah mezi spravující jednotkou a konsolidovanou jednotkou státu 2 nebo více mají více než 50 %  metoda poměrné konsolidace DSO  zjednodušená poměrná metoda konsolidace Nelze-li jednoznačně určit – rozhodne konsolidující jednotka státu 48

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Podmínky významnosti § 9 – týká se DKCS vybrané účetní jednotky (kromě DSO) –podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  předávání PAP dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. dobrovolný svazek obcí – podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  kritéria – netto aktiva, cizí zdroje, náklady a výnosy (platí i pro ostatní ÚJ)  alespoň jedno kritérium převýší 10 mil. Kč 49

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Podmínky významnosti § 9 – týká se DKCS ÚJ, která není VÚJ –podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS vládní části  alespoň jedno kritérium převýší 50 mil. Kč  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč (konsolidovaná účetní závěrka) – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS kraj  alespoň jedno kritérium převýší 10 mil. Kč – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS obec  alespoň jedno kritérium převýší 10 mil. Kč – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS dobrovolný svazek obcí  alespoň jedno kritérium převýší 10 mil. Kč 50

51 51 Povinnosti ÚJ a městských částí hl. m. Prahy (zohlednění podmínek významnosti) Spravující jednotkaKonsolidovaná jednotkaKonsolidující jednotka  Zasílá seznam ÚJ  Informuje o zahrnutí do DKCS konsolidovanou jednotku  Zajistí předání PKP do CSÚIS, není-li konsolidovaná jednotka státu schopna  Sestavuje a předává rozšířený PAP  Sestavuje a předává PKP, nesestavuje-li PAP (z VÚJ zdravotní pojišťovny a DSO)  Odsouhlasuje vzájemné vztahy  GFŘ a GŘC sestavuje a předává PAP za kapitolu 312 a zvlášť za kapitolu 398 SR  MF sestavuje a předává PAP za kapitolu 312 a zvlášť za zbývající část účetních případů  Hl. m. Praha sestavuje a předává PAP a PKP  Sestavuje účetní výkazy za ČR, za VDKCS a za DKCS  Stanoví a zveřejňuje výčet ÚJ, které budou zahrnuty do DKCS (na základě seznamu)  Vylučuje vzájemné vztahy  Zveřejňuje Konsolidační manuál  Vytváří pravidla konsolidace  Určuje účetní metody a postupy  Poskytuje metodickou podporu  Vypracovává záznam o provedení konsolidace

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Shrnutí všechny VÚJ budou zahrnuty do účetní konsolidace státu: –splní-li podmínky významnosti uvedené v § 9 odst. 1  rozšířený PAP –DSO, splní-li podmínky významnosti uvedené v § 9 odst. 5  PKP –zdravotní pojišťovny  PKP –RRRS  rozšířený PAP –spravující jednotky, bez ohledu na podmínky významnosti  seznam –VÚJ, nesplní-li podmínky významnosti  účetní závěrky 52

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Shrnutí městské části hl. m. Prahy  seznam a PKP ÚJ, splní-li podmínky významnosti uvedené v § 9  PKP Česká televize  PKP Český rozhlas  PKP Česká národní banka  PKP 53

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Způsob a rozsah předávání některých konsolidačních účetních záznamů - § 13 konsolidované jednotky státu, které sestavují řádnou ÚZ k jinému okamžiku než k poslednímu dni kalendářního roku – předkládají PKP v rozsahu mezitímní ÚZ k poslednímu dni kalendářního roku na konsolidované jednotky státu, které nejsou VÚJ, v případě pravidel pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, se použijí ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. obdobně konsolidovaná jednotka státu není schopna předat účetní záznamy v technické formě do CSÚIS – zajistí spravující jednotka 54

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační manuál - § 14 upravuje zejména –doporučený postup vyplnění PKP a seznamu –převodové můstky pro ÚJ, které neúčtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. –doporučená pravidla odsouhlasení vzájemných vztahů –doporučená pravidla použití některých účetních postupů a metod konsolidační manuál zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup konsolidující jednotka státu 55

