Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (aktiva). Dlouhodobý majetek x drobný majetek Dlouhodobý majetek - Významná položka aktiv účetní jednotky. Dlouhodobostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (aktiva). Dlouhodobý majetek x drobný majetek Dlouhodobý majetek - Významná položka aktiv účetní jednotky. Dlouhodobostí."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (aktiva)

2 Dlouhodobý majetek x drobný majetek Dlouhodobý majetek - Významná položka aktiv účetní jednotky. Dlouhodobostí se rozumí doba využitelnosti delší než 12 měsíců, a proto je tento majetek považován za stálé (fixní) aktivum. Drobný majetek Majetek sice s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, ale jeho cena je nižší než účetní jednotkou stanovena výše ocenění pro dlouhodobý majetek. Z toho plyne, že rozhodnutí o výši ceny majetku pro zařazení do DM je na vůli účetní jednotky. (Na rozdíl od daňového pohledu – viz níže)

3 Odpisy vycházejí z Principu přiřazování nákladů k výnosům Na stejném principu je založen tento příklad, ale v něm nejde o odpisy majetku (majetek není náš): Pronajmete si kancelářský komplex. Zaplatíte nájemné dopředu na 5 let v částce 50 mil. Kč. Kanceláře následně pronajímáte a ročně inkasujete 10,5 mil. Kč. Jaké jsou příjmy a výdaje a dále jaké jsou náklady a výnosy? Výdaje v 1. roce 50 mil. A pak už žádné, příjmy jsou každý rok 10,5 mil. Výnosy jsou každý rok 10,5 mil. Abychom je dosáhli, musíme sami uplatnit náklady za pronájem (50/5 = 10 mil.). Tj. aplikujeme princip přiřazování výnosů a nákladů (na konci prvního roku budeme mít aktivní účet „náklady příštích období“ 40 mil. Na konci druhé roku ……) Hospodářský výsledek v jednotlivých letech bude 0,5 mil.

4 NPO je aktivní účet z rozvahy – budou z nich náklady – zaplatili jsme dopředu - mám pohledávku za službou „poskytnutí nájmu“ BÚ+ Náklad PO - 50000 N – Nájemné 40000 10000 V příštím roce: N – Nájemné + Náklad PO - 10000 PZ 40000 10000 KZ 30000

5 Dlouhodobý majetek (DM) je investicí do budoucna Podnik koupí komplex stavebních buněk za 10 mil a začne pronajímat 10 let (omezená životnost buněk) ročně za 1,5 mil. Jaké jsou příjmy a výdaje a dále jaké jsou náklady a výnosy? Výdaje v 1. roce 10 mil. A pak už žádné nejsou, příjmy jsou každý rok 1,5 mil. Výnosy jsou každý rok 1,5 mil. Abychom je dosáhli, musíme sami uplatnit náklady z pořízeného majetku (10 mil./10 let = 1 mil.). Hospodářský výsledek bude 0,5 mil. Náklady mají název ODPISY (na počátku je významný výdaj, který je investicí do budoucna a náklad se v každém roce stanoví jako část tohoto výdaje, která se váže k výnosům v daném roce).

6 Odpisy ODIPY nevyjadřují opotřebení majetku ODPISY znamenají časové rozlišení výdaje na pořízení DM – je to problematika přiřazování výnosů a nákladů Příklad: Podnik koupí licenci za 0,5 mil. na patent opravňující po 5 let vyrábět patentované výrobky (licence je nehmotný DM). Nelze hovořit o opotřebení. Smyslem odpisů je rozložit výdaj 0,5 mil. do 5 let (do nákladů), proti výnosům z prodejů výrobků vyrobených podle patentu.

7 Opotřebení je průvodním jevem odpisů, nikoli jejich příčinou. Neodepisuje se proto, že majetek je opotřebováván, ale protože rozpouštíme PC postupně do nákladů, pokud možno proti výnosům, které přináší. Zůstatková cena majetku udává, jaký potenciál aktiva ještě zbývá k využití, ne jak je majetek opotřebený.

8 Výkonové odpisy vychází ze známé kapacity zařízení a odpisy vypočítáme na základě skutečného použití (čerpání této kapacity) – jsou nejpřesnější. Fotolab si pořídil Scanner za 200 tis. Životnost pouze 10.000 snímků. Jeden „scann“ snímek prodává za 100 Kč. První rok prodá 1000 snímků (výnosy 100000, 2. rok prodá 4000 snímků (výnosy 400000), 3. rok prodá 3000 snímků (výnosy 300000), 4. rok prodá 2000 snímků (výnosy 200000). Jaké jsou odpisy? Jaká část kapacity Scaneru byla použita v 1. roce? 1000/10000=1/10, tomu odpovídají náklady na dosažení těchto výnosů (odpis) 20.000. Ve 2. roce 4000/10000=4/10, odpis 80000. Ve 3. roce 3000/10000=3/10, odpis 60000. Ve 4. roce 2000/10000=2/10, odpis 40000.

