Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ A NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ Seminář České komory lehkých obvodových plášťů 18. ledna 2012. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ A NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ Seminář České komory lehkých obvodových plášťů 18. ledna 2012. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI."— Transkript prezentace:

1 REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ A NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ Seminář České komory lehkých obvodových plášťů 18. ledna 2012. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s. Praha ENERGETICKÝ AUDIT, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, ENERGETICKÝ POSUDEK

2 Obsah přednášky  Nová legislativa EU  Revize zákona 406/2000 Sb.  Revize vyhlášky MPO ČR č. 148/2007 Sb.  Pasivní domy a domy s téměř nulovou potřebou energie  Některé problémy PD a TND  Stávající budovy a jejich regenerace

3 V zemích EU se spotřebuje cca 40% energie na provoz budov – vytápění 28%

4 Důvody pro provedení revize  Směrnice EP a RADY 2010/31/EP o energetické náročnosti budov, která zavádí:  požadavky na radikální snížení energetické náročnosti budov  zavádí nové požadavky na energetickou certifikaci budov  zavádí pravidelnou kontrolu zdrojů tepla a chladu (kotle, klimatizační systémy)  zavádí nové pojmy a požadavky

5  Snížení celkové spotřeby energie při provozu budov o 20%  Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na 20%  Snížení emise skleníkových plynů do roku 2020 podle ustanovení Směrnice 406/2009/ES

6 Vývoj legislativy v oblasti energetické náročnosti budov…  Směrnice 91/2002/ES (EPBD I) promítnutá do národní legislativy vešla v plném rozsahu v ČR v platnost dne 1.1.2009, kdy se naplno rozeběhlo mj. vydávání průkazů energetické náročnosti budov na nové budovy  V souladu s EPBD se v ČR zákonem č. 406/2000 Sb. předepisuje certifikace budov metodou hodnocení energetické náročnosti budov…  Směrnice 2010/31/EU (EPBD II) požaduje energetickou certifikaci budov a zavádí nové požadavky jak na nové budovy tak i při změnách budov, zavádí nové pojmy v oblasti energetické náročnosti budov

7 Směrnice EPBD II zavádí: a) společný obecný rámec metody výpočtu celkové ENB ; b) uplatnění minimálních nákladově optimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov a nových ucelených částí budov; c) uplatnění minimálních nákladově optimálních požadavků na energetickou náročnost stávajících budov které jsou předmětem větší renovace; prvků budov a technických systémů budovů; d) udává termíny na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie; 2020 všechny nové budovy, 2018 nové budovy veřejné moci; e) energetickou certifikaci budov nebo ucelených částí budov; f) pravidelnou inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů v budovách a g) nezávislé systémy kontroly certifikátů energetické náročnosti a inspekčních zpráv.

8 Legislativa – energetická náročnost Směrnice EP a RADY 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD) Revize zákona 406/2006 Sb., o hospodaření energií Revize vyhlášky MPO ČR č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Revize soustavy evropských a českých norem

9 Požadavky Směrnice EP a RADY 2010/31/EU  Zakotvit do právních dokumentů (zákony, vyhlášky, normy) ustanovení „směrnice“ a to v termínu do 9. 7. 2012  Úkoly pro ČR: - dokončení revize zák. 406/2000 Sb. do 9. 1. 2012, - dokončení revize vyhlášky 148/2007Sb. do 9. 4. 2012

10 Nákladově optimální úroveň  Nákladově optimální úrovní je úroveň požadavků na energetickou náročnost budov nebo jejich prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu a likvidaci v průběhu odhadovaného životního cyklu; uvažují se také přínosy z úspor energie a zbytková hodnota na konci odhadovaného ekonomického životního cyklu

11 Budova s téměř nulovou potřebou energie  Budova s velmi nízkou energetickou náročností určenou prováděcím právním předpisem x), jejíž spotřeba primární energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, podle prováděcího právního předpisu x) x) (revize vyhl. 148/2007 Sb.)

