Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Název projektu MODUL:Schvalovací proces, vybrané technické zařízení pro uvedení BPS do provozu

2 © IHAS 2011 Prezence účastníků a organizační záležitosti Formální představení projektu, financování a MSK Představení zpracovatele IHAS, tým odborníků Představení účastníků Cíl školení, co se naučíte, co budete umět Kdo je kdo a co tady děláme? Úvodem

3 © IHAS 2011 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazené technické zařízení Teoretické základy a na co je to všechno dobré? 1. Blok | Schvalovací proces, vybrané technické zařízení pro uvedení BPS do provozu

4 © IHAS 2011 Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění je nutné mít povolení od příslušného vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

5 © IHAS 2011 Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Zákon č. 254/2001 Sb.: Účel a předmět zákona Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.

6 © IHAS 2011 Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje mimo jiné: podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "obnovitelný zdroj"), druhotných energetických zdrojů (dále jen "druhotný zdroj"), vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

7 © IHAS 2011 Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Zákon č. 165/2012 Sb.: Pro účely tohoto zákona se rozumí obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu biometanem upravený bioplyn srovnatelný kvalitou a čistotou se zemním plynem, který je po vstupu do přepravní nebo distribuční soustavy považován za zemní plyn výrobcem biometanu výrobce biometanu z bioplynu výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan

8 © IHAS 2011 Vyhláška č. 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Na základě hodnot výhřevnosti, průměrných nákladů na obstarání biomasy a přínosu způsobu užití jednotlivých druhů biomasy k udržitelnému rozvoji vyhláška provádí kategorizaci druhů biomasy do jednotlivých skupin, pro které jsou cenovým rozhodnutím stanoveny výše výkupních cen a zelených bonusů.

9 © IHAS 2011 Vyhláška č. 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Způsoby využití biomasy 1. Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu spalování nebo zplynování, současného spalování různých druhů paliva, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo tepla možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva (dále jen „společné spalování“), podle toho zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích se rozlišuje: 1. společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen „spoluspalování“); v případě spalování nevytříděného komunálního odpadu se nejedná o spoluspalování, nebo 2. společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen „paralelní spalování“), anaerobní fermentace, nebo spalování biokapalin.

10 © IHAS 2011 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Závazná stanoviska: Zásah do významného krajinného prvku a územního systému ekologické stability Zásah do krajinného rázu Stavba v ochranném pásmu zvláště chráněných území Stavba ve zvláště chráněném území Vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Natura 2000 Stavba přístupové cesty

11 © IHAS 2011 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb.: Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

12 © IHAS 2011 1.1 Schvalovací proces BPS vzhledem k ochraně přírody a krajiny Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce: Místně příslušné OIP se vyjadřují k jednotlivým projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo pracoviště fyzických osob zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Projektovou dokumentaci zasílá ke kontrole OIP zadavatel, případně projektant zadavatele, na základě podmínek stanovených stavebním úřadem

13 © IHAS 2011 Zadání projektové dokumentace musí obsahovat informaci, zda se jedná o: Sestavu komponentů - dozor TIČR při montáži a uvedení do provozu, vydání Odborného a závazného stanoviska (Ve věci: plnění požadavků bezpečnosti vyhrazených technických zařízení) Stanovený výrobek ( v režimu zákona č. 22/1997 Sb.) - dozor TIČR jen na uzemnění a hromosvody (dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.), které nejsou součásti výrobku. 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

14 © IHAS 2011 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce V § 3 je uvedeno, kdy se působnost organizací státního odborného dozoru nevztahuje na technická zařízení, před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovena k posuzování shody podle zvláštního zákona č. 22/1997 Sb., pokud NV vydané k jeho provedení nestanoví jinak. V případě, že označení CE bylo oprávněně umístěno na bioplynovou stanici jako celek, potom u ní také jako celku bylo provedeno posouzení shody a jedná se tak o stanovený výrobek. 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

15 © IHAS 2011 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Rozhodnutí o ochranném pásmu (1) Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. (2) Rozhodnutí o ochranném pásmu se vydává zpravidla současně při rozhodování podle § 79 až 81; lze je vydat i samostatně. (3) Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem* nebo na jeho základě. 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

16 © IHAS 2011 Vyhláška č. 73/2010 Sb. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 této vyhlášky bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

