Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Olga Letáčková náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci 190. Žofínské fórum 10. listopadu 2015, Praha Evropské fondy 2014–2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Olga Letáčková náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci 190. Žofínské fórum 10. listopadu 2015, Praha Evropské fondy 2014–2020."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Olga Letáčková náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci 190. Žofínské fórum 10. listopadu 2015, Praha Evropské fondy 2014–2020

2 Aktuální stav a přínosy programového období 2007–2013

3 Aktuální stav čerpání ze SF / FS (podíl EU, mld. Kč)

4 Odhadované nedočerpání vzhledem k původní alokaci (podíl EU, mld. Kč) Zdroj: MSC2007

5 Přínosy programového období 2007–2013 Indikátor Dosažená hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst (cíleně)85 957 Počet podpořených MSP7 188 Počet inovovaných produktů3 953 Počet podpořených center excelence a regionálních VaV center 48 Nové dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy 246 km Nové a rekonstruované silnice II. a III. třídy 2 228 km Rekonstruované železniční tratě369 km Zrekonstruované památkové objekty252 Regenerované byty56 468 Zdroj: MSC2007- 7. 10. 2015

6 Evropské fondy v programovém období 2014–2020

7 Úvodní přehled Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR Evropský sociální fond ESF Fond soudržnosti FS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EZFRV Evropský námořní a rybářský fond ENRF 11,94 mld. EUR3,43 mld. EUR6,26 mld. EUR2,31 mld. EUR 0,03 mld. EUR Celkem pro ČR 23,98 mld. EUR ~ 652,4 mld. Kč Zdroj: Dohoda o partnerství, pro přepočet byl použit kurz EK, 27,208 Kč/€, data jsou za podíl EU.

8 Operační programy 2014–2020 OP Doprava Gesce: Ministerstvo dopravy Zaměření: Silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura Rozdíly oproti 07-13: Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

9 Operační programy 2014–2020 OP Životní prostředí Gesce: Ministerstvo životního prostředí Zaměření: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory. Rozdíly oproti 07-13: Zefektivnější využívání zdrojů, větší zaměření na konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, u nakládání s odpady větší důraz na prevenci, protipovodňová opatření.

10 Operační programy 2014–2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Gesce: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zaměření: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a IKT. Rozdíly oproti 07-13: Zaměření na přenos technologií a spolupráce odvětví výzkumu a vývoje a inovačních firem, posun od budování inovační infrastruktury k jejímu rozvoji a efektivnímu využívání, posílení role finančních nástrojů, větší důraz na využití výsledků aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje.

11 Operační programy 2014–2020 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Gesce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zaměření: Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Rozdíly oproti 07-13: Větší zaměření na vysoké školy, propojení modernizace výzkumné infrastruktury a zařízení ("tvrdé aktivity") a rozvoj výzkumných týmů a jejich kapacity ("měkké aktivity"), podpora dlouhodobého strategického partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, využití regionálních center VaV postavených v období 2007-13.

12 Operační programy 2014–2020 Integrovaný regionální operační program Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj Zaměření: Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa. Rozdíly oproti 07-13: Razantní snížení počtu programů a jeden centrální program, podpora terénních a komunitních přístupů v sociální integraci nad ambulantními, rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, sociální podnikání a posun v zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury.

13 Operační programy 2014–2020 OP Zaměstnanost Gesce: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zaměření: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. Rozdíly oproti 07-13: Zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, větší důraz na integrovaná řešení.

14 OP Praha pól růstu Gesce: Hlavní město Praha Zaměření: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Rozdíly oproti 07-13: Jeden multifondový program, úžeji zaměřený na řešení klíčových problémů, koncentrace podpory na vybrané tematické cíle a investiční priority (prorůstová a inovativní opatření). Operační programy 2014–2020

15 OP Technická pomoc Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj Zaměření: Servisní program pro zajištění kvalitní implementace, zajištění administrativní kapacity a monitorovací systém. Rozdíly oproti 07-13: Podpora nositelů integrovaných nástrojů (ITI), především v oblasti standardního provozu a vyhodnocování strategií, zajištění fungování NSK a RSK, zabezpečení ukončování ROP 2007–2013 po roce 2015, otevření vzdělávacích aktivit i pro partnery mimo implementační strukturu, kteří se budou podílet na řízení Dohody o partnerství.