12 OBSAH REVIZE ZÁKONA 406/2000 Sb. - Názvosloví - Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie - Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů - Snižování energetické náročnosti budov - Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetický audit - Energetický specialista - Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkoušení energetických specialistů - Požadavky na osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení

13 Zákon xxx/2012 Sb.  Uvádí nové definice základních pojmů:  Energetická náročnost budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s obvyklým užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení  Budova je nadzemní stavba včetně její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí v níž se využívá energie k úpravě vnitřního prostředí

14 Zákon xxx/2012 Sb.  Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy  Větší změnou dokončené budovy je změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy, nebo taková změna technických systémů budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25% celkové spotřeby energie.

15 Energeticky vztažná plocha

16 Snižování energetické náročnosti budov  Stavebník je povinen při výstavbě nové budovy a) zajistit od 1. ledna 2019 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy zajišťující požadavky na výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu 1), jejímž vlastníkem bude Česká republika nebo územní správní celek a která bude užívána orgány státní správy, tato povinnost je splněna pokud stavebník doloží kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu podle §13 pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou: 1. větší než 1500 m 2 nejpozději od 1. ledna 2016, 2. větší než 350 m 2 od 1. ledna 2017 3. v ostatních případech od 1. ledna 2018. Kladné závazné stanovisko je součástí dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, podle zvláštního právního předpisu 1) Vyhl. 195/2007 Sb. stanoviska k politice územního rozvoje 2) Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

17  Stavebník je povinen při výstavbě nové budovy a) zajistit od 1. ledna 2021 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy zajišťující požadavky na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu, tato povinnost je splněna pokud stavebník doloží kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu podle §13 pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou: 1. větší než 1500 m 2 nejpozději od 1. ledna 2018, 2. větší než 350 m 2 od 1. ledna 2019 3. v ostatních případech od 1. ledna 2020. Kladné závazné stanovisko je součástí dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, podle zvláštního právního předpisu 1) Vyhl. 195/2007 Sb. stanoviska k politice územního rozvoje 2) Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

18 Požadavky na energetickou náročnost nemusí být splněny u:  budov s celkovou energeticky vztažnou plochou do 50 m2  budov úředně chráněných jako součást vymezeného prostředí a nebo u budov se zvláštní historickou hodnotou, pokud by splnění některých požadavků na energetickou náročnost výrazně změnilo jejich původní charakter nebo vzhled; to stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků doloží energetickým auditem  budov pro bohoslužby a náboženské účely  staveb pro rodinnou rekreaci  průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok  při větší změně dokončené budovy v případě, že se prokáže energetickým auditem, že to není technicky a ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.

19  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen při změnách dokončených budov zajistit:  Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni podle prováděcího právního předpisu  Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu POŽADAVKY PŘI ZMĚNÁCH BUDOV

20 Stavebník vlastník budovy je dále při změně budovy povinen:  Vybavit vytápěcí zařízení regulačními systémy,  Zajistit instalaci zařízení OZE pověřenými osobami,  Při užívání budov zajistit nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla na vytápění, chlazení, přípravu TV stanovené právním předpisem,  Řídit se pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku TV stanovené prováděcím právním předpisem  Zajistit posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu.

21 Směrnice 2010/31/EC Certifikáty energetické náročnosti Certifikát musí být vydán pro: nové budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému nájemci a budovy často navštěvované veřejností, kde celkovou užitkovou podlahovou plochu větší než 500 m 2 užívá orgán veřejné moci a kde je tato plocha často navštěvována veřejností. Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 m 2 sníží na 250 m 2 Certifikát energetické náročnosti obsahuje doporučení na snížení energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, které je optimální nebo efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům Certifikát energetické náročnosti musí být vystaven ve veřejných budovách a budovách často navštěvovaných veřejností nad 500 m².