17 © IHAS 2011 Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhrazená plynová zařízení jsou pro: Výrobu a úpravu plynů Skladování a přepravu plynů Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic Zkapalňování a odpařování plynů Zvyšování a snižování tlaku plynů Rozvod plynů Spotřebu plynu spalováním 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

18 © IHAS 2011 Tlaková zařízení - Nařízení vlády č. 26/2003 Sb.: Pro účely tohoto nařízení se za tlaková zařízení považují nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj; zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka, kde: 1)Nádoba je těleso zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; může se skládat z více než z jednoho tlakového prostoru. 2)Potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém; potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku; za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

19 © IHAS 2011 Tlaková zařízení - Nařízení vlády č. 26/2003 Sb.: 3)Bezpečnostní výstroj jsou zařízení určená k ochraně tlakového zařízení překročením nejvyšších pracovních mezí; zahrnují zařízení jak pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, membránová průtržná pojistná zařízení, vzpěrné tyče, řízené pojistné systémy, tak omezující zařízení, které buď uvádějí v činnost regulační zařízení nebo zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování jako jsou tlakové spínače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a bezpečnostní měřící, řídící a regulační systémy související s bezpečností 4)Tlaková výstroj jsou zařízení, která mají provozní funkci a jejichž těleso je vystaveno tlaku 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

20 © IHAS 2011 Tlaková zařízení - Nařízení vlády č. 26/2003 Sb.: Tlaková zařízení a sestavy mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k určenému účelu zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích a hospodářských zvířat nebo majetek. 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

21 © IHAS 2011 Vyhrazené technické zařízení elektro elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných a elektrické zařízení v plynujících dolech a uhelných dolech a také zařízení, kterým je v souvislosti s těmito prostory a doly zajištěna ochrana před bleskem a před nebezpečnými účinky statické elektřiny, elektrické zařízení silové v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení; za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody. 1.2 Schvalovací proces jako montáž komponentů nebo stanoveného výrobku

22 © IHAS 2011 Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažuje: elektrické zařízení držené v ruce do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti, elektrické zařízení přenosné do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti, elektrické zařízení nepřenosné nebo upevněné do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti, pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm 2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

23 © IHAS 2011 Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění jsou pro: výrobu a úpravu plynů, skladování a přepravu plynů, plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů, spotřebu plynů spalováním. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

24 © IHAS 2011 Zákon č. 174/1968 Sb. Působnost státního odborného dozoru se nevztahuje: Na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánu státní báňské správy Na technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolu Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na technická zařízení, před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovená k posuzování shody podle zvláštního zákona, pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení nestanoví jinak. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

25 © IHAS 2011 Zákon č. 174/1968 Sb. Organizace státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení: Podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení Ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek Ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění Prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím, nebo obsluze vyhrazených plynových zařízení a vydávají jim o tom osvědčení 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

26 © IHAS 2011 Zákon č. 174/1968 Sb. Pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru jsou oprávnění vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících fyzických osob za účelem provedení dozoru a k jeho provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

27 © IHAS 2011 Zákon č. 174/1968 Sb. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru dle zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

28 © IHAS 2011 Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu zákona jsou zařízení pro: Výrobu a úpravu plynů Skladování a přepravu plynů Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic Zkapalňování a odpařování plynů Zvyšování a snižování tlaku plynů Rozvod plynů Spotřebu plynů spalováním 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

29 © IHAS 2011 Vyhláška č. 21/1979 Sb. Odborná způsobilost k obsluze a montáži: Pracovníci pověřeni obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni. Provozovatel je povinen určit rozsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků z výše uvedeného odstavce revizním technikem, který má platné osvědčení odborné příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky. Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení, jehož celkový výkon je nižší než 50 kW. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

30 © IHAS 2011 Povinnosti provozovatele zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele, zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci, vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu, u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu, vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

31 © IHAS 2011 Vyhláška č. 85/1978 Sb. Kontrola zařízení Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům PO. Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku Kontrola zřízení se uskuteční jednu za rok; v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

