Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zpracoval : Martin Hašek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zpracoval : Martin Hašek."— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zpracoval : Martin Hašek

2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci D e f i n i c e: Je to stav pracovních podmínek, které vylučují nebo minimalizují působení nebezpečných a škodlivých činitelů na zdraví zaměstnanců… Jsou to různé podmínky a činitelé, které ovlivňují zdraví zaměstnanců. Bezpečnost – osvobození od nepřijatelných rizik, které mohou vést k poškození zdraví. Každý zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro své zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.

3 B O Z P v legislativě Zákon BOZP Chemické látky Technika Zdraví a hygiena Trestní právo Obchodní zákoník Občanský zákoník Zákoník práce

4 Základní předpisy BOZP I. 1. Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 2. Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP 3. Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce 4. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví… 5. Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně 6. Zákon č.124/2000 Sb., kterým se mění zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 7. Zákon č.20/1966 Sb., závodní preventivní péče 8. Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chem. přípravcích …

5 Základní předpisy BOZP II. NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. NV č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů. NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích,čistících a dezinfekčních prostředků NV č.494/2001 Sb., způsob evidence, hlášení a zasílaní záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje PÚ a zasílá záznam o úrazu. Vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Vyhlášky č.18 až 21/1979 Sb., o vyhrazených technických zařízeních (tlak, zdvihací, elektrické., plynové). NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vyhláška č.432/2003 Sb., kategorizace prací.

6 Zákoník práce, část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, §101) (Povinnosti zaměstnavatele) §102) (Povinnosti zaměstnavatele) HLAVA II §103) Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance §104) Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje §105) Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání §106) Práva a povinnosti zaměstnance HLAVA III § 108) Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

7 Základní předpisy BOZP-ZP Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce Část pátá- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §101 (Povinnosti zaměstnavatele) Odst.1/ Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců. Odst.2/ BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Odst.3/ Zaměstnavatelé jsou povinni písemně se informovat o rizicích na společných pracovištích. Odst.4/ Zajistit, organizovat a koordinovat práce tak, aby nebyly ohroženy zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. Informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců o rizicích a přijatých opatřeních. Odst.5/ Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP pro všechny zaměstnance a fyzické osoby, které se zdržují na jeho pracovištích. Odst.6/ Náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí zaměstnavatel.

8 ČÁST PÁTÁ - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102) (Povinnosti zaměstnavatele) Odst.1/ Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Odst.2/ Prevence rizik – všechna opatření k zajištění BOZP. Odst.3/ Zaměstnavatel musí neustále vyhledávat nebezpečné činitele, procesy a přijímat opatření… Odst.4/ Není-li možné odstranit rizika je povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich omezení (vede o nich dokumentaci). Odst.5/ Povinnost přijímat a provádět technické, organizační a jiné opatření k odstranění a omezování rizik… (přizpůsobení prac. podmínek, nahrazování nebezpečných technologií, kolektivní ochrana, udílení vhodných pokynů). Odst.6/ Přijímat opatření pro případ zdolávaní mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně… Odst.7/ Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem. Základní předpisy BOZP- ZP Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

9 Základní právní předpisy BOZP – ZP Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce HLAVA II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance §103) Odst.1/ Zaměstnavatel je povinen nepřipustit vykonávaní zakázaných prácí, informovat zaměstnance do jaké kategorie byla zařazena jeho práce, zdravotní průkaz, nebo doklad o odolnosti vůči nákaze při zvláštních pracích sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči, nahradit zaměstnanci ztrátu na výdělku při podrobení se pracovnělékařské prohlídce, seznámit zaměstnance s riziky a opatřeními na jeho ochranu, zabezpečit informování zaměstnanců jiného zaměstnavatele o BOZP ochrana těhotných a kojících zaměstnankyň, umožnit zaměstnanci nahlížet do evidenci BOZP, která je o něm vedena, zajistit zaměstnanců poskytnutí první pomoci, nepoužívat odměňovaní zaměstnanců na úkor BOZP, zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích. Informace a pokyny třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance a vést o tom dokumentaci.

10 Základní právní předpisy BOZP – ZP Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce HLAVA II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance §103) Zaměstnavatel je povinen Odst.2/ Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP… Odst.3/ Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení… Odst.4/ Zaměstnavatel je povinen těhotným a kojícím zaměstnankyním přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. Odst.5/ Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad vhodní pracovní podmínky.

