Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 28.října 979/19,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 28.října 979/19,"— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 28.října 979/19, Děčín I vedoucí – Ing. Jitka Blehová vedením KoPÚ pověřen: Ing. Martin Suchý - tel.721451254, 702153042 m.suchy@spucr.cz webové stránky SPÚ http://www.spucr.cz/ m.suchy@spucr.cz

2 Legislativa Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

3 Co jsou komplexní pozemkové úpravy? – „KoPÚ“ Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Pozemkovými úpravami se také zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí je každý nově navržený pozemek jednoznačně a přesně identifikovatelný.

4 Před KoP Ú Po KoP Ú

5 Důvody zahájení Komplexní pozemkové úpravy byly zahájeny z důvodu žádostí vlastníků nadpoloviční většiny výměry zemědělské půdy v katastrálním území Merboltice (§ 6 odst. 3 zák. 139/2002 Sb.). V katastrálním území Merboltice požádali vlastníci 50,8 % z celkové výměry zemědělské půdy 555 ha.

6 Předpokládaný harmonogram prací: Etapa termín ukončení - revize a doplnění bodového pole 31.3.2016 - polohopis, analýza území, vodohosp.studie 31.7.2016 - zjišťování hranic pozemků 15.11.2016 - vypracování soupisů nároků 31.7.2017 - plán společných zařízení 31.7.2017 - návrh nového uspořádání 30.4.2018 - závěrečné jednání - 1.rozhodnutí do 3 měs.od závěreč.jednání - mapové dílo 31.1.2019 - 2.rozhodnutí do 4 měs.od 1.rozhodnutí

7 Důležité termíny pro následující období: Cca v září/říjnu 2016 bude probíhat ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ  VNĚJŠÍHO OBVODU POZEMKOVÝCH ÚPRAV (= hranice kat. území)  POZEMKŮ NEŘEŠENÝCH DLE § 2 ZÁKONA č. 139/2002 Sb.  Vnitřní obvod není stanoven, zpracovává se celé území mimo zastavěných pozemků - na základě požadavků katastrálního úřadu (obnova kat. operátu v celém kat. území) a Obce Merboltice (zejm. řešení vodohospodářských opatření)

8 KOMISE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ BUDE SLOŽENÁ Z PRACOVNÍKŮ: KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU ZÁSTUPCŮ ZPRACOVATELE – AREA G.K. s.r.o. STAVEBNÍHO ÚŘADU (neřešené pozemky)

9

10 Vypracování soupisu nároků ke konci roku 2016 Vám bude doručována písemnost do vlastních rukou  oceňování podle právní úpravy platné ke dni vyvěšení nároků  podkladem jsou údaje z katastru nemovitostí  zemědělské pozemky – ocenění podle kódů BPEJ bez přirážek a srážek (aktualizace BPEJ proběhla v letech 2002-2003)  pokud jsou na pozemku různé druhy pozemků (orná, trvalý travní porost, ostatní plocha…), pozemek bude pro ocenění rozdělen na díly a každý díl oceněn podle skutečnosti  porosty - u lesů, sadů se oceňují zvlášť, tento údaj se do soupisu nároků píše odděleně, člení se dle druhu porostu.  u zemědělských pozemků, zahrad a ostatních ploch se porosty oceňují pouze na žádost vlastníka  v soupisu nároků jsou uvedena i zástavní, předkupní práva, věcná břemena PROSÍME O DŮSLEDNOU KONTROLU SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH V SOUPISU NÁROKŮ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Zpracovatel bude pořádat tzv. konzultační den, na kterém bude poskytovat informace o zpracování nároků. O konání budete včas informováni. Soupis nároků lze konzultovat i na Pobočce Děčín. K tomuto soupisu můžete ve lhůtě stanovené Pobočkou Děčín uplatnit námitky. Pro kontrolu soupisu nároků lze využít internetové stránky www.nahlizenidokn.cz, kde naleznete aktuální údaje z katastru nemovitostí.www.nahlizenidokn.cz

21 Vypořádání podílového spoluvlastnictví, výkup, dar V rámci komplexních pozemkových úprav lze požádat Pobočku o vypořádání podílového spoluvlastnictví na listu vlastnictví. Vlastníci daného listu vlastnictví musí všichni souhlasit. (nelze v případě společného jmění manželů) Pobočka může, pokud je to potřebné, v průběhu pozemkové úpravy vykupovat se souhlasem vlastníka pozemky nebo spoluvlastnické podíly k nim, příp. přijmout dar.

22 Plán společných zařízení

23 Co je to plán společných zařízení? Plán společných zařízení tvoří základní kostru budoucího nového uspořádání pozemků vlastníků: opatření ke zpřístupnění pozemků protierozní opatření vodohospodářská opatření opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí Projednání návrhu plánu společných zařízení se: sborem zástupců vlastníků projednání s dotčenými orgány státní správy schválení na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vlastníkem společných zařízení se ve většině případů stává bezplatně obec.

24 OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ TVOŘÍCÍ CESTNÍ SÍŤ Vytvoří se kostra cestní sítě z hlavních polních, vedlejších a doplňkových cest tak, aby se zpřístupnily bloky jednotlivých vlastníků. Doplňkově lze navrhnout i mostky, propustky, včetně doprovodné zeleně. Pro vlastníky se zlepší podmínky pro hospodaření vhodnější dostupností pro zemědělskou techniku a zvýšením tržní ceny pozemků, uvnitř obcí se sníží pohyb zemědělských strojů a obec může cesty a aleje využít multifunkčně.

