Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOZ - Nájem, pacht, výpůjčka, výprosa JUDr. Eva Bartošová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOZ - Nájem, pacht, výpůjčka, výprosa JUDr. Eva Bartošová"— Transkript prezentace:

1 NOZ - Nájem, pacht, výpůjčka, výprosa JUDr. Eva Bartošová bartosovae@kraj-jihocesky.cz

2 Nájem a pacht obecně Zužuje se pojem nájmu, nově se z něj vyčleňuje pacht. Úprava nájmu je obsažena v § 2201 až § 2234 NOZ. Účastníky smluvního vztahu jsou pronajímatel a nájemce. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pacht je upraven v § 2332 až 2357 NOZ, přiměřeně se použijí obecná ustanovení o nájmu. Účastníky právního vztahu jsou propachtovatel a pachtýř. Propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout část výnosu (§ 2332 odst. 1 NOZ) – v penězích či naturáliích, nebo kombinace.

3 U nově uzavíraných smluv se tedy bude rozlišovat mezi případy přenechání pouze užívacího práva (nájem) a případy přenechání práva užívacího a zároveň práva věc požívat / čerpat výnosy (pacht). Příklad - nájem/pacht pozemku v zahrádkářské kolonii. Pokud nájemce zahrádku pouze pro svou potřebu užívá, např. k rekreaci, jde o nájem, pokud zde bude pěstovat ovoce a zeleninu, od 1.1.2014 jde o pacht.

4 Nájem se od 1. ledna 2014 řídí ustanoveními NOZ, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé před 1. lednem 2014 se budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů (např. sankce při neplacení nájemného). Podle dosavadních právních předpisů se budou posuzovat lhůty, které započaly běžet před účinností NOZ a dále lhůty, které se vztahují k uplatnění práv a povinností, které se řídí právní úpravou před 1.1.2014.(např. promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení) To neplatí pro nájem movité věci, ani pro pacht (§ 3074 odst. 1 NOZ).

5 V případě pachtu přechodná úprava v NOZ není potřeba, neboť se jedná o zcela nový smluvní typ. Není-li v NOZ výslovně upraveno pro pacht něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení NOZ o nájmu. Nájemní smlouvy, které svou povahou odpovídají charakteristice pachtu, se budou až do svého zániku řídit stávající právní úpravou. Dohodou smluvních stran je však možné podřadit i tyto smlouvy pod úpravu NOZ.

6 Zápis nájmu/pachtu do veřejného seznamu Pokud je pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), je možné zapsat do něj i nájemní právo či pacht, navrhne-li to vlastník věci nebo s jeho souhlasem nájemce/pachtýř. Bez souhlasu pronajímatele/propachtovatele, to nelze úspěšně provést. Naopak souhlasu nájemce/pachtýře není třeba.

7 Zveřejňování záměrů Podle § 39 odst. 1 zákona o obcích (v nyní platném znění) povinnost zveřejnit záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. Dosud nebylo změněno v návaznosti na NOZ, nezahrnuje tedy pacht a výprosu. Doporučení – zveřejňovat i tyto z důvodu právní jistoty.

8 Vzory smluv, informace ASPI – Vzory Webové stránky Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/vzory- vybranych-smluv-pro-obce-podle-noveho- obcanskeho-zakoniku.aspx http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/vzory- vybranych-smluv-pro-obce-podle-noveho- obcanskeho-zakoniku.aspx Cesta – Úvodní strana/ O nás / Ministerstvo / Odbory / Dokumenty / Dokumenty ODKO násMinisterstvo OdboryDokumentyDokumenty ODK http://obcanskyzakonik.justice.cz/ Důvodová zpráva k NOZ na výše uvedených webových stránkách

9 Pacht

10 Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Pacht na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku (u zemědělského pachtu jde o období od 1. října do 30. září následujícího roku, jinak kalendářní). Pacht na dobu určitou 3 roky na více lze prodloužit výzvou alespoň 6 měsíců před skončením pachtu, souhlasí-li druhá strana do 3 měsíců, je prodlouženo na stejnou dobu, jinak skončí

11 Pokud pachtýř propachtuje věc jinému bez propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědní doby (§ 2334 NOZ). Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i výpověď písemnou formu (§ 2339 odst. 1 NOZ). Věc lze propachtovat s inventářem (§2342 NOZ).

