Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

● Mezopotámie ● Egypt. ● Na sklonku 4. tisíciletí př. n. l. na území Předního východu v oblastech s výhodnou přírodní polohou dozrály podmínky pro vznik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "● Mezopotámie ● Egypt. ● Na sklonku 4. tisíciletí př. n. l. na území Předního východu v oblastech s výhodnou přírodní polohou dozrály podmínky pro vznik."— Transkript prezentace:

1 ● Mezopotámie ● Egypt

2 ● Na sklonku 4. tisíciletí př. n. l. na území Předního východu v oblastech s výhodnou přírodní polohou dozrály podmínky pro vznik prvních státních útvarů. ● Vznikly tam, kde bylo dostatek vody, tepla a slunečního svitu – tedy v údolích mohutných řek Eufratu a Tgridu a v údolí Nilu v severní Africe. ● Mluvíme o tzv. oblasti Úrodného půlměsíce.

3 Úrodný půlměsíc

4 ● Výhodné podnebí pro zemědělství ● Řeky se rozvodňovaly a zaplavovaly široké okolí, potřeba stavět hráze, umělé nádrže ● Stavba zavlažovacího systému si vyžadovala přesnou organizaci práce ● Vytváří se správní systém, úřednický aparát, vládce ● Potřeba dokonalejších nástrojů – vydělení řemesel ● Potřeba dovážet suroviny (meď, cín) – vzniká dálkový obchod

5 ● Vznik měst z původně ohrazených vesnic ● Žili v nich řemeslníci, obchodníci, úředníci, vládce ● Výjimečné postavení zaujímají kněží, zprostředkovávali styk mezi člověkem a božstvy ● Bohatá města často ohrožována nájezdníky – roste význam vojenské družiny, z ní se vyděluje náčelník a vládce ● Vládce se stává neomezeným panovníkem, despotou, bohem na trůně – vznikají orientální despocie

6 ● Se vznikem státu je spjat i vznik písma ● Bylo nutné pro úřední zápisy při stavbách, odvádění daní, sčítání úrody, vojska … ● Zachycovalo zákony, nařízení ● Zaznamenávalo i poznatky o přírodních zákonitostech, vědění ● Začala se psát historie

7 Mezopotámie ● Oblast mezi řekami EUFRAT a TIGRIS ● V překladu znamená meziříčí ● Označení oblasti, nikoliv státu

8 ● Oblast obývali Sumerové ● Pěstovali obilí, sezam, olivy, datlové palmy ● Chovali dobytek – kozy, ovce ● Stavěli zavlažovací zařízení ● K výrobě nástrojů používali bronz, znali hrnčířský kruh, zapřahali koně do vozů

9 ● V Mezopotámii vytvořili řadu městských států ● Nejvýznamnější: URUK, UR, UMMA, LAGAŠ, ERIDU, KIŠ ● Často sváděli boje o nadvládu, které je vyčerpávaly

10 ● Sumerové uctívali mnoho bohů, stavěli jim stupňovité chrámy – zikkuraty

11 ● Sumerové používali tzv. klínové písmo ● Vyvinulo se z písma obrázkového ● Psalo se rákosem do hliněných tabulek ● Zaznamenávaly se důležité hospodářské údaje, seznamy králů, i mýty a legendy ● Epos o Gilgamešovi – jedna z nejstarších literárních památek, zaznamenává výjevy ze života Gilgameše, krále města Uruku

12 Klínové písmo

13 ● Rozvoj matematiky, geometrie, astronomie, lékařství, stavitelství ● Sumerové řešili složité úlohy se zlomky, mocninami, odmocninami, používali šedesátkovou soustavu ● Uměli vypočítat zatmění Měsíce i Slunce, sestavili lunární kalendář ● Lékaři zvládali komplikované chirurgické zákroky

14 ● Městské státy se nedokázaly sjednotit a ubránit nájezdům Semitů ● Ti ovládli Mezopotámii a vytvořili 2 velké říše ● - na severu ASÝRIE ● - na jihu BABYLÓNIE ● Vztahy mezi říšemi byly rivalské

15 Asýrie ● Asyřané podnikali výboje do okolních oblastí ● Vzbuzovali obavy jako velmi bezohlední a krutí válečníci ● Hlavní město NINIVE ● Nejproslulejší panovník Aššurbanipal, v Ninive založil velkou knihovnu

16 Babylonie ● Hlavní město Babylón ● Nejvýznamnější panovník Chammurapi ● - vytvořil správní systém, založený na úřednictvu ● - vydal zákoník – řešil trestní právo, rodinné, majetkové záležitosti

17 ● Stéla, na níž je zapsán zákoník ● Chammurapi

18 Chammurapiho zákoník - Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. - Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. - Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. - Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. - Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. - Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. - Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. - Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

19 ● Poslední velký rozkvět za krále ● Nabukadnezara II. ● Ovládl Sýrii, Palestinu, vyvrátil Jeruzalém a odvlekl jeho obyvatele do Babylónu (babylonské zajetí Židů) ● Babylón opevnil mohutnými hradbami, které vedly ke vstupní Ištařině bráně (postavena z modře glazovaných cihel) ● Uvnitř města královský palác s terasovitými zahradami – visuté zahrady Semiramidiny ● Vysoký stupňovitý chrám uprostřed - tzv. Babylónská věž

20 Ištařina brána babylónské hradby

21 ● V 6. st. př. n. l. celou oblast Mezopotámie ovládli Peršané

22 Egypt ● 4. tisíciletí př. n. l. - v údolí řeky Nilu ● Zemědělci pěstovali ječmen, pšenici, luštěniny, len ● Stavěli zavlažovací systémy ● K orbě používali hák ● Dostatek surovin – mědi, zlata, kamene, i dřeva

