Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Ekonomické zdraví firem RNDr. Jaroslav Jochman 30. září 2015, Plzeň „ Nevědomost hříchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Ekonomické zdraví firem RNDr. Jaroslav Jochman 30. září 2015, Plzeň „ Nevědomost hříchu."— Transkript prezentace:

1 Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Ekonomické zdraví firem RNDr. Jaroslav Jochman 30. září 2015, Plzeň „ Nevědomost hříchu nečiní?“ Statutární zástupci společností čelí od 1.1.2014 zcela novým rizikům. Kdo se nezajímal o rizika do 1.1.2014 bude mít klidný spánek i po tomto datu. „ Nevědomost hříchu nečiní?“ Statutární zástupci společností čelí od 1.1.2014 zcela novým rizikům. Kdo se nezajímal o rizika do 1.1.2014 bude mít klidný spánek i po tomto datu.

2 Vlastní Kapitál Osobní účast Osobní účast Výsledovka Zaměstnanci Podnikatelský záměr Manažeři Jednatelé představenstvo Zisk Dozorčí rada Podíly Kapitálová účast Výroční zpráva Tržby Přidaná hodnota Aktiva SWOT analýza SWOT analýza Pasiva Ekonomická analýza Náklady VALNÁ HROMADA Společenská smlouva Společníci Akcionáři Vklady Akcie Vklady Akcie Zaměstnanci Manažeři

3 Kapitálové společnosti – rozdělení odpovědnosti společnost s r.o. akciová společnost společníci akcionáři jednatelé statutární zástupci představenstvo ( dozorčí rada ) dozorčí rada ( manažeři ) ( manažeři ) ( zaměstnanci ) ( zaměstnanci ) ( Zákonodárci, finanční úřady, zdravotní a sociální pojišťovny, právníci, auditoři, účetnické firmy, daňoví poradci, BZPO, systém řízení kvality ISO a certifikace, práce a mzdy, inspektorát práce, exekutoři …) společnost s r.o. akciová společnost společníci akcionáři jednatelé statutární zástupci představenstvo ( dozorčí rada ) dozorčí rada ( manažeři ) ( manažeři ) ( zaměstnanci ) ( zaměstnanci ) ( Zákonodárci, finanční úřady, zdravotní a sociální pojišťovny, právníci, auditoři, účetnické firmy, daňoví poradci, BZPO, systém řízení kvality ISO a certifikace, práce a mzdy, inspektorát práce, exekutoři …)

4 Zákony pro podnikatele Nový občanský zákoník č.89/2012 Sb. NOZ účinnost 1.1.2014 http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/ aktuální znění 1.1.2014http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/ Zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. ZOK účinnost 1.1.2014 http://zakony.kurzy.cz/90-2012-zakon-o-obchodnich-korporacich/ aktuální znění 1.1.2014http://zakony.kurzy.cz/90-2012-zakon-o-obchodnich-korporacich/ Zákon o veřejných rejstřících č.304/2013 Sb. účinnost 1.1.2014 aktuální znění 1.1.2014 http://zakony.kurzy.cz/304-2013-zakon-o-verejnych-rejstricich-pravnickych-a-fyzickych-osob/ Zákoník práce č.262/206 Sb. účinnost 1.1.2007 http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/ aktuální znění 1.8.2013http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/ Insolvenční zákon č.182/2006 Sb. účinnost 1.7.2007 http://zakony.kurzy.cz/182-2006-insolvencni-zakon/ aktuální znění 1.1.2012http://zakony.kurzy.cz/182-2006-insolvencni-zakon/ Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb. účinnost 1.1.1992 http://zakony.kurzy.cz/563-1991-zakon-o-ucetnictvi/cast-7/ aktuální znění 1.1.2012http://zakony.kurzy.cz/563-1991-zakon-o-ucetnictvi/cast-7/ 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce účinnost 1.1.1992 aktuální znění 1.1.2012 http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-251-2005-sb-o-inspekci-prace/uplne/ Nový občanský zákoník č.89/2012 Sb. NOZ účinnost 1.1.2014 http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/ aktuální znění 1.1.2014http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/ Zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. ZOK účinnost 1.1.2014 http://zakony.kurzy.cz/90-2012-zakon-o-obchodnich-korporacich/ aktuální znění 1.1.2014http://zakony.kurzy.cz/90-2012-zakon-o-obchodnich-korporacich/ Zákon o veřejných rejstřících č.304/2013 Sb. účinnost 1.1.2014 aktuální znění 1.1.2014 http://zakony.kurzy.cz/304-2013-zakon-o-verejnych-rejstricich-pravnickych-a-fyzickych-osob/ Zákoník práce č.262/206 Sb. účinnost 1.1.2007 http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/ aktuální znění 1.8.2013http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/ Insolvenční zákon č.182/2006 Sb. účinnost 1.7.2007 http://zakony.kurzy.cz/182-2006-insolvencni-zakon/ aktuální znění 1.1.2012http://zakony.kurzy.cz/182-2006-insolvencni-zakon/ Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb. účinnost 1.1.1992 http://zakony.kurzy.cz/563-1991-zakon-o-ucetnictvi/cast-7/ aktuální znění 1.1.2012http://zakony.kurzy.cz/563-1991-zakon-o-ucetnictvi/cast-7/ 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce účinnost 1.1.1992 aktuální znění 1.1.2012 http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-251-2005-sb-o-inspekci-prace/uplne/

