Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K. Výuka LS 2016 Tel. +420/777 57 40 16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K. Výuka LS 2016 Tel. +420/777 57 40 16."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K. Výuka LS 2016 www.akilda.cz www.advokatnisluzby.com E-mail: ilda@seznam.czilda@seznam.cz Tel. +420/777 57 40 16

2 Politika zaměstnanosti Podpora v nezaměstnanosti LS 2016 Základní pramen práva: Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění/ZZ

3

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR/MPSV www.mpsv.cz integrovaný portál - Správa služeb zaměstnanosti, www.portal.mpsv.czwww.portal.mpsv.cz Uřad práce ČR, místně příslušné krajské pobočky dle bydliště žadatele - uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání může získávat informace kdekoli v CR nebo v zemích EU - EURES/EVropský portál služeb zaměstnanosti/European Employment Services, www.eures.czwww.eures.cz ÚZ Zákoník práce 2016 ÚZ Pracovněprávní předpisy 2016

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR/MPSV  Zrušeny původní (okresní) úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.).  Zákon o ÚP ČR, z. č. 73/2011 Sb., účinný od 1. 4. 2011  Veškeré úkoly v oblastech zaměstnanosti, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory rodin s dětmi a bydlení a sociální pomoci a péče o osoby v hmotné nouzi a zdravotně postižené patří do kompetence Úřad práce České republiky.  Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností.  Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. generální ředitelstvíkrajské pobočky  http://portal.mpsv.cz/upcr/oup http://portal.mpsv.cz/upcr/oup

6 Prameny práva komplexně, www.mpsv.cz – integrovaný portál Zaměstnanost, Správa služeb zaměstnanosti v ČR Evropský portál služeb zaměstnanosti/EURESwww.mpsv.cz Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění/ZZ Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek Vyhláška MPSV v dohodě s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy/MŠMT č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců Sdělení MPSV č. 311/2014 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti – částka 25.179,- Kč

7 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Sdělení MPSV č. 94/2015 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci pro období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016 částka 25.686,- Kč

8 Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, www.suip.cz www.suip.cz Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb., v platném znění/ZIP Vyhláška MPSV č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

9 Agentury, zaměstnavatelé Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat Zprostředkování zaměstnání zaměstnavatelem formou dočasného přidělení zaměstnání u jiného subjektu podle § 43a Zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP Vyhláška MŠMT a MPSV č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace a způsob jeho ukončení vzdělávání v rekvalifikačním zařízení

10 Politika zaměstnanosti Součástí sociální politiky státu je i státní politika zaměstnanosti. Cílem je dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Základem právní úpravy politiky zaměstnanosti je u nás zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb., v platném znění/ZZ - § 1 „Dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti jsou základními cíli zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.“.

11 Politika zaměstnanosti - členění CentrálníRegionálníAktivníPasivní MPSV CŘÚřad práce ČRMPSV ČRÚřad práce ČR MŠMT ČRKrajské pobočky MPO ČRKontaktní pracoviště

12 Centrální politika zaměstnanosti Součástí Tzv. velká politika zaměstnanosti, která vytváří globální strategie. Klíčovou roli v ní hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému i celková koncepce zaměstnanosti. Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je nutné odvíjet od výrobních rezortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Hlavní úlohu v oblasti centrální státní politiky zaměstnanosti má Ministerstvo práce a sociálních věcí. ČR/MPSV, http://www.mpsv.cz/. http://www.mpsv.cz/

13 Regionální politika zaměstnanosti Tzv. malá politika zaměstnanosti, která čítá provozování základních služeb zaměstnanosti. Zajišťuje vytváření nových pracovních míst. Může stimulovat rozvoj národního hospodářství. Konkretizuje globální politiku státu na místní podmínky a stanovuje způsoby její realizace. Hlavní váha při tvorbě a uskutečňování této politiky je na Úřadu práce ČR, generální ředitelství, krajské pobočky. Na dodržování pracovněprávních předpisů dohlížejí inspektoráty práce.

