Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách."— Transkript prezentace:

1 I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC uživatelsko – řešitelský seminář Brno, Střední škola informatiky a spojů, Čichnova výsledky řešení

2 OSNOVA PREZENTACE místo IS o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC (vlečkách) a jeho návaznosti informační popis přejezdu a jeho vytváření standardizovaný popis vlečky jako dráhy IS o úředním povolení k provozování dráhy evidence subjektů v IS o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC návrh SW podpory IS (portál prevlec.cz) předběžné výsledky analýzy stavu související legislativy náměty k diskusi uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno motto: přejezdy patří z informačního hlediska svou hloubkou a šíří vazeb mezi absolutně nejsložitější části drah

3 ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONCEPCE ŘEŠENÍ výstupem řešení je mj. návrh automatizovaně podpořeného IS umožňujícího (kromě poskytování podpory manuálně pracujícím operátorům) i komunikaci s podstatným automatizovaným okolím (GIS.IZS CR, IS PČR a jiné) základními dílčími aspekty řešení proto jsou návrhy: provozního modelu IS metodiky identifikace popisovaných entit metodiky lokalizace evidovaných prostorových objektů uplatnění principů reprezentace a hierarchizace obrazů entit výběr potřebných atributů datového modelu odvozených z potřeb cílového použití výstupů základním hlediskem provozního modelu je návaznost na rutinní postupy uplatňované v cílovém prostředí IZS (HZS, PČR, ZZS a jejich IS) zdrojových prostředích (SŽDC, IS dalších subjektů provozovatelů drah a podstatného okolí IS o přejezdech – DÚ, ČD aj.) obecném informačním prostředí (veřejná a státní správa, mezinárodní subjekty atd.) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

4 ZDROJE DAT PRO ANALYTICKOU A DALŠÍ ČINNOST dokumentace Drážního úřadu (úřední povolení) dokumentace SŽDC rozhraní SŽDC - IZS vlastní dokumentace odvozená z úředních povolení dokumentace vlastních vleček dokumentace ČD-Cargo vlastní dokumentace odvozená z úředních povolení dokumentace vlastních vleček dostupné provozní řády vleček a prohlášení o dráze ostatních subjektů dokumentace a zjištěný stav cílového prostředí IS HZS resp. IZS dostupné internetové zdroje různého typu (ČUZK, Obch.reg., atd.) předchozí řešitelská činnost – projekty ČD-T, výsledky práce pro MD obecně dostupná literatura (zákony, vyhlášky, normy atd.) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

5 HIERARCHIE POPISU DRAH uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno popis území státu jako celku resp. celé EU (zákon o zeměměřictví, stavební zákon, správní předpisy ČR, INSPIRE, evidence hmotného majetku atd.) úroveňobsah 1 popis dopravní infrastruktury jako celku (zákon silniční, o drahách atd.) popis území pro potřeby obrany, krizového řízení, zemědělství, urbanistiky atd. 2 popis železniční dopravní cesty jako celku (úřední povolení provozování dráhy a drážní dopravy) 3 popis dopravních cest silniční, vodní, letecké popis železnice pro účely dopravní a přepravní GVD, DIUM, OJŘ, TTP, SR70, D1, D2, vyhlášky UIC atd. 4 popis železniční infrastruktury celostátní a regionálních drah ve správě SŽDC (předpisy ČD, SŽDC, prohlášení o dráze, provozní přípojové řády, M12, M20, M21, Sei300 atd.) 5 popis železniční infrastruktury regionálních drah mimo správu SŽDC a vleček (smluvně závazné části předpisů ČD, SŽDC, provozní řády vleček, prohlášení o dráze, jiné interní předpisy) popis železniční infrastruktury pro potřeby jednotlivých služebních odvětví provozovatele dráhy 6 ŽSv S3, S3-2 SR103/7(S) atd. ŽSv S4, S5, S6 pasporty objektů, MES, EST atd. SZT Z1, T100 pasporty objektů EE E... pasporty objektů

