Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách."— Transkript prezentace:

1 I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC uživatelsko – řešitelský seminář Brno, Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23 8.3.2011 3. výsledky řešení

2 OSNOVA PREZENTACE místo IS o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC (vlečkách) a jeho návaznosti informační popis přejezdu a jeho vytváření standardizovaný popis vlečky jako dráhy IS o úředním povolení k provozování dráhy evidence subjektů v IS o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC návrh SW podpory IS (portál prevlec.cz) předběžné výsledky analýzy stavu související legislativy náměty k diskusi 8.3.2011 2 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno motto: přejezdy patří z informačního hlediska svou hloubkou a šíří vazeb mezi absolutně nejsložitější části drah

3 ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONCEPCE ŘEŠENÍ výstupem řešení je mj. návrh automatizovaně podpořeného IS umožňujícího (kromě poskytování podpory manuálně pracujícím operátorům) i komunikaci s podstatným automatizovaným okolím (GIS.IZS CR, IS PČR a jiné) základními dílčími aspekty řešení proto jsou návrhy: provozního modelu IS metodiky identifikace popisovaných entit metodiky lokalizace evidovaných prostorových objektů uplatnění principů reprezentace a hierarchizace obrazů entit výběr potřebných atributů datového modelu odvozených z potřeb cílového použití výstupů základním hlediskem provozního modelu je návaznost na rutinní postupy uplatňované v cílovém prostředí IZS (HZS, PČR, ZZS a jejich IS) zdrojových prostředích (SŽDC, IS dalších subjektů provozovatelů drah a podstatného okolí IS o přejezdech – DÚ, ČD aj.) obecném informačním prostředí (veřejná a státní správa, mezinárodní subjekty atd.) 8.3.2011 3 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

4 ZDROJE DAT PRO ANALYTICKOU A DALŠÍ ČINNOST dokumentace Drážního úřadu (úřední povolení) dokumentace SŽDC rozhraní SŽDC - IZS vlastní dokumentace odvozená z úředních povolení dokumentace vlastních vleček dokumentace ČD-Cargo vlastní dokumentace odvozená z úředních povolení dokumentace vlastních vleček dostupné provozní řády vleček a prohlášení o dráze ostatních subjektů dokumentace a zjištěný stav cílového prostředí IS HZS resp. IZS dostupné internetové zdroje různého typu (ČUZK, Obch.reg., atd.) předchozí řešitelská činnost – projekty ČD-T, výsledky práce pro MD obecně dostupná literatura (zákony, vyhlášky, normy atd.) 8.3.2011 4 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

5 HIERARCHIE POPISU DRAH 8.3.2011 5 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno popis území státu jako celku resp. celé EU (zákon o zeměměřictví, stavební zákon, správní předpisy ČR, INSPIRE, evidence hmotného majetku atd.) úroveňobsah 1 popis dopravní infrastruktury jako celku (zákon silniční, o drahách atd.) popis území pro potřeby obrany, krizového řízení, zemědělství, urbanistiky atd. 2 popis železniční dopravní cesty jako celku (úřední povolení provozování dráhy a drážní dopravy) 3 popis dopravních cest silniční, vodní, letecké popis železnice pro účely dopravní a přepravní GVD, DIUM, OJŘ, TTP, SR70, D1, D2, vyhlášky UIC atd. 4 popis železniční infrastruktury celostátní a regionálních drah ve správě SŽDC (předpisy ČD, SŽDC, prohlášení o dráze, provozní přípojové řády, M12, M20, M21, Sei300 atd.) 5 popis železniční infrastruktury regionálních drah mimo správu SŽDC a vleček (smluvně závazné části předpisů ČD, SŽDC, provozní řády vleček, prohlášení o dráze, jiné interní předpisy) popis železniční infrastruktury pro potřeby jednotlivých služebních odvětví provozovatele dráhy 6 ŽSv S3, S3-2 SR103/7(S) atd. ŽSv S4, S5, S6 pasporty objektů, MES, EST atd. SZT Z1, T100 pasporty objektů EE E... pasporty objektů