11 §302) Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP, zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona, vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, zabezpečit přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce Povinnosti vedoucích zaměstnanců

12 §104) Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje Odst.1/ Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci OOPP. Odst.2/ OOPP jako pracovní oděv při pracích s mimořádným opotřebením nebo znečištěním. Odst.3/ Ochranné nápoje. Odst.4/ Udržovat a kontrolovat OOPP. Odst.5/ OOPP, MČaDP a ochranné nápoje poskytovat bezplatně podle seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik. Základní předpisy BOZP-ZP Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce OOPP

13 NV stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, MaDP a ochr. nápojů OOPP nejsou pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění… OOPP musí mít následující vlastnosti a) účinné proti vyskytujícím se rizikům, b) nesmí představovat další riziko, c) musí odpovídat konkrétním podmínkám na pracovišti, d) musí být přizpůsobené jednotlivým zaměstnancům (dle fyzického i zdravotního stavu). Zaměstnanci musí být s používáním OOPP odpovídajícím způsobem seznámeni (prokazatelně). Způsob, podmínky a dobu používaní OOPP stanoví zaměstnavatel. Před výdajem OOPP se nejprve provede vyhodnocení rizik (nebezpečí). Při výběru OOPP se postupuje podle přílohy č.2 tohoto NV - rozlišení OOPP (hlava, sluch, oči a obličej, dýchací orgány, končetiny, trup a břicho, celé tělo). Práce a činnosti, které vyžadují poskytování OOPP jsou uvedeny v příloze č.3 (staveniště, údržba - oprava, zemní práce, práce v podzemí, obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků …). Označení CE – prohlášení o shodě (musí být na každém kuse OOPP) – vzor ES je uveden v příloze č.4. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., OOPP

14 OOPP Podnikový předpis pro přidělování OOPP Obsah předpisu: Základní ustanovení … Vyhodnocení rizik - seznam Poskytování OOPP zaměstnancům – podmínky poskytnutí, doba používaní Povinnosti organizace Povinnosti vedoucích zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Karta OOPP – seznam přidělených OOPP…

15 Základní předpisy BOZP-ZP Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce §105) Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Odst.1/ Zaměstnavatel, u něhož k PÚ došlo je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu… (přítomnost poškozeného, odborů). Odst.2/ Vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech. Odst.3/ Vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech PÚ, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, b) k úmrtí. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel zaměstnanci. Odst.4/ Povinnost ohlásit PÚ a zaslat záznam stanoveným orgánům a institucím. Odst.5/ Přijímat opatření proti opakování PÚ. Odst.6/ Vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání…

16 NV, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílaní záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje PÚ a zasílá záznam o úrazu. Způsob evidence: a) kniha úrazů (všechny úrazy) b) záznam o úrazu (zaměstnavatel sepisuje do 5 pracovních dní) NV č.494/2001 Sb., PRACOVNÍ ÚRAZY

17 Ohlášení PU §3 ( bez zbytečného odkladu ) a) Policii ČR( trestní čin ) b) Odborovému orgánu ( nebo zástupci zaměstnanců nad 10 lidí ) c) Zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal d) Příslušné pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn e) Inspektorátu práce ( hospitalizace delší než 5 dní ) NV č.494/2001 Sb., PRACOVNÍ ÚRAZY - ohlášení

18 Smrtelný PÚ §3 odst.2 a) policii b) odborovému orgánu c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal d) inspektorátu práce e) příslušné zdravotní pojišťovně f) pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn NV č.494/2001 Sb., PRACOVNÍ ÚRAZY – ohlášení II.

19 § 4) Zaměstnavatel zašle záznamy o PÚ za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5 dne následujícího měsíce a) inspektorátu práce b) zdravotní pojišťovně, u které je poškozený pojištěn c) pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn c) postiženému d) přímému nadřízenému postiženého e) k založení do centrální evidence (OZO ) NV č.494/2001 Sb., PRACOVNÍ ÚRAZY – zaslání záznamu

20 Šetření PÚ a) prošetření vedoucím zaměstnancem (spolupráce s OZO) b) při závažnějších PÚ – skupina osob c) za účasti poškozeného - pokud to jeho zdravotní stav dovoluje d) za účasti odborů e) ohledání místa (bez vážných údajů neměnit stav, fotodokumentace) f) výslech svědků a poškozeného g) listinné důkazy (školení, revizní správy, doklady o zdravotní způsobilosti…) NV č.494/2001 Sb., PRACOVNÍ ÚRAZY – šetření

21 Zákoník práce PRACOVNÍ ÚRAZY – odškodnění ČÁST ČTRNÁCTÁ, Hlava 1 DÍL 1, Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Oddíl 2, Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti §366) Odst.1/ Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou PÚ, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Odst. 2/ Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Odst.4/ Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.

