Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program: Právní aspekty insolvence pro poradce Insolvenční řízení z pohledu insolvenční soudkyně 13. 11. 2013 JUDr. Jolana Maršíková

2 Řešení úpadku oddlužením Poradci

3 Dlužnický insolvenční návrh Musí být opatřen úředně ověřeným podpisem nebo el. podpisem, jinak se k němu nepřihlíží Náležitosti návrhu stanoví § 103 IZ Přílohy k návrhu (§ 104 IZ) – seznamy majetku závazků a zaměstnanců Odmítnutí návrhu pro obsahové vady bez dalšího (§ 128 IZ) Odmítnutí pro vady v přílohách předchází výzva k odstranění vad Návrh na způsob řešení úpadku oddlužením je třeba podat - společně s insolvenčním návrhem, jde-li o návrh dlužnický, a to na společném formuláři - do 30 dnů od doručení věřitelského insolvenčního návrhu k vyjádření insolvenčním soudem, jde-li o věřitelský insolvenční návrh

4 Náhrada škody v důsledku zahájení insolvenčního řízení Novelizováno zák. č. 334/2012 Sb. s účinností od 1.11.2012 Právo na náhradu škody nebo jiné újmy má osoba, které zahájením insolvenčního řízení a přijatými opatřeními v té souvislosti vznikla škoda podle § 147 IZ - týká se po novu jak věřitelského, tak dlužnického návrhu - prodloužená prekluzivní lhůta pro podání žaloby ze 3 na 6 měsíců - možno uložit povinné osobě, aby složila u soudu do úschovy přiměřenou peněžitou částku k zajištění úhrady tvrzené škody

5 Zahájení insolvenčního řízení Oznámení o zahájení řízení - vyhláškou do 2 hodin (§ 101 IZ) – Účinky zahájení insolvenčního řízení (§ 109 IZ) - nároky, které se přihlašují, lze uplatnit pouze přihláškou, ne žalobou - nelze provést výkon rozhodnutí (ale lze jej nařídit) - nelze nabýt právo ze zajištění – - omezení dlužníkových dispozičních oprávnění k majetku pod sankcí neúčinnosti Předběžným opatřením lze podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ některé účinky omezit lhůta pro rozhodnutí o insolvenčním návrhu (§ 134 IZ ), 15 dnů u dlužnického návrhu

6 Záloha na náklady ins. řízení Povinnost zaplatit zálohu se ukládá usnesením, které musí být odůvodněno, odvolání je proti němu přípustné Otázka účelnosti vyměřit zálohu při oddlužení Častý argument pro vyměření zálohy – co když dlužník oddlužení nesplní a bude rozhodnuto o prohlášení konkursu? Kdo potom uhradí náklady a odměnu insolvenčního správce? Záloha nemá režim soudního poplatku, proto nelze žádat o přiznání osvobození

7 Rozhodnutí o úpadku Možno spojit s rozhodnutím o prohlášení konkursu nebo s rozhodnutím o povolení oddlužení či rozhodnutím o povolení reorganizace (§ 148 IZ) Obsahové náležitosti (§ 136 IZ) - ustanovení správce - propadná výzva k podání přihlášek 30 dnů až 2 měsíce - výzva, aby věřitelé bezodkladně informovali správce o tom, že uplatní práva ze zajištění ( v následně podané přihlášce) - svolání schůze věřitelů tak, aby se konala do 3 měsíců - nařízení přezkumného jednání Účinky rozhodnutí o úpadku (§ 140 IZ) - trvají účinky zahájení insolvenčního řízení - omezení započtení

8 Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku Může být spojeno s rozhodnutím o úpadku (§ 148 IZ) Samostatným rozhodnutím (§ 149 IZ) - do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku (u oddlužení 30 dnů) - ne dříve než po schůzi věřitelů - schůze věřitelů může přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku (§ 150 – 151 IZ) Forma rozhodnutí - prohlášení konkursu (§ 244 IZ) - povolení reorganizace (§ 316 IZ) - povolení oddlužení (§ 389 IZ) - rozhodnutí, že dlužník není v úpadku (§ 158 IZ)