6 PODSTATNÉ OKOLÍ PŘEJEZDU NA VLEČCE 8.3.2011 6 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno obec katastr ochranné pásmo (obvod) dráhy atrakční obvod dopravny technologie spojovací kolej (trať?) obvod dopravny vlečky - uzavřený prostor? veřejný prostor dopravně významné místo – referenční bod provozovatel dráhy provozovatel drážní dopravy správce pozemní komunikace majitel podniku provoz dopravy na pozemní komunikaci složky záchranného systému vodní plocha veřejná a státní správa orgány řízení dopravního provozu oplocení dráha subjekty komunikace

7 GLOBÁLNÍ SCHÉMA INFORMAČNÍCH VAZEB IS PŘEJEZDU 8.3.2011 7 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno přejezd KOVIN INSPIRE EU

8 RELAČNÍ DIAGRAM POPISU PŘEJEZDU 8.3.2011 8 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

9 IDENTIFIKACE PŘEJEZDŮ A JEJÍ SOUVISLOSTI 8.3.2011 9 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno pozemní komunikace: omezení na silnice 1.- 3. třídy jednotná metodika dle normy o mostech jedinečnost k přejezdu jako stavební konstrukci dráhy: teoreticky bez omezení, není ale legislativě podložena jednotná metodika zavedená SŽDC jedinečnost k přejezdu jako stavební konstrukci prakticky však je nutné počítat se souběhy až 4 tratí na jednom přejezdu (neomezený počet kolejí) použití v IZS: identifikace místa nehody obecně ale může jít i o jinou krizovou událost (oheň, povodeň, zranění apod)

10 VYUŽITÍ STÁTNÍHO MAPOVÉHO DÍLA ZABAGED® ( ČÚZK ) 8.3.2011 10 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno příklad situace v okolí St.6 Brno-Maloměřice zelená – společná vlečka cementárny a teplárny červené – kolejiště tratí SŽDC - trať Brno – Č. Třebová, TÚ 2002 a části OKV Maloměřice (ČD) – viz výtah z M12 problémy: poloha přejezdu (žluté kolečko, staničení v km 161,120) se v interní dokumentaci SŽDC promítá do trati na Č.Třebovou (modré kolečko) odbočení vlečky není přesně zakresleno (červené kolečko) správnou polohu označuje zelené kolečko ZABAGED zatím nemá k dispozici jednotnou identifikaci částí sítě přínosy: jednotný, celostátně závazný popis území zaručená metodika a aktualizace geodetické situace ZABAGED již zavádí i jednotnou identifikaci

11 VYBRANÉ VLASTNOSTI DATOVÉHO ROZHRANÍ SŽDC - HZS základní záznam o přejezdu určený pro manuální využití operátory IZS měsíční aktualizace počet záznamů o přejezdech („traťopřejezdů“) v členění SŽDC celkem 8733 z tohoto v soubězích drah: 73 souběhů 2 tratí ve správě SŽDC 2 souběhy 3 tratí, z toho 1 s vlečkou 1 souběh 4 tratí, z toho jsou 2 vlečky na regionálních drahách: 191 (jednokolejné, proto shodné s „traťopřejezdy“, bez souběhů) na vlečkách 1006 z toho jsou 3 souběhy 2 vleček vlečky – 739 samostatně identifikovatelných entit vlečkaři – 644 samostatně identifikovatelných entit (úroveň závod) základní problémy: za vlečky negarantovaný obsah (cca 12% záznamů prokazatelně chybných, neznámý počet potenciálně chybných záznamů ) zcela neznámý počet chybějících záznamů (v Brně cca 50%) 8.3.2011 11 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