22 § 367, odst.1/ Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele zcela, prokáže-li, že škoda vznikla : a/ tím, že postižený svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy, anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány b/ v důsledku opilosti postiženého nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. Zákoník práce PRACOVNÍ ÚRAZY – odškodnění

23 § 367, odst.2/ Zproštění odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla a/ v důsledku skutečností uvedených v odst.1 a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody, b/ protože si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování …. jednal lehkomyslně … Odst.3/ Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, určí zaměstnavatel část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění, zaměstnavatel uhradí alespoň 1/3 škody. Zákoník práce PRACOVNÍ ÚRAZY – odškodnění

24 §106) Práva a povinnosti zaměstnance, Odst.1/ Právo na zajištění BOZP a na informace o rizicích práce,o opatřeních na ochranu před riziky… Odst. 2/ Odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví… Odst. 3/ Podílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí… Odst. 4/ Dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví… Zaměstnanec je povinen účastnit se školení podrobit se pracovnělékařským prohlídkám dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny dodržovat pracovní postupy nepoužívat alkoholické nápoje, nekouřit na pracovištích oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady podílet se na odstraňovaní nedostatků bezodkladně oznamovat pracovní úraz podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce Práva a povinnosti zaměstnance

25 ČÁST TŘINÁCTÁ HLAVA II, Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru … §301, Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, vydané v souladu s právními předpisy… využívat pracovní dobu – plnit si pracovní úkoly, dodržovat právní předpisy … řádně hospodařit s prostředky zaměstnavatele. Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce Práva a povinnosti zaměstnance

26 Oddíl 2, Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti §366) Odst.1/ Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou PÚ, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Odst.2/ Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Odst.4/ Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí. Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce Odpovědnost zaměstnavatele za PÚ

27 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP §2) Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Odst. 1/ Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby a/ rozměry, povrch b/ osvětlení, objem vzduchu, větrání, teplota, vlhkost a zásobování vodou c/ prostory pro hygienu, stravování … d/ únikové cesty a východy (volné) e/ údržba, úklid a čištění … f/ prostředky pro první pomoc a přivolání zdravotnické záchranné služby.

28 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP §3) Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi Odst.1/ Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Odst.2/ Zaměstnavatel je povinen dodržovat taky následující požadavky a/ udržování pořádku a čistoty, b/ uspořádaní staveniště podle příslušné dokumentace, c/ zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, d/ předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, e/ provádění kontroly před prvním použitím, během používaní … strojů, technických zařízení f/ splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi g/ určení a úprava ploch pro uskladnění nebezpečných látek, přípravků a materiálů, h/ odstraňování odpadů, j/ vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a osob…

29 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP §4) Odst.1/ Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používané. Stroje, TZ, DP a nářadí musí být a/ vybaveny ochrannými zařízeními, b/ odpovídali ergonomickým požadavkům, c/ pravidelně a řádně udržovat, kontrolovat a revidovat.

30 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP §5) Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy Odst.1/ Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci a/ nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organizmus (bezpečnostní přestávky) b/ nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, c/ byli chráněni proti pádu nebo zřícení, d/ nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, e/ na pracovištích se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dohledu, pokud jejich ochranu nezajistí jinak f/ nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

31 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP §6) Bezpečnostní značky, značení a signály Odst.1/ Povinnost umístit značky, značení a signály na pracovištích NV č.11/2002 Sb., ve znění NV č.405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů ÚČEL - RYCHLE UPOZORNIT Bezpečnostní barvy BarvaVýznamPříklad použití ČERVENÁZákaz, Stůj Značky pro zastavení Značky zákazu MODRÁPříkaz Příkaz k použití OOPP ŽLUTÁVýstraha Vyznačení nebezpečí Riziko nebezpečíVýstraha pro schody ZELENÁBezpečí Únikové cesty, východy

