Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBEC V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY čl. 99 Ústavy základní územní samosprávný celek součást vyššího územního samosprávného celku (kraje) právnická osoba zvláštní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBEC V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY čl. 99 Ústavy základní územní samosprávný celek součást vyššího územního samosprávného celku (kraje) právnická osoba zvláštní."— Transkript prezentace:

1

2 OBEC V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY čl. 99 Ústavy základní územní samosprávný celek součást vyššího územního samosprávného celku (kraje) právnická osoba zvláštní povahy / zvláštního poslání

3 ZASTUPITEL JAKO ŘÁDNÝ HOSPODÁŘ § 159 NOZ: Péče řádného hospodáře Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s: -nezbytnou loajalitou -potřebnými znalostmi a -pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

4 PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE vztahuje se na členy zastupitelstva, rady (včetně starostů) výkon vědomé rozhodovací činnosti 1.na základě dostatečných informací, 2.konaný v dobré víře ve prospěch obce bez preferování vlastních soukromých zájmů, 3.opírající se o racionální základy, 4.po všech stránkách odborný a profesionální při porušení – náhrada škody

5 PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Jiný přístup v obchodních společnostech Pravidlo podnikatelského úsudku dle ZOK: Kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, jednal lege artis, jedno zda způsobil újmu Ledaže nejednal loajálně Možný význam při rozhodování rady jako valné hromady apod.

6 PRÁVNÍ REŽIM ODPOVĚDNOSTI Nejvyšší soud: starosta odpovídá obci za škodu způsobenou při výkonu funkce dle občanskoprávních předpisů (25 Cdo 1319/2004) – „rozpor“ s předchozím zákoníkem práce. Aktuální názor MPSV: způsobí-li člen zastupitelstva obce škodu při výkonu funkce => odpovídá dle zákoníku práce (bez ohledu, zda uvolněný nebo neuvolněný…) Viz § 392/1 ZP: Fyzickým osobám plnícím veřejné funkce a funkcionářům odborové organizace odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro koho byli činni; fyzické osoby a funkcionáři odpovídají za škodu tomu, pro koho byli činni. Výkladové nesnáze: Až v rámci přechodných ustanovení, nikoli v rámci úpravy odpovědnosti jako předchozí ZP § 5 odst. 1 zák.pr.: Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.

7 SMLOUVA smlouva – projev vůle více stran zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy dohoda (§ 1902) smlouva netýkající se závazku ‒dědická smlouva, manželství (§ 11) společenská úsluha (např. § 2055 odst. 2)

8 SCÉNÁŘ VZNIKU SMLOUVY PODLE NOZ Právní úprava Nabídka aktivita příjemce odchylka Aktivita navrhovatele výsledek 1. po staruNabídkaakceptacežádná--- smlouva ve znění návrhu 2. NOZnabídkaprotinávrhnepodstatnámlčí smlouva ve znění protinávrhu 3. NOZnabídkaprotinávrhnepodstatná nesouhlas (odmítne) smlouva nevznikne 4. NOZnabídkaprotinávrhpodstatnámlčí smlouva nevznikne

9 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST (§ 1728) povinnost poctivého jednání (§ 6 odst. 1) × volnost neuzavřít smlouvu (§ 1728) nepoctivé jednání (§ 1728, § 1729) ‒jednání o uzavření smlouvy bez úmyslu smlouvu uzavřít ‒ukončení jednání bez spravedlivého důvodu ‒jiné nepoctivé jednání = náhrada ztráty z neuzavřeného obchodu nesplnění informační povinnosti (§ 1728) – povinnost uvést všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž strana ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít zneužití důvěrných informací (§ 1730)

10 LICHVA (§ 1796) dva předpoklady ‒subjektivní prvek – zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany ‒objektivní prvek – hrubý nepoměr vzájemného plnění (sobě nebo jinému slíbit) výjimka – podnikatel (B2B, B2C) následky – neplatnost (§ 1797) + § 577 (soud může „množstevní údaj“ dát do souladu se zákonem)

