Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická legislativa §§§ I. Linhart. Chemická legislativa – teorie a praxe Cíle: zvýšit bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami, minimalizovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická legislativa §§§ I. Linhart. Chemická legislativa – teorie a praxe Cíle: zvýšit bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami, minimalizovat."— Transkript prezentace:

1 Chemická legislativa §§§ I. Linhart

2 Chemická legislativa – teorie a praxe Cíle: zvýšit bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami, minimalizovat rizika pro zdraví a prostředí Požadavky Všechna podstatná rizika by měla být legislativou podchycena Legislativa by měla být srozumitelná všeobecně nebo alespoň pro cílové skupiny Měla by na své uživatele klást splnitelné požadavky Plnění legislativních požadavků (nejen formálních) by mělo být kontrolovatelné § §§§ §

3 Co je REACH? Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals Registrace : Společnosti jsou zodpovědné za shromáždění informací o vlastnostech a použitích látek, které vyrábějí nebo vyvážejí v množství 1 tuny a více za rok. Musí rovněž provést hodnocení nebezpečí a možných rizik s látkou souvisejících a předložit výsledky Evropské chemické agentuře (ECHA v rámci registrace) Hodnocení: Agentura ECHA hodnotí informace, které jí byly předloženy při registraci chemické látky/směsi pro vyjasnění toho, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí Povolování: Látky, které „vzbuzují mimořádné obavy“, zpravidla ty, které jsou klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a látky persistentní podléhají povolování, jejich výroba, distribuce a použití mohou být omezeny nebo i zakázány.

4 Ideologická východiska Prvním předpokladem chemické bezpečnosti je znalost rizik, tedy znalost nebezpečných vlastností látek a dostupnost informací o těchto vlastnostech Náklady na testování nebezpečných látek mají nést výrobci (spravedlivý požadavek, ale má smysl jen pokud náklady administrace systému nepřekročí náklady na testování) Posílení konkurenceschopnosti a technologického rozvoje chemického průmyslu Evropské unie (jednotná chemická legislativa prospívá obchodování v rámci EU, ale konkurenceschopnosti??) Do zavedení systému REACH existovala odlišná pravidla pro tzv. existující a nové chemikálie. Tři seznamy látek (EINECS, ELINECS a NLP). Na zavedení nových látek na trh byly kladeny vyšší nároky než u existujících. Nový systém měl odstranit tuto údajnou nespravedlnost. Zjednodušit chemickou legislativu, zahrnout ji do jediného zákona (zjednodušení legislativy bylo žádoucí, po zavedení systému REACH je žádoucí ještě více)

5 Jediný chemický zákon? REACH, zákon EU č. 1907/2006, 521 stran, dosud 30-krát novelizován, z toho 6-krát jen za poslední rok CLP (Classification, Labelling, Packaging) zákon EU č. 1272/2008, 2014 stran, 10-krát novelizován, Evropský zákon o biocidních produktech č. 528/2012 Zákony na národní úrovni (např. o omamných a psychotropních látkách, o léčivech, o krmivech, o potravinách, o tabákových výrobcích, o odpadech, o ochraně veřejného zdraví, přepravní zákony… Potřeba neustálé novelizace – přizpůsobení na technický pokrok

6 REACH – Extended Impact Assessment (2003) Náklady: 2,8 – 5,2 miliard € v průběhu 15 let Přínosy: celkem 50 miliard € Zmírnění následků na zdraví lidí. Založeno na předpokladu, že 1% všech poškození zdraví (měřeno v letech invalidity) lze přičítat působení škodlivých látek, z toho asi 10 % může být odstraněno zavedením REACH) Zlepšení životního prostředí Stimulace inovativních řešení Náklady reálné, ověřitelné, přínosy fiktivní, neověřitelné

7 Globálně harmonizovaný systém klasifikace, označování a balení GHS-CLP, ideologická východiska (Evropský zákon 1272/2008) Systémy klasifikace, označovaní a balení chemikálií byly v principu podobné, ale přece natolik odlišné, že stejné látky byly v různých zemích klasifikovány a označovány různě Sjednocení klasifikace a označování odstraní některé obchodní bariéry, zvýší objem exportu i importu… Jednotné označování bude univerzálně srozumitelné

8 CLP GHS legislativa, Impact Assesment Brusel, 2007 Odhad nákladů během přechodného období: 526 mil. € (IT investice, školení, změny klasifikace a přeznačení, paralelní fungování dvojího systému). Podle tehdejšího vyjádření Evropské komise GHS neměl představovat významnou administrativní zátěž (kromě přechodného období), protože GHS se jen minimálně liší od evropského systému DSD/DPD (Direktiva 67/548/EEC a 99/45/EC).