12 Kdo rozhoduje o uzavření pachtu? Uzavření pachtovní smlouvy (stejně jako o výprose) spadá podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do pravomoci rady, pokud rada tuto pravomoc nepřenese na příslušný odbor úřadu obce nebo si tuto pravomoc výslovně nevyhradí zastupitelstvo obce.128/2000 Pachtovní smlouva nemusí být ani písemná, nedoporučuje se ale pro případný spor.

13 Zemědělský pacht speciální typ pachtu Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek Pokud byl pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou (§ 2345 odst. 2 NOZ). Pachtovné za zemědělský pacht se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu (§ 2346 NOZ). Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době (§ 2347 NOZ).

14 Pacht závodu speciální typ pachtu, vychází ze předchozí právní úpravy nájmu podniku v obchodním zákoníku Změny: Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které s provozem závodu souvisí, přejímá jen ty dluhy, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat, (§ 2352 odst. 1 NOZ). Je-li pachtýř zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá právo k závodu zveřejněním údaje, že uložil doklad o pachtu závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu. Není-li pachtýř zapsán do veřejného rejstříku, nabývá právo k závodu účinností smlouvy. ( § 2350 NOZ)

15 Oznamovací povinnost propachtovatele ve vztahu k věřitelům či dlužníkům u závazků, které převádí na pachtýře. Informační povinnost pachtýře, a to vůči svým dlužníkům a věřitelům v případě zániku pachtu. Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele, což v souvislosti s ustanoveními zákoníku práce znamená přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího pachtýře (zaměstnavatele).

16 Nájem

17 Novinky v právní úpravě nájmu Výchozí pravidlo - není-li jiné ujednání, je nájem sjednán na dobu neurčitou. U nájmu sjednaného na dobu delší 50 let platí vyvratitelná domněnka, že jde o nájem na dobu neurčitou, který lze v prvních 50 letech vypovědět jen z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době. Důkaz opaku u této domněnky je v praxi možný pouze v případě, kdy je smlouva při určení délky nájmu nejasná. Toto pravidlo platí i pro byty a prostory pronajaté za podnikatelským účelem. Podle NOZ platí, že když je pronajat předmět již dříve pronajatý, druhá nájemní smlouva je platná, řeší se pouze právní vady předmětu nájmu.

18 Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k něčemu zavázal nájemce (§ 2207 NOZ). Pokud třetí osoba uplatňuje své právo k věci (vlastnické, nájemní, plynoucí z věcného břemene), nájemce požádá pronajímatele o ochranu, pokud ji pronajímatel neposkytne (třeba i proto, že nemůže, protože třetí osobě svědčí lepší právo) => nájemci vzniká právo vypovědět nájem bez výpovědní doby (§ 2212 NOZ).

19 Podnájem Podnájem je možný pouze se souhlasem pronajímatele, písemným v případě písemné nájemní smlouvy (§ 2215 NOZ), výslovně před uzavřením podnájemní smlouvy. Nově - při porušení tohoto zákazu - právo pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní doby (platí i pro prostory pronajaté za účelem podnikání.) Vzniklo-li nájemci právo dát věc do podnájmu před účinností NOZ (na základě dispozitivního ustanovení OZ, přičemž smlouva mlčí), řídí se právo dát věc do podnájmu NOZ, když nájemce nemá výslovné svolení, nemůže dát věc do podnájmu i po účinnosti NOZ (vyplývá to z aplikace přechodných ustanovení).

20 Prodloužení nájmu na dobu určitou je možné konkludentně – nový je způsob, jak může pronajímatel prodloužení zabránit - vyzve nájemce do 1 měsíce, aby mu věc odevzdal (jde o adresované právní jednání vůči bývalému nájemci, nemusí podávat návrh k soudu), pokud nedal v přiměřené době před uplynutím nájemní doby najevo, že nájem skončí. (§ 2230 NOZ). Pravidlo platí též pro nájem prostoru sloužícího k podnikání. Pro nájem obydlí (bytu, domu) platí zcela zvláštní ustanovení (§ 2285 NOZ).

21 Nájemce je povinen užívat věc jako řádný hospodář (§ 2213 NOZ). V NOZ se ruší institut zákonného zástavního práva k zajištění nájemného. Již existující zástavní práva však nezaniknou. Pronajímatel může zadržet na úhradu pohledávek vůči nájemci movité věci nacházející se v předmětu nájmu (§ 2234 NOZ).