11 NEÚMĚRNÉ ZKRÁCENÍ (§ 1793) vzájemný dluh v hrubém nepoměru hrubý nepoměr – žádná přesná hranice rozdíl od lichvy: žádné zneužití, žádná neplatnost zrušení smlouvy (u soudu) × obrana – doplněním, oč byla strana zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy lhůta – jeden rok od uzavření smlouvy výjimky: ‒strana (obohacená) nevěděla a ani nemusela vědět o nepoměru ‒specifické obchody ‒projev zvláštního vztahu smluvních stran (zčásti úplatné, zčásti dar) ‒výši zkrácení nelze zjistit ‒zkrácená strana se vzdala (vzdání se práva „dopředu“), pořizovala výslovně za cenu mimořádné obliby, souhlasila s neúměrnou cenou, musela znát skutečnost cenu ‒podnikatel se nemůže dovolat

12 POSTOUPENÍ SMLOUVY postoupení jak práv tak i povinností z celé smlouvy či její části třetí osobě nutný souhlas postoupené strany smlouva nesmí být dosud splněna postoupení je účinné od souhlasu s postoupením (byl-li souhlas předem, pak notifikací) osvobození od povinností postupitele a možnost jeho odmítnutí postoupeným (§ 1898 a § 1899) doporučení: nedávat souhlas s postoupením smlouvy dopředu

13 ZMĚNA OKOLNOSTÍ (§ 1765) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Nedohodnou-li se, soud změní závazek, nebo jej zruší (a může stanovit podmínky).

14 PROMINUTÍ DLUHU (§ 1995) smlouva, avšak souhlasný projev vůle dlužníka se presumuje (§ 1995) prominutí dluhu a solidarita (§ 1996); v rozsahu podílu dlužníka, vůči jemuž se dluh promíjí (věřitel již nemůže požadovat plnou výši dluhu na zbývajících spoludlužnících) prominutí dluhu a zajištění (§ 1997); prominutí zajištění nemá vliv na hlavní dluh

15 VÝPOVĚĎ jednostranné právní jednání směřující k zániku závazku závazek zaniká uplynutím výpovědní doby, příp. účinností výpovědi (§ 1998 odst. 2) předmět závazku je nepřetržitá nebo opakovaná činnost (nebo její strpění – např. dodávka energií, úklid, správa majetku) ‒ke konci kalendářního čtvrtletí ‒výpovědní doba alespoň 3 měsíce

16 DLOUHODOBÉ SMLOUVY NA DOBU URČITOU (§ 2000) na dobu života nebo dobu delší než 10 let ‒právo domáhat se zrušení závazku po 10 letech, pokud byla tato doba trvání sjednána bez vážného důvodu ‒i tehdy, když byla ujednána z vážného důvodu, avšak došlo k následné změně podmínek (srov. § 1764 obecně) zákaz vzdání se práva u fyzické osoby (odst. 2)

17 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (§ 2001) je-li odstoupení sjednáno či zákonem stanoveno zákon obecným způsobem stanoví ‒podstatné porušení smlouvy ‒nebezpečí podstatného porušení smlouvy + strana neposkytne přiměřenou jistotu (§ 2012) provedená volba je nezměnitelná (§ 2003)

18 ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY předmět závazku: jednorázové plnění ‒zánik závazku s účinky ex tunc (§ 2004 odst. 1) ‒bylo-li již částečně plněno – obdobně jako u částečného plnění (§ 2004 odst. 2): záleží na významu pro věřitele předmět závazku: závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti (§ 2004 odst. 3) ‒zásadně s účinky ex nunc ‒ex tunc: jen, pokud přijatá dílčí plnění nemají pro věřitele význam

19 KVITANCE (§ 1949) potvrzení o splnění dluhu prodlení věřitele při nevydání náležitosti: jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn vydání kvitance bez plnění = prominutí dluhu domněnky: kvitance na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. při opakovaných plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatné dříve

20 DLUŽNÍ ÚPIS (§ 1952) dlužníkovo prohlášení o uznání dluhu nebo jiný dlužní úpis je-li závazek splněn: ‒povinnost vrátit úpis ‒vyznačit částečné plnění ‒vydat potvrzení, že pozbyl účinků vrácení dlužního úpisu = kvitance vrácení dlužního úpisu jako prominutí dluhu