6 PODSTATNÉ OKOLÍ PŘEJEZDU NA VLEČCE uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno obec katastr ochranné pásmo (obvod) dráhy atrakční obvod dopravny technologie spojovací kolej (trať?) obvod dopravny vlečky - uzavřený prostor? veřejný prostor dopravně významné místo – referenční bod provozovatel dráhy provozovatel drážní dopravy správce pozemní komunikace majitel podniku provoz dopravy na pozemní komunikaci složky záchranného systému vodní plocha veřejná a státní správa orgány řízení dopravního provozu oplocení dráha subjekty komunikace

7 GLOBÁLNÍ SCHÉMA INFORMAČNÍCH VAZEB IS PŘEJEZDU uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno přejezd KOVIN INSPIRE EU

8 RELAČNÍ DIAGRAM POPISU PŘEJEZDU uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

9 IDENTIFIKACE PŘEJEZDŮ A JEJÍ SOUVISLOSTI uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno pozemní komunikace: omezení na silnice třídy jednotná metodika dle normy o mostech jedinečnost k přejezdu jako stavební konstrukci dráhy: teoreticky bez omezení, není ale legislativě podložena jednotná metodika zavedená SŽDC jedinečnost k přejezdu jako stavební konstrukci prakticky však je nutné počítat se souběhy až 4 tratí na jednom přejezdu (neomezený počet kolejí) použití v IZS: identifikace místa nehody obecně ale může jít i o jinou krizovou událost (oheň, povodeň, zranění apod)

10 VYUŽITÍ STÁTNÍHO MAPOVÉHO DÍLA ZABAGED® ( ČÚZK ) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno příklad situace v okolí St.6 Brno-Maloměřice zelená – společná vlečka cementárny a teplárny červené – kolejiště tratí SŽDC - trať Brno – Č. Třebová, TÚ 2002 a části OKV Maloměřice (ČD) – viz výtah z M12 problémy: poloha přejezdu (žluté kolečko, staničení v km 161,120) se v interní dokumentaci SŽDC promítá do trati na Č.Třebovou (modré kolečko) odbočení vlečky není přesně zakresleno (červené kolečko) správnou polohu označuje zelené kolečko ZABAGED zatím nemá k dispozici jednotnou identifikaci částí sítě přínosy: jednotný, celostátně závazný popis území zaručená metodika a aktualizace geodetické situace ZABAGED již zavádí i jednotnou identifikaci

11 VYBRANÉ VLASTNOSTI DATOVÉHO ROZHRANÍ SŽDC - HZS základní záznam o přejezdu určený pro manuální využití operátory IZS měsíční aktualizace počet záznamů o přejezdech („traťopřejezdů“) v členění SŽDC celkem 8733 z tohoto v soubězích drah: 73 souběhů 2 tratí ve správě SŽDC 2 souběhy 3 tratí, z toho 1 s vlečkou 1 souběh 4 tratí, z toho jsou 2 vlečky na regionálních drahách: 191 (jednokolejné, proto shodné s „traťopřejezdy“, bez souběhů) na vlečkách 1006 z toho jsou 3 souběhy 2 vleček vlečky – 739 samostatně identifikovatelných entit vlečkaři – 644 samostatně identifikovatelných entit (úroveň závod) základní problémy: za vlečky negarantovaný obsah (cca 12% záznamů prokazatelně chybných, neznámý počet potenciálně chybných záznamů ) zcela neznámý počet chybějících záznamů (v Brně cca 50%) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

12 D ATOVÉ ROZHRANÍ O PŘEJEZDECH GENEROVANÉ PRO IZS V SŽDC uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno 1 trať SŽDC souběh 2 tratí SŽDC souběh trati SŽDC s vlečkou regionální trati mimo SŽDC JHMD „Desná“ vlečky nevyplněno formálně i věcně nepřesné nejednotné, v ostatních částech evidence SŽDC chyby, srovnatelné s nedostatky popisu vleček, neobsahuje chybně vyplněno bez přístupu k provozním řádům nelze ověřit nedostatečná redundance k provedení kontrol