22 Předmět nájmu Nemovitost Část nemovitosti Nezuživatelná věc movitá Nově – věc, která vznikne v budoucnu, pokud ji lze v době uzavření smlouvy dostatečně přesně určit Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, ustanovení o nájmu bytu se nepoužijí. Nově - k bydlení může být pronajat i nebytový prostor.

23 Novinky k výpovědi nájemní smlouvy V případě, že strana porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, za těchto okolností má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby (§ 2232 NOZ). Nájem na dobu určitou může být vypovězen, jen je-li to sjednáno a ve sjednané výpovědní době, jinak pouze ze zákonných důvodů (při porušení smlouvy bez výpovědní doby). Lze sjednat i výpověď bez uvedení důvodu. Výpověď nemusí být odůvodněna, s výjimkou výpovědi bez výpovědní doby, ta ano

24 Změna vlastníka pronajaté věci Primárně platí, že strana nemá právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil vlastník věci. Ale je-li nabyvatel v dobré víře, že věc není pronajata - může nájem vypovědět. Pro nového vlastníka nejsou závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví, to neplatí, pokud o nich věděl. Strana, která nájem vypoví, poskytne druhé straně přiměřené odstupné. Nájem bytu nelze pro změnu vlastnictví vypovědět. Povinnost umožnit prohlídku věci před skončením nájmu zájemci o pronájem (§ 2233 NOZ)

25 Nájem bytu a nájem domu Právní úprava nájmu bytu a nájmu domu je obsažena v § 2235 - § 2301 NOZ. Nepřihlíží se k ujednáním nájemní smlouvy, která zkracují práva nájemce. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy smlouva o nájmu bytu nemusí smlouva obsahovat přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši, postačuje, je-li mezi stranami shoda na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání náleží pronajímateli úplata – pevnou částkou za měsíc. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, ustanovení o nájmu bytu se nepoužijí.

26 Pronajme-li pronajímatel byt k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý, i přestože není rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení, půjde přesto dle ustanovení NOZ o platný nájem bytu. Otázku porušení veřejného práva bude nutné posoudit samostatně. Pronajmout lze i byt nezpůsobilý, pokud se strany dohodnou na úpravě práv a povinností a způsobu náhrady nákladů na úpravu NOZ výslovně stanoví, že když si pronajímatel s nájemcem ujednají, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou zavázáni stejně, jako by byl pronajat obytný prostor (§ 2236 odst. 1 NOZ).

27 Pokud nájemce užívá byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou (§ 2238 NOZ). Jedná se o tzv. faktický nájem. Nájemní smlouva musí mít vždy písemnou formu. Nedostatek formy nemůže namítnout pronajímatel vůči nájemci (§ 2237 NOZ). Nově se zakazuje utvrdit nájemcovu povinnost smluvní pokutou a zakazují se též ujednání ukládající nájemci zjevně nepřiměřené povinnosti (§ 2239 NOZ). Nájemce zásadně může v bytě podnikat, nezatíží-li to zvýšeně byt nebo dům, může v něm rovněž chovat zvíře.

28 Pokud nájemce přijme nového člena své domácnosti, má povinnost to pronajímateli oznámit. Neoznámení v zákonem stanovené lhůtě (nejpozději do dvou měsíců od změny počtu osob) tak může mít za následek výpověď z nájmu bytu (§ 2288 odst. 1 písm. d) NOZ). NOZ ruší bytové náhrady. Bylo-li před 1. 1. 2014 zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou dotčena (§ 3076 NOZ).

29 Nájemné Poplatek z prodlení se ruší v NOZ jako institut, nájemce nově při prodlení platí úroky z prodlení, výjimka – zákon č. 67/2013 Sb., o službách - byty i NP Výslovně se stanoví právo nájemce nahlédnout do vyúčtování nákladů za poskytnuté služby. Strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného (§ 2248 NOZ) - zjednodušení dohodovacího procesu mezi stranami nájemní smlouvy a navozuje se stav určité právní jistoty v případě využití této zákonem dané možnosti. Neujednají-li si strany zvyšování nájemného, nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci jeho zvýšení až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 % (§ 2249 odst. 1 NOZ). Pokud nájemce do dvou měsíců nesouhlasí se zvýšením nájemného, může pronajímatel dát návrh soudu.