9 Věřitelé Přednostní věřitelé - pohledávky za podstatou (§ 168) - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (§ 169) ( v oddlužení typicky nároky insolvenčního správce, dlužné a běžné výživné, náhrada škody na zdraví) zajištění věřitelé (§ 2 písm.g) ostatní (nepřednostní) věřitelé - dále se do tříd nečlenění ( v reorganizaci se člení do skupin)

10 Forma a náležitosti přihlášky Podává se na formuláři Nedostatek formy = odstranitelná vada Náležitosti jsou stanoveny v § 174 IZ a v § 21 vyhl. č. 311/2007 Sb. Zejména pozor na rozlišení jistiny a druhů příslušenství Řádná specifikace důvodu pohledávky = skutečnosti, na kterých se pohledávka zakládá Řádná specifikace předmětu zajištění řádné vymezení důvodu vykonatelné pohledávky – důvodem pohledávky není soudní rozhodnutí! Výzvu k odstranění vad činí podle § 188 odst. 2 IZ insolvenční správce, pozor na lhůtu k odstranění vad a následky jejího marného uplynutí Podání, kterým se odstraňují vady, musí věřitel adresovat insolvenčnímu soudu Odmítnutí přihlášky soudem k návrhu insolvenčního správce

11 Přílohy k přihlášce Podle § 22 vyhl. č. 311/2007 Sb. jde o -listiny dokládající existenci věřitele – právnické osoby -kopie smluv, soudních či jiných rozhodnutí a dalších listin, jež dokládají údaje uvedené v přihlášce -plná moc udělená věřitelem zmocněnci, je-li zastoupen Nedostatek v přílohách ( chybí nebo nedokládají údaje uvedené v přihlášce) není důvodem pro postup podle § 188 odst. 2 IZ

12 Včasnost přihlášky Propadná lhůta k podání přihlášky je stanovena v rozhodnutí o úpadku Lhůta procesní Zmeškání lhůty nelze prominout Nebyl-li dlužník v insolvenčním rejstříku řádně označen, propadná lhůta k podání přihlášky neběží Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku nemá na běh přihlašovací lhůty vliv Nový běh lhůt při opětovném rozhodnutí o úpadku Nutno přihlásit u insolvenčního soudu Režim posuzování včasnosti přihlášky věřitele z EU – jsou insolvenčním soudem vyrozumívání zvlášť

13 Dodatečná přihláška nebo změna? Podle § 192 odst. 4 IZ lze do přezkoumání pohledávky změnit její výši Nutno rozlišovat, kdy jde skutečně o postup dle § 192 odst. 4 IZ a kdy se už jedná o další avšak pozdě přihlášenou pohledávku Postup věřitele podle § 192 odst. 4 IZ ve většině případů vyvolá potřebu nařídit zvláštní přezkumné jednání, jehož náklady hradí věřitel (zejména pro zachování možnosti ostatních věřitelů změněnou pohledávku popřít)

14 Přezkoumání pohledávek Osobní účast insolvenčního správce na přezkumném jednání Popření pravostí, výše či pořadí pohledávky (§ 193 IZ), Omezené důvody pro popření vykonatelné pohledávky správcem (§ 199 odst. 2 IZ), věřitelem (§ 200 odst. 6 IZ) a dlužníkem (§ 336 odst. 3 a 410 odst. 3 IZ) Popření pohledávky dlužníkem - v konkursu nemá vliv na zjištění (§ 192 odst. 3 IZ – seznam není exek.titulem) - při reorganizaci (§ 336 IZ) a při oddlužení (§ 410 IZ) stejné účinky jako při popření správcem Popření pohledávky věřitelem - v konkursu a v oddlužení má vliv na zjištění pohledávky - při reorganizaci nemá vliv na zjištění pohledávky (§336 odst. 4 IZ) Výsledek přezkumu se zapíše do seznamu přihlášených pohledávek (náležitosti viz § 11 vyhl. č. 311/2007 Sb.) -