14 Aktivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti je politikou státní. Jejím cílem je vytvářet reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména podmínky pro vznik : nových a efektivních pracovních míst – dotace, investiční pobídky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR/MPO, www.mpo.cz www.mpo.cz společensky účelných pracovních míst veřejně prospěšných prací zajišťování rekvalifikace

15 Pasivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti znamená podle zákona o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění /ZZ  zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci  a dále podpora v nezaměstnanosti

16 Příklady aktivní politiky zaměstnanosti 40.000,- - 80.000,- Kč, budou-li OSVČ vedené v evidenci Úřadu práce ČR nově podnikat po dobu 1-2 roky 24.000,- Kč podpora na zaměstnávání absolventů mladých lidí bez praxe Cca 15. 000,- příspěvky na zkrácené úvazky Vytvořit nová pracovní místa s možností zkrácených úvazků a zaměstnat tak více lidí. To je – zjednodušeně řečeno – druhý ze sedmibodového Plánu na zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí 2013 Řešit má mj. dlouhodobou nezaměstnanost s důrazem na matky s dětmi. Právě ženy tvoří víc než polovinu z celkem 192 tisíc uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR déle než 1 rok (údaje 2013). Na zkrácené pracovní úvazky resort firmám nabízí až 12tisícový příspěvek.

17 Podpora dojíždění za prací 2016 Ve vybraných krajích ČR s ohledem na vyšší míru nezaměstnanosti jsou vypláceny od 1. dubna 2016 tzv. příspěvky na dopravu za prací ve výši až 3.000,- Kč měsíčně pro dlouhodobě nezaměstnané – jde zejména o Kraj Karlovarský, Ústecký

18 Právo na práci x Právo na vhodné zaměstnání Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občanů. Podle čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo na práci, na svobodou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. V čl. III, části 6. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který je pro ČR závazný, uznávají smluvní státy paktu právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušná opatření k ochraně tohoto práva. Dále je toto právo rozvedeno v Úmluvách MOP (č. 44, 88, 96, 97, 111, 142, 168) Významná je Evropská sociální charta z roku 1961a Sociální charta Evropského společenství z roku 1989 jako politická deklarace.

19 Právo na práci U nás je právo upraveno v Listině základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 26 odst. 3 LZPS deklaruje, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Kdybychom si nyní z těchto jednotlivých ustanovení pokusili dát dohromady definici práva na práci, lze ji koncipovat následovně: Právo na práci je subjektivním právem každého občana na uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu a prostřednictvím využití své pracovní síly (souhrnu duševních a fyzických vlastností člověka) i právo na získání prostředků k uspokojení svých základních potřeb. Nelze jej chápat jako právo absolutní, stát nemá povinnost každého občana za každou cenu zaměstnat.

20 Právo na vhodné zaměstnání Právo na zaměstnání je upraven v čl. 26 odst. 1 LZPS, podle něhož má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dále je toto právo rozvedeno v zákoně o zaměstnanosti, konkrétně § 20 ZZ. Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí.

21 Nezaměstnanost Politika trhu práce a sociální ochrana proti nezaměstnanosti se prolínají a doplňují. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický a sociální problém do té doby, dokud se nestává masovou. Samotná existence nezaměstnanosti je přirozeným fenoménem a atributem svobodné společnosti založené na tržním mechanismu a demokracii. Statistiky: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nzhttp://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz Regionální statistiky: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce _souhrn http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce _souhrn

22 Politika zaměstnanosti

23

24 Statistika MPSV únor 2016,

25 Statistika MPSV únor 2016

26 Podpora v nezaměstnanosti Právo na přiměřené hmotné zabezpečení při ztrátě zaměstnání Učast na sociálním pojištění v posledních 2 letech minimálně 12 měsíců, z. č. 589/1992 Sb. o sociálním zabezpečení - sociální pojištění (nemocenské a důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) Právo na vhodné zaměstnání, § 20 ZZ Národní soustava povolání, www.nsp.czwww.nsp.cz odpovídající požadavkům kvalifikačním, zdravotním, rozsahu úvazku min. 80%stanovené týdenní pracovní doby, doba určitá přesahující 3 měsíce ……..