22 Dokumenty energetického hodnocení  Průkaz energetické náročnosti budovy  Energetický audit budovy  Energetický posudek – soubor činností, jejíž výsledkem je písemná zpráva o energetickém posudku obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení

23 ENERGETICKÝ AUDIT podle zák. 406/2000 Sb. Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh opatření, která je potřeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

24 OBSAH ENERGETICKÉHO AUDITU  Hodnocení současné úrovně energetického hospodářství budov  Celkovou výši dosažitelných úspor energie  Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění  Závěrečný posudek energetického auditora

25 SMYSL ENERGETICKÉHO AUDITU BUDOVY  Závazný dokument pro žádost o dotaci od MŽP ČR  Závazný podklad pro vypracování projektu „zateplení“ budovy s doporučeným optimálním řešením tloušťek dodatečných tepelných izolací, druhu výplní otvorů, způsobu regulace dodávky tepla a s ekonomickým vyhodnocením návratnosti vložených finančních prostředků

26 Průkaz energetické náročnosti budovy Stavebník, vlastník budovy a SVJ je povinen: - Zajistit zpracování PENB při výstavbě nových budov, nebo při změnách dokončených budov, - Zajistit zpracování PENB u budovy užívané orgánem veřejné moci, - Pro užívané bytové nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou (EVP) větší než 1500 m 2 do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, pro budovy s EVP větší než 1000 m 2 do 4 let a pro budovy s EVP větší než 500 m 2 do 4 let, - Při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části v případě, že se nejedná o novou budovu nebo o větší změnu dokončené budovy, - Při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části předložit potenciálnímu kupujícímu průkaz nebo jeho kopii.

27 Energetický posudek  posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie  posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství  doporučení opatření pro snížení energetické náročnosti budovy  vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů  vyhodnocení provedených opatření navržených ve zprávě o energetickém auditu

28 Energetický specialista Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění uděleného ministerstvem:  Osoba je oprávněná vypracovat energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, provádět kontrolu kotlů a klimatizačních systémů

29 Vyhláška MPO ČR č. 148/2007 Sb.  Stanovuje:  požadavky na energetickou náročnost budov  porovnávací ukazatele  výpočtovou metodu  obsah průkazu energetické náročnosti budovy  způsob jeho zpracování  rozsah přezkušování osob

30 Obsah revize vyhlášky …/2012 - Základní pojmy - Ukazatele energetické náročnosti - Požadavky na energetickou náročnost budov - Metody stanovení ukazatelů ENB - Výpočet celkové primární energie - Analýza proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie - Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budov - Obsah a forma PENB - Podmínky pro umístění PENB - přílohy

31 Ukazatele energetické náročnosti podle současného stavu revize  Hlavní ukazatele - celkové množství dodané energie - celkové množství primární energie - průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy - součinitele „U“ konstrukcí na systémové hranici budovy a účinnost technického systému v případě dílčích stavebních úprav  Dílčí ukazatele - dílčí množství dodané energie pro technické systémy (vytápění, větrání, klimatizaci, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení..) - součinitele „U“ konstrukcí na systémové hranici budovy a účinnost technického systému v jiných případech dílčích stavebních úprav

32 R O Z B O R STRUKTURY STÁVAJÍCÍH ČESKÝCH NOREM V ROZSAHU POŽADAVKŮ „Směrnice 2010/31/EU “  Tepelně technické vlastnosti budov  Energetické vlastnosti budov  Technické zařízení budov  Osvětlení budov

33 Tepelně technické normy V ČR platí tyto základní normy:  ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov. Termíny a  definice  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Požadavky (Změna z 1. 11. 2011) ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Návrhové hodnoty veličin. ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov. Výpočtové metody

34  ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Výpočtová metoda  ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice  ČSN EN ISO 10 211-1 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích. Tepelné toky a povrchová teplota. Část 1 – Základní výpočtové metody.  ČSN EN ISO 10 211-2 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích. Tepelné toky a povrchová teplota. Část 2 – Lineární tepelné mosty.  ČSN EN ISO 10 077-1 Tepelné chování oken a dveří. Výpočet součinitele prostupu tepla. Část 1 – Zjednodušená metoda. Výpočtové metody