12 D ATOVÉ ROZHRANÍ O PŘEJEZDECH GENEROVANÉ PRO IZS V SŽDC 8.3.2011 12 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno 1 trať SŽDC souběh 2 tratí SŽDC souběh trati SŽDC s vlečkou regionální trati mimo SŽDC JHMD „Desná“ vlečky nevyplněno formálně i věcně nepřesné nejednotné, v ostatních částech evidence SŽDC chyby, srovnatelné s nedostatky popisu vleček, neobsahuje chybně vyplněno bez přístupu k provozním řádům nelze ověřit nedostatečná redundance k provedení kontrol

13 PŘÍKLADY CHYB A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ 8.3.2011 13 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno úroveň „kolejopřejezd“ P10223 je z hlediska SZT, stavebního i geodetického jen jeden zcela chybný údaj polohy, ztotožnění polohy dvou konstrukcí, nedostačující informace o dráze

14 NÁVRHY POSTUPU KOREKCE CHYB ROZHRANÍ SŽDC – HZS první fáze realizace výsledků (následně doplnění chybějících) polohy přejezdů kartometricky ( jako první etapa) vlastním měřením (v 3D) identifikace subjektů – využití internetově dostupných zdrojů (Obchodní rejstřík, portál Firma atd.) zpřesnění evidence vleček a jejich vztahu k relevantním subjektům s využitím podkladů DÚ a SŽDC o ÚP jako vazebném dokumentu mezi: majiteli drah provozovateli drah stavebními entitami „dráha“ cíle: získání praktických zkušeností o stavu rutinního provozu a dat vytvoření korektní a metodicky stabilizované základny pro rozšíření celkové evidence a úpravu její formy do podoby určené pro automatizovaně podpořenou komunikaci mezi IS 8.3.2011 14 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

15 PŘÍKLADY SITUACÍ NA PŘEJEZDECH 8.3.2011 15 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno určení referenčních kolejí přejezdů vyžaduje znalost schémat kolejišť

16 LOKALIZACE PŘEJEZDU - GEOMETRICKÉ SCHÉMA 8.3.2011 16 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno a11, b11 a21, b21 a12, b12 a22, b22 vztažný bod měření k problematice určení nadmořské výšky: metodika PK – v úrovni terénu mimo kolej metodika drah – v úrovni temene kolejnice na přejezdech jde o prakticky shodné polohy k problematice určení krajních bodů (žluté kroužky) : nutno postupovat dle skutečných místních podmínek lze zjistit i předběžně s využitím ortofotomap opakovatelnost měření závisí na kvalitě dokumentace

17 NÁSTROJE K MĚŘENÍ POLOHY A CERTIFIKACE K JEJICH POUŽITÍ 8.3.2011 17 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu "Přejezdy na vlečkách“ Brno ProMark500 dvoufrekvenční GNSS měřický systém algoritmy Magellan BLADE TM schopnosti pracovat se satelity různých konstelací (GPS+GLONASS+SBAS) rychlost zaměření polohy na bodu – do 30 sec přesnost měření od 2 cm autonomní výpočty vyhodnocovací SW Transform2 certifikovaný ČUZK přepočty souřadných systémů vydání protokolu o měření

18 ZÁKLADNÍ RYSY OVĚŘOVANÉ METODIKY MĚŘENÍ POLOHY REF. BODŮ příprava měření: získání maximálních možných informací o přejezdu ze zdrojů provozovatel dráhy (umístění v terénu, na pozemní komunikaci a na koleji (trati) SŽDC (identifikace, souběhy s jinými tratěmi, obsah M12) mapy všeho druhu, zejména s umístěním identických bodů, k nimž se měření vztáhne a podmínek stacionárních stanic základní geometrie měřeného místa a určení měřených bodů získání maximálních možných informací o podmínkách měření důležitých pro následné komplexní vyhodnocení výsledků postup měření a obsah protokolu o měření postup vyhodnocení základní metoda – bez nebo s post-processingem referenční nebo virtuální vztažný bod (pro 99% případů se lze spolehnout na funkci ProMark500 pracující samostatně s přesností měřitelnou v centimetrech) vyhodnocení souřadnic x, y, a výšky h resp. jejich transformace do koncových systémů ERTS-89, Bpv stanovení kvality měření způsob archivace výsledků (základní protokol, registr všech měření, fotodokumentace, využití VT) 8.3.2011 18 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