9 Časové odpisy: Rovnoměrné a zrychlené odpisy Vycházím z odhadu času, po který mi majetek bude sloužit U majetku, kde se nedá určit, jak majetek přispívá k výnosům v jednotlivých letech - použijeme rovnoměrné/lineární. U majetku, který vydělává víc na začátku než na konci – použijeme zrychlené.

10 Postup určení metody odpisů Pokud jsme schopni stanovit výkonové, volíme tyto, jsou nejpřesnější. Pokud ne, volíme časové odpisy, které vycházejí z odhadu doby použitelnosti a máme na výběr dvě metody: zvolíme rovnoměrné nebo zrychlené Najdeme vhodný „vzorec“ (u lineárních/rovnoměrných je to triviální) Metody pro zrychlené odpisy: -DDB (double declining balance method) - konstantní odpisová sazba, klesající odepsatelná částka -SYD (sum of the years digits)

11 Metoda DDB (double-declining- balance method) Spočívá v konstantní odpisové sazbě a klesající odepisované částce. a)Nejprve stanovíme dobu odpisování. b)100% cenu si rovnoměrně rozdělíme podle let odepisování = 100% : 5 let = 20% c)DDB sazba = (20 x 2) : 100 = 0,4 (2 – double - znamená dvojité zrychlení) d)Odpis se vypočte tak, že se zůstatková hodnota k počátku roku vynásobí DDB procentem (tato metoda nevede k nulové hodnotě zůstatkové ceny na konci posledního roku odepisování; v praxi postupujeme tak, že zbytek z odepsatelné částky přidáme k odpisům v posledním roce)

12 Roky odepisování OdpisyOprávkyZůstatková cena 1.rok0,4 x 260 000 = 104 000104 000260 000 - 104 000 = 156 000 2.rok0,4 x 156 000 = 62 400166 400260 000 - 166 400 = 93 600 3.rok0,4 x 93 600 = 37 440203 840260 000 - 203 840 = 56 160 4.rok0,4 x 56 160 = 22 464226 304260 000 - 226 304 = 33 696 5.rok0,4 x 33 696 = 13 479 +20217250 0000 Zbylo by 20217 – přičte se k 5. roku Příklad výpočtu metodou DDB: PC = 260.000, doba odpisování 5 let

13 Metoda SYD - sum-of-the-years-digits Odpisová sazba klesá a odepsatelná částka je konstantní. Při době použitelnosti zařizeni 4 roky je součet let životnosti 4 + + 3 + 2 + 1 = 10 Toto je jmenovatel v následujících rovnicích: ( Cena aktiva je 82 000, zbytková hodnota 2 000, odepsatelná část je C = 80000) 1. rok: D = 4 / 10 * (82000-2000) = 32000 2. rok: D = 3 / 10 * (80000) = 24000 3. rok: D = 2 / 10 * (80000) = 16000 4. rok: D = 1 / 10 * (80000) = 8000

14 Odepisovatelná částka a zbytková hodnota Ředitel má auto za 2 mil. na repre, po dvou letech auto prodáno za 1.2 mil. a koupí se nové. Do nákladů pomocí odpisů se během dvou let použije pouze 800 tis. 800 tis. se nazývá odepisovatelná částka 1.2 mil. se nazývá zbytková hodnota = částka, za kterou se v daný čas majetek prodá.

15 Odpisy jsou odhadem! Přestože účetnictví je naprosto exaktní metoda, často pracuje s odhadnutými čísly, které mají přímý dopad na ZISK. Odpisy jsou toho názorným příkladem: odhaduji dobu použití, z toho plyne že odhaduji výši odpisů a ty mají dopad do nákladů a tudíž na zisk. Proto je nutno v účetnictví dělat revize odpisových plánů a případně odpisy upravit i v průběhu používání DM

16 Náklady spojené s pořízením DM se soustřeďují na účtě Pořízení DHM. Při uvedení do užívání se převedou na účet DM na základě Zápisu o převzetí a datum je datem zařazení do používání. K ceně pořízení je nezbytné přiřadit i vedlejší pořizovací náklady (doprava, montáž). Souvisí zaškolení vlastních zaměstnanců s cenou pořízení stroje? Školení je investice do zaměstnanců a zaměstnanci nejsou majetkem zaměstnavatele, tudíž náklady na zaškolení se k PC nepřičítají.