35 Tepelně technické normy  ČSN EN ISO 10 077-2 Tepelné chování oken a dveří. Výpočet součinitele prostupu tepla. Část 2 – Výpočtová metoda pro rámy.  ČSN EN ISO 14 683 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích. Lineární činitel prostupu tepla. Zjednodušené postupy a orientační hodnoty.  ČSN EN ISO 13 370 Tepelné chování budov. Přenos tepla zeminou. Výpočtové metody.  ČSN EN ISO 13786 Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové metody  ČSN EN 673+ A1 Sklo ve stavebnictví. Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U). Výpočtová metoda.

36 Tepelně technické normy  ČSN EN ISO 12 567 Tepelné chování oken a dveří – Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně – Část 1 – Celková konstrukce oken a dveří  ČSN EN 410 Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení  ČSN EN 674 Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda chráněné teplé desky  ČSN EN 675 Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda měřidla tepelného toku  ČSN EN 14 438 Sklo ve stavebnictví – Stanovení hodnoty energetické bilance – Výpočtová metoda  ČSN EN ISO 10 456 Stavební materiály a výrobky – Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

37 ENERGETICKÉ VLASTNOSTI BUDOV  Zákon 406/2006 Sb. – o hospodaření s energií  Vyhláška MPO ČR č. 148/2007 Sb. - o energetické náročnosti budov  Vyhláška MPO ČR č. 442/2007 - označení spotřebičů energetickými štítky  Vyhláška MPO ČR č. 193/2007 Sb. - podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie  Vyhláška MPO ČR č. 194/2007 Sb. - pravidla pro vytápění a dodávku TV  Vyhláška 195/2007 Sb. - rozsah stanovisek k politice územního rozvoje

38 ENERGETICKÉ VLASTNOSTI BUDOV  ČSN EN ISO 13 790 – Tepelné chování budov. Výpočet spotřeby tepla na vytápění.  ČSN EN ISO 13 791 – Tepelné chování budov. Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kriteria pro validační postupy.  ČSN EN ISO 13 792 – Tepelné chování budov. Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody  ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách. Výpočet tepelného výkonu.  ČSN EN 13 465 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích  ČSN EN ISO 13 789 - Tepelné chování budov – Měrná ztráta prostupem tepla – Výpočtová metoda  EN 15 217 - Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti budov a pro energetickou certifikaci budov

39 PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

40 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MUSÍ OBSAHOVAT REFERENČNÍ HODNOTY, JAKO JSOU PLATNÉ PRÁVNÍ POŽADAVKY A KRITERIA A UMOŽŇOVAT TAK SPOTŘEBITELŮM POROVNÁNÍ A POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY.  PRŮKAZ MUSÍ BÝT DOPLNĚN DOPORUČENÍMI NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, KTERÉ JSOU EFEKTIVNÍ VZHLEDEM K VYNALOŽENÝM NÁKLADŮM

41 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MUSÍ ZAHRNOVAT NÁSLEDUJÍCÍ HLEDISKA:  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ (OBVODOVÝ PLÁŠŤ, VNITŘNÍ KONSTRUKCE, PŘÍČKY A POD.)  ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLOU VODOU  KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  VĚTRÁNÍ  OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY  UMÍSTĚNÍ A ORIENTACI BUDOVY, VČETNĚ VNĚJŠÍHO KLIMATU  PASIVNÍ SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PROTISLUNEČNÍ OCHRANU  PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ  VNITŘNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY, VČETNĚ NÁVRHOVÝCH HODNOT VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

42 ČLENĚNÍ BUDOV  RODINNÉ DOMY  BYTOVÉ DOMY  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY  BUDOVY PRO VZDĚLÁNÍ  NEMOCNICE  HOTELY A RESTAURACE  SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  BUDOVY PRO VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD  DALŠÍ TYPY BUDOV SPOTŘEBOVÁVAJÍCÍ ENERGIE - PRŮMYSLOVÉ BUDOVY - ZEMĚDĚLSKÉ BUDOVY