19 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH POČETNÍHO ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ ideální střed přejezdu (červený bod) lze: vytýčit měřením pomocí okrajových bodů plochy přejezdu (žluté) vypočítat ze souřadnic okrajových bodů plochy přejezdu pomocí vztahů, které lze vypočítat i v excelu (s ohledem na speciální polohy), zajišťuje ale již ProMark500 měření na více bodech umožňuje kontrolu (přinejmenším nadmořské výšky) podobně lze vypočítat i další body při minimalizaci měření na místě (může být obtížné s ohledem na dopravní provoz na pozemní komunikaci zpracování vyžaduje polní náčrt a fotodokumentaci 8.3.2011 19 x=(((a22*b21-a21*b22)/(a22-a21))-((a12*b11-a11*b12)/(a12-a11)))/(((b12-b11)/(a12- a11))-((b22-b21)/(a22-a21))) y=(((b22-b21)/(a22-a21))*((a12*b11-a11*b12)/(a12-a11)) ) -((b12-b11)/(a12- a11))*((a22*b21-a21*b22)/(a22-a21)))/(((b22-b21)/(a22-a21))-((b12-b11)/(a12- a11))) uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

20 PRACOVNÍ FORMULÁŘ OPRAV ROZHRANÍ 8.3.2011 20 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno v současnosti se zpřesňuje 103 poloh přejezdů, největší problém je nalézt jejich provozovatele (přesné adresy k zaslání informace o opravě zatím získány jen pro cca 50% z nich)

21 NAVRHOVANÁ ZPŘESNĚNÍ ROZHRANÍ změna koncepce na rozhraní mezi počítači – důsledky: zavedení číselníkových souborů (registr subjektů, M12, SR70) zajistit přesné odkazy na klíče evidovaných entit: poloha v prostoru – zobecnění M12 lokality – zobecnění SR70 trati – zavedení standardizovaného popisu subjektů (zásadně IČ, ale obecně to nestačí – vícestupňové organizace pracující bez IČ nižších stupňů pro role přímých provozovatelů) respektování principů směrnice EU INSPIRE (standardizace popisu sítě tratí, mapy, obecné popisy entit) zpřesnění relačních vazeb v databázi (zejména násobnosti) kontrolní mechanismy formátů a v omezeném rozsahu i obsahu položek rozšíření obsahu záznamů o přejezdu (návrhy: dopravní moment na obou typech komunikací, kategorie komunikace, způsob zabezpečení, zvýšení redundance dat pro realizaci kontrolních mechanismů) zpřesnění režimu přístup k datům (? je nezbytné využít ustanovení zákona 240/2000 Sb.) sledování stavů záznamů (? zvláštní skutečnosti - §27) celková stabilizace systému jako celku, zvýšení jeho efektivnosti 8.3.2011 21 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

22 ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY JAKO KLÍČOVÝ DOKUMENT EVIDENCE činnost a dostupné výstupy DÚ jako zkrácený registr (zatím bez identifikace) dostupný na internetu úplný obsah jen v papírové podobě na úřadu oprávněným subjektům návazné (paralelní) činnosti SŽDC a ČD-Cargo možné potřeby i jiných subjektů základní problémy obsah ÚP – relace ÚP (dle jeho identifikace) k: dráze jako stavbě (1 : N, tendence SŽDC 1 : 1) majiteli a provozovateli stabilita ÚP při změnách podmínek (cca 10% změn ročně) dostupnost ÚP a jeho změn korektnost informací přesná časová platnost změny technické údaje (délka, trakce atd.) správní údaje (IČ, spojení atd.) 8.3.2011 22 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu "Přejezdy na vlečkách" Brno