15 Popření pohledávky věřitelem Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři (§ 200 odst. 1 IZ) Popření musí být doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny před přezkumným jednáním, pak již nelze měnit důvod popření Soud nevyzývá věřitele k případnému odstranění vad popěrného úkonu Insolvenční soud odmítne popěrný úkon, který - byl doručen insolvenčnímu soudu opožděně, - byl učiněn sice včas, ale vadně a věřitel sám vady neodstranil do přezkumného jednání Usnesení o odmítnutí popěrného úkonu musí soud vydat do skončení přezkumného jednání, odvolat se může pouze popírající věřitel. Následně se popěrný úkon stává žalobou (§ 200 odst. 5 IZ) Popření pohledávky věřitelem nemá vliv na hlasovací právo (§51 odst.3)

16 Žaloba popírajícího věřitele Popěrný úkon věřitele se považuje za žalobu, a to - od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, - nejdříve však po uplynutí 10 dnů od konání PJ (§200 odst. 5 IZ) Specifika řízení - žalobcem je popírající věřitel, přestane-li být účastníkem insolvenčního řízení, může se dle § 161 odst. 2 IZ stát žalobcem správce - žalovaným je nositel popřené pohledávky - žalobce se může dovolávat pouze důvodu popření uvedeného v popěrném úkonu - žalobce je povinen složit jistotu na náklady incidenčního sporu.

17 Náklady incidenčního sporu popírajícího věřitele Jistota na náklady incidenčního sporu 10.000,- Kč - povinnost složit do 15 dnů od skončení přezkumného jednání, pokud nebylo v té době rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, neskončí tato lhůta 10 dnů od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku; soud výzvu nečiní * Soudní poplatek 5.000,- Kč na výzvu soudu Jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy - povinnost zaplatit ji ukládá věřiteli insolvenční soud na návrh nositele popřené pohledávky - přiměřené použití § 75b o.s.ř. Následek nezaplacení jistoty = odmítnutí žaloby

18 Spor o pravost, výši či pořadí pohledávky Vyrozumění o výsledku přezkumného jednání Žaloba na určení popřené nevykonatelné pohledávky (§ 198 IZ) - lhůta pro podání žaloby - 30 dnů od PJ v případě přítomného věřitele, 15 dnů od doručení vyrozumění v případě nepřítomného věřitele - účastníci řízení na straně žalované – popírající insolvenční správce nebo účinně popírající dlužník, popř. oba Žaloba na popření vykonatelné pohledávky (§ 199 IZ) - lhůta pro podání žaloby – 30 dnů od přezkumného jednání - podává ji popírající insolvenční správce nebo popírající dlužník - omezené popěrné důvody, vázanost důvodem popření Popřel-li pohledávku ( vykonatelnou či nevykonatelnou) věřitel, stává se popěrný úkon žalobou (§ 200 odst. 5 IZ) Rozhodování o nákladech řízení (§ 202 odst. 1 IZ

19 Zjištění pohledávky v incidenčním sporu Žalobě nositele popřené nevykonatelné pohledávky proti popírajícímu insolvenčnímu správci nebo účinně popírajícímu dlužníkovi bylo vyhověno, Žaloba popírajícího správce nebo účinně popírajícího dlužníka proti nositeli popřené vykonatelné pohledávky byla zamítnuta, odmítnuta nebo řízení o ní bylo zastaveno. Žaloba popírajícího věřitele směřující proti nositeli popřené pohledávky (vykonatelné i nevykonatelné) byla zamítnuta, odmítnuta nebo řízení o ní bylo zastaveno.