43 Energetické certifikáty zemí EU

44 Podrobnosti výpočtové metodiky energie z vnitřních zařízení vstupní energie pro vytápění solární zisky metabolické teplo nevyužité teplo ZZT ztráty větráním ztráty prostupem ztráty do země technické ztráty ztráty v rozvodech Vytápění - Roční energetická bilance budovy Podle ČSN EN ISO 13790

45 CELKOVÝ TOK ENERGIE V BUDOVĚ

46 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU BUDOVY A PRŮKAZU ENB  Stavební projektová dokumentace stavby  Spotřeby energie na: - vytápění - přípravu teplé vody - elektrická energie ve společných částech domu za poslední 3 topná období PENB – projektová dokumentace budovy vypracovaná podle ustanovení vyhlášky č. 499/2007 Sb.

47 POROVNÁVACÍ UKAZATELE  navržení tepelného odporu zajišťujícího nemožnost kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu konstrukcí  splnění požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla  splnění požadavků na obsah kondenzace vodní páry v konstrukcích  zajištění nízké průvzdušnosti spár výplní otvorů a vzduchotěsnost montážních spár

48 POROVNÁVACÍ UKAZATELE  splnění požadovaného poklesu dotykové teploty podlahových konstrukcí  zajištění tepelné stability místnosti (budovy) v zimním a letním období  splnění nejvýše požadovaného průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy

49 POROVNÁVACÍ UKAZATELE TZB zajistí:  požadovanou dodávku užitečné energie pro požadovaný stav vnitřního prostředí  dodávku energie s požadovanou energetickou účinností  požadovanou osvětlenost s nízkou spotřebou energie na sdružené a umělé osvětlení  nízkou energetickou náročnost budovy

50 Revize vyhl. 148/2007 Sb.  Změny proti současnému znění: a) hodnocení podle referenční budovy b) jiné pojetí energeticky vztažné plochy c) hodnocení spotřeby primární energie d) snížení rozsahu porovnávacích ukazatelů e) rozšířené hodnocení uplatnění netradičních forem energie

51 Referenční budova  Referenční budovou je výpočetně vytvořená budova téhož druhu, stejného tvaru, velikosti a vnitřního uspořádání, se stejným typem standardizovaného provozu a užívání jako hodnocená budova, a technickými normami předepsanou kvalitou obálky budovy a jejich technických systémů

52 REFERENČNÍ BUDOVA BUDOVA S KONSTRUKCEMI PODLE POŽADOVANÝCH HODNOT ČSN 73 0540 NAVRŽENÁ BUDOVA

53 Hodnocení energetické náročnosti budov dle vyhl. č. 148/2007 Sb.  POTŘEBA ENERGIE  Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m 2  CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY zahrnující energii dodanou pro: Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů Zdroj: prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

54 Základní charakteristiky pasivních budov

55 ROZDĚLENÍ BUDOV PODLE POTŘEBY ENERGIE podle 148/2007 Sb. Kategorie bytových staveb Potřeba energie E A [kWh/m 2,a] běžné budovy150 – 250 i více nízkoenergetické budovy 43 - 97 pasivní budovy< 51 nulové budovy≈ 0 aktivní budovynení uváděno

56 Budovy s téměř nulovou potřebou energie – nulový dům (TNI 73 0329)  …budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí….;

57 Směrnice EP a RADY 2010/31/EU  Základní problémy:  Jsme schopni splnit požadavky „směrnice“ na výstavbu budov s nulovou spotřebou energie?  Nebude výstavba budov s nulovou spotřebou příliš drahá?  Bude se moci v domech s nulovou spotřebou normálně bydlet?