13 PŘÍKLADY CHYB A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno úroveň „kolejopřejezd“ P10223 je z hlediska SZT, stavebního i geodetického jen jeden zcela chybný údaj polohy, ztotožnění polohy dvou konstrukcí, nedostačující informace o dráze

14 NÁVRHY POSTUPU KOREKCE CHYB ROZHRANÍ SŽDC – HZS první fáze realizace výsledků (následně doplnění chybějících) polohy přejezdů kartometricky ( jako první etapa) vlastním měřením (v 3D) identifikace subjektů – využití internetově dostupných zdrojů (Obchodní rejstřík, portál Firma atd.) zpřesnění evidence vleček a jejich vztahu k relevantním subjektům s využitím podkladů DÚ a SŽDC o ÚP jako vazebném dokumentu mezi: majiteli drah provozovateli drah stavebními entitami „dráha“ cíle: získání praktických zkušeností o stavu rutinního provozu a dat vytvoření korektní a metodicky stabilizované základny pro rozšíření celkové evidence a úpravu její formy do podoby určené pro automatizovaně podpořenou komunikaci mezi IS uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

15 PŘÍKLADY SITUACÍ NA PŘEJEZDECH uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno určení referenčních kolejí přejezdů vyžaduje znalost schémat kolejišť

16 LOKALIZACE PŘEJEZDU - GEOMETRICKÉ SCHÉMA uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno a11, b11 a21, b21 a12, b12 a22, b22 vztažný bod měření k problematice určení nadmořské výšky: metodika PK – v úrovni terénu mimo kolej metodika drah – v úrovni temene kolejnice na přejezdech jde o prakticky shodné polohy k problematice určení krajních bodů (žluté kroužky) : nutno postupovat dle skutečných místních podmínek lze zjistit i předběžně s využitím ortofotomap opakovatelnost měření závisí na kvalitě dokumentace

17 NÁSTROJE K MĚŘENÍ POLOHY A CERTIFIKACE K JEJICH POUŽITÍ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu "Přejezdy na vlečkách“ Brno ProMark500 dvoufrekvenční GNSS měřický systém algoritmy Magellan BLADE TM schopnosti pracovat se satelity různých konstelací (GPS+GLONASS+SBAS) rychlost zaměření polohy na bodu – do 30 sec přesnost měření od 2 cm autonomní výpočty vyhodnocovací SW Transform2 certifikovaný ČUZK přepočty souřadných systémů vydání protokolu o měření

18 ZÁKLADNÍ RYSY OVĚŘOVANÉ METODIKY MĚŘENÍ POLOHY REF. BODŮ příprava měření: získání maximálních možných informací o přejezdu ze zdrojů provozovatel dráhy (umístění v terénu, na pozemní komunikaci a na koleji (trati) SŽDC (identifikace, souběhy s jinými tratěmi, obsah M12) mapy všeho druhu, zejména s umístěním identických bodů, k nimž se měření vztáhne a podmínek stacionárních stanic základní geometrie měřeného místa a určení měřených bodů získání maximálních možných informací o podmínkách měření důležitých pro následné komplexní vyhodnocení výsledků postup měření a obsah protokolu o měření postup vyhodnocení základní metoda – bez nebo s post-processingem referenční nebo virtuální vztažný bod (pro 99% případů se lze spolehnout na funkci ProMark500 pracující samostatně s přesností měřitelnou v centimetrech) vyhodnocení souřadnic x, y, a výšky h resp. jejich transformace do koncových systémů ERTS-89, Bpv stanovení kvality měření způsob archivace výsledků (základní protokol, registr všech měření, fotodokumentace, využití VT) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