27 Podpora v nezaměstnanosti Zápočtový list - potvrzení o zaměstnání vydává zaměstnavatel při skončení pracovního poměru Důvod skončení pracovního poměru Výše průměrného výdělku na samostatném potvrzení Výše dle předchozího příjmu, maximální částka stanovená obecnou právní úpravou - Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v ČR činí 0,58násobek průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího roku (14.281,- Kč měsíčně pro rok 2014), v případě podpory při rekvalifikaci její 0,65násobek (16.005,- Kč pro rok 2014), http://portal.mpsv.cz/eures/u1/koodavnezhttp://portal.mpsv.cz/eures/u1/koodavnez V roce 2016 činí průměrná mzda 25.179,- Kč, sdělení MPSV č. 311/2014 Sb. pro účely zákona o zaměstnanosti Podpůrčí doba - dle věku uchazeče o zaměstnání činí: 5 měsíců – osoby mladší 50 let 8 měsíců – osoby starší 50 let a mladší 55 let 11 měsíců – osoby starší 55 let

28 Podpora v nezaměstnanosti Výše: procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání. První 2 měsíce 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

29 Podpora při rekvalifikaci Po celou dobu trvání rekvalifikace - hmotné zabezpečení jako nástroj pasivní politiky zaměstnanosti Rekvalifikační kurzy ve spolupráci s Úřadem práce CR jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti Snaha podpořit uchazeče či zájemce o zaměstnání v hledání vhodného zaměstnání Podpora při rekvalifikaci - nástroje politiky zaměstnanosti ve snaze zavést vhodná opatření k podpoře zaměstnatelnosti na trhu práce ohrožených kategorií zaměstnanců - absolventi, mladiství, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby zdravotně znevýhodněné, rodiče malých dětí atd.

30 Pracovní rehabilitace Nástroje aktivní politiy zaměstnanosti pro osoby zdravotně postižené/OZP Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně postižených - 4% zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň 25 zaměstnanců Alternativní plnění - odběr výrobků z chráněných dílen zaměstnávajících více než 50% osob zdravotně postižených Alternativní plnění - odvod do státního rozpočtu

31 Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění novely č. 217/2009 Sb. účinné od 20. července 2009, v návaznosti na insolvenční zákon, z. č. 182/2006 Sb., v platném znění Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel dluží mzdu, se může přihlásit o svůj nárok na úřadu a práce, v jehož obvodu má sídlo nebo místo podnikání zaměstnavatel, a současně může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Úřad práce zveřejňuje na úřední desce informace o podání insolvenčního nárvhu na určitý podnik. Lze uplatnit mzdové nároky za 3 měsíce rozhodného období, nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za rozhodné období, které je maximálně 6 měsíců před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení a 3 měsíce po zahájení. 3 měsíce rozhodného období, zpětně od prvního dne kalendářního měsíce, je-li podán insolvenční návrh u příslušného krajského soudu ČR na zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti: 1. Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit 2. Neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti Celkově lze vyplatit 1 zaměstnanci za 1 měsíc částku jeden a půl násobku průměrné mzdy v národním hospodářství v době podání návrhu na insolvenční řízení, například 1. květen 2009 – 30. duben 2010 je to 23.542,- Kč.1,5 násobek činí 35.313,- Kč, maximálně lze vyplatit za období 3 měsíců 1 zaměstnanci tedy částku 105.940,- Kč. V roce 2016 je jednomu zaměstnanci vyplácena maximální celková výše mzdových nároků ve výši 25. 686,- Kč pro období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016, sdělení MPSV č. 94/2015 Sb.

32 Děkuji za pozornost. Příjemný a klidný zbytek dne přeji. I. K. ilda@seznam.czilda@seznam.cz, tel. +420/777 57 40 16 www.akilda.czwww.akilda.cz, www.advokatnisluzby.comwww.advokatnisluzby.com Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát


Stáhnout ppt "Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K. Výuka LS 2016 Tel. +420/777 57 40 16."

Podobné prezentace


Reklamy Google