58 Zásady navrhování ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV 1. Navrhovat co nejlepší tepelně technické vlastnosti konstrukcí 2. Vytápěné obytné místnosti situovat 2. Vytápěné obytné místnosti situovat na osluněné světové strany na osluněné světové strany 3. Pokud to jde stavět budovy na 3. Pokud to jde stavět budovy na chráněném místě z hlediska chráněném místě z hlediska převládajících větrů převládajících větrů 4. Chránit budovy vysokou zelení proti 4. Chránit budovy vysokou zelení proti přehřívání v letním období přehřívání v letním období 5. Využívat pasivní solární záření v 5. Využívat pasivní solární záření v topné sezóně topné sezóně

59 PD a ND musí dále splňovat:  přívod čerstvého vzduchu do všech pobytových místností budovy a zajištění požadované výměny vzduchu  dosažení požadované účinnosti zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu  neprůvzdušnost obálky budovy ve fázi přípravy stavby a po dokončení stavby  měrnou potřebu energie na vytápění  potřebu primární energie z obnovitelných zdrojů na vytápění, přípravy TV a na technické systémy budovy

60 ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ BUDOV DODRŽOVAT PARAMETRY TEPELNÉ POHODY – NEPŘETÁPĚT MÍSTNOSTI ZAJISTIT ENERGETICKY VĚDOMÉ CHOVÁNÍ OBYVATEL DOMU - optimalizovat provoz domácích spotřebičů - optimální větrání místností - snižovat vnitřní teplotu v době nepřítomnosti osob

61 Úspora energie v závislosti na „U“

62 Založení pasivních domů

63 Stěnové konstrukce PD a ND  Příklady skladeb: Martin Vonka – zdroj TZB info

64 BUDEME MÍT VHODNÉ KONSTRUKCE PRO PASIVNÍ A NULOVÉ DOMY? Stěnové konstrukce U = 0,16 W/m 2 K U = 0,11 W/m 2 K

65 Střešní konstrukce PD a ND

66 Tloušťky tepelně izolačních vrstev

67 Šafařík M. – Jak optimálně zateplovat PORSENNA o.p.s. 2010

68 Budeme mít vhodné konstrukce pro pasivní a nulové domy? Stěnovékonstrukce Výplně otvorů

69 OBVODOVÉ KONSTRUKCE PD a ND KONSTRUKCE DŮSLEDNĚ S MINIMALIZACÍ ČI BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ

70 Výplně otvorů pasivních domů

71 Budou IZ skla Heat Mirror vyhovovat pro PD a ND? Minimální solární zisky v topné sezóně

72 Solární tepelné zisky Lubinová Š. – RTS Magazín 2011

73 Cihelka J.: Solární tepelná technika nakl. T. Malina – Praha 1994

74 TĚSNOST BUDOV  Těsnost budov se ověřuje měřením pomocí Blower door testu. a) po provedení těsnících vrstev před jejich zakrytím b) po dokončení stavebních konstrukcí Měření se provádí při vytvořeném přetlaku nebo podtlaku vzduchu v hodnocené místnosti (budově)

75 Násobnost výměny vzduchu Vliv těsnosti obálky budovy:  n inf = V v,vzd / V celk + n 50 /20 n inf – průměrná intenzita výměny vzduchu v budově v (h -1 ) n 50 - intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa v (h -1 ) Podklad: Novák J. – Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov 75

76 Normové hodnoty celkové těsnosti budovy n 50,N podle ČSN 73 0540:07 Větrání v budověn 50,N [h -1 ] přirozené 4.5 nucené 1.5 nucené se zpětným získáváním tepla 1.0 TNI 730329(30) čl. 5.4 Celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém spádu 50 Pa, n 50 podle ČSN 73 0540-2 a ČSN EN 13829 se uvažuje podle projektového předpokladu nebo podle výsledků měření

77 Normové hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n 50,N podle ČSN EN ISO 13790:2004 Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa, n 50 [h -1 ] Úroveň těsnosti obvodového pláště bytové domyrodinné domy méně než 2méně než 4vysoká od 2 do 5od 4 do 10střední více než 5více než 10nízká