23 SEZNAM VLEČEK DLE EVIDENCE ÚP DÚ 8.3.2011 23 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno OR vyžaduje min. 3 znaky bez znamének počínaje písmenem vyjádření organizačních úrovní nebo pouhých lokalit? důvody rozdílů evidence DÚ a SŽDC

24 P OŘADÍ NEJVĚTŠÍCH DRŽITELŮ ÚŘEDNÍCH POVOLENÍ PROVOZOVÁNÍ DRÁHY ( VLEČKY ) DLE EVIDENCE SŽDC 8.3.2011 24 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno celkový počet 1258 ÚP

25 REGISTR ÚP VYTVÁŘENÝ NA SŽDC A NÁVRH JEHO DOPLŇKŮ 8.3.2011 25 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno výběr z 1500 záznamů, červeně navrhovaná zpřesnění evidence (IČ, adresy atd.)

26 NOVÝ TYP EVIDENCE VLEČEK SŽDC 8.3.2011 26 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno jednotný identifikátor vlečky (společně s bodem zaústění) vazba na operativní evidenci (SR70, RCP, PO) 1640 záznamů

27 D OPLNĚNÝ SEZNAM SUBJEKTŮ OBSAŽENÝCH V TABULCE ZÍSKANÉ Z DATOVÉHO ROZHRANÍ Z IS SŽDC DO HZS 8.3.2011 27 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zatím doplněno 380 záznamů

28 ROZLOŽENÍ DÉLKY VLEČEK A JEHO SOUVISLOSTI 8.3.2011 28 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno zdroj : aktuální evidence SŽDC podle obsahu ÚP problémy: čím je zajištěna metodická shoda udání stavební délky kolejišť všech subjektů jak se počítá (skutečně jednoznačný součet délek kolejí + výhybek?) formální čistota podkladů, věcná správnost (řádové chyby apod.) úplnost (68 nevyplněno nic) souvislosti: technická nehomogenita vztahu ÚP a technického díla 10% vleček nad 5 km – hlavní pozornost (cca150) 20% vleček pod 300 m – z hlediska přejezdů zanedbatelné

29 AKTUÁLNÍ SEZNAM VLEČEK V B RNĚ A OKOLÍ DLE EVIDENCE S ŽDC 8.3.2011 29 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno 26 vleček – vhodný výběr pro ověřování metodiky řešení

30 NÁVRH METODIKY STANDARDIZOVANÉHO POPISU SÍTĚ TRATÍ 8.3.2011 30 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno uplatnění principů: vzájemné reprezentace entit hierarchizace popisu členění do vrstev: lokality (body) spojnice (hrany) území (plochy) vztahy mezi popisy: území zaujímaného stavebními a technickými konstrukcemi infrastruktury dopravní cesty pro účely organizace činností dopravních přepravních jiných (vč. krizových) výsledky projektu „Standardizace“ – MD 2008-2010

31 NÁVRH STANDARDIZOVANÉHO POPISU UZLU O STRAVA A OKOLÍ 8.3.2011 31 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno úseky ve správě SŽDC vlečky ve správě AWT

32 M APZEL – NÁSTROJ VYVINUTÝ ČD-T PRO POPIS ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ ČR 8.3.2011 32 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zdroj ČD-T tématické mapy kolejová schémata s členěním sítě podle M12

33 ZOBRAZENÍ PŘEJEZDŮ V M APZEL 8.3.2011 33 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zdroj ČD-T tématická mapa rozmístění přejezdů na síti prezentace pasportních údajů (resp. určeného rozhraní) vybraného přejezdu

34 ÚPRAVY M APZEL PRO ZOBRAZENÍ PŘEJEZDŮ NA VLEČKÁCH 8.3.2011 34 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno přejezd SŽDC vlečkový přejezd informace z datového rozhraní další funkce: zobrazení vrstvy chyb nalezených z ČUZK zobrazení vrstvy navrhovaných oprav (kontrolní funkce) vlečka JE Dukovany není součástí grafických dat M12

35 S CHÉMA SÍTĚ TRATÍ NA O STRAVSKU ( SŽDC, OKD A JINÉ VLEČKY ) 8.3.2011 35 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno zdroj AWT a.s.