5 Společník nebo akcionář není právní subjekt a nenese za žádné rozhodování odpovědnost!!! Valná hromada není právní subjekt a nenese za žádné rozhodování odpovědnost!!! Nikdo není oprávněn udílet jednateli nebo členům volených orgánů pokyny, které se týkají obchodního vedení!!! Dle § 51 si může jednatel společnosti vyžádat od valné hromady pokyn, ale to ho nechrání pokud by porušil péči řádného hospodáře nebo pokud by se dopustil trestného činu..

6 . § 51 ZOK (1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. (2) Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

7 . § 52 ZOK (1) Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. (2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

8 . §53 ZOK (1) Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích. (3) Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobu;(…)

9 . § 159 NOZ § 159 NOZ – (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. – (3) Nenahradil-li člen volného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoliv byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakému škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. Přebírá dluh za společnost, kde je členem voleného orgánu.

10 . Společníci a akcionáři společností nejsou právním subjektem a nemohou tedy přímo zasahovat do řízení společností ani o ničem rozhodovat. Práva a povinnosti společníků (akcionářů) určuje společenská smlouva (stanovy). Svůj vliv mohou uplatňovat pouze na valné hromadě společnosti, kde však pouze hlasují o jednotlivých bodech programu valné hromady. Právo na informace má své limity! Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Není právním subjektem. Může pouze dávat pokyny jednatelů (představenstvu), kteří je v určitých případech nemusí nebo nesmí vykonávat, jinak jim hrozí osobní postih.

11 . Povinnost ukládat firemní dokumenty do sbírky listin je zakotvena v § 1 v zákonu o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. a také v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb.§ 1 v zákonu o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sbzákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb Účetní závěrka a případně i výroční zpráva se zveřejňují do 30 dnů schválení příslušným orgánem. Nejpozději však musí být účetní závěrka uložena ve sbírce listin do konce bezprostředně následujícího účetní období (tzn. účetní závěrka za rok 2014 nejpozději do 31.12.2015). Co se do sbírky listin ukládá (dle § 66 zákona č. 304/2013 Sb.)§ 66 zákona č. 304/2013 S Výroční zpráva, Řádně, mimořádné a konsolidované účetní závěrky; Návrh rozdělení zisku a jeho končená podoba nebo vypořádání ztráty (pokud není součástí UZ); Zpráva auditora o ověření účetní závěrky (pokud není součástí UZ); Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (pokud není součástí UZ); Atd..