32 © IHAS 2011 Vyhláška č. 85/1978 Sb. Revize jsou výchozí a provozní; rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů. Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam. Při provádění revizí je organizace, která zařízení provozuje, povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období a upravovat je podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona a nařízení vlády před jejich uvedením na trh. V odůvodněných případech může stanovit inspektorát provedení mimořádné revize. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

33 © IHAS 2011 Vyhláška č. 85/1978 Sb. Zkouška zařízení: Zkouškou zařízení je jeho přezkoušení po dokončení montáže nebo jeho rekonstrukce z hlediska, zda odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a projektovaným technologickým hodnotám. Zkoušku zařízení zajistí organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení. Před zahájením zkoušky zařízení vypracuje revizní technik pověřený jejím provedením na základě projektové dokumentace zařízení technologický postup zkoušky. Jestliže zkouška nebyla úspěšná, musí se opakovat po odstranění zjištěných závad. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

34 © IHAS 2011 Vyhláška č. 85/1978 Sb. Technologický postup zkoušky: Rozsah zkouška a podrobný popis úkonů prováděných při zkoušce Nezbytná opatření pro bezpečné provedení zkoušky Podmínky, za kterých je zkouška uznána za úspěšnou 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

35 © IHAS 2011 Vyhláška č. 85/1978 Sb. Revizní technik pověřený revizí zařízení je povinen zejména: Provádět revizi zařízení v rozsahu svého osvědčení Vypracovat technologický postup revize O výsledku revize vyhotovit zprávu o revizi V případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví pracovníků nebo majetek, navrhnout okamžité odstavení zařízení z provozu Na základě výsledků revize navrhnout opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků Spolupracovat při školení pracovníků, kteří obsluhují zařízení, a zúčastňovat se jejich přezkoušení 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

36 © IHAS 2011 Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhrazená tlaková zařízení: Parní a kapalinové kotle, jejichž konstrukční tlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku Tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 °C je absolutní tlak (tenze par) vyšší než 0,3 MPa 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

37 © IHAS 2011 Vyhláška č. 18/1979 Sb. Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky Uchazeč o osvědčení revizního technika musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní a nejméně pětiletou praxi v oboru tlakových zařízení. Pro uchazeče o osvědčení revizního technika kotlů 4. třídy postačí výuční list ve strojním oboru a nejméně sedmiletá odborná praxe v oboru tlakových zařízení Zkušební orgán provádějící první zkoušky musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní a nejméně pětiletou odbornou praxi v oboru tlakových zařízení a osvědčení vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

38 © IHAS 2011 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů Pro účely tohoto nařízení se rozumí: d)Obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn e)Průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu části zařízení f)Provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

39 © IHAS 2011 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů Pro účely tohoto nařízení se rozumí: g)Místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele h)Normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

40 © IHAS 2011 TDG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic Vnitřní prostory s technologií úpravy bioplynu a prostory s plynovými motory musí být vybaveny systémem trvalé detekce úniku bioplynu sledovaného pomocí detektorů metanu a pouze v prostorech pod úrovní terénu i pomocí detektorů oxidu uhličitého. Za prostory pod úrovní terénu se nepovažují např. instalační kanály. Trvalá detekce se nevyžaduje na stanovišti kompresorů pro odsíření. Trvalá detekce oxidu uhličitého se neaplikuje v prostorech, ve kterých se nevyžaduje každodenní přítomnost obsluhy. Do těchto prostor musí obsluha vstupovat s přenosným detektorem. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

41 © IHAS 2011 TDG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic Navrhování zabezpečovacích zařízení pro skladování bioplynu Zařízení proti překročení přetlaku a podtlaku Vyústění pojistek se umisťuje s přihlédnutím k fyzikálně- chemickým vlastnostem složek bioplynu, především možnosti případné iniciace Bioplynová stanice musí být vybavena stacionárním hořákem nespotřebovaného plynu (flérou). Fléra musí být zapojena jako průběžný pojistný prvek. Fléra musí být schopná odebírat a bezpečně spálit minimálně 120 % nominálního plynového výkonu BPS při co nejširším rozsahu koncentrací metanu v bioplynu. 1.3 Státní odborný dozor při uvedení BPS do provozu a vyhrazená technická zařízení

42 © IHAS 2011 Diskuse Otázky a odpovědi


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google