Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu."— Transkript prezentace:

1 Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programové období 2007-2013) Ing. Dana Stodolová Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor regionálního rozvoje 13.5.2008

2 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  ŘO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – sekce řízení Operačních programů EU (odbor 4)  Globální cíl: Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

3 Prioritní osy OP VK  Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání  Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  Prioritní osa 3 – Další vzdělávání  Prioritní osa 4a a 4b – Systémový rámec celoživotního učení  Prioritní osa 5a a 5b – Technická pomoc

4 Globální granty Jihomoravského kraje Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání (ZŠ, SŠ) Oblasti podpory: 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa 3 – Další vzdělávání Oblast podpory: 3.2Podpora nabídky dalšího vzdělávání

5 Globální granty Jihomoravského kraje Výše alokace pro JMK na 1. GG (do r. 2012) Č. oblasti podpory Název oblasti podporyEU (ESF) + ČR (SR) [Kč] 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání455 105 105 1.2Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 165 492 765 1.3Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 206 865 957 Celkem 827 463 827

6 Globální granty Jihomoravského kraje  Forma financování: podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace)  Financování v rámci OP VK: 100 % způsobilých výdajů, z toho:85% EU (z ESF) 15% ČR (ze SR)  Způsobilost výdajů: dnem podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK“  Křížové financování: výjimka z nezpůsobilosti výdajů V rámci křížového financování bude možné pořídit zařízení související s realizací projektu, které by jinak spadalo do výdajů nezpůsobilých – do výše 9% způsobilých výdajů (% bude vždy upřesněno ve výzvě).

7 Globální granty Jihomoravského kraje  Délka trvání projektu: max. 3 roky  Výše finanční podpory: -min. 400 000,- Kč -max. 25 000 000,- Kč  Platby: na samostatný účet projektu – nutno zřídit před podpisem smlouvy  Zálohové platby: -do výše 20% způsobilých výdajů projektu -do 30 dnů od uzavření „Smlouvy o realizaci GP“ -o její vyplacení není třeba žádat, je poskytnuta automaticky

8 Globální granty Jihomoravského kraje  Předkládání žádostí: Jihomoravskému kraji po předchozím uveřejnění výzvy ve formě webové žádosti vyplněné v programu Benefit7 – v elektronické podobě ve formátu *pdf na CD-ROM a v listinné podobě  Výzvy jsou uveřejněny na: www.kr-jihomoravsky.cz www.msmt.cz a v tisku  Webová žádost Benefit 7: www.eu-zadost.cz

9 Globální granty Jihomoravského kraje  Databáze subjektů poradenské a projekční sítě v Jihomoravském kraji: na www.kr-jihomoravsky.cz ( v záložce Informace)www.kr-jihomoravsky.cz pro potřeby žadatelů – jedná se o databázi subjektů poskytujících poradenství při zpracování žádostí, jejich vlastní zpracování, pomoc při přípravě průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Pozor – jedná se o výdaje nezpůsobilé, není možné uplatnit v rámci projektu.

10 Globální granty Jihomoravského kraje  Příručka pro žadatele: poskytuje informace o tom, jak postupovat při zpracování žádosti obsahuje návod k vyplnění webové žádosti popisuje proces výběru a schvalování žádostí podmínky pro realizaci projektu pro žadatele je závazná je zveřejněna na www.kr-jihomoravsky.cz

11 Globální granty Jihomoravského kraje  Hodnocení projektů: 4 fáze hodnocení: hodnocení formální hodnocení přijatelnosti hodnocení věcné výběrová komise Kriteria hodnocení a jejich bodové ohodnocení – v „Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK“. Max. počet – 100 bodů Úspěšný projekt – min. 65 bodů