16 Operační programy 2014–2020 Program rozvoje venkova Gesce: Ministerstvo zemědělství Zaměření: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství, diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostoru a metoda LEADER. Rozdíly oproti 07-13: Zaměření zejména na zemědělce, potravináře, lesníky (podpory obcí budou poskytovány z jiných EU zdrojů).

17 Operační programy 2014–2020 OP Rybářství Gesce: Ministerstvo zemědělství Zaměření: Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů. Rozdíly oproti 07-13: Rozsáhlejší podpora recirkulačních zařízení a průtočných systémů pro chov ryb, které zajistí vyšší produkci a rovnoměrné dodávky ryb na trh po celý rok. Širší zaměření podpory – i pro začínající rybáře.

18 Objem již vyhlášených výzev k 2. 11. 2015 První výzvy OP D budou vyhlášeny v průběhu listopadu v objemu 84,3 mld. Kč. Prostředky ve vyhlášených výzvách zahrnují podíl EU. Operační program Podíl EU (mld. CZK) Počet výzev OP Z35,838 OP PIK22,521 IROP22,212 OP ŽP20,125 OP VVV10,78 PRV10,012 OP TP6,23 OP PPR0,34 OP R0,36 Celkem127,9129 Zdroj: MS2014+, data k 2. 11. 2015, podíl EU mld. Kč

19 Operační program Podíl EU (mld. CZK) OP D84,3 OP VVV39,0 OP Z38,1 OP PIK35,2 IROP31,3 OP ŽP23,3 PRV10,0 OP TP6,2 OP PPR0,7 OP R0,3 Celkem268,3 Výhled výzev do konce roku 2015 k 2. 11. 2015 2015 41,3 % celkové alokace 268,3 mld. Kč 2016-2023 58,7 % celkové alokace 381,9 mld. Kč Zdroj: MS2014+, harmonogramy výzev OP, data k 2. 11. 2015, podíl EU mld. Kč

20 Projektový cyklus – novinky a zjednodušení Od nápadu k projektovému záměru → Hledání vhodného programu Podání žádosti o podporu na projekt Posouzení žádosti o dotace Realizace projektu, vyhodnocení a vyúčtování projektu menší počet programů => přehlednější systém konkrétnější vymezení možností podpory => omezenější okruh možností všechny základní informace dostupné na jednom místě => www.dotaceEU.cz větší využívání finančních nástrojů => posun k návratným dotacím zkrácení lhůt => jednotná lhůta pro ukončení schvalování projektů jasné vymezení rolí a kompetencí jednotlivých subjektů v rámci realizace projektu => možnost odvolání žadatelů proti výsledkům transparentnější hodnocení projektů => výsledky dostupné žadatelům jednotný výklad postupů jednodušší povinná publicita projektu jednotná pravidla pro vykazování indikátorů projektu přehlednější kontroly a audity přesně definované výše sankcí při porušení pravidel jednodušší elektronická archivace projektové dokumentace v IS zdroj informací: příručka „Pravidla pro žadatele a příjemce“ jednotný informační systém => vše k projektu bude dostupné online snížení administrativní zátěže => veškerá komunikace elektronickou formou jednodušší plánování => přehled výzev dostupný s předstihem

21 Děkuji za pozornost. www.mmr.cz www.dotaceEU.cz


Stáhnout ppt "JUDr. Olga Letáčková náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci 190. Žofínské fórum 10. listopadu 2015, Praha Evropské fondy 2014–2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google