Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duchovní kultura Evropy 3. přednáška Starověké Řecko a jeho vliv na evropskou civilizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duchovní kultura Evropy 3. přednáška Starověké Řecko a jeho vliv na evropskou civilizaci."— Transkript prezentace:

1 Duchovní kultura Evropy 3. přednáška Starověké Řecko a jeho vliv na evropskou civilizaci.

2 Přínos starověkého Řecka západní civilizaci (8. st.př.n.l.- 2. st.př.n.l. ohlas v době římské, skrze Řím se šíří do Evropy zájem o kulturu starověkého Řecka – renesance ve 14. až 16.st. a klasicismus v 18. a 19. století. Mytologie Historie Literatura Jazyk Sport Hudba Architektura Astronomie Matematika Filosofie Politika

3 vliv na kulturu, umění a literaturu západní civilizace (inspirace básníků a umělců) součástí západního jazykového dědictví. Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška) Pověst Založení Théb – mýtus o Europě Mytologie

4 Historie Herodotos z Halikarnássu 484 př. n. l. – 430 př. n. l.) Nazýván otcem dějepisu Histories apodeixis Etnografický, geografický a kulturní exkurz exkurz perský (prokazování úcty v Persii, oslavě narozenin, zásadách slušnosti) exkurz egyptský průkopník samostatného uvažování (snaží se pochopit vztahy, pozadí událostí

5 Literatura Homér (8. stol. př.n.l.) – první básník antické civilizace Ilias a Odyssea – ztvárnění prastarých lidových legend v epických básních Ilias – nejstarším zachovaným dílem evropské literatury Homérovská témata a obraty zastoupeny i v evropské literatuře Sapfó (6.st. př.n.l.) - označována jako ženský Homér, pochází z ostrova Lesbos opěvuje ženské tělo a lásku mezi ženami – lesbismus (sapfismus) Milostná lyrika, ovlivnila básnictví epochy romantismu – E.M. Rilke Ilias - 5. st. n. l. Ilias – 6. st. n. l.

6 Jazyk Řečtina tvoří samostatnou větev indoevropských jazyků Současná novořečtina (katharevousa a dimotiki) se vyvinula postupně ze starořečtiny (dialekt koiné se stal jazykem mezi křesťany v Římě a později v Byzanci) Starořečtina – aiolština, dórština, ionština… Nový zákon v řečtině, Septuaqinta překlad Starého zákona do řečtiny a vůbec nejstarší zachovalý překlad Starého zákona - vznikal v Alexandrii přibližně od 3. do 1. století př. n. l. Mnoho slov má původ z řečtiny (gynekologie, antropologie, demokracie, gerontologie, tuberkolosa, anamnéza, evangelium, anděl…)

7 Sport Olympijské hry – kultovní místo Olympia (chrámy Dia a Héry) hry spojené s náboženskými obřady První historicky doložené datum řeckých dějin, zaznamenávala se jména vítězů 776 př.n.l. – konala se první olympiáda, tato tradice přetrvala až do 4. st n.l., pak zakázané (pohanství vs. křesťanství) jedenkrát za 4 roky Slib o dodržování pravidel Olympiáda obnovena 1896 – Pierre Coubertin

8 Hudba starověké Řecko Informace na uměleckých výtvorech a v literárních dílech strunné, dechové, bicí nástroje pojmenování stupnic podle starořeckých kmenů Hudba plní etickou funkci – vede ke zlepšení lidského chování a myšlení, rozkvět hudby souvisel s rozkvětem filosofie.

9 Architektura Dórský sloh - na pevnině. Jedná se o prostý sloh se silnými, mocnými sloupy. Vrchní část sloupu tzv. hlavice nezdobená. Iónský sloh - ve východních koloniích Malé Asie a na Egejských ostrovech, elegantnější a dekorativnější sloh, hlavice zdobená Korintský sloh – v Řecku málo, více v Římě, hlavice zdobená

10 Astronomie a matematika Eratosthenes z Kyrény (3.-2.st. př. n. l.) – správce knihovny v Alexandrii, vypočítal celkem přesně obvod Země kolem poledníku – 40000 km Matematická geografie Aristarchos ze Samu - (3.-2.st. př. n. l.) vesmír je nekonečný, zakladatel heliocentrického modelu Klaudios Ptolemaios - 2. st. n. l. Geocentrický názor převzal od Aristotela mapy

11 Filosofie 1. Předsókratovská filosofie (předsókratici) (6. až 5. stol. př. n. l.) Hlavní střediska: Iónie, na Egejských ostrovech a na Sicílii. otázky po původu světa a možnostech pravdivého poznání, zkoumají rozumově, snaží se neodvolávat se na mýty objevy v matematice, geometrii Thalés Milétský (Tháletova věta) Pythagoras (Pythagorova věta)