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační operace § 20 a § 21 konsolidované jednotky státu zasílající PKP (neplatí pro 410/2009) –přetřídí, případně upraví, položky účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky  vyplnění PKP –přetřídění – možnost přiřazení sourodých položek –úprava – operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidačního celku 56

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační operace § 20 a § 21 vyloučení vzájemných vztahů –konsolidační operace vedoucí k zachycení zejména vztahů realizovaných mimo konsolidační celek –vzájemné vztahy – pohledávky a závazky, náklady a výnosy, dividendy, přijaté a poskytnuté transfery a příspěvky –vyloučení vzájemných vztahů bude provádět konsolidující jednotka státu 57

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Konsolidační operace § 20 a § 21 vyloučení vzájemných vztahů –konsolidační operace vedoucí k zachycení zejména vztahů realizovaných mimo konsolidační celek –vzájemné vztahy – pohledávky a závazky, náklady a výnosy, dividendy, přijaté a poskytnuté transfery a příspěvky –vyloučení vzájemných vztahů bude provádět konsolidující jednotka státu 58

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Vzájemné vztahy A M C B E D 59

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Obsahové vymezení položek účetních výkazů za ČR upraveno v části čtvrté konsolidační vyhlášky státu - § 24 až 66 obsahové vymezení se použije i pro jednotlivé položky PKP obsahové vymezení v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. rozšířeno o položky, které jsou nezbytné pro sestavení účetních výkazů za ČR (např. konsolidační rozdíl, CP a podíly v ekvivalenci, konsolidační rezervní fond atd.) 60

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Vysvětlení významných částek - § 67 vysvětlení významných částek položek výkazu PKP a řádků výkazu PAP –svou hodnotou převyšují hranici 0,05 hodnoty aktiv netto –vysvětlení 10 nejvýznamnějších skutečností vzhledem k jejich hodnotě, a to v rámci položky nebo řádku –nevyžadováno v případě položek (číslo SÚ) – výčet není konečný 331, 333, 335, 411, 521, 524, 527 a 633 – hranice stanovena na základě analýzy – vysvětleno přibližně 50 % vykazovaných položek 61

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Termíny sestavení a předávání Pomocný analytický přehled (konsolidovaná jednotka státu) –čtvrtletně (bez částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 3., 30. 6. a 30. 9.  do 30. dne následujícího měsíce –ročně (včetně částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku – změny ve výkazu PAP použijí ÚJ poprvé v účetním období počínajícím 1. 1. 2014 Pomocný konsolidační přehled (konsolidovaná jednotka státu) –ročně – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku (za účetní období roku 2014 a 2015 do 31. 3. následujícího roku) 62

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Termíny sestavení a předávání Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (spravující jednotka) – poprvé – ve stavu k 30. 9. 2013 (posílení právní jistoty, majetkové účasti)  do 31. 10. 2013 – ročně – ve stavu k 31. 12. předcházejícího roku  do 15. 1. běžného roku – v případě změny v běžném roce od posledního zaslaného seznamu  do 8 dnů od změny Zveřejnění výčtu ÚJ zahrnutých do DKCS (konsolidující jednotka státu)  do 8. dne následujícího měsíce po zaslání seznamu Informování konsolidované jednotky státu o jejím zahrnutí do DKCS (spravující jednotka)  do 5. dne od zveřejnění výčtu ÚJ konsolidující jednotkou státu 63

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Termíny sestavení Sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidující jednotka státu) – ve stavu k 31. 12.  sestavení do 31. 3. následujícího roku (za účetní období roku 2014 a 2015 do 30. 9. následujícího roku) 64