78 Měřící soupravy

79 HODNOCENÝ PASIVNÍ DŮM Publikace: „Pasivní domy“ vydaná Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

80 Výsledky energetického hodnocení podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Tl. tepelné izolace Měrná tepelná ztráta Měrná potřeba energie na vytápění Celková potřeba energie Hodnocení podle vyhl. 148/2007 Sb. [mm][W/K][kWh/m 2,a] 50234,04114,4144,4D 150103,9537,3267,32B 25075,2720,8550,85A 35062,5213,6843,68 A (PD) 45055,579,8239,82 A (PD) 55050,937,2837,28A (PD) 65047,745,5435,54A (ND)

81 tloušťkaHTHT eAeA E celk % snížení 50234,04114,4144,4100 150103,9537,3267,3247 25075,2720,8550,8535 35062,5213,6843,6830 45055,579,8239,8227 55050,937,2837,2826 65047,745,5435,5425

82 PRIMÁRNÍ ENERGIE  Roční množství primární energie se vypočítá vynásobením celkového ročního množství dodané energie stanovené podle § 7 nebo § 8 této vyhlášky a příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3. Výpočet se provádí pro jednotlivé energonositele a celkové množství roční primární energie je součtem všech ročních množství primárních energií po energonositelých. EnergonositelFaktor primární energie Zemní plyn1,10 Černé uhlí1,10 Lehký topný olej1,10 Elektřina (vytápění, osvětlení)3,00 Dřevěné peletky0,15 Teplo – solární energie0,30 Solární energie - fotovoltaika0,05 Elektrická energie - export-2,80

83 Hodnocení primární energie u rodinného domu Maximální přípustné hodnoty primární energie podle TNI 73 0329 ……………… 60 kWh/m 2,a pro pasivní domy Pro NED se nehodnotí – SRN ≤ 100 kWh/m 2,a

84 VLOŽENÁ ENERGIE  ENERGIE VLOŽENÁ DO VÝROBY STAVEBNÍCH HMOT – TEPELNÝCH IZOLACÍ  VRÁTÍ SE VLOŽENÁ ENERGIE DO VÝROBY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ZA ŽIVOTNOST OBJEKTU?

85 materiál Energie na výrobu MJ/m 3 pěnový polystyren EPS3743 pěnový polystyren XPS4860 desky minerální plsti932 ocelová výztuž22700 OSB desky6058 stavební dřevo1360 ploché sklo float7840 sádrokarton3996 beton1518 Podklad: Waltjen T.: Ökologischer Bauteilkatalig – Springer-Verlag/Wien

86 NÁVRATNOST VLOŽENÉ ENERGIE Vrstva 300 mm Vrstva 600 mm rozdílnávratnost Tepelný odpor R = 7,5 m 2 K/WR = 12,5 m 2 K/W Prostup tepla U = 0,13 W/m 2 KU = 0,08 W/m 2 K Tepel. ztrátaQ = 4,17 WQ = 2,53 W1,64 W Spotřeba energie 10,35 kWh/m 2,a6,28 kWh/m 2,a4,067 kWh/m 2,a Vložená energie do výroby tepelně izolační vrstvy tl. 300 mm Pěnový polystyren1,123 GJ312 kWh 77 roků Minerální plsť280 GJ77,7 kWh 19 roků

87 TEPELNÁ STABILITA PASIVNÍCH BUDOV  CHLADNUTÍ BUDOVY PO PŘERUŠENÍ VYTÁPĚNÍ  VZESTUP TEPLOTY VNITŘNÍHO VZDUCHU V LETNÍM OBDOBÍ  TEPELNÁ POHODA V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH PASIVNÍHO DOMU

88 Tepelná setrvačnost budovy Hodnocení podle ČSN 73 0540

89 Křivka chladnutí místnosti po přerušení vytápění: Doba chladnutí (h) Teplota vnitřního vzduchu (°C) 217 416 615,3

90 Hodnocení budovy v letním období Nejvyšší denní vzestup teploty vnitřního vzduchu …. 23,2 °C > 5 °C Maximální teplota vnitřního vzduchu …………………… 43,2 °C > 27 °C