12 2. Klasické období athénské filosofie 5. až 4. stol. př. n. l. Hlavní středisko: Athény Sókrates položil základy západního kritického myšlení – zájem o poznání, péče o duši (neustálým vedením dialogů, zpochybňováním tvrzení, zkoumáním svých myšlenek hledá pravdu) dialogická metoda tázání (maieutická) „Vím, že nic nevím“ daimonion – hlas svědomí Obviněn z kažení mládeže, bezbožnosti

13 Platón 5. až 4. stol. př. n. l. Filosof, politik, pedagog (Akademie v Athénách) Pokračovatel Sókrata, dílo formou rozhovorů Změna tématu filozofických úvah – soustředění na člověka a jeho poznávání Nedozírný vliv na západní filosofii (novoplatónismus – mystika, křesťanské prvky, křesťanství – sv. Pavel 1Kor.9 – 12, sv. Augustin, renesance, novověk) Zabývá se lidským poznáním – podobenství o jeskyni (smysly, ideje) Citáty: Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. ___________________________ Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.

14 Platon – péče o duši Jan Patočka (český filozof 20. století): Rozvinul Platonovu myšlenku péče o duši, která je podle něho vlastním jádrem evropské identity a jedinečnosti. Duše nesmí setrvávat u pomíjivého a pouze zdánlivého světa jsoucen, ale musí ustavičnou péčí o sebe samu povznést sama sebe do světa bytí, totiž do skutečnosti, kde může zakoušet - nazírat - věčné pravdy. Smysl tohoto nazírání pravdy je formování a utváření duše. Vzorovým pečovatelem o duši je podle Patočky Sokrates.

15 Platón jako politik Nauka o státu (polis) Forma vlády podle Platóna: timokracie (aristokracie) – vláda nejlepších, bez dědičných výsad, všem stejné šance ve vzdělání – výběr na základě zkoušek ideální stát – vláda filosofů: společný majetek i ženy a děti. Nebezpečí - eugenika (Sparta, Hitler) „Společné vlastnictví bude u strážců zahrnovat i ženy. Strážci nebudou mít žádné manželky. Spíše to bude zařízeno tak, aby „všechny tyto ženy byly společné všem mužům, aby se žádná nestýkala pouze s některými a aby i děti byly společné, takže by ani otec neznal své dítě, ani dítě svého otce.“ Všeobecně bude výběr žen veden hlediskem, aby se „nejvýtečnější muži stýkali s nejvýtečnějšími ženami co nejčastěji, méněcenní muži s méněcennými ženami co nejméně; děti těch prvních by měly být vychovávány, těch druhých nikoliv, má-li stát zůstat na výši.“

16 Aristoteles Platonův žák a vychovatel Alexandra Makedonského Z jeho myšlenek vychází vrcholná scholastika (Albert Veliký,Tomáš Akvinský) a podle jeho vzoru se učilo na evropských vysokých školách až do 18. století (Lykeion) logika – věda (logos - slovo ve smyslu správně nadefinovaného slova / pojmu), nauka o tom, jak postupovat v myšlení, argumentaci, abychom dosáhli správných výsledků

17 Platón, Aristoteles – koncepce politických systémů Monarchie vs.tyranie Aristokracie vs.oligarchie Politeía vs.demokracie Platón o demokracii: „Učitel se za těchto poměrů chvěje před žáky a vlichocuje se jim, žáci si ale ze svých učitelů nic nedělají.“ Ukázka

18 3. Helénistické období řecké filosofie 4. – 1. st. př.n. l., helénský vliv přetrvává dále Vzniká promísením řecké kultury a orientálních kultur Po smrti Alexandra 323 př. n. l. (vláda diadochů, Kartágo, Řím) až 31 př. n. l., kdy Octaviánus po vítězné bitvě s Markem Antoniem (Kleopatra) udělal z Egypta římskou provincii – římský mír Hlavní středisko: Alexandrie, později Řím (1.st. n.l.) Knihovna v Alexandrii, centrum vzdělanosti celého Středomoří (Archimédes, Eratosthénes, Aristarchos ze Samu) Spojení židovského, křesťanského a antického duchovního světa: vznik křesťanské teologie

19 Rozdělení říše Alexandra Velikého po válkách diadochů 3. st. př. n. l.

20 Punské války (3. – 2. st. př.n. l.) války mezi Kartágem a Římem o vliv ve Středomoří Hannibalův pochod ze Španělska (Nové Kartágo) se slony na Řím, viz obr. vlevo Kartágo vypáleno - vítězství Římanů, obr. staré římské Hadriánovo divadlo z 2. století

21 Výsledek punských válek: bylo zničení Kartága (fénická kultura) a Korintu (Řecko) - 146 př. n. l. v rámci 3. punské války hegemonie Říma - zcela ovládl většinu Středomoří, včetně Hispánie, Sicílie a Řecka Gaius Julius Caesar – postavil nové římské Kartágo, dnes Tunis – průběžně městem prošlo mnoho kultur Obr. Amfiteátr v El Jemu, 230 n. l.


Stáhnout ppt "Duchovní kultura Evropy 3. přednáška Starověké Řecko a jeho vliv na evropskou civilizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google