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Novelizace vyhlášky č. 383/2009 Sb. v souvislosti s konsolidační vyhláškou státu bylo nezbytné provést právní úpravu vyhlášky č. 383/2009 Sb. –změny legislativně technického charakteru v souvislosti s navrhovanou konsolidační vyhláškou státu –přidání nové přílohy č. 3a – Pomocný konsolidační přehled –rozšíření stávající přílohy č. 2a – Pomocný analytický přehledPomocný analytický přehled rozšíření o nové části – XIV až XVII doplnění částí I, II a III o další řádky (statistické účty) doplnění částí I, II a III o nové typy partnerů doplnění částí I, II a III o nově požadované sledování partnerů u jednotlivých řádků (statistických účtů) – úprava termínů pro předávání výkazu PAP – nové části – úprava termínů pro předávání konsolidačních účetních záznamů – PKP, seznam a účetní výkazy za DKCS 65

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Schvalovací vyhláška stále probíhá vnější připomínkové řízení 19. červen 2013 – obdržen návrh vypořádání připomínek předpoklad publikace do konce června 2013, účinnost od 1. 8. možnost schválit účetní závěrku před účinností vyhlášky termín v roce 2013 za účetní závěrku 2013 – do 30. září 2013 66

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Schvalovací vyhláška schválení x neschválení účetní závěrky neschválení např. z důvodu nepředání všech podkladů obecně by vlastnímu schválení měl předbíhat průběžný proces „Žádný závod nezačíná na startovní čáře“ - Haile Gebrselassie neschválení bez vlivu na schvalovací proces v dalším roce není pod sankcí, spíše záležitost prestiže zapojení interního auditu do procesu schvalování vyjádření nejméně v rámci roční zprávy = změna zákona č. 320/2001 67

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Schvalovací vyhláška protokol o schvalování účetní závěrky formalizace náležitostí předávání informací do CSÚIS informace o schválení či neschválení za rok 2012 v roce 2013 – zjednodušeně... ?? protokol o schvalování – výhledově 68

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Schvalovací vyhláška – vnější připomínkové řízení Proces schvalování účetní závěrky je procesem průběžným. Jedná se o další validační proces, který nezačíná sestavením účetní závěrky, ale začíná již počátkem účetního období. Nejedná se tudíž o revizní či kontrolní činnost, ale o preventivní soubor činností, včetně shromáždění podkladů pro závěrečné posouzení – schválení či neschválení účetní závěrky. Organizace schvalování účetních závěrek a kvalita zajištění tohoto procesu jsou rozhodným prvkem pro samotný výrok o schválení či neschválení účetní závěrky. Pokud se podaří nastavit organizaci schvalování tak, aby byly podstatné skutečnosti zjištěny již v průběhu účetního období, resp. před sestavením účetní závěrky, bude možné odstranit i případné nedostatky ještě před sestavením účetní závěrky. Schvalující orgán v rámci organizace činností samotného procesu schvalování obdrží relevantní podklady. Pokud z těchto podkladů neindikuje takové nedostatky, které by měly za následek neúplnost a neprůkaznost účetnictví, včetně zobrazení předvídatelných rizik a ztrát, provede schválení účetní závěrky. Záměrem organizace schvalování účetních závěrek tudíž není neschválení účetní závěrky, ale zajištění takových opatření, aby k neschválení účetní závěrky nedocházelo. 69

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Schvalovací vyhláška – vnější připomínkové řízení § 5 - podklad pro schvalování – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, § 5 – odstraněna povinnost umožnit členům schvalujícího orgánu nahlédnout do účetních knih a záznamů, § 11 – protokol – úprava náležitostí a dále úprava - jsou-li náležitosti protokolu podle odstavce 2 obsaženy v jiném dokumentu vyhotoveném schvalujícím orgánem, může být protokol podle odstavce 1 vytvořen pouze pro účely předání do centrálního systému účetních informací státu, § 13 – důraz na organizaci činností v průběhu účetního období, ovšem odstraněna povinnost toto činit vždy k mezitímní účetní závěrce, na druhou stranu ovšem v § 14 vymezena povinnost zajistit přístup k mezitímní účetní závěrce a dalším informacím z ní vyplývajících (definováno i jako práva schvalujícího orgánu). 70