12 . Následkem porušení povinnosti předložit listiny může soud uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnost nebo přeložila listiny, které mají být založeny ve sbírce listin. Pořádková pokuta může dosahovat výše 100 000 Kč (dle § 104 zákona o veřejných rejstřících).dle § 104 zákona o veřejných rejstřících Rejstříkový soud může dále také (dle § 105 zákona o veřejných rejstřících), v případě neplní-li zapsaná osoba povinnosti dle § 104 opakovaně a má-li tato skutečnost závažné důsledky pro třetí stranu, zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. Této události předchází upozornění a poskytnutí lhůty k odstranění nedostatků. Dochází-li k neplnění povinnosti dle § 105 je porušena péče řádného hospodáře.dle § 105 zákona o veřejných rejstřících

13 . Společnosti, které nesplnily povinnost založení dokumentů do sbírky listin, mohou postihnout zejména následující sankce: Soud může, pokud neuposlechnou výzvu k uložení dokumentů, uložit pořádkovou pokutu § 200 dle občanského soudního řádu a to až do výše 20 000 Kč;pokutu § 200 dle občanského soudního řádu Finanční úřad jim může vyměřit pokutu podle § 37 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví až do výše 3 % hodnoty aktiv společnosti.§ 37 zákona č. 563/1991 Sb.

14 . Ke kontrole dodržování povinnosti zveřejňovat finanční výkazy a ukládat za jejich nedodržování pokuty jsou oprávněny územní finanční orgány a kontrolní orgány. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán příslušný k uložení pokuty o porušení povinnosti dozvědět, nejpozději však lze pokutu uložit do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Nejkrajnějším prostředkem ke splnění této povinnosti nám poskytuje trestní zákoník a to skutkovou podstatou § 254/1.§ 254/1

15 . Mají vlastní webové stránky x Nemají vlastní webové stránkyvlastní webové stránky Zveřejňují údaje z účetní závěrky ve sbírce listin Nezveřejňují údaje z účetní závěrky ve sbírce listinsbírce listin Albertina Základní kontaktní údaje, Informace o ekonomickém stavu firem. Odkazy do jiných zdrojů informací Bisnode Arachmé Prověřuje společnost po stránce ekonomické, a po stránce vazeb mezi jednotlivými firmami a další angažmá společníků

16 \. Prověřujeme základní ekonomické ukazatele: Tržby (podíl obchodu) a výkony (podíl výroby a služeb) Přidanou hodnotu a obchodní marži Osobní náklady Zisk společnosti Základní kapitál Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní kapitál Tržby Přidaná hodnota Obchodní marže Osobní náklady Zisk

17 . Je zaměřena na základní vývojové grafy jednotlivých ukazatelů za dané období. Tato analýza zahrnuje grafy a zaměřuje se na tyto oblasti: horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát, analýza výsledovky (obrat společnosti, trend tržeb, obchodní marže, přidané hodnoty, trend nákladů) analýza aktiv, analýza pasiv, analýza výsledku hospodaření společnosti (trend VH) poměrové ukazatele a souhrnné indexy a modely. Cílem je získat základní informace o stavu a vývoji společnosti a upozornit na případné nedostatky. Zkoumány jsou základní poměrové ukazatele: likvidity, rentability, aktivity, ale také souhrnné bonitními a bankrotními modely.

18 . Cílem je získat základní informace o stavu a vývoji společnosti a upozornit na případné nedostatky. Zkoumány jsou základní ukazatele: Horizontální analýza Srovnání dvou účetních období a hodnocení vývoje Vertikální analýza Srovnání podílu jednotlivých složek aktiv, pasiv či výsledky na celkové sumě Analýza výsledovky Dle přehledného výkazu zisku a ztráty, kde jsou rozlišeny jednotlivé výnosy a náklady hodnotíme trend vývoje jednotlivých ukazatelů, jakou jsou tržby, obchodní marže, přidané hodnoty, nákladů a výsledku hospodaření. Analýza aktiv Představuje detailní analýzu složení majetku společnosti. Cílem je popsat hlavní položky aktiv a jejich změny v čase a využití určitého druhu aktiv s ohledem na likviditu. Analýza pasiv Představu detailní analýzu zdrojů financování společnosti. Cílem je popsat kapitálovou strukturu společnosti jejich výši a vývoj dluhu, úvěru či leasingu. Zkoumáno je zda dochází k tvorbě rezerv, či zda je navyšován vlastní kapitál společnosti a jaká je struktura závazků společnosti. Analýza výsledku hospodaření Cílem je analýza vývoje výsledku hospodaření společnosti v čase, zda dochází u výsledku hospodaření k pravidelným cyklům, či výkyvům, zda dosahuje stabilních hodnot.

