Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejstarší starověké civilizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejstarší starověké civilizace"— Transkript prezentace:

1 Nejstarší starověké civilizace
Mezopotámie Egypt

2 Na sklonku 4. tisíciletí př. n. l
Na sklonku 4. tisíciletí př. n. l. na území Předního východu v oblastech s výhodnou přírodní polohou dozrály podmínky pro vznik prvních státních útvarů. Vznikly tam, kde bylo dostatek vody, tepla a slunečního svitu – tedy v údolích mohutných řek Eufratu a Tgridu a v údolí Nilu v severní Africe. Mluvíme o tzv. oblasti Úrodného půlměsíce.

3 Úrodný půlměsíc

4 Výhodné podnebí pro zemědělství
Řeky se rozvodňovaly a zaplavovaly široké okolí, potřeba stavět hráze, umělé nádrže Stavba zavlažovacího systému si vyžadovala přesnou organizaci práce Vytváří se správní systém, úřednický aparát, vládce Potřeba dokonalejších nástrojů – vydělení řemesel Potřeba dovážet suroviny (meď, cín) – vzniká dálkový obchod

5 Vznik měst z původně ohrazených vesnic
Žili v nich řemeslníci, obchodníci, úředníci, vládce Výjimečné postavení zaujímají kněží, zprostředkovávali styk mezi člověkem a božstvy Bohatá města často ohrožována nájezdníky – roste význam vojenské družiny, z ní se vyděluje náčelník a vládce Vládce se stává neomezeným panovníkem, despotou, bohem na trůně – vznikají orientální despocie

6 Se vznikem státu je spjat i vznik písma
Bylo nutné pro úřední zápisy při stavbách, odvádění daní, sčítání úrody, vojska … Zachycovalo zákony, nařízení Zaznamenávalo i poznatky o přírodních zákonitostech, vědění Začala se psát historie

7 Mezopotámie Oblast mezi řekami EUFRAT a TIGRIS
V překladu znamená meziříčí Označení oblasti, nikoliv státu

8 Oblast obývali Sumerové
Pěstovali obilí, sezam, olivy, datlové palmy Chovali dobytek – kozy, ovce Stavěli zavlažovací zařízení K výrobě nástrojů používali bronz, znali hrnčířský kruh, zapřahali koně do vozů

9 V Mezopotámii vytvořili řadu městských států
Nejvýznamnější: URUK, UR, UMMA, LAGAŠ, ERIDU, KIŠ Často sváděli boje o nadvládu, které je vyčerpávaly

10 Sumerové uctívali mnoho bohů, stavěli jim stupňovité chrámy – zikkuraty

11 Sumerové používali tzv. klínové písmo
Vyvinulo se z písma obrázkového Psalo se rákosem do hliněných tabulek Zaznamenávaly se důležité hospodářské údaje, seznamy králů, i mýty a legendy Epos o Gilgamešovi – jedna z nejstarších literárních památek, zaznamenává výjevy ze života Gilgameše, krále města Uruku

12 Klínové písmo

13 Rozvoj matematiky, geometrie, astronomie, lékařství, stavitelství
Sumerové řešili složité úlohy se zlomky, mocninami, odmocninami, používali šedesátkovou soustavu Uměli vypočítat zatmění Měsíce i Slunce, sestavili lunární kalendář Lékaři zvládali komplikované chirurgické zákroky

14 Městské státy se nedokázaly sjednotit a ubránit nájezdům Semitů
Ti ovládli Mezopotámii a vytvořili 2 velké říše - na severu ASÝRIE - na jihu BABYLÓNIE Vztahy mezi říšemi byly rivalské

15 Asýrie Asyřané podnikali výboje do okolních oblastí
Vzbuzovali obavy jako velmi bezohlední a krutí válečníci Hlavní město NINIVE Nejproslulejší panovník Aššurbanipal, v Ninive založil velkou knihovnu

16 Babylonie Hlavní město Babylón Nejvýznamnější panovník Chammurapi
- vytvořil správní systém, založený na úřednictvu - vydal zákoník – řešil trestní právo, rodinné, majetkové záležitosti

17 Stéla, na níž je zapsán zákoník
Chammurapi

18 Chammurapiho zákoník - Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. - Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. - Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. - Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. - Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. - Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. - Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. - Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