71 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Ústavní zákon (ST 821) – projednán v PSP PČR v prvním čtení, projednán Rozpočtovým výborem (pozměňovací návrhy), 2. a 3. čtení???????? činí-li výše zadlužení nejméně 48 % 55 % a výše hrubého domácího produktu, územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok pouze jako vyrovnaný nebo přebytkový, schodkový lze pokud je kryt přebytkem hospodaření či NFV; DSO či PřO nesmí přijímat nové dlouhodobé závazky vedoucí k navýšení zadlužení. územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky, nesníží-li územní samosprávný celek ročně svůj dluh o 5% z rozdílu mezi celkovou výší dosaženého dluhu a 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky - stát může ročně pozastavit jeho výnos z daní. 71

72 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Prováděcí zákon k ústavnímu zákonu - zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Projednán vládou dne 12.6.2013, Definuje pojem veřejná instituce, mj.: ÚSC, DSO, regionální rady, Příspěvková organizace zřízená ÚSC či DSO, u které je zpravidla po více než dvě po sobě jdoucí účetní období více než 50% provozních nákladů pokryto peněžními prostředky získanými z příspěvků nebo dotací, 72

73 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Právnická osoba založená nebo zřízená ÚSC či DSO za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, a u které je zpravidla po více než dvě po sobě jdoucí účetní období více než 50% provozních nákladů pokryto peněžními prostředky získanými z příspěvků či dotací, a která je financována převážně svým zakladatelem nebo zřizovatelem nebo povinnými platbami, ve které může ÚSC či DSO prosadit jmenování, volbu nebo odvolání více než poloviny osob, které jsou statutárním, řídícím nebo správní orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, A zároveň je ČSÚ zapsána v registru ekonomických subjektů jako jednotka vládních institucí, MF zveřejní každý rok do 31.10. jejich seznam. 73

74 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Ministerstvo bude zveřejňovat čtvrtletně za ÚSC, DSO a PřO nejméně celkové příjmy, výdaje a saldo nebo celkové výnosy a náklady nebo jejich odhady – informace by se měly čerpat prostřednictvím CSÚIS, Sestavování rozpočtu a střednědobého plánu: Rozpočtem je plán, kterým se řídí financování činnosti veř. instituce – rozpočet příjmů a výdajů a financování vzniklého salda nebo rozpočet výnosů a nákladů, Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu na nejméně 2 roky se zveřejní nejméně 5 dnů před jeho projednáním či schválením, Rozpočet a střednědobý výhled do 30 dnů od jeho schválení, K návrhu rozpočtu se přikládá informace o schváleném rozpočtu za přecházející období, údaje o očekávaných skutečnostech běžného roku nebo údaje o skutečném plnění za předcházející rok, 74

75 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Definice dluhu ÚSC, hodnota jeho nesplacených závazků z: jistin vydaných dluhopisů, jistin přijatých úvěrů, zápůjček nebo NFV, realizace plnění ze záruk, vystavených směnek. Definice příjmu ÚSC, Souhrn všech peněžitých plnění přijatých do jeho rozpočtu v průběhu kalendářního roku konsolidovaných dle jiného zvláštního předpisu (vyhl. č.449/2009 Sb.). 75

76 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Pozastavení převodu daní: Obdobná definice jako v ústavním zákoně o rozpočtové odpovědnosti, Pokud ÚSC nesníží v předepsané míře zadlužení, ministerstvo může rozhodnout o pozastavení převodu daní, tj. vystaví rozhodnutí, které doručí správci daně, Do 14 dní správce daně převod pozastaví a takto pozastavený podíl bude veden na zvláštním bankovním účtu, Opětovné uvolnění je možné buď po splnění zákonem definovaného snížení dluhu nebo pouze na základě žádosti ÚSC a to pouze na úhradu svého dluhu vzniklého před rokem kdy došlo k pozastavení podílu na daních, O těchto finančních prostředcích se účtuje odděleně. 76

77 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Ministerstvo každý rok, Vyhodnocuje údaje o dluhu a příjmech ÚSC, Pokud vznikne povinnost ÚSC dle ústavního zákona schválit rozpočet pouze jako vyrovnaný či přebytkový, zveřejní i seznam ÚSC, které tuto povinnost porušily. Předpokládaná účinnost zákona je k 1.1.2014, pozastavení podílu na daních se uplatní poprvé po uplynutí 4 let od nabytí jeho účinnosti, Návrh zákona novelizuje i další předpisy, např.: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, či zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC. 77