19 . Cílem je získat základní informace o stavu a vývoji společnosti a upozornit na případné nedostatky. Zkoumány jsou základní poměrové ukazatele: Ukazatel rentability vlastního kapitálu Zobrazuje výnosnost vlastního kapitálu pro majitele firmy či konkurenci. Kolik čistého zisku připadá na jednu korunu kapitálu investovaného vlastníky společnosti. Ukazatel rentability tržeb Zobrazuje kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. Ukazatel rentability aktiv Zobrazuje do jaké míry se daří společnosti z dostupných používaných aktiv generovat zisk. Ukazatele likvidity (běžná, pohotová, okamžitá) Definuje schopnost momentální úhrady splatných krátkodobých závazků společnosti. Doba obratu zásob a doba obratu pohledávek Označení pro průměrný počet dnů, po které jsou zásoby (pohledávky) vázány v podniku do doby jejich spotřeby (úhrady). Doba obratu pohledávek x závazků x obchodní deficit Doba obratu závazků označuje dobu, po kterou zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny. Doba obratu pohledávek naopak označuje dobu než jsou pohledávky převedeny na peníze. Obchodní deficit označuje rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků a udává počet dnů, které je potřeba profinancovat.

20 . Bonitní index IN99 Bonitní index je souhrnný ukazatel, který je konstruován z pohledu vlastníka společnosti, k výpočtu jsou využity poměrové ukazatele, kterým jsou přiřazeny určité váhy s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné hodnoty ekonomického zisku. Ukazatel celkové zadluženosti x míry zadluženosti Ukazatel celkové zadluženosti poměřuje zda je výše vlastního kapitálu přiměřená k závazků společnosti. Míra zadluženosti vlastního kapitálu poměřuje vlastní kapitál s cizími zdroji a udává kolik cizích zdrojů připadá na 1 Kč vlastního jmění. Pravidla financování: Zlaté pari pravidlo & pravidlo vyrovnání rizik Základní pravidla financování určují poměr vlastních ku cizím zdroj a vlastních zdrojů ku stálým aktivům. Zlaté pari pravidlo doporučuje, aby vlastní kapitál plněn pokrýval stálá aktiva. Pravidlo vyrovnání rizik doporučuje, aby hodnota vlastního kapitálu byla vyšší než cizí zdroje. Čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál je označení hodnoty oběžných aktiv po odečtení krátkodobých závazků. Bankrotní model – Altmanovo z-skóre Altmanovo z-skóre je souhrnný bankrotní model, který ke svému hodnocení využívá pět poměrových ukazatelů, který přiděluje různé váhy a hodnotí dle výsledků, zda se společnost nachází v pásmu finanční stability, tzv. šedé zóně či na pokraji bankrotu.

21 . Zahrnuje základní analýzu doplněnou o detailnější rozbor vývoje jednotlivých položek. Tyto položky jsou v rozšířené analýze podrobněji zkoumány a jsou k nim doplněny další potřebné grafy. Jedná se o detailnější náklad do problémových oblastí, na které je potřeba se více zaměřit. Jedná se také o hlubší rozbor nákladů či výnosů. Analýza je zaměřena především na tyto oblasti: Obrat a tržby společnosti, Aktiva a pasiva společnosti, Výsledky hospodaření společnosti, Poměrové ukazatele a souhrnné indexy a modely, Poměrové ukazatele vztahující se k tržbám, Ukazatele produktivity.