30 Kauce Peněžitá jistota (kauce) slouží k zajištění plnění nájemcových povinností z nájmu. V NOZ je kauce upravena pouze ve zvláštních ustanoveních o nájmu bytu a nájmu domu (§ 2254 NOZ). Kauce nesmí být dle ustanovení § 2254 odst. 1 NOZ vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného. Při skončení nájmu pronajímatel kauci vrátí nájemci a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží (§ 2254 odst. 2 NOZ). Pronajímatel nemá povinnost během nájemního vztahu ukládat peníze na zvláštní účet, ale může s nimi naložit dle svého.

31 Skončení nájmu bytu Novinky: Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem skončit, a pronajímatel ho v té době písemně nevyzve, aby byt opustil, nájem je znovu ujednán, nejdéle na dva roky (§ 2285 NOZ). I když si nájemce sjedná nájem na dobu určitou, mohou se následně změnit okolnosti do té míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (§ 2287 NOZ) – může dát výpověď. Možnost výpovědi nájmu na dobu určitou i neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou ze stanovených důvodů (§ 2288 NOZ). Důvod je nutno uvést ve výpovědi. Povinnost znovu pronajmout byt témuž nájemci nebo nahradit škodu v případě výpovědi dle § 2288/2 (§ 2289 NOZ) Pronajímatel může nově v určitých případech (porušení povinností zvlášť závažným způsobem) ukončit nájem bytu výpovědí bez výpovědní lhůty a požadovat, aby nájemce byt vyklidil bez zbytečného odkladu(§ 2291 NOZ) – podmínkou je uvést, v čem spatřuje porušení a vyzvat předem k odstranění závadného chování Ve výpovědi – poučení o právu nájemce vznést námitky a navrhnout přezkoumání výpovědi soudem do 2 měsíců od doručení výpovědi – pod sankcí neplatnosti výpovědi, ve výpovědi uvést důvod

32 Podnájem bytu Pokud nájemce bude v bytě sám trvale bydlet, není třeba pro podnájem souhlas pronajímatele (§ 2274 NOZ). Není však vyloučeno, že si strany v smlouvě o nájmu bytu sjednají opak. V případě, že nájemce v bytě sám trvale bydlet nebude, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele (§ 2275 odst. 1 NOZ). Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Souhlas je dán, pokud se pronajímatel k žádosti nevyjádří ve lhůtě jednoho měsíce. Strany si však mohou ujednat i úplný zákaz podnájmu.

33 Přechod nájmu bytu, směna Podle NOZ (§ 2279 NOZ) je úprava zásadně stejná jako dosavadní. V případě přechodu nájmu na jiné, než vyjmenované nájemcovy příbuzné, je vyžadován souhlas pronajímatele, nikoli však písemný (§ 2279 odst. 1 NOZ). Nájemní právo nově přechází i na dědice nájemce (§ 2282). V takovém případě je možná výpověď bez uvedení důvodu, nejpozději do 3(pronajímatel)/6(nájemce) měsíců od smrti nájemce. Není-li znám dědic do 6ti měsíců – právo pronajímatele byt vyklidit. NOZ možnost směny bytů neupravuje. Je pouze na vůli pronajímatele, zda bude dále provádět výměny bytů. A) ukončit smlouvu stávající a uzavřít novou s novým nájemcem, nebo B) postoupením nájemní smlouvy dle § 1895 NOZ

34 Nájem prostoru sloužícího k podnikání Upraven v § 2302 až 2315 NOZ a současně je zrušen zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Nově se týká pouze případů, kdy je prostor (nemusí jít o nebytový prostor) pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti a slouží-li alespoň převážně podnikání, účel nájmu nemusí být v nájemní smlouvě výslovně uveden, veřejnoprávní (stavební) určení prostor není rozhodné

35 Výpověď nájmu prostoru sloužícího k podnikání Výpovědní doba činí tři měsíce, pokud se jedná o výpověď z nájmu na dobu určitou, ve výpovědi musí být vždy uveden výpovědní důvod. (§ 2310 NOZ). Výpovědní doba z nájmu na dobu neurčitou činí šest měsíců, v případě vážného důvodu pouze tři měsíce, trvá-li nájem déle, než 5 let a výpověď nebylo možno předpokládat, pak 6 měsíců Nově - institut námitek proti výpovědi - je třeba napadnout výpověď do 1 měsíce u vypovídajícího. Nejsou-li námitky podány včas, právo napadnout výpověď žalobou zaniká (§ 2314 NOZ). Pokud pronajatý prostor nájemce v souladu s výpovědí vyklidí, nemůže se už efektivně výpovědi bránit, jelikož se má za to, že ji přijal.