78 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Novela zákona č. 250/2000 Sb. Nová úprava týkající se ÚSC, DSO a regionálních rad, Povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 roky (nahrazuje nynější rozpočtový výhled), Rozšíření okruhu zveřejnění dokumentů na úřední desce (lze využít užší rozsah) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (plný rozsah), kdy do 30 dnů od jejich schválení se: zveřejní střednědobý výhled do doby schválení nového výhledu, zveřejní schválený rozpočet a to do konce rozpočtového roku, zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření opět do konce roku, ve kterém byl schválen. u DSO obdoba zveřejnění dokumentů u všech členských obcí, 78

79 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Novela zákona č. 250/2000 Sb. Obdobná úprava jako u ÚSC či DSO i pro příspěvkové organizace, které nově sestavují: Rozpočet nákladů a výnosů na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu svých nákladů a výnosů na nejméně 2 následující roky (obsahuje alespoň náklady a výnosy celkem pro jednotlivé roky), Tyto dokumenty schvaluje zřizovatel, PřO je zveřejní do 30 dnů od jejich schválení způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným způsobem v místě obvyklým, Lhůta pro zveřejnění – rozpočet do konce roku, střednědobý výhled do doby schválení nového střednědobého výhledu. 79

80 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Rozpočtová odpovědnost obcí Úprava nových správních deliktů: Nezveřejní střednědobý výhled, Nezveřejní rozpočet, Nezveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Úprava stávajících správní deliktů: Nestanoví pravidla rozpočtového provizoria, Nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria, Nezpracuje rozpočtový výhled, Nevykonává kontrolu svého hospodaření, Zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1. (rozpočtová skladba). 80

81 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Další změny v legislativě Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tzv. dotační novela – úprava dotačního procesu u ÚSC, novela neprošla ani 1. čtením v PSP ČR, její osud je v současné situaci nejasný…… 81

82 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Účty u ČNB - zhodnocení všechny obce JMK mají zřízen účet u ČNB, SFV za měsíc duben byl uvolněn ve dvou částech (2 obce k datu odesílání zálohy neměly zřízen účet u ČNB), většina obcí JMK vyloučila posílání daňových výnosů na účty u ČNB (mimo 18 obcí JMK), převod finančních prostředků z ČNB na ČNB proveden ihned, u převodů mimo účty ČNB prodleva, ze strany MF přislíbena metodika k účtům ČNB ve Zprávách MF, K dořešení: peněžní plnění nahrazující úrok (položka, výnosový účet), uvolňování finančních prostředků z Úřadů práce x MMR (soc. pohřby), vratky finančního vypořádání. 82

83 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Sociálně-právní ochrana dětí 2013 v březnu uvolněna dotace na 1. pololetí roku 2013 včetně rozhodnutí, první záloha se odvíjela od výše dotace loňského roku, doplatky v rámci finančního vypořádání uvolněny v červnu (krácení doplatku dotace u jedné MČ Města Brna), dotace na 2. pololetí bude již reflektovat údaje dle statistického výkazu MPSV, zatím nemáme rozhodnutí ani finanční prostředky na 2. pololetí (3.Q 2013), nedá se předpokládat nějaké navýšení tohoto dotačního titulu, z MPSV jsme byli telefonicky ujištěni, že systém doplácení finančních prostředků zůstane zachován – tj. i doplatky v rámci finančního vypořádání, zřejmě se nebude jednat doplatky položku 2222 jako u kapitoly VPS, viz zkušenosti s doplácením výdajů na výplatu sociálních dávek. 83

84 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Sociálně-právní ochrana dětí 2013 v metodice ke SPOD uveden chybný způsob vypořádání dotace (tj. do 15.2. přímo MPSV), nový grantový titul vyhlášený MPSV z prostředků EU na pokrytí zvýšených personálních nároků souvisejících se standardizací pracovišť, nákladů na vytvoření zázemí a vybavení pro nové pracovníky…… zvýšené nároky na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí směřovat do tohoto dotačního titulu?????? 84