22 . Zabývá se vybranými údaji a specifickými problémy dané společnosti. Tento typ analýzy je zaměřen na podrobný měsíční vývoj daných ukazatelů a hledání daných trendů ročního vývoje a stanovení plánu budoucího vývoje jednotlivých ukazatelů. U speciální analýzy se stavuje roční plán vývoje hospodaření společnosti, který je poté možné zapracovat do podnikatelského záměru společnosti. U speciální analýzy je pravidelně kontrolováno plnění jednotlivých plánovaných měsíčních hodnot. U stanoveného plánu dochází k pravidelným (měsíčním) kontrolám stanoveného plánu, který se poté přizpůsobuje.

23 . Solventnost = platební schopnost je schopnost fyzické nebo právnické osoby platit včas a v požadované výši závazky společnosti. Opakem solventnosti je insolvence čili platební neschopnost. Platební neschopnost je stav, kdy podnik (dlužník) není schopen uhradit v daném okamžiku splatné závazky. Prvotní platební neschopnost – neplatí dodavatelům Druhotná platební neschopnost – neplatím dodavatelům, protože mě neplatí odběratelé. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, čímž ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek. Nový obchodní zákoník sjednotil právní úpravu nároků na úhradu pohledávky. Plnění dlužníka se započte nejprve na náklady spojené s uplatněním pohledávky, dále na úroky z prodlení, poté na úroky (smluvní) a nakonec na jistinu dluhu. Dle ZOK také posílila odpovědnost jednatelů, kdy v § 62 stanovil, že bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka rozhodnuto, že společnost je v úpadku, insolvenční správce vyzve členy orgánů, aby vydali prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch získaný od společnosti za období dvou let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku (tento institut může být použit i vůči bývalým jednatelům).§ 62

24 . Omezení výplaty zisku dle testu insolvence a § 40 ZOK:§ 40 ZOK (1) Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. (2) Zálohy na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o nehrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejich účel není obchodní korporace oprávněna měnit. Test insolvence zajišťuje ochranu, aby korporace byly schopny plnit své dluhy, nepřiváděly věřitele do druhotné platební neschopnosti a neohrožovaly fungování hospodářského styku. § 41 ZOK Ustanovení § 40 odst. 1 platí obdobně při poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru obchodní korporací pro účely získání jejich podílu neb poskytnutí zajištění obchodní korporací pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“) a při nabývání akcií zaměstnanci za zvýhodněných podmínek.

25 . Podnikatelský plán popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Podnikatelský plán je nástroj kontroly plánu s realitou a identifikací odchylek. Obsahuje všechny důležité informace: Cíle podnikání Financování Rizikové faktory Silné a slabé stránky Konkurence Strategie k dosažení stanovených cílů. Důležitou součástí podnikatelského plánu je finanční plán, který by měl být zároveň stěžejní částí každého podnikatelského plánu. Zpracovaný podnikatelský plán Vám může posloužit i jako nástroj při žádosti o dotace ze strukturálních fondů či žádosti a poskytnutí půjčky. Příprava, vytvoření a schválení podnikatelského plánu podpoří tzv. pravidlo podnikatelského úsudku (§ 51), které spočívá v možnosti jednatele prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře, a tím se zprostit odpovědnosti za případnou újmu (vyvinit se). Pokud totiž jednatel jednal s péčí řádného hospodáře a v souladu s podnikatelským úsudkem, nebude odpovídat z a výsledek svého jednání, i když společnosti způsobil újmu (§ 51),

26 . Detailní struktura podnikatelského plánu: Předmět podnikání a hlavní podnikatelské aktivity Popis produktů/služeb Harmonogram realizace projektu Marketing projektu-rozbor trhu Analýza a prognóza poptávky po produktu Charakteristika spotřebitelů Rozbor konkurence Odlišnost přístupu oproti hlavním konkurentům Další možná rizika realizace projektu Způsob uvedení produktu na trhu Distribuce, zabezpečení odbytu produktu Reklama, propagace Synergické efekty plynoucí z činnosti Personální zajištění Plán výnosů a nákladů Cash flow projektu Zdroje financování Plán investic Rozpočet projektu

27 . V případě, že zjišťujeme jaké je tržní postavení naší společnosti je dobré využít srovnání s konkurencí. Základní ekonomická analýza konkurenčních firem může odhalit jejich silné a slabé stránky. Srovnáním našeho podnikatelského záměru ve formě základní ekonomické analýzy rychle odpoví na to, zda naše předpoklady jsou reálné nebo naopak. Lze předejít investicím do podnikání, kde konkurenční firmy nejsou schopny realizovat zisk a naopak, lze rozpoznat oblasti podnikání, kde všichni zisk snadno realizují. Ideální je nalézt vzor v jiné velmi úspěšné firmě, která však podniká v jiném regionu a nehrozí ani v budoucnu riziko její konkurence.