36 Změnou oproti dosavadní právní úpravě je i svolení k podnájmu, neboť dříve bylo svolení k podnájmu předpokládáno (podnájem musel být výslovně pronajímatelem zakázán), nyní musí být výslovně povolen (uplatní se zde právní pravidlo z úpravy obecné nájemní smlouvy). Nájemce je oprávněn s předchozím souhlasem pronajímatele převést nájem spolu s převodem podnikatelské činnosti, které předmět nájmu slouží. Souhlas pronajímatele musí být dán předem a musí mít písemnou formu.

37 Náhrada za převzetí zákaznické základny Nově - náhrada za převzetí zákaznické základny v případě výpovědi pronajímatele. Účelem je ochrana nájemců, kteří vybudují dobře prosperující provoz s klientelou. Právo na náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce se uplatňuje proti bývalému pronajímateli (ne vůči novému nájemci), nájemce ho nemá, pokud byl vypovězen pro hrubé porušení povinností. Jde o právo navazující na dosavadní právní vztah, nelze zavázat někoho, kdo stojí mimo, a kdo se proti tomu nemůže ani zajistit. (§ 2315 NOZ)

38 Co s již uzavřenými nájemními smlouvami ? Jsou třeba nové vzory smluv? Není třeba měnit dosud uzavřené nájemní smlouvy - ani v případech, kdy některá její ustanovení jsou v rozporu s NOZ. Tato ustanovení od 1.1.2014 ztratila automaticky svou platnost. Nájemní smlouva ani nemusí převzít žádná nová ustanovení NOZ, byť mají zásadní význam, např. ustanovení o okamžité výpovědi z nájmu bytu. Pozor - platí, že pokud se ve smlouvě dohodly strany odchylně od zákona, je úplně jedno, že zákon zakotvuje výpověď bez výpovědní lhůty pro neplacení nájmu. Proto je třeba nové smlouvy upravit dle ustanovení NOZ.

39 Případy, které nejdou podřadit V případě nájmu místností a prostorů, které neslouží k bydlení ani k činnosti svou povahou výdělečné a které tedy nelze podřadit pod žádné další již uvedené zvláštní případy nájmů, bude nutné při absenci zvláštní úpravy postupovat dle obecných ustanovení o nájmu, resp. nájemní smlouvě (§ 2201 až 2234 NOZ). Totéž bude platit i v případě, kdy bude pronajat byt, avšak k jinému účelu než je bydlení – v takových případech se zvláštní ustanovení o nájmu bytu nepoužijí. Obdobně bude nutno postupovat i u nájmu nemovité věci – pozemku, u něhož nebude právo užívání spojeno s požívacím právem, které je pojmovým znakem /staro/nově zavedeného institutu pachtu (zemědělského pachtu) – i zde bude nájemní vztah podléhat pouze obecné úpravě o nájmu věci.§ 2201 až 2234 NOZ

40 Výprosa, výpůjčka

41 Výprosa Nově v § 2189 až 2192 NOZ Výprosa je, když půjčitel přenechá výprosníkovi bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Novinky : Půjčitel může požadovat kdykoliv vrácení věci. Výprosník nemůže vrátit věc v době, kdy by tím způsobil půjčiteli obtíže, ledaže ten s tím souhlasí (§ 2190 NOZ). Lze přenechat jinému bez souhlasu půjčitele (§ 2191 NOZ) Dřívější OZ neodlišoval výprosu od výpůjčky, nebylo zvlášť upraveno.

42 Výpůjčka §§ 2193-2200 Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou individuálně určenou věc (např. obraz, prsten, ale i pozemek) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání (§ 2193 NOZ). Vypůjčitel je vždy povinován vrátit stejnou věc, která byla předmětem výpůjčky. Na rozdíl od výprosy se sjednává účel a doba, není-li sjednaná doba, po splnění účelu se věc vrací (§ 2196 NOZ) Nelze přenechat jinému bez souhlasu půjčitele (§2194 NOZ) Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu (§ 2197 NOZ). Náklady obvyklého užívání nese výpůjčitel (§ 2199 NOZ). Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci, ledaže vypůjčitel užije věc v rozporu se smlouvou (§2198).

43 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NOZ - Nájem, pacht, výpůjčka, výprosa JUDr. Eva Bartošová"

Podobné prezentace


Reklamy Google