85 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče vyplácen Úřadem práce, určen pro obce s rozšířenou působností, nemá charakter dotace, ale je to jiný neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, nemusí směřovat na účet u ČNB???? příjemce není povinen provádět vyúčtování použití a čerpání státního příspěvku, Úřad práce však může čerpání těchto finančních prostředků kontrolovat, požadavek na samostatné sledování čerpání prostředků, poskytováno 48 tis. Kč za kalendářní rok na každou uzavřenou dohodu nebo vydané správní rozhodnutí, či poměrná částka (4 tis. Kč za měsíc), pokud dohoda nebude trvat déle než 6 měsíců, tak se poměrná část příspěvku vrací, lze použít i částečně na úhradu platových a mzdových nákladů osob, které se na městech přímo touto problematikou pěstounské péče zabývají. 85

86 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 text v § 18 zákona o účetnictví v platném znění: „informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů“ po nabytí účinnosti novely zákona o účetnictví bude text formulován: „informace o nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky“ Očekávané změny v závazných analytikách 86

87 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 87 v Příloze A.5., v položce 3., by se měly zobrazit jen ty závazky, které jsou „po splatnosti“, tedy které měly být podle lhůt stanovených zákonem uhrazeny a k okamžiku řádné nebo mezitímní závěrky uhrazeny nejsou, návrh, aby dosud v metodice vyhlášené analytiky k účtům 341, 342, 343 a 344 s účinností od zpracování II. čtvrtletí 2013 změnily svůj význam v tom smyslu, že by primárně NEVSTUPOVALY jako údaj do položky 3. zmíněné Přílohy A.5. návrh změny metodiky, např. 341 - Daň z příjmů dosavadní závazné AÚ 01XX, 03XX, 04XX – NEVSTUPUJÍ do Přílohy A.5. – položky 3. (má se za to, že ÚJ není po lhůtě splatnosti – nemá nedoplatek) nové závazné AÚ 05XX, 06XX, 07XX, 08XX, 09XX – VSTUPUJÍ v případě existence závazku do Přílohy A.5. – položky 3. ÚJ by sama musela v okamžiku, kdy je v prodlení s placením přeúčtovat z původních analytik na některou jinou. Očekávané změny v závazných analytikách

88 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 88 analytiky definované jako závazné v metodice DPH zůstávají v platnosti. pokud by nastala situace, že by účetní jednotka k okamžiku sestavení účetní závěrky mezitímní nebo řádné měla nedoplatek a chce ho vykázat jako nedoplatek v Příloze, pak bude muset přeúčtovat celý obrat účtu 343 z analytiky 004x na 005x. samozřejmě musí zachovat všechny původní analytiky a záznamové jednotky; přeúčtování se provede bez ZJ, „nedoplatek“ ve smyslu daňového řádu - § 153: Nedoplatek je částka daně, která není uhrazena, a uplynul již den splatnosti této daně; nedoplatek je rovněž neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti, popřípadě též neuhrazená částka zajištěné daně. Očekávané změny v závazných analytikách

89 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 89 Gordic x výkaz PAP od I. čtvrtletí tohoto roku k odstranění závaznosti uvádění druhů pohybů na jednotlivých analytických účtech PAP v částech IV. až IX. MF ČR x metodika PAP aktualizace Metodiky tvorby PAP, která bude účinná k 1. červenci 2013, zveřejníme (jinak ke stažení na webu Státní pokladny). Další očekávané změny

90 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Předávání účetních dat pro obce a DSO 1. -.10.7.2013 Předávání výkazů od neškolských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi 10. - 17.7.2013 Předávání výkazů PAP 12. - 19.7.2013 Termín pro sběr dat a výkazů za II. čtvrtletí 2013 90

91 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu září – říjen 2013 91

92 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 92

93 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 93


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 20. červen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google