12 Kritéria věcného hodnocení projektů 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky (vydal Jihomoravský kraj)

13 Globální granty Jihomoravského kraje Podporované aktivity: Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

14 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podporované aktivity Školní vzdělávací programy Implementace nových kurikulárních dokumentů Zavádění vyučovacích metod a modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby Zvyšování kvality výuky cizích jazyků (vč. výuky v cizích jazycích) Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů Zlepšování podmínek pro využívání ICT Rozvoj partnerství a síťování mezi školami i jinými subjekty Podpora informačních center a rozvoj kariérového poradenství ve školách Zavádění systému evaluace ve školách Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

15 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se SVP Podporované aktivity Výuka podporujících rovný přístup ke vzdělávání (individuální vzdělávací plány, e-learning, ICT) Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků Rozvoj poradenství, asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním

16 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Podporované aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží (kurikulární reforma, jazykové vzdělávání, využívání ICT, moderní pedagogické metody) Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

17 Globální granty Jihomoravského kraje Způsobilé výdaje - výdaje související s realizací projektu, které mohou být hrazeny z veřejných prostředků: Osobní výdaje (mzdové výdaje) Cestovní náhrady Zařízení - nákup nového dlouhodobého nehmotného majetku (licence, know-how, studijní program, software,…), nákup drobného hmotného majetku do 40 tis.Kč, nákup použitého drobného hmotného majetku a zařízení, nájem, příp. splátky operativního leasingu zařízení a budov, odpisy (za stanovených podmínek),výdaje na opravu a údržbu, křížové financování Křížové financování je součástí položky rozpočtu „Zařízení související s realizací projektu“, které je omezeno limitem 25% způsobilých výdajů projektu. Místní kancelář – max. 8% ze způsobilých výdajů Nákup služeb – podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích max. 49% Drobné stavební úpravy – nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč DPH – u neplátců DPH

18 Globální granty Jihomoravského kraje Nezpůsobilé výdaje - výdaje nesouvisející s realizací projektu, které nemohou být hrazeny z veřejných prostředků: Činnosti, které již v rámci jiných programů podporu dostávají Nesplňují princip hospodárnosti, účelnosti a efektivity Vzniklé mimo časový rámec způsobilosti Nákup nábytku, vybavení (pokud nejsou financovány v rámci křížového financování), vozidel, infrastruktury, nemovitostí, pozemků DPH nebo její části, pokud existuje nárok na její odpočet Daň z nemovitosti, daň darovací, silniční, cla … Úroky z úvěrů a půjček Rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy Kurzové ztráty Výdaje na právní spory Nedobytné pohledávky Část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující cenu v místě a čase obvyklou Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu) a další

19 Globální granty Jihomoravského kraje  Udržitelnost projektu: 5 let doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu (např. počty podpořených osob, nově vytvořených vzdělávacích programů, …) a tím zajistit jejich další využívání po skončení vlastní realizace projektu výstupy a klíčové aktivity projektu musí být udrženy v nezměněné podobě minimálně v rozsahu 40% původního projektu

20 Globální granty Jihomoravského kraje Předpokládané termíny: Oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3:  5.5.2008 - byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o GP  4.6.2008 v 8.00 hod. – datum zahájení příjmu žádostí o GP  18.6.2008 ve 12.00 hod. – datum ukončení příjmu žádostí o GP (v listinné i elektronické podobě) - osobně  červenec – říjen 2008 – hodnocení projektů (formální, přijatelnosti, věcné), výběrová komise  listopad 2008 – schválení projektů ZJMK  prosinec 2008 – projednávání a podepisování smluv s úspěšnými žadateli Oblast podpory 3.2:  MŠMT předpokládá vyhlášení výzvy na předkládání globálních grantů nejdříve v září 2008, tzn. vyhlášení výzev na předkládání grantových projektů v r. 2009

21 Kontakty: Ing. Bohdana Jelínková jelinkova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 651 375 Ing. Miroslava Jedličková jedlickova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 651 220 Ing. Miroslava Janalíková janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 651 366 Ing. Dana Stodolová stodolova.dana@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 651 240

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Jihomoravského kraje v Operačním programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google