23

24 ● Původně 2 státy: ● Horní Egypt (jih řeky Nilu) ● Dolní Egypt (sever, nilská delta) ● 3100 př. n. l. sjednocení - faraon Meni (z HE)

25 ● V čele říše panovník – faraon – syn boha a pán celé říše ● Vrstva úředníků, vojenských velitelů ● Vrstva kněží ● Řemeslníci, zemědělci ● Bezprávní otroci (váleční zajatci, dlužníci)

26 Dějiny Egypta: 1) Stará říše 2) Střední říše 3) Nová říše 4) Pozdní období

27 Slavné pyramidy ● Stavěny v období Staré říše ● Sloužily jako velkolepé hrobky faraonů ● První pyramidou je stupňovitá pyramida krále Džosera ● Nejslavnější pyramidy stojí v Gíze: ● - Cheopsova pyramida (největší) ● - Rachefova pyramida se Sfingou (nese zřejmě Rachefovu podobu) ● Menší pyramidy si nechávali stavět i vysocí úředníci a velitelé

28 ● Největšího územního i kulturního rozmachu dosáhl Egypt v období Nové říše ● Faraonové sídlili ve Vésetu (řecky Thébách) ● Stál zde nejbohatší chrám boha Amóna ● Velkolepé chrámy v Karnaku, Luxoru ● Pohřebiště Údolí králů – komplex skalních hrobek faraonů ● Nejproslulejší panovník Nové říše – Ramesse II.

29 Luxor

30 ● Egypt napadají tzv. mořské národy, velké oslabení ● Nadvláda faraonů-cizinců ● 6. st. př. n. l. - Egypt dobývají Peršané ● 4. st. př. n. l. - nadvláda Alexandra Makedonského ● Roku 30. př. n. l. - se stal Egypt římskou provincií

31 Kultura starověkého Egypta ● Každodenní život Egypťanů byl prostoupen náboženstvím. ● Uctívli mnoho bohů, někteří měli větší, jiní menší význam, zpodobňováni s hlavou posvátného zvířete ● Amón – nejvyšší bůh a pán světa ● Re – bůh Slunce ● Anúbis – průvodce mrtvých ● Hor – bůh sokol, jeho vtělením byl faraon ● Eset – bohyně krásy a života ● Usire – bůh mrtvých a podsvětí

32 ● Věřili v posmrtný život a pečlivě se na něj připravovali ● Těla mrtvých mumifikovali a balzamovali

33 ● Egypťané používali hieroglyfické obrázkové písmo, později se zjednodušilo ● Nejstarší nápisy vytesány na stěnách hrobek a pyramid ● Později se začalo psát na papyrové svitky

34 Rozvoj věd ● Matematika – složité stavební výpočty, znali desítkovou soustavu ● Astronomie – předvídání záplav, vytvoření kalendáře ● Lékařství – znalost těla díky mumifikaci, specializovaní chirurgové, zubaři, oční lékaři

35 ● Mezopotámie a Egypt se staly kolébkami civilizace, jež se odtud šířila dál: ● - do Malé Ásie ● - do egejské oblasti ● Vznikly zde první státní útvary – městské státy, ale i velké říše, které se nezapomenutelně vepsaly do lidských dějin.

36 Zdroje: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Hammurabi%27s_Babylonia _1.svg/180px-Hammurabi%27s_Babylonia_1.svg.png http://thumbnail057.mylivepage.com/chunk57/2105295/1562/small_mapa%20star%C3% A9ho%20sv%C4%9Bta%20ve%204.st.n.l.jpg.jpg http://koubic-sytes.mysteria.cz/necronomicon/jpg/map_mesopotamia.gif http://dejepis.mysteria.cz/starovek/?id=4 http://www.crg.cz/~historie/referaty/starovek/mezopotamie/zikurat.jpg http://www.claypolymers.com/images/htmlarea/clay_polymer/historie/zikkurat.jpg http://www.emmet.de/hb1/meru1.jpg http://www.claypolymers.com/images/htmlarea/clay_polymer/historie/brana.jpg http://www.paladix.cz/clanky/img.php?ido=13562&act=res http://www.trampturist.cz/stranky/letecky/grafika/irak_05.jpg http://img.panovnici.cz/foto/chammurapi/chammurapi.jpg http://www.myty.info/image/2005030006/chammurabi.jpg http://www.hannibal.szm.sk/amorej1.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/AlterOrient.jpg/350px- AlterOrient.jpg http://monalisa.bloguje.cz/cuneiform.jpg

37 http://galerie.esotravel.cz/d/1234-2/egypt5.jpg http://dalky.cz/img/gallery/full/giza-pyramidy_07.jpg http://lh6.ggpht.com/_kaZZ07eqPdc/R6Sjx5fitAI/AAAAAAAAA0Q/Z4Zz_jiaKic/egypt020.j pg http://mujweb.cz/www/rveronika/html/clanky/sfinga2.jpg http://www.starovekyegypt.net/pismo/hieroglyfy.php http://nd01.blog.cz/234/832/578be38975_23530921_u.jpg Kohoutková M., Komsová H. : Dějepis na dlani, Rubico 2007


Stáhnout ppt "● Mezopotámie ● Egypt. ● Na sklonku 4. tisíciletí př. n. l. na území Předního východu v oblastech s výhodnou přírodní polohou dozrály podmínky pro vznik."

Podobné prezentace


Reklamy Google