19 Poslední velký rozkvět za krále
Nabukadnezara II. Ovládl Sýrii, Palestinu, vyvrátil Jeruzalém a odvlekl jeho obyvatele do Babylónu (babylonské zajetí Židů) Babylón opevnil mohutnými hradbami, které vedly ke vstupní Ištařině bráně (postavena z modře glazovaných cihel) Uvnitř města královský palác s terasovitými zahradami – visuté zahrady Semiramidiny Vysoký stupňovitý chrám uprostřed - tzv. Babylónská věž

20 Ištařina brána babylónské hradby

21 V 6. st. př. n. l. celou oblast Mezopotámie ovládli Peršané

22 Egypt 4. tisíciletí př. n. l. - v údolí řeky Nilu
Zemědělci pěstovali ječmen, pšenici, luštěniny, len Stavěli zavlažovací systémy K orbě používali hák Dostatek surovin – mědi, zlata, kamene, i dřeva

23

24 Původně 2 státy: Horní Egypt (jih řeky Nilu) Dolní Egypt (sever, nilská delta) 3100 př. n. l. sjednocení - faraon Meni (z HE)

25 V čele říše panovník – faraon – syn boha a pán celé říše
Vrstva úředníků, vojenských velitelů Vrstva kněží Řemeslníci, zemědělci Bezprávní otroci (váleční zajatci, dlužníci)

26 Dějiny Egypta: 1) Stará říše 2) Střední říše 3) Nová říše
4) Pozdní období

27 Slavné pyramidy Stavěny v období Staré říše
Sloužily jako velkolepé hrobky faraonů První pyramidou je stupňovitá pyramida krále Džosera Nejslavnější pyramidy stojí v Gíze: - Cheopsova pyramida (největší) - Rachefova pyramida se Sfingou (nese zřejmě Rachefovu podobu) Menší pyramidy si nechávali stavět i vysocí úředníci a velitelé

28 Největšího územního i kulturního rozmachu dosáhl Egypt v období Nové říše
Faraonové sídlili ve Vésetu (řecky Thébách) Stál zde nejbohatší chrám boha Amóna Velkolepé chrámy v Karnaku, Luxoru Pohřebiště Údolí králů – komplex skalních hrobek faraonů Nejproslulejší panovník Nové říše – Ramesse II.

29 Luxor

30 Egypt napadají tzv. mořské národy, velké oslabení
Nadvláda faraonů-cizinců 6. st. př. n. l. - Egypt dobývají Peršané 4. st. př. n. l. - nadvláda Alexandra Makedonského Roku 30. př. n. l. - se stal Egypt římskou provincií

31 Kultura starověkého Egypta
Každodenní život Egypťanů byl prostoupen náboženstvím. Uctívli mnoho bohů, někteří měli větší, jiní menší význam, zpodobňováni s hlavou posvátného zvířete Amón – nejvyšší bůh a pán světa Re – bůh Slunce Anúbis – průvodce mrtvých Hor – bůh sokol, jeho vtělením byl faraon Eset – bohyně krásy a života Usire – bůh mrtvých a podsvětí

32 Věřili v posmrtný život a pečlivě se na něj připravovali
Těla mrtvých mumifikovali a balzamovali

33 Egypťané používali hieroglyfické obrázkové písmo, později se zjednodušilo
Nejstarší nápisy vytesány na stěnách hrobek a pyramid Později se začalo psát na papyrové svitky

34 Rozvoj věd Matematika – složité stavební výpočty, znali desítkovou soustavu Astronomie – předvídání záplav, vytvoření kalendáře Lékařství – znalost těla díky mumifikaci, specializovaní chirurgové, zubaři, oční lékaři

35 Mezopotámie a Egypt se staly kolébkami civilizace, jež se odtud šířila dál:
- do Malé Ásie - do egejské oblasti Vznikly zde první státní útvary – městské státy, ale i velké říše, které se nezapomenutelně vepsaly do lidských dějin.

36 Zdroje: 1.svg/180px-Hammurabi%27s_Babylonia_1.svg.png A9ho%20sv%C4%9Bta%20ve%204.st.n.l.jpg.jpg AlterOrient.jpg

37 Kohoutková M., Komsová H. : Dějepis na dlani, Rubico 2007
g Kohoutková M., Komsová H. : Dějepis na dlani, Rubico 2007


Stáhnout ppt "Nejstarší starověké civilizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google