20 Zjištění pohledávky v důsledku jiných skutečností Insolvenční správce, dlužník nebo věřitel vezmou své popření podle § 192 odst. 1 IZ zpět Insolvenční správce nebo účinně popírající dlužník nepodá včas žalobu na popření vykonatelné pohledávky (§ 201 odst. 2 IZ ve spojení s § 336 odst. 2 IZ a 410 odst. 2 IZ)

21 Důsledek částečného zjištění pohledávky (§ 178 až 182 IZ) Pohledávka věřitele byla zjištěna v rozsahu menším než ½ přihlášené pohledávky A) s věřitelem se nepočítá ani pro zjištěnou část pohledávky – tato sankce platí vždy B) věřitel je povinen uhradit do majetkové podstaty částku až do výše odpovídající popřené části pohledávky - tato sankce se uplatí jen v případě, kdy věřitel vykonával práva spojená s pohledávkou, soud rozhodne jej na návrh insolvenčního správce – jde o incidenční spor Výkon práva spojeného s pohledávkou = hlasování poté, co věřiteli bylo přiznáno hlasovací právo Ručení osoby, která přihlášku za věřitele podepsala Problematická aplikace ust. § 179 IZ § 178 IZ se aplikuje zvlášť na každou z pohledávek

22 Předpoklady pro oddlužení Dlužník není podnikatelem - Nemá podstatné dluhy z předchozího podnikání -Aktivně nepodniká ( živnostenský list by neměl byt na překážku) pomalu se podnikání připouští Dlužník nesleduje nepoctivý záměr - nebyl pravomocně trestán pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy - zmírněno judikaturou -nejde o opakovaný návrh -nezbavil se před podáním návrhu hodnotnějšího majetku -nezatajuje příjmy Dlužník bude schopen v příštích 5 letech uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% pohledávek

23 Zabavitelný příjem Srážky lze provádět z těchto příjmů -Mzda, plat a obdobné odměny -Nemocenské -Starobní či invalidní důchod dlužníka (ne sirotčí důchod dítěte dlužníka) -Podpora v nezaměstnanosti -Odměna pěstouna -Rodičovský příspěvek -Sociální příspěvek -Stipendia -Odstupné při ukončení pracovního poměru…

24 Zabavitelný příjem Srážky nelze provádět z těchto příjmů : -Příspěvek na bydlení -Jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné) -Dávky hmotné nouze ( příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) -dávky dle zákona o sociálním zabezpečení -Přídavek na dítě

25 Způsoby oddlužení Oddlužení formou splátkového kalendáře -dlužník je povinen po dobu 5 let nezajištěným věřitelům splácet ze své mzdy část zabavitelnou pro přednostní pohledávky nebo částku nižší – určenou soudem za předpokladu, že bude schopen uspokojit věřitele v rozsahu 50% - novela zák. č. 217/2009 Sb. -další povinnosti v § 412 IZ Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty - správce zpeněží majetkovou podstatu a výtěžek rozdělí nezajištěným věřitelům -majetkovou podstatu tvoří majetek, který dlužníkovi patřil v době schválení této formy oddlužení Kombinace obou forem oddlužení

26 Zajištění věřitelé v oddlužení Zajištěný věřitel musí svoji pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a pak se rozmyslet zda požádá o zpeněžení předmětu zajištění - zpeněžení provede insolvenční správce, - věřitel je uspokojen pouze z výtěžku a neuspokojená část jeho pohledávky se neuspokojuje ve splátkovém kalendáři - osvobození od dluhů se vztahuje i na neuspokojenou část pohledávky tohoto věřitele nepožádá o zpeněžení předmětu zajištění - věřitel se v oddlužení neuspokojuje - osvobození od dluhů se na něho nevztahuje.

27 Volba způsobu oddlužení O způsobu oddlužení hlasují věřitelé na schůzi hlasují včas přihlášení věřitelé hlasují pouze nezajištění věřitelé nehlasují osoby dlužníkovi blízké pro přijetí způsobu oddlužení je třeba nadpoloviční většiny hlasů nezajištěných věřitelů Pokud věřitelé nevyberou způsob oddlužení, vybere jej insolvenční soud; věřitelé pouze mohou vznášet námitky, že nebyly splněny podmínky pro povolení oddlužení