19 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH POČETNÍHO ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ ideální střed přejezdu (červený bod) lze: vytýčit měřením pomocí okrajových bodů plochy přejezdu (žluté) vypočítat ze souřadnic okrajových bodů plochy přejezdu pomocí vztahů, které lze vypočítat i v excelu (s ohledem na speciální polohy), zajišťuje ale již ProMark500 měření na více bodech umožňuje kontrolu (přinejmenším nadmořské výšky) podobně lze vypočítat i další body při minimalizaci měření na místě (může být obtížné s ohledem na dopravní provoz na pozemní komunikaci zpracování vyžaduje polní náčrt a fotodokumentaci x=(((a22*b21-a21*b22)/(a22-a21))-((a12*b11-a11*b12)/(a12-a11)))/(((b12-b11)/(a12- a11))-((b22-b21)/(a22-a21))) y=(((b22-b21)/(a22-a21))*((a12*b11-a11*b12)/(a12-a11)) ) -((b12-b11)/(a12- a11))*((a22*b21-a21*b22)/(a22-a21)))/(((b22-b21)/(a22-a21))-((b12-b11)/(a12- a11))) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

20 PRACOVNÍ FORMULÁŘ OPRAV ROZHRANÍ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno v současnosti se zpřesňuje 103 poloh přejezdů, největší problém je nalézt jejich provozovatele (přesné adresy k zaslání informace o opravě zatím získány jen pro cca 50% z nich)

21 NAVRHOVANÁ ZPŘESNĚNÍ ROZHRANÍ změna koncepce na rozhraní mezi počítači – důsledky: zavedení číselníkových souborů (registr subjektů, M12, SR70) zajistit přesné odkazy na klíče evidovaných entit: poloha v prostoru – zobecnění M12 lokality – zobecnění SR70 trati – zavedení standardizovaného popisu subjektů (zásadně IČ, ale obecně to nestačí – vícestupňové organizace pracující bez IČ nižších stupňů pro role přímých provozovatelů) respektování principů směrnice EU INSPIRE (standardizace popisu sítě tratí, mapy, obecné popisy entit) zpřesnění relačních vazeb v databázi (zejména násobnosti) kontrolní mechanismy formátů a v omezeném rozsahu i obsahu položek rozšíření obsahu záznamů o přejezdu (návrhy: dopravní moment na obou typech komunikací, kategorie komunikace, způsob zabezpečení, zvýšení redundance dat pro realizaci kontrolních mechanismů) zpřesnění režimu přístup k datům (? je nezbytné využít ustanovení zákona 240/2000 Sb.) sledování stavů záznamů (? zvláštní skutečnosti - §27) celková stabilizace systému jako celku, zvýšení jeho efektivnosti uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

22 ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY JAKO KLÍČOVÝ DOKUMENT EVIDENCE činnost a dostupné výstupy DÚ jako zkrácený registr (zatím bez identifikace) dostupný na internetu úplný obsah jen v papírové podobě na úřadu oprávněným subjektům návazné (paralelní) činnosti SŽDC a ČD-Cargo možné potřeby i jiných subjektů základní problémy obsah ÚP – relace ÚP (dle jeho identifikace) k: dráze jako stavbě (1 : N, tendence SŽDC 1 : 1) majiteli a provozovateli stabilita ÚP při změnách podmínek (cca 10% změn ročně) dostupnost ÚP a jeho změn korektnost informací přesná časová platnost změny technické údaje (délka, trakce atd.) správní údaje (IČ, spojení atd.) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu "Přejezdy na vlečkách" Brno

23 SEZNAM VLEČEK DLE EVIDENCE ÚP DÚ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno OR vyžaduje min. 3 znaky bez znamének počínaje písmenem vyjádření organizačních úrovní nebo pouhých lokalit? důvody rozdílů evidence DÚ a SŽDC

24 P OŘADÍ NEJVĚTŠÍCH DRŽITELŮ ÚŘEDNÍCH POVOLENÍ PROVOZOVÁNÍ DRÁHY ( VLEČKY ) DLE EVIDENCE SŽDC uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno celkový počet 1258 ÚP

25 REGISTR ÚP VYTVÁŘENÝ NA SŽDC A NÁVRH JEHO DOPLŇKŮ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno výběr z 1500 záznamů, červeně navrhovaná zpřesnění evidence (IČ, adresy atd.)