91 ARCHITEKTURA PASIVNÍCH BUDOV

92 VLIV TVARU BUDOVY NA SPOTŘEBU TEPLA NA VYTÁPĚNÍ S = 2214 m 2 S = 2400 m 2 S = 3564 m 2 V = 8000 m 3 V = 8000 m 3 V = 8000 m 3 E = 100 % E = 105 % E = 160 % Podklad : Energeticky úsporné budovy – M. Budiaková Bratislava 2003

93 Řehánek a kol: Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov

94 Pasivní dům – typ bungalov Publikace Pasivní domy vydaná Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

95

96 ARCHITEKTURA PASIVNÍCH DOMŮ Publikace Pasivní domy vydaná Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

97

98 Bezpečný dům

99 Architektura pasivních domů

100 NÍZKOENERGETICKÁ ARCHITEKTURA

101 Závěry k návrhům PD a ND  navrhovat budovu a její dispozici ve spolupráci architekta, stavebního fyzika (energetického auditora) a projektanta technických zařízení budov,  při návrhu budovy a jejího technického vybavení je nutné počítat s dokonalou regulací dodávky tepla do místností podle jejich umístění v dispozici budovy a orientace oken,  realizovat zařízení převádějící teplý vzduch mezi osluněnými a neosluněnými místnostmi,  vybavit výplně otvorů clonícími prvky s automatickým ovládáním v závislosti na době slunečního svitu a na ročním období a vybavit výplně otvorů závěsy či jinými prvky eliminujícími negativní vliv studeného sálání prosklených ploch,  větrání budovy zajistit pomocí větrací soustavy s rekuperací tepla z odváděného vzduchu  využívat netradiční formy energie pro zajištění provozu vytápění, klimatizace či větrání.

102 STÁVAJÍCÍ BYTOVÉ DOMY  LZE SNÍŽIT ENERGETICKOU NÁROČNOST STÁVAJÍCÍCH BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚROVEŇ PASIVNÍCH ČI NULOVÝCH DOMŮ?  BUDOU ŘEŠENÍM DODATEČNÉ TEPELNÉ IZOLACE Z VNITŘNÍ STRANY KONSTRUKCE?

103 Kotvení větších vrstev tepelných izolací

104 DTI z vnitřní strany konstrukce

105

106

107

108 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045 Kenndaten: Wärmeleitfähigkeit:0,045 W/(m*K) μ-Wert: 5 - 6 Baustoffklasse:A1 Produkt- / Wettbewerbsvorteile: rein mineralische Zusammensetzung kapillaraktiv / hydrophil diffusionsoffen verarbeitungsfreundlich europäisch zugelassen keine Dampfbremse erforderlich auch als Laibungsplatte erhältlich kein Hohlklang schallabsorbierend Innovative, mineralische und feuchtigkeitsregulierende Dämmplatte aus vulkanischen Gestein.

109 Innendämmung Vergangenheit vs. Gegenwart Geringere Temperatur auf der Kaltseite der Dämmung 1 Kondensation durch eindringenden Wasserdampf 2 Schnelle Rückverteilung von Kondensat durch Kapillarkräfte 3 Dadurch schnellere Trocknung, Vermeidung von hohen lokalen Feuchtespitzen außeninnen Wasser- dampf Temperatur 1 2 3 Wassergeha lt Diffusionsoffene und kapillaraktive / hydrophile Innendämmung Stand der Technik: Einsatz von kapillaraktiven Dämmstoffen („Nicht Wasser vermeiden, sondern lenken“)

110 DTI - provádění Celoplošné přilepení tepelně izolační vrstvy bez vzduchové dutiny

111 VLIV DTI NA VZNIK PLÍSNÍ Z VNITŘNÍ STRANY KONSTRUKCE NA PRŮBĚH TEPLOT

112 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. jsafranek@volny.cz DĚKUJIZAPOZORNOST


Stáhnout ppt "REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ A NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ Seminář České komory lehkých obvodových plášťů 18. ledna 2012. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI."

Podobné prezentace


Reklamy Google