36 NÁVRH ÚPRAV POPISU KOLEJIŠŤ VLEČEK DLE METODIKY M12 8.3.2011 36 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno zdroj AWT a.s., návrh úpravy ČD-T a.s. námět k problematice „veřejného prostoru“ celkem analyzováno 34 lokalit

37 STAV POPISU VLEČEK OUTSOURCOVANÝCH AWT V DATECH M12 8.3.2011 37 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno DLT Kladno, 73 přejezdů v rozsáhlém areálu krátká spojovací kolej několik vleček v areálu elektrárna Tušimice dva samostatné TÚ elektrifikovaná trať s vlakovou dopravou (uhlí) neznámý počet přejezdů (cca 5 ve veřejném prostoru) celkem analyzováno 31 lokalit

38 S ÍŤ STANIČNÍKŮ NA TRATÍCH VE SPRÁVĚ SŽDC 38 V r. 2005 vygenerovala TÚDC 104 229 staničníků všech tratí pro potřeby IS HZS uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno 8.3.2011 zdroj TUDC

39 GIS IZS CR – JEDNO Z CÍLOVÝCH PROSTŘEDÍ EXPORTŮ DAT 39 trati, přejezdy, staničení možná rozšíření : mosty, tunely, dopravny aj. hlavní problémy : metodika identifikace tratí zobrazení přejezdů s primárním využitím souřadnic programátorské provedení kvalitativně vyšší úroveň, než jiné IS krizového řízení uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno 8.3.2011

40 PORTÁL PREVLEC. CZ 8.3.2011 40 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno základ budoucí aplikace v současnosti má: veřejně přístupnou informační část několik vrstev interně používaných stránek přístup chráněn heslem

41 ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA HLAVNÍCH INFORMAČNÍCH VAZEB 8.3.2011 41 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

42 UML RELAČNÍ DIAGRAM NÁVRHU SW ZÁKLADNÍHO ŘEŠENÍ 8.3.2011 42 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

43 PŘEDBĚŽNÁ PŘEDSTAVA TOKŮ DAT V IS 8.3.2011 43 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

44 KONCEPCE NÁVRHU SW ŘEŠENÍ založeno na službách internetu databázová část orientovaná na : evidenci všech relevantních subjektů, zejména provozovatelů drah standardizovaný popis drah evidenci úředních povolení (synchronizace DÚ a dalších subjektů) správu rozhraní o přejezdech grafická část - návaznost databáze na GIS (MAPZEL) komunikace s okolím cestou určených rozhraní automatizovaně – s vyspělými partnery, zejména SŽDC a GIS ISZ ČR s nižším stupněm formalizace (excel formát csv) funkce centrální správy dat základní vlastnosti veřejná a specializovaná část portálu zajištění bezpečnosti vnější (přístupová práva, kontrolní mechanismy na vstupech dat atd.) vnitřní (správa databáze, logování, záložní procesy obnovy dat atd.) aktualizace dat ve stanovených termínech 8.3.2011 44 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