21 ZÁKONNÝ POSTUP PŘI DISPOZICÍCH S OBECNÍM MAJETKEM přijetí a zveřejnění záměru – § 39 rozhodnutí příslušného orgánu o majetkoprávním úkonu (o uzavření smlouvy) – § 85, § 102 odst. 2 a 3 uzavření smlouvy – § 103 odst. 1

22 ZÁMĚR (§ 39 ZÁKONA O OBCÍCH) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Odst. 3 – výjimky: Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené obcí. = první zákonný krok u vybraných dispozic

23 NÁLEŽITOSTI ZÁMĚRU Identifikace nemovitosti dle KZ (NS 28 Cdo 1684/2004) Specifikace zamýšlené dispozice Dispozice částí pozemku – přesná identifikace! 30 Cdo 1250/2009 z 27. 9. 2010: „Pokud ovšem v záměru absentuje jakýkoliv formulačně interpretova- telný údaj o zamýšleném rozsahu prodávané části pozemku, nemohou se logicky žádní zájemci k takovému záměru relevantně vyjádřit a předložit své nabídky. Z toho tedy plyne, že zveřejnění záměru „o prodeji části pozemku p. č. XY v katastrálním území XY“, neodpovídá dikci § 39 odst. 1 zákona o obcích a tudíž nenaplňuje předpoklad pro právní perfekci následně učiněného majetkoprávního úkonu obce.“ ‒Geometrický plán…?

24 DOBA ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU Jak počítat – podpůrně viz sp. zn. 8 Ao 1/2007-94 a zejména NSS sp. zn. 2 Ao 2/2007-73: „Opatření obecné povahy je účinné teprve po jeho platném vyhlášení (…). Pokud však bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu včetně dne vyvěšení a dne, kdy bylo sňato, předepsaných 15 dnů, jedná se o vyvěšení řádné“. Může být prodleva mezi sejmutím a rozhodnutím? (× prodleva od rozhodnutí zastupitelstva…?) Důsledky nezveřejnění záměru (po stanovenou dobu)? – absolutní neplatnost následně uzavřené smlouvy

25 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU NA ÚŘEDNÍ DESCE „Tam, kde zákon stanoví povinnost zveřejnění záměru (výzvy k podávání nabídek) na úřední desce za účelem posílení hospo- dárnosti a transparentnosti majetkové dispozice, znamená nesplnění povinnosti zveřejnit takový dokument též na „elektroni- cké úřední desce“ podle § 26 správního řádu takové porušení zákona, v důsledku něhož je uskutečněná majetková dispozice pro rozpor se zákonem podle § 39 občanského zákoníku neplatná.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2373/2012) = i na elektronické úřední desce!!!

26 ROZHODNUTÍ O PR. JEDNÁNÍ příslušný orgán obce (schvaluje i změny smlouvy – výjimka: nález II. ÚS 87/04) v intencích záměru celou smlouvu nebo podstatné náležitosti? (rozsudek NS sp. zn. 28 Cdo 1067/2004) Výběr z nabídek – musí být všechny nabídky předloženy příslušnému orgánu? = druhý zákonný krok u vybraných dispozic

27 SPECIFICKÁ JEDNÁNÍ Smlouva o dílo ‒Pozor na tzv. smíšené smlouvy NS 33 Cdo 1090/2008 z 31. 8. 2010: Smlouvu o dílo, kdy předmětem je nabytí nemovitosti, musí schvá-lit pod sankcí neplatnosti zastupitelstvo obce. ‒Dle NOZ je však stavba součástí pozemku!!! Věcná břemena ‒Obecně dána zbytková pravomoc rady ‒Pozor však na nové vymezení nemovitých věcí dle NOZ!!! ‒z hlediska § 85 písm. a) zákona o obcích bude zřejmě nutno rozlišovat, zda je obec oprávněna či povinna z věcného břemene…