26 NOVÝ TYP EVIDENCE VLEČEK SŽDC uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno jednotný identifikátor vlečky (společně s bodem zaústění) vazba na operativní evidenci (SR70, RCP, PO) 1640 záznamů

27 D OPLNĚNÝ SEZNAM SUBJEKTŮ OBSAŽENÝCH V TABULCE ZÍSKANÉ Z DATOVÉHO ROZHRANÍ Z IS SŽDC DO HZS uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zatím doplněno 380 záznamů

28 ROZLOŽENÍ DÉLKY VLEČEK A JEHO SOUVISLOSTI uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno zdroj : aktuální evidence SŽDC podle obsahu ÚP problémy: čím je zajištěna metodická shoda udání stavební délky kolejišť všech subjektů jak se počítá (skutečně jednoznačný součet délek kolejí + výhybek?) formální čistota podkladů, věcná správnost (řádové chyby apod.) úplnost (68 nevyplněno nic) souvislosti: technická nehomogenita vztahu ÚP a technického díla 10% vleček nad 5 km – hlavní pozornost (cca150) 20% vleček pod 300 m – z hlediska přejezdů zanedbatelné

29 AKTUÁLNÍ SEZNAM VLEČEK V B RNĚ A OKOLÍ DLE EVIDENCE S ŽDC uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno 26 vleček – vhodný výběr pro ověřování metodiky řešení

30 NÁVRH METODIKY STANDARDIZOVANÉHO POPISU SÍTĚ TRATÍ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno uplatnění principů: vzájemné reprezentace entit hierarchizace popisu členění do vrstev: lokality (body) spojnice (hrany) území (plochy) vztahy mezi popisy: území zaujímaného stavebními a technickými konstrukcemi infrastruktury dopravní cesty pro účely organizace činností dopravních přepravních jiných (vč. krizových) výsledky projektu „Standardizace“ – MD

31 NÁVRH STANDARDIZOVANÉHO POPISU UZLU O STRAVA A OKOLÍ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno úseky ve správě SŽDC vlečky ve správě AWT

32 M APZEL – NÁSTROJ VYVINUTÝ ČD-T PRO POPIS ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ ČR uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zdroj ČD-T tématické mapy kolejová schémata s členěním sítě podle M12

33 ZOBRAZENÍ PŘEJEZDŮ V M APZEL uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zdroj ČD-T tématická mapa rozmístění přejezdů na síti prezentace pasportních údajů (resp. určeného rozhraní) vybraného přejezdu

34 ÚPRAVY M APZEL PRO ZOBRAZENÍ PŘEJEZDŮ NA VLEČKÁCH uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno přejezd SŽDC vlečkový přejezd informace z datového rozhraní další funkce: zobrazení vrstvy chyb nalezených z ČUZK zobrazení vrstvy navrhovaných oprav (kontrolní funkce) vlečka JE Dukovany není součástí grafických dat M12

35 S CHÉMA SÍTĚ TRATÍ NA O STRAVSKU ( SŽDC, OKD A JINÉ VLEČKY ) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zdroj AWT a.s.

36 NÁVRH ÚPRAV POPISU KOLEJIŠŤ VLEČEK DLE METODIKY M uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno zdroj AWT a.s., návrh úpravy ČD-T a.s. námět k problematice „veřejného prostoru“ celkem analyzováno 34 lokalit

37 STAV POPISU VLEČEK OUTSOURCOVANÝCH AWT V DATECH M uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno DLT Kladno, 73 přejezdů v rozsáhlém areálu krátká spojovací kolej několik vleček v areálu elektrárna Tušimice dva samostatné TÚ elektrifikovaná trať s vlakovou dopravou (uhlí) neznámý počet přejezdů (cca 5 ve veřejném prostoru) celkem analyzováno 31 lokalit