28 Neplnění oddlužení Pokud dlužník neplní řádně své povinnosti v oddlužení, insolvenční soud schválené oddlužení zruší (§ 418 IZ) a rozhodne o prohlášení konkursu Problematika nových dluhů vzniklých po schválení oddlužení Dlužník je při ztrátě zaměstnání povinen usilovat o nový příjem - musí přijmout jakékoliv zaměstnání, - není vyloučeno, aby začal podnikat, - důvodem pro zrušení oddlužení je výpadek příjmů, který má dlouhodobější charakter, - výpadek v příjmech lze nahradit finanční pomocí třetí osoby (darovací smlouva, smlouva o důchodu)

29 Oddlužení obou manželů Není výslovně upraveno zákonem (zásadní změna nastane k 1.1.2014) Stav, kdy oba manželé podali zároveň či krátce po sobě návrh Návrhy se co do obsahových náležitostí a předpokladů pro oddlužení posuzují samostatně vyjma příjmů (resp. míry uspokojení věřitelů) Podá-li návrh každý z manželů samostatně, je zásadně namístě obě řízení spojit ke společnému projednání tak, aby společné jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty a aby pro oba tyto dlužníky byl ustanoven jeden insolvenční správce. Pro posouzení toho, zda hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, dosáhne minimální zákonné výše 30 % jejich pohledávek, je třeba vyjít především z celkové výše všech přihlášených pohledávek. Pro potřebu stanovení celkové jejich výše pro oddlužení SJM plněním splátkového kalendáře lze akceptovat, že k duplicitně přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát.

30 Oddlužení obou manželů Není vyloučeno, že oddlužení bude založeno pouze na příjmu jednoho z manželů, pokud druhý z nich z objektivních důvodů zabavitelný příjem nemá (nízký ID, rodičovská dovolená…). Jinak usnesení obsahuje příkaz plátcům mzdy obou manželů provádět příslušné srážky Nesplnění podmínek oddlužení jedním z manželů musí nutně vést k prohlášení konkursu na jeho majetek, jež v důsledku účinků prohlášení konkursu na společné jmění manželů (viz ust. § 268 a násl. insolvenčního zákona) znemožní oddlužení i druhého z nich. Jaký je osud schváleného oddlužení po rozvodu manželství ?

31 Oddlužení obou manželů Věřitelé by měli dluhy, které tvoří SJM uplatnit jedinou přihláškou, I po spojení obou řízení se přihláška pohledávky zapisuje do insolvenčního rejstříku u toho z manželů, kam byla pohledávka věřitelem přihlášena Jako podklad pro přezkumné jednání připraví správce dva seznamy (pro každého z dlužníků zvlášť). Pokud jde o dluhy tvořící SJM, budou pro účely splátkového kalendáře pohledávky po přezkumném jednání sloučeny do seznamu jediného s vyloučením případných duplicit. Dojde-li k neplnění oddlužení, budou řízení rozpojena a na každého z dlužníků prohlášen konkurs.

32 Osvobození od dluhů Rozhodnutí soudu - Lze osvobodit, i když dlužník nedokázal splnit 30% dluhů Dopadá i na pohledávky věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení nepřihlásili Nevztahuje se na : - solidární spoludlužníky dlužníka -osobně a věcně ručící osoby za závazky dlužníka -zajištěného věřitele, pokud nežádal prodej zástavy -Stav, kdy se nepřihlásí do řízení žádný věřitel, nebrání dlužníka osvobodit od dluhů

33 Účinky probíhajícího oddlužení na soudní řízení Povolením či schválením oddlužení se soudní řízení nepřerušují Soud žalobu projedná vůči dlužníkovi a meritorně rozhodne Při posuzování oprávněnosti nároku přihlédne k tomu, zda bylo v oddlužení na pohledávku částečně plněno V průběhu oddlužení není možno takový rozsudek vykonat Bude-li po skončení oddlužení dlužník osvobozen od dluhů, nebude možno takový rozsudek vykonat ani po skončení insolvenčního řízení Podle novely účinné k 1.1.2014 se výše uvedené řízení rozhodnutím o úpadku přeruší a problém odpadne.

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"

Podobné prezentace


Reklamy Google