28 ODŮVODNĚNÍ ODCHYLKY OD CENY OBVYKLÉ (§ 39 odst. 2) NS 28 Cdo 3950/2010 z 15. 11. 2010 „Smlouva o úplatném převodu obecního majetku za cenu podstatně nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, bez náležitého zdůvodnění této odchylky, svým obsahem odporuje zákonu (§ 39 odst. 2 zákona o obcích) a je proto podle § 39 obč. zák. neplatná. Jelikož výčet případů relativní neplatnosti podle ustanovení § 40a obč. zák. je uzavřený a posuzovaný případ v něm jako důvod neplatnosti právního úkonu uveden není, jde i zde o neplatnost absolutní.“ Je výše uvedený závěr stále aktuální? § 41 odst. 3 zákona o obcích: „K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2 a v § 38 odst. 4 a § 39 odst. 1 přihlédne soud i bez návrhu.“

29 UZAVŘENÍ SMLOUVY ze zákona: starosta, event. místostarosta (podmínky) na základě (interního) pověření ??? (§ 104 odst. 1, § 83 odst. 1 ZO, § 166 NOZ) na základě plné moci ??? ‒k rozhodnutí o úkonu nebo jen k jeho uzavření… (NS sp. zn. 21 Cdo 224/2002, 30 Cdo 3598/2006) = třetí zákonný krok u majetkových dispozic

30 VÝPŮJČKA (§ 2193) půjčitel – výpůjčitel půjčitel přenechává vypůjčiteli: ‒individuálně určenou věc ‒k bezplatnému a ‒dočasnému užívání půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci, leda by výpůjčitel užil věc v rozporu se smlouvou obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese ze svého výpůjčitel

31 VÝPROSA (§ 2189) půjčitel – výprosník půjčitel přenechává výprosníkovi: ‒individuálně určenou věc ‒k bezplatnému užívání ‒aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat ‒aniž se ujedná účel, ke kterému se má věc užívat půjčitel může požadovat vrácení věci kdykoli při přiměřeném užívání výprosník nemusí hradit škodu na věci

32 DAROVÁNÍ (§ 2055) darovací se smlouvou se buď rovnou převádí vlastnictví k věci, nebo se zavazuje k jeho převedení (slib) slib darovat je závazný (ale jen pokud jde o náklady, které zamýšlený „obdarovaný“ vynaložil v očekávání, že slib bude splněn) ústní × písemná forma (nemovitost, k odevzdání věci dojde později) lze darovat i všechen majetek, budoucí pak jen do limitu ½ současného možnost odepřít odevzdání daru, jestliže by to ohrozilo dárcovu výživu či jeho vyživovací povinnost

33 DAROVÁNÍ (§ 2055) darování (hmotné) podpory (může přejít i na dědice) darování pro případ smrti je umožněno – ale presumuje se, že jde o odkaz darování osobě, která provozuje zařízení, spravuje, nebo pracuje tam, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby – ochrana proti zneužití „donutit“ klienta (důchodce, pacienta) k darování změna poměrů - odvolání daru pro nevděk (mohou i dědicové, ale omezeno lhůtou), odvolání daru pro nouzi legislativní nepřesnost v § 2072 odst. 2 (špatně „obdarovanému blízké“ – má být „dárci blízké“) odvolání pro stav „nouze“ – jen fyzická osoba

34 SMĚNA (§ 2184) zcizitel × přejímatel každá ze stran se zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci závazek míří k výměně majetkových hodnot strana se zavazuje věc za věc směnit a je zavázána jen k výměně rozhodným okamžikem je zpravidla odevzdání věci v zásadě se upravují jen některé odchylky od kupní smlouvy podmíněné povahou tohoto smluvního typu (nahodilá zkáza, nahodilé zhoršení věci)

35 DĚKUJEME ZA POZORNOST www.odpovednyzastupitel.cz


Stáhnout ppt "OBEC V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY čl. 99 Ústavy základní územní samosprávný celek součást vyššího územního samosprávného celku (kraje) právnická osoba zvláštní."

Podobné prezentace


Reklamy Google