25 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU PŮDNÍHO FONDU Protierozní opatření slouží především ke snížení znehodnocování orné půdy větrnou a vodní erozí. Navrhují se pásy dřevin, meze, zatravněné průlehy, příkopy, zasakovací pásy, ochranné hrázky apod. Pomoci může i změna tvaru pozemku.

26 Řeší snižování nepříznivých účinků povodní a odtokových poměrů v krajině. Mezi opatření patří záchytné či svodné příkopy, zasakovací průlehy, malé nádrže, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, poldry VODOHOSPODÁŘSKÁ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

27 Opatření zvyšující ekologickou stabilitu krajiny a zlepšující životní prostředí, mohou se stát lákavou turistickou atraktivitou regionu : lokální biocentra, mokřady, biokoridory, zelené pásy, prvky ÚSES OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

28 Návrh nového uspořádání pozemků Do již odsouhlasené „kostry“ plánu společných zařízení se navrhují nové pozemky vlastníků. Soupis nových pozemků – návrh nového uspořádání, Vám bude rozesílán nejpozději v dubnu roku 2018 na základě předchozích jednání. K návrhu nových pozemků budou probíhat konzultační dny, na které budete včas zváni. Dále bude dle potřeby jednáno s jednotlivými vlastníky pozemků.

29 Pracovní číslo nového pozemku ve tvaru (pořadové číslo/číslo listu vlastnictví)

30 Druh nově navženého pozemku

31 Součet výměr nových pozemků

32 Součet výměr původních pozemků (dle soupisu nároků, nyní zapsaných na listu vlastnictví)

33 Rozdíl mezi výměrou nových a původních pozemků (pokud tento rozdíl přesahuje 10%, lze překročit pouze se souhlasem vlastníka)

34 Součet cen nových pozemků

35 Součet cen původních pozemků (dle soupisu nároků, nyní zapsaných v katastru nemovitostí)

36 Rozdíl mezi cenou nových a původních pozemků (pokud tento rozdíl přesahuje 4%, lze překročit pouze se souhlasem vlastníka)

37 Vzdálenost od středového bodu nově navržených pozemků

38 Vzdálenost od středového bodu původních pozemků (dle soupisu nároků, nyní zapsaných v katastru nemovitostí)

39 Rozdíl mezi vzdáleností nových a původních pozemků (pokud tento rozdíl přesahuje 20%, lze překročit pouze se souhlasem vlastníka)

40 Kritéria přiměřenosti kvality (přípustné odchylky) výměra ± 10 % cena ± 4 % vzdálenost ± 20 % Požadavek - odsouhlasení návrhu nového uspořádání – min. 75 % výměry řešených pozemků. Poté bude návrh pozemkové úpravy veřejně vystaven - v této době je možné při 30 denní lhůtě vystavení návrhu nového uspořádání podat poslední připomínky. Po uplynutí této lhůty bude Pobočkou Děčín svoláno závěrečné jednání. Na tomto jednání budou vlastníci seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto, bude zhodnocen průběh pozemkových úprav a vysvětlen další postup.

41 Do 3 měsíců od závěrečného jednání bude vydáno „1. ROZHODNUTÍ“ – rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav - proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Po nabytí právní moci 1.ROZHODNUTÍ bude do 4 měsíců vydáno „2.ROZHODNUTÍ“ – rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení, zrušení věcného břemene. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat, rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem vyvěšení, tento den je zplatněno v katastru nemovitostí. Přílohou 2.ROZHODNUTÍ bude žádost o vytyčení nových pozemků. Každý vlastník bude mít možnost nové pozemky nechat jednou zdarma vytyčit v terénu, vytyčení bude provedeno na základě vyplněné žádosti. V této době také zanikají nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k původním pozemkům.

42 Realizace prvků společného zařízení – v závislosti na schválených prioritách a vypsaných dotačních titulech SPÚ ČR pořádá soutěž o nejlepší zrealizované dílo z PSZ s cílem seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Soutěží se ve třech kategoriích a při slavnostním vyhlášení se uděluje cena SPÚ a cena veřejnosti. Přihlášené a oceněné projekty je možné shlédnout na stránkách http://soutezszr.spucr.cz/

43 Sbor zástupců vlastníků  je poradním orgánem zpracovatele  spolupracuje se zpracovatelem KoPÚ při zpracování návrhu plánu společných zařízení, posuzuje varianty návrhu  vyjadřuje se k připomínkám vlastníků  NEROZHODUJE ZA VLASTNÍKY V OTÁZKÁCH JEJICH VLASTNICTVÍ !!!  na sbor se mohou obracet vlastníci s návrhy a problémy, sbor je tlumočí pozemkovému úřadu nebo zpracovateli  sbor zaniká dnem právní moci 2. rozhodnutí

44 Sbor zástupců vlastníků  min. 5 členů, lichý počet Nevolení členové:  zástupce obce  zástupce SPÚ, Pobočky Děčín  členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují min. 10% výměry pozemků v obvodu KoPÚ Volení členové:  při volbě má každý list vlastnictví 1 hlas  pro zvolení je potřeba nadpoloviční počet hlasů přítomných vlastníků  zvolený člen sboru nemůže být nikým zastoupen Náhradník člena sboru:  převezme členství, pokud některý z řádných členů nemůže nadále vykonávat funkci

45 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 28.října 979/19,"

Podobné prezentace


Reklamy Google