17 Odpisy DM jsou nákladem. Současně odpisy snižují pořizovací cenu DM, a to nepřímo pomocí oprávek. „Oprávky“ jsou opravným účtem k účtu DM a představují kumulaci odpisů. „Opravují“/aktualizují historickou pořizovací cenu (PC) DM. Zde se odpisy načítají V rozvaze se oprávky vykazují na straně aktiv, a to se záporným znaménkem. Promítnutí do rozvahy: brutto korekcenetto dl. majetek 1 000 -20 980 poř. cena oprávkyzůst. cena

18 Vyřazení DM nejčastěji z důvodu: Podnik je přestane používat Majetek prodá V důsledku zničení či krádeže Bezplatného převodu (darováním). Pokud je DM při vyřazení odepsaný pouze částečně (tj. oprávky jsou nižší než pořizovací cena), v tomto případě se stává jeho zůstatková hodnota nákladem. Při vyřazení se tedy musím zbavit účtu DM a Oprávek. Pokud je majetek vyřazen v průběhu roku, je nutné doúčtovat odpisy za tuto část roku, teprve potom zjišťuji zůstatkovou cenu ZC (= PC po odečtení oprávek), která se stane nákladem.

19 Vyřazení odepsaného DM/DA Prodej DM/DA ještě neodepsaného (viz výkaz Výsledovka) 1)Vyřazení aktiva v ZC = je náklad 30000 2)Následně se majetek vyřadí 50000 3) Výnos z prodeje DM 35000 Zde se odpisy načítají

20 Kočí a.s. prodal majetek Prodal ho se ziskem/ztrátou?

21 Důsledek špatně stanovených odpisů Podnik stále používá odepsaný majetek …. špatně stanovena doba odpisování (příliš krátká a z toho plyne že odpisy byly stanoveny příliš vysoko). Podnik vyřazuje majetek (z důvodu nefunkčnosti/přemíry opotřebení) ještě neodepsaný ………… dopovězte

22 Počítání odpisů na měsíce Měsíční odpisy se počítají jako 1/12 ročních dopisů. Odepisuje se od měsíce následujícího po měsíci zařazení. U lineárních to není problém. U zrychlených se použije v prvním roce tolik 1/12 ročního odpisu, kolik měsíců byl již v majetku. Druhý rok se vyčerpá zbytek provoročního odpisu a k němu se připočte část druhoročních atd.

23 Odpisy a Cash flow Odpis je náklad a není výdaj. K úbytku peněz došlo na počátku a pak už žádné výdaje nejsou. Počáteční výdaj je rozpočten do nákladů na léta odhadnuté použitelnosti – odpisy snižují zisk, aniž bychom museli něco platit. Nejen v učebnicích můžete číst: „Odpisy jsou pro firmu zdrojem financí např. pro nákup nových strojů.“ „Odpisy jsou rozhodujícím interním zdrojem financování investic“. „Odpisy jsou zdrojem financování majetku….“

24 Dlouhodobý majetek je definovaný v Zákoně o dani z příjmu (ZoDP) doba použitelnosti delší než rok cena majetku (aktiva) větší než 40.000 Kč DHM (60.000 Kč DNM) (Podle zákona 563/1991 Sb. O účetnictví – je majetek definován, jako majetek jehož doba použitelnost je delší než 1 rok) Ocenění majetku: 1) Vstupní cena = cena pořízení + náklady související s pořízením ( 2) Cena reprodukční (cena majetku není známa, proto stanovena jako znalecký odhad, nebo cena obvyklá, používá se u majetku nabytého darováním…) 3) Vlastními náklady – pořízení ve vlastní režii 4) Likvidační cena – při prodeji

25 Odpisy Lze interpretovat také jako část hodnoty dl. aktiva, kterým se promítá pořizovací cena aktiva do ceny produktu

26 Dobu odpisu upravuje zákon o Dani z příjmu (ZoDP). Doba odepisování závisí na tom, do které odpisové skupiny majetek patří. Tabulka č. 1 – Doba odpisu podle zákona o dani z příjmů Daňové odpisy – stejné pro všechny podniky i FO podnikatele (jsou pouze roční)

27 Rovnoměrné odpisy - Odlišná odpisová sazba je v prvním roce odpisování a v dalších letech. Důvod – uplatňujeme roční odpis bez ohledu na datum pořízení. Sazba pro zvýšenou vstupní cenu se používá v případě, že u majetku v průběhu jeho užívání bylo provedeno technické zhodnocení. Vychází vždy ze Vstupní ceny. Výpočet: Vynásobíme odpisovou sazbu se vstupní cenou majetku. Laboratorní zařízení zařadíme do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Výše odpisu v 1. roce je 11 % x 120 000 Kč tj. 13 200 Kč. Odpis ve 2. – 5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25 % x 120 000 Kč, tj. 26 700 Kč.