9 CLP GHS legislativa, Impact Assesment, Brusel, 2007 Odhad přínosů: asi 2,5% celkových nákladů na netarifní bariéry zahraničního obchodu (podle London Economics). Absolutní čísla nejsou k dispozici. Závěr EK: Dlouhodobě se GHS vyplatí, protože průběžné ekonomické přínosy určitě převýší jednorázové náklady přechodného období. Předpokládalo se zvýšení exportu i importu a v důsledku toho nové pracovní příležitosti… Pokud „neharmonizovaný“ systém označování chemikálií představoval bariéru pro zahraniční obchod, byla to bariéra administrativní, jistě odstranitelná jednoduššími prostředky než (marná) snaha o všeobecné přijetí jednoho globálního systému klasifikace a značení.

10 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Citace: 350/2011 Sb.Částka: 122/2011 Sb. Na straně (od-do): 4353-4375 Datum přijetí: 27. října 2011 Rozeslána dne: 29. listopadu 2011 Datum účinnosti od: 1. ledna 2012 Vydáno na základě: Předpis mění: 251/2005 Sb.251/2005 Sb.; 133/1985 Sb.; 634/2004 Sb.; 455/1991 Sb.; 186/2004 Sb.; 125/2005 Sb.; 222/2006 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 245/2011 Sb.133/1985 Sb.634/2004 Sb.455/1991 Sb.186/2004 Sb. 125/2005 Sb.222/2006 Sb.227/2009 Sb.281/2009 Sb.245/2011 Sb. Předpis ruší: 356/2003 Sb.; 345/2005 Sb.; 371/2008 Sb.; 219/2004 Sb.; 232/2004 Sb.; 234/2004 Sb.; 279/2005 Sb.; 369/2005 Sb.; 28/2007 Sb.; 389/2008 Sb.; 139/2009 Sb.; 265/2010 Sb. Související předpisy EU: 31992L003231992L0032; 32004L0009; 32004L0010; 31967L0548; 31999L0045; 32006R1907; 32008R0689; 32004R0648; 32005R0850; 32008R1272; 32008R1102; 32008R0440; 32008R0340 a další32004L000932004L001031967L054831999L0045 32006R190732008R068932004R064832005R085032008R1272 32008R110232008R044032008R0340

11 Zákon 350/2011 Sb., chemický zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při 1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, 2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky, b) správnou laboratorní praxi, c) Působnost (některé pravomoci) správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí. Odkazuje také na „přímo uplatnitelné předpisy EU“, zejména nařízení Evropského parlamentu č. 1272/2008 (GHS – CLP)

12 Nestabilní výbušniny Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Oxidující plyny, kapaliny, tuhé látky Plyny pod tlakem, stlačené, zkapalněné, chlazené, rozpuštěné Kategorie nebezpečných látek a označování

13 Žíraviny Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Akutní toxicita kategorie 1, 2, 3 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat. 1 Nebezpečí dlouhodobých účinků na zdraví

14 Akutní toxicita, kategorie 4 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

15 Závěr Evropská chemická legislativa trpí všemi neduhy, charakteristickými pro současnou legislativu v euroamerickém prostoru: přemíra předpisů, neustálé změny, přílišný formalismus, důraz na detailní technická ustanovení, právní alibismus… Přemíra formálních předpisů a jejich časté změny představují administrativní a finanční zátěž nejen pro výrobce a distributory, ale především pro daňové poplatníky, zároveň ale pracovní příležitosti pro právníky, administrativní pracovníky, konzultanty, experty na jediný právní předpis, a pod. Zjednodušení systému klasifikace a větší prostor pro věcné expertní posouzení (méně reglementované hodnotící postupy) by přineslo značnou úlevu a zároveň zvýšení chemické bezpečnosti, ale současný vývoj spěje opačným směrem. Řešení (i když není na dohled) je třeba hledat na úrovni EU, na úrovni národních států situace není řešitelná.


Stáhnout ppt "Chemická legislativa §§§ I. Linhart. Chemická legislativa – teorie a praxe Cíle: zvýšit bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami, minimalizovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google