32 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP §7) Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Zajišťovat a kontrolovat hodnoty rizikových faktorů (fyzikální, chemické,biologické, prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž, mikroklimatické podmínky) a omezovat nebo odstraňovat jejich nepříznivé působení… Kontrolovaná pásma (práce s azbestem, chem. karciogeny, biologickými činiteli) – označena a zajištěna tak, aby do nich nemohli vstupovat nepovolané osoby. V kontrolovaném pásmu je zakázáno pít, jíst a kouřit. Používat OOPP. Nesmějí pracovat mladiství a těhotné. §8) Zákaz výkonu některých prací Uvedeny v odst.1 a práce s azbestem

33 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP §9) Odborná způsobilost Odst.1/ Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Odst.3/ Zaměstnává – li zaměstnavatel a/ nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat sám, má-li k tomu potřebné znalosti, b/ 26 až 500 zaměstnanců, OZO.

34 Základní povinnosti v prevenci rizik Pojmy: Nebezpečí – vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, pracovní činnosti), která může způsobit škody. Ohrožení – aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev, úraz nebo škodu Riziko – míra ohrožení, stupeň ohrožení - pravděpodobnost vzniku a důsledků negativního jevu Nebezpečí Ohrožení Riziko

35 Základní povinnosti v prevenci rizik Odstranění rizika Kategorie 1 Evidence rizikových prací kategorie 3-4 (popř.2) Provést kategorizaci prací (návrh do 30 dnů ode dne zahájení činnosti) Kategorie 2-4 Proměřit hygienické limity Poslat návrh na OHS,která rozhodne o zařazení Seznámení zaměstnanců s kategorizací Provést opatření Seznámení zaměstnanců s riziky a opatřeními Identifikace hodnocení rizik Riziko nelze odstranit Zaměstnavatel:

36 Prevence rizik Prevence rizik = všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele,která mají za cíl předcházet,odstraňovat nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen: – vytvářet podmínky pro bezpečné,nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci rizik – vyhledávat rizika,zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění – pravidelně kontrolovat úroveň BOZP. Nelze-li rizika odstranitje nutné je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení.

37 Prevence rizik Při přijímání opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad,kterými se rozumí a) omezování vzniku rizik b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců d) nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních podmínkách novými technologickými a pracovními postupy e) nahrazování nebezpečných technologií,pracovních prostředků,surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými,v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících nejvyšší přístupné hodnoty na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu.

38 Prevence rizik g)plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky,organizace, práce,pracovních podmínek,sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí a) předností uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany, b) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. 48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů) c) udílení vhodných pokynů k zajištění BOZP.

39 Prevence rizik Zaměstnavatel: přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči při poskytování první pomoci, zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti, je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem,kontrolovat jejich účinnost a dodržování a dbát o zlepšování pracovních podmínek.

40 Zákoník práce Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP HLAVA III § 108) Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP Odst.1/ Právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborové organizace nebo ZZ. Odst.2/ Zaměstnavatel je povinen umožnit účast při jednáních týkajících se BOZP, vyslechnout informace a projednat je. Odst.3/ Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci výběru a zajišťování pracovnělékařské péče určení OZO k prevenci rizik záležitostech, která mohou podstatně ovlivnit BOZP. Odst.4/ Odborová organizace je povinna spolupracovat se zaměstnavatelem. Odst.5/ Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních a zjištěné nedostatky odstraňovat. Odst.6/ Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo ZZ zabezpečit školení umožňující jim řádný výkonvyhledávaní a vyhodnocení rizik, přijaté opatření… evidenci a hlášení PÚ… výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým prísluší výkon kontroly nad BOZP.

41 Kontrola odborových orgánů Odborové orgány mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů;přitom mají zejména právo: kontrolovat,jak zaměstnavatelé plní své povinnosti v péči o BOZP pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s OOPP kontrolovat řádné vyšetřování pracovních úrazů,popřípadě je samy vyšetřovat požadovat od zaměstnavatele závazným pokynem odstranění závad v případě bezprostředního ohrožení zaměstnanců zakázat další práci zakázat práci přesčas a práci v noci,která by ohrožovala BOZP zúčastňovat se jednání o otázkách BOZP


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zpracoval : Martin Hašek."

Podobné prezentace


Reklamy Google