28 Mnoho společníků a akcionářů firem argumentuje ekonomickými ukazateli uváděnými v učebnicích ekonomie jako doporučenými hodnotami a dle těchto učebnic pak mají snahu hodnotit úspěšnost svých firem a výsledky práce jednatelů nebo členů představenstva a.s. Ekonomické analýzy reálných firem však ukazují, že existují velké rozdíly mezi teorií a praxí dané jednak oborem podnikání a regiony, ve kterých firmy podnikají. Velmi záleží také na předmětu činnosti (výroba, obchod nebo služby) a hlavně záleží na velikosti společnosti a jejím obratu. Velmi důležitou roli hraje také osobní nebo kapitálový charakter podnikání. Samostatnou kapitolou jsou pak rodinné společnosti a jejich dlouholetá podnikatelská strategie. V některých případech mají přednost mzdy a benefity před tvorbou zisku, v jiných případech je naopak snaha veškerý zisk kumulovat ve firmě a z nerozděleného zisku financovat rozvoj společnosti. Obě tyto varianty mají zásadní dopad na případný prodej společnosti nebo na ocenění podílů jednotlivých společníků nebo akcionářů..

29 . Kapitálový charakter podnikání Majetková účast společníků na podnikání Není nutná osobní účet na podnikání Neručí za závazky společnost (pouze do výše svého nesplaceného vkladu). V případě kapitálového charakteru podnikání požadují společníci vyplatit nerozdělený zisk nebo přejít ke kapitálovému podnikání, kdy dostává přednost výplata podílu na výsledcích hospodaření před mzdami a odměnami.

30 . Osobní charakter podnikání Osobní účast společníků na podnikání Společníci mohou jednat jménem společnosti Osobní charakter rodinných firem přispívá k velkému podnikatelskému nasazení svých zakladatelů. Cílem rodinných firem nebývá cíl co nejrychleji zbohatnout, ale spíše něco vybudovat, něco co přetrvá. (zdroj)(zdroj) U rodinných firem je důležitý proces mezigeneračního předání. Osobních charakter společnosti motivuje společníky k osobnímu zapojení do podnikání a je relativně spravedlivý z hlediska odměňování jednotlivých společníků. Společnosti nerozdělují zisk a jejich kapitál díky tomu rychle roste a často činí desítky až stovky milionů Kč.

31 . Asociace malých a středních firem provedla v dubnu 2015 výzkum Situace rodinných firem, dleSituace rodinných firem výzkumu, kterého se účastnilo 505 rodinných firem, se většina dotázaných shoduje, že vnímají fungování firmy na rodinné bázi jako svou výhodu. Polovina firem uvádí, že ve firmě pracují jejich děti. Třetině z nich bylo při zapojení do firmy mezi 18-21 lety. Pětina firem dostává nabídky poradenských společností ohledně konzultací na předání firmy v rodině či její prodej. Celkem 58 % dotázaných by za výhodných podmínek ochotno firmu prodat mimo rodinu. Nejčastěji uváděnou výhodnou rodinné firmy je flexibilita. Naopak jako nevýhodu uvádějí přístup k financování. Největší problém je získávání zaměstnanců, kteří nejsou členy rodiny. Až 44 % rodinných firem uvádí obrat mezi 10-59,9 mil. Kč. Až 81 % rodinných firem zaměstnává 6-20 zaměstnanců.


Stáhnout ppt "Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Ekonomické zdraví firem RNDr. Jaroslav Jochman 30. září 2015, Plzeň „ Nevědomost hříchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google