45 PŘEDBĚŽNÉ POZNATKY PRÁVNÍCH ASPEKTŮ ŘEŠENÍ nenašla se písemná úprava zavádějící jednotnou evidenci přejezdů platná i pro dráhy mimo správu SŽDC (pro SŽDC bylo zřejmě zavedeno přímým pokynem MD řediteli SŽDC, ostatní data jsou proto vedena nad rámec vlastní kompetence a mimo platnou legislativu) dráhy mimo správu SŽDC zahrnují i regionální dráhy a dráhy zcela mimo působnost zákona o drahách, ale s přejezdy (bude se jejich počet měnit s ohledem na omezování rozsahu sítě?) legislativní přístup k vlečkám jako k závodové dopravě (interní věc podnikatele v hlavní činnosti), ve skutečnosti ale již jde o specializovaný předmět podnikání (outsourcing provozu i dopravy: cca 70 subjektů spravuje cca 1500 vleček) výrazně smluvní báze vztahů mezi subjekty se týká především aspektů dopravních a přepravních, chybí definování povinností ke státním orgánům, vč. IZS a požadavků na rozsah a přesnost popisu technického provedení dráhy (vč. umístění a výčtu vlastností přejezdů) není zřejmý obsah pojmu „veřejný prostor“ – vyskytuje se v mnoha souvislostech s rozdílným významem zákon o drahách upravuje především dopravní aspekty a hlavní požadavky na stavební stav drah, zcela chybí požadavky na informačně přesný popis dopravní cesty jako území (realizace potřeb stavebních řízení) nejsou naplňovány předpoklady INSPIRE – především identifikace entit to může řešit navržený standardizovaný popis železniční sítě v ČR připravuje se změna zákonu o drahách obecně chybí synchronizace popisu území ČR jako celku 8.3.2011 45 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

46 SHRNUTÍ charakteristika problému významný veřejný zájem bezpečnostního charakteru s řadou aspektů obecnějších potřeb krizového řízení IS správního charakteru, ale s výraznými rysy popisu území (GIS) výrazně mimo tržní prostředí a přirozený zájem hlavních cílových subjektů (provozovatelů drah, argumenty „byrokratizace“) v čem je inovační potenciál řešení: výsledky analýzy použitelné v širším rozsahu návrh jednotné metodiky evidence, počínaje relevantními subjekty a konče stavební konstrukcí na dráze standardizovaný popis vleček (dosud zcela mimo, omezení i v současných SR70 a M12) spojení databázové a grafické formy popisu drah v prostředí internetu kde jsou rizika složitost kompetenčních vztahů zdlouhavost legislativního postupu bez databázové podpory hrozí soustavně destabilizace dat a pracnost aktualizací resp. oprav nalezených chyb nepodaří se získat dostatečně efektivní kontakt s provozovateli drah nepodaří se zajistit rutinní provoz (především z ekonomických hledisek) 8.3.2011 46 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

47 OTÁZKY K DISKUSI požadavky na IS jako celek – potřeby a zvýšení efektivnosti IS: organizací MV (IZS, kraje, orgány krizového řízení atd.) drážních organizací (DÚ, SŽDC, ČD a dalších provozovatelů drah mimo okruh MD) mimo drážní organizace (MMR, obce, ČUZK aj.) zpřesnění (rozšíření) datového obsahu rozhraní o přejezdech synchronizace správy dat o vlečkách s činnostmi IS SŽDC jednotný provozní model nástroje SR70, M12 a jejich potřebná doplnění nad rámec potřeb SŽDC měření polohy: požadovaná přesnost, zejména ve vertikálním směru, odlišení dráhy a PK mechanismus doplnění nových dat do aut. rozhraní (potvrzení, součinnost) zpřesňování informací o subjektech – identifikace, vazba na Obch.reg. úpravy legislativy: pojem „veřejný prostor“ a zajištění přístupu k datům i měření zájem IZS o přejezdy uvnitř areálů (význam nebo rozsah areálu?) povinnost provozovatelů poskytovat vybrané rozhraní (přiměřenou formou) standardizovaný popis drah (vč. vleček a drah mimo současnou působnost zákona) provozování vleček jako specializovaná činnost (nad rámec závodové dopravy) pojetí drah jako součásti území, synchronizace úprav zákonů o drahách a stavebního s přihlédnutím k INSPIRE 8.3.2011 47 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách" Brno

48 TÉMATA K DALŠÍMU POSTUPU PRACÍ komunikace s provozovateli drah v pořadí: velcí a bezpečnostně významní provozovatelé vleček – ČD a.s., ČD Cargo, DBV-ITL s.r.o, AWT a.s., vojenské vlečky, aj. dle zjištění z analýzy velcí provozovatelé soukromých regionálních drah – JHMD a.s, SART střední a následně malí provozovatelé vleček specializovaná jednání o vytypovaných problémