Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : | PROJEKTOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A LEHKÝCH OBVODOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : | PROJEKTOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A LEHKÝCH OBVODOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz PROJEKTOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ (LOP) Příklady a zkušenosti z praxe TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

2 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz ODBORNÁ SPECIALIZACE LOP, OKEN DVEŘÍ A JINÝCH FASÁDNÍCH KONSTRUKCÍ Tato specializace v ČR doposud neexistuje Proč u nás tento obor neexistuje?  Na středních a ani na vysokých školách neexistuje tento studijní obor jako samostatná specializace  Absence dostatečného počtu odborníků ve školství, kteří by tento obor přednášeli

3 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz PROČ PROJEKTOVAT LOP A KONSTRUKCE OTVOROVÝCH VÝPLNÍ Hlavní důvody:  Tvoří zcela a nebo částečně design a vzhled objektu  Spojuje ve své funkčnosti požadavky z více oborů  Vždy oddělují exteriér a interiér a spoluvytváří tak pohodu vnitřního prostředí (z hlediska tepelné techniky, akustiky, osvětlení, přirozeného větrání, infiltrace, atd.)  Jsou namáhány kombinací atmosférických vlivů  Na některé konstrukce nebo jejich části jsou kladeny zvláštní požadavky:  Požární (požární předěly, únikové cesty, OTK)  Bezpečnostní (zabránění pádu do volného prostoru, odolnost proti poranění osob, odolnost proti násilnému vniknutí)  Statické – kromě běžných kombinací zatížení (odolnost proti vlivům seismickým účinkům a dynamickému namáhání od dopravy, atd.)

4 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz LOP- FÁZE A POSTUP PROJEKTOVÁNÍ 1.DUR nebo DSP – DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ nebo DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ  Ve spolupráci s GP, architektem a investorem vyhledání optimální varianty řešení jednotlivých konstrukcí a prověření proveditelnosti arch. návrhu při současném stavu techniky a legislativních a normových požadavků  Zpracování základního konceptu s návrhem typu fasádního systému, tepel. tech. akustických a statických vlastností  Případné doporučení úpravy členění fasádního rastru s ohledem na technické možnosti používaných materiálů  Stanovení limitních konstrukčních a stavebně fyzikálních parametrů a podmínek  Analýzy možných specifických požadavků zejména v oblasti požární ochrany, akustiky, bezpečnostního konceptu objektu, tepelné techniky, statiky, materiálových požadavků, povrchových úprav a barevného konceptu objektu  Určení polohy konstrukcí vzhledem k modulovým fasádním rastrům, objektovým osám a hrubé stavbě  Optimalizace a hrubý cenový odhad celkových nákladů

5 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz LOP- FÁZE A POSTUP PROJEKTOVÁNÍ 2. DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  Detailní propracování konceptu konstrukcí z předchozích fází projektu s ohledem na všechny dané požadavky (nejen pro LOP, ale i navazující konstrukce – stínění, provětrávané obklady, atd.)  Statické předběžné nadimenzování hlavních nosných konstrukčních a výplňových prvků pro určení základních vztažných rozměrů (ověření navrženého líce LOP ve vztahu k modulovým, objektovým osám a H.S.)  Stanovení normových požadavků součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí LOP, oken/dveří  Vypracování textové části s podrobným popisem kvalitativních a kvantitativních požadavků spojených s přesnou specifikací rozsahu dodávek jednotlivých konstrukcí  Vypracování výkresové části se směrnými detaily s jejich vyznačením v jednotlivých konstrukčních celcích obvodového pláště  Vypracování cenového odhadu projektantem navržené varianty

6 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz LOP- FÁZE A POSTUP PROJEKTOVÁNÍ 3. DZS - DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DPS s doplnění následující části:  tabulky s výměry jednotlivých konstrukcí  tabulky pro ocenění konstrukcí  formuláře s údaji o firmě, oprávněním, certifikáty a referencemi  formuláře specifikaci nabízených systémů

7 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz LOP- FÁZE A POSTUP PROJEKTOVÁNÍ 4. VDS - VÝKONY PŘI VÝBĚRU DODAVATELE / ZHOTOVITELE STAVBY  Technická pomoc a konzultace při jednání s potenciálními dodavateli  Odborná kontrola a porovnání vypracovaných nabídek po technické stránce  Vyhodnocení alternativních nabídek  Posouzení nabídek z hlediska kvality, termínů a ceny

8 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz LOP- FÁZE A POSTUP PROJEKTOVÁNÍ 5. REALIZAČNÍ (DODAVATELSKÁ), DÍLENSKÁ (VÝROBNÍ) A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE Vypracování těchto stupňů dokumentace je součástí výkonů dodavatele fasádních konstrukcí. Realizační dokumentace je předkládána ke kontrole a odsouhlasení zadavateli stavby (GP, GD, investorovi). Dílenská dokumentace je interní dokumentací dodavatele. Jejím obsahem je např.:  Optimalizace a objednávky materiálů  Řezné a obráběcí plány  Kompletace prvků nebo konstrukcí na dílně atd. Montážní dokumentace je po realizaci předána objednateli zároveň s prováděcí dokumentací skutečného provedení. Jejím obsahem je např.: Jejím obsahem je např.:  Zaměření a jeho vyhodnocení  Kladečské výkresy kotev, nosných a výplňových prvků, doplňkových prvků a konstrukcí s vyznačením postupu montáže  Kompletace prvků na stavbě s popisem použitých materiálů  Způsob čištění a údržby jednotlivých konstrukcí

9 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz LOP- POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ 6. ATD a ITD - ODBORNÝ AUTORSKÝ A INVESTORSKÝ TECHNICKÝ DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY  Odsouhlasení prováděcí dokumentace dodavatele po technické stránce  Účast na jednání s dodavateli a kontrolních dnech fasádních konstrukcí  Kontrola kvality výroby a montáže  Kontrola postupu montáže dle harmonogramu a dodržování zadaných požadavků  Vypracování „Zjišťovacích protokolů závad“ včetně fotodokumentace  Vypracování protokolu závad ke kolaudaci  Kontrola odstraňování zjištěných závad

10 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz HLAVNÍ ÚSKALÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ  Neodborné zásahy a vnášení inovací při harmonizaci evropských norem (národní přílohy)  Zpracovávání nových ČSN lidmi bez dostatečných znalostí a zkušeností v oboru v izolovaném prostředí bez propojení s praxí (rozpory v normách, duplikování požadavků, nepřesné formulace, chybějící specifikace atd., disharmonie s normami z jiných úzce souvisejících oborů)  Kontrola projektu a následné realizace některými „odborníky“ s menšími zkušenostmi a znalostmi v tomto oboru než budou ty vaše  Občasné zaměření se „odborníků“ pouze na splnění požadavků jedné normy (a to někdy pouze jednoho požadavku)  Díky nepřesným a nejednoznačným formulacím v normách se v praxi setkáte s různými „vykladači“ normových požadavků a definic

11 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz DOPAD ČSN 73 0540-2 NA NAVRHOVÁNÍ OKEN / DVEŘÍ A LOP Z hlediska splnění požadovaných hodnot uvedených v této normě z vytápěného prostoru do venkovního prostředí nevyhoví a tedy by neměly být navrhovány a realizovány např. následující konstrukce :  Strukturální a rastrové fasádní konstrukce LOP (lze navrhnout pouze s použitím trojskel nebo speciálních dvojskel s vloženou folií)  Fasádní konstrukce s bodovým úchytem skel  Střešní okna do prosklených střech  Větrací klapky OTK  Posuvná okna  Exteriérové konstrukce s požární odolností  Exteriérové konstrukce proti násilnému vniknutí

12 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz CHYBĚJÍCÍ SPECIFIKACE A POŽADAVKY  Nejsou specifikovány emisivity povrchů hliníkových slitin používaných na konstrukce oken/dveří a LOP a jejich použití v dutinách profilů. (V Německu částečně řešeno alespoň směrnicí WA-01/1, kterou vydal ift-Rosenheim)  Jak stanovit a posuzovat požadavky na součinitele prostupu tepla pro konstrukce v úhlu mezi 15° - 45° od svislice (LOP do 15° od svislice – ČSN EN 13830, světlík a jiná šikmá výplň od 45° od svislice – ČSN 73 0540-2)  Nikde není specifikována „okenní pásová konstrukce“ a vymezen její pojem (existují pouze různé výklady co je dle normy okno a co už je LOP)  Neexistuje specifikace „speciálních konstrukcí“ LOP, oken a dveří u nichž by byly bezpečnostní požadavky nadřazeny ostatním (zejména tepelně technickým) požadavkům (konstrukce s požární odolností, konstrukce OTK, konstrukce proti různému stupni násilného vniknutí, konstrukce odolné tlakové vlně při výbuchu)

13 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PRŮBĚHU PROJEKTOVÁNÍ  Vynechání některé fáze projektu LOP a ostatních fasádních konstrukcí  Z technického a realizačního hlediska návrh nevhodných konstrukcí  Technická specifikace pouze formou tabulky výkazu prvků bez dalších technických parametrů a specifikací  Nepřesné nebo neúplné stanovení technických a materiálových požadavků a rozsahu jednotlivých dodávek  Nesprávné řešení detailů napojení konstrukcí na hrubou stavbu bez zohlednění některého z požadavků na připojovací spáry  Navržení konstrukcí bez možnosti dilatace vlivem délkové roztažnosti materiálů  Poddimenzování konstrukcí a jejich výplní  Chybný odhad celkových nákladů na fasádní konstrukce

14 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI

15 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI Chybné zakončení sloupkových profilů, chybějící hydroizolace a zateplení profilů

16 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI Chybějící odvod vody z kondenzačních žlábků do exteriéru

17 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI

18 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI Skladba neprůhledné části LOP bez parozábrany

19 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI Lepení parozábrany přímo na cihly bez vyrovnávacího potěru

20 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI Opačné překrytí tepelného izolantu nároží u podhledu


Stáhnout ppt "TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : | PROJEKTOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A LEHKÝCH OBVODOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google