38 S ÍŤ STANIČNÍKŮ NA TRATÍCH VE SPRÁVĚ SŽDC 38 V r vygenerovala TÚDC staničníků všech tratí pro potřeby IS HZS uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno zdroj TUDC

39 GIS IZS CR – JEDNO Z CÍLOVÝCH PROSTŘEDÍ EXPORTŮ DAT 39 trati, přejezdy, staničení možná rozšíření : mosty, tunely, dopravny aj. hlavní problémy : metodika identifikace tratí zobrazení přejezdů s primárním využitím souřadnic programátorské provedení kvalitativně vyšší úroveň, než jiné IS krizového řízení uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

40 PORTÁL PREVLEC. CZ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno základ budoucí aplikace v současnosti má: veřejně přístupnou informační část několik vrstev interně používaných stránek přístup chráněn heslem

41 ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA HLAVNÍCH INFORMAČNÍCH VAZEB uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

42 UML RELAČNÍ DIAGRAM NÁVRHU SW ZÁKLADNÍHO ŘEŠENÍ uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

43 PŘEDBĚŽNÁ PŘEDSTAVA TOKŮ DAT V IS uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

44 KONCEPCE NÁVRHU SW ŘEŠENÍ založeno na službách internetu databázová část orientovaná na : evidenci všech relevantních subjektů, zejména provozovatelů drah standardizovaný popis drah evidenci úředních povolení (synchronizace DÚ a dalších subjektů) správu rozhraní o přejezdech grafická část - návaznost databáze na GIS (MAPZEL) komunikace s okolím cestou určených rozhraní automatizovaně – s vyspělými partnery, zejména SŽDC a GIS ISZ ČR s nižším stupněm formalizace (excel formát csv) funkce centrální správy dat základní vlastnosti veřejná a specializovaná část portálu zajištění bezpečnosti vnější (přístupová práva, kontrolní mechanismy na vstupech dat atd.) vnitřní (správa databáze, logování, záložní procesy obnovy dat atd.) aktualizace dat ve stanovených termínech uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

45 PŘEDBĚŽNÉ POZNATKY PRÁVNÍCH ASPEKTŮ ŘEŠENÍ nenašla se písemná úprava zavádějící jednotnou evidenci přejezdů platná i pro dráhy mimo správu SŽDC (pro SŽDC bylo zřejmě zavedeno přímým pokynem MD řediteli SŽDC, ostatní data jsou proto vedena nad rámec vlastní kompetence a mimo platnou legislativu) dráhy mimo správu SŽDC zahrnují i regionální dráhy a dráhy zcela mimo působnost zákona o drahách, ale s přejezdy (bude se jejich počet měnit s ohledem na omezování rozsahu sítě?) legislativní přístup k vlečkám jako k závodové dopravě (interní věc podnikatele v hlavní činnosti), ve skutečnosti ale již jde o specializovaný předmět podnikání (outsourcing provozu i dopravy: cca 70 subjektů spravuje cca 1500 vleček) výrazně smluvní báze vztahů mezi subjekty se týká především aspektů dopravních a přepravních, chybí definování povinností ke státním orgánům, vč. IZS a požadavků na rozsah a přesnost popisu technického provedení dráhy (vč. umístění a výčtu vlastností přejezdů) není zřejmý obsah pojmu „veřejný prostor“ – vyskytuje se v mnoha souvislostech s rozdílným významem zákon o drahách upravuje především dopravní aspekty a hlavní požadavky na stavební stav drah, zcela chybí požadavky na informačně přesný popis dopravní cesty jako území (realizace potřeb stavebních řízení) nejsou naplňovány předpoklady INSPIRE – především identifikace entit to může řešit navržený standardizovaný popis železniční sítě v ČR připravuje se změna zákonu o drahách obecně chybí synchronizace popisu území ČR jako celku uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