28 Zrychlené odpisy - Koeficienty jsou určeny pro první rok odpisu, pro další roky odpisování a v případě technického zhodnocení se použije koeficient pro zvýšenou cenu. Koeficient pro 1 rok odpisu odpovídá době odepisování. Odpis pro 1. rok = vstupní cena / k1 pro danou skupinu. V dalších letech se odpis vypočítá jako dvojnásobek zůstatkové ceny/ koeficient pro další roky mínus počet let, kdy byl majetek už odepsán: Odpisy v dalších letech = 2 x zůstatková cena / kn-n kn je koeficient v dalších letech odpisování n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován

29 Příklad: zrychlené odpisování Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 5, v dalších letech odpisování 6. 1. rok = 120 000 Kč / 5 = 24 000 Kč Zůstatková cena = 120 000 Kč – 24 000 Kč = 96 000 Kč 2. rok = 2 x 96 000 Kč / (6 – 1) = 38 400 Kč Zůstatková cena = 96 000 Kč – 38 400 Kč = 57 600 Kč 3. rok = 2 x 57 600 Kč /(6 – 2) = 28 800 Kč Zůstatková cena = 57 600 Kč – 28 800 Kč = 28 800 Kč 4. rok = 2 x 28 800 Kč/ (6-3) = 19 200 Kč Zůstatková cena = 28 800 Kč - 19 200 Kč = 9 600 Kč 5. rok = 2 x 9 600 Kč/ (6-4) = 9 600 Kč Zůstatková cen = 0 Kč

30 Technické zhodnocení Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku, kterými se vstupní cena tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než 40 000 Kč. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do hmotného majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti hmotného majetku. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (při rovnom. odpis.) nebo zůstatkovou cenu (při zrychl. odpis.) majetku v roce jeho pořízení. Pro zvýšenou vstupní cenu po technickém zhodnocení se používá speciálně stanovená sazba u rovnoměrného odpisování. U zrychleného odpisování se používá odlišně stanovený koeficient.

31 Porovnání doby odpisování hmotného majetku bez a s technickým zhodnocením Podnikatel zakoupil v r. 2010 stroj. PC je 200000 Kč. Stroj odpisuje zrychleným způsobem v 2. odpisové sk. Poř adí Rok Zůstatková cena na počátku Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena na konci 12010 - 200.000,0040.000,00 160.000,00 22011 - 160.000,0064.000,00104.000,0096.000,00 32012 - 96.000,0048.000,00152.000,0048.000,00 42013 - 48.000,0032.000,00184.000,0016.000,00 52014 - 16.000,00 200.000,000,00

32 V r. 2012 technické zhodnocení 50000 Kč

33 Daňové odpisy nehmotného majetku počítají se s přesností na měsíce!!! (od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do DM) majetek s právem užívání (např. licence, SW, film) – na dobu určitou měsíční odpis = podíl vstupní ceny a doby sjednané v licenční smlouvě – na dobu neurčitou měsíční odpis = počítá se rovnoměrně podle typu majetku: audiovizuální díla 18 měsíců software a nehm. výsled. výzkumu36 měsíců zřizovací výdaje60 měsíců ostatní nehmotný majetek72 měsíců

34 Jak řešíme rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy: V reálu jsou k tomu určeny dva řádky v daňovém přiznání, které buď zvyšují DZ nebo snižují DZ: Pro výpočet daně v daňovém přiznání se vychází z HV. Ten se postupně upravuje tak, jak vyžaduje ZoDP (některé účetní náklady totiž jako daňové neuznává, některé příjmy nejsou předmětem daně ….). Jednou z takových položek je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. K tomu slouží Příloha 1 část B. a příslušné řádky v přiznání: Pokud účetní odpisy = daňové odpisy: daňový základ/zisk není třeba upravit účetní odpisy > daňové odpisy: daňový základ navýšíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (+ rozdíl) ř. 50 daňového přiznání účetní odpisy < daňové odpisy: daňový základ snížíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (- rozdíl) ř. 150 Viz daňový formulář


Stáhnout ppt "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (aktiva). Dlouhodobý majetek x drobný majetek Dlouhodobý majetek - Významná položka aktiv účetní jednotky. Dlouhodobostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google