46 SHRNUTÍ charakteristika problému významný veřejný zájem bezpečnostního charakteru s řadou aspektů obecnějších potřeb krizového řízení IS správního charakteru, ale s výraznými rysy popisu území (GIS) výrazně mimo tržní prostředí a přirozený zájem hlavních cílových subjektů (provozovatelů drah, argumenty „byrokratizace“) v čem je inovační potenciál řešení: výsledky analýzy použitelné v širším rozsahu návrh jednotné metodiky evidence, počínaje relevantními subjekty a konče stavební konstrukcí na dráze standardizovaný popis vleček (dosud zcela mimo, omezení i v současných SR70 a M12) spojení databázové a grafické formy popisu drah v prostředí internetu kde jsou rizika složitost kompetenčních vztahů zdlouhavost legislativního postupu bez databázové podpory hrozí soustavně destabilizace dat a pracnost aktualizací resp. oprav nalezených chyb nepodaří se získat dostatečně efektivní kontakt s provozovateli drah nepodaří se zajistit rutinní provoz (především z ekonomických hledisek) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

47 OTÁZKY K DISKUSI požadavky na IS jako celek – potřeby a zvýšení efektivnosti IS: organizací MV (IZS, kraje, orgány krizového řízení atd.) drážních organizací (DÚ, SŽDC, ČD a dalších provozovatelů drah mimo okruh MD) mimo drážní organizace (MMR, obce, ČUZK aj.) zpřesnění (rozšíření) datového obsahu rozhraní o přejezdech synchronizace správy dat o vlečkách s činnostmi IS SŽDC jednotný provozní model nástroje SR70, M12 a jejich potřebná doplnění nad rámec potřeb SŽDC měření polohy: požadovaná přesnost, zejména ve vertikálním směru, odlišení dráhy a PK mechanismus doplnění nových dat do aut. rozhraní (potvrzení, součinnost) zpřesňování informací o subjektech – identifikace, vazba na Obch.reg. úpravy legislativy: pojem „veřejný prostor“ a zajištění přístupu k datům i měření zájem IZS o přejezdy uvnitř areálů (význam nebo rozsah areálu?) povinnost provozovatelů poskytovat vybrané rozhraní (přiměřenou formou) standardizovaný popis drah (vč. vleček a drah mimo současnou působnost zákona) provozování vleček jako specializovaná činnost (nad rámec závodové dopravy) pojetí drah jako součásti území, synchronizace úprav zákonů o drahách a stavebního s přihlédnutím k INSPIRE uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

48 TÉMATA K DALŠÍMU POSTUPU PRACÍ komunikace s provozovateli drah v pořadí: velcí a bezpečnostně významní provozovatelé vleček – ČD a.s., ČD Cargo, DBV-ITL s.r.o, AWT a.s., vojenské vlečky, aj. dle zjištění z analýzy velcí provozovatelé soukromých regionálních drah – JHMD a.s, SART střední a následně malí provozovatelé vleček specializovaná jednání o vytypovaných problémech v okruzích: správa dat o ÚP a informace o subjektech (DÚ, SŽDC, ČD-Cargo) synchronizace provozního modelu IS o přejezdech – SŽDC – KPM (vlečky) informace o dráze jako území (MD, MMR, ČUZK, KOVIN aj.) popis drah v IZS (HZS, PČR aj) obecné legislativní problémy (MD, MMR, MŽP aj.) rozsah uplatnění aspektů krizového řízení v řešení a realizaci výsledků opravy chyb, doplňování dat – rozhodnutí o dalším postupu dle současných zkušeností a efektivnosti práce další seminář obsah (zaměření na provozovatele drah mimo SŽDC, postup dle výsledků) zájem o účast termín a místo uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

49 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno Ing. Robert Číhal CSc. systémový specialista dopravní inženýrství a telematika KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno tel.: kl.15 mobil: fax:


Stáhnout ppt "I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách."

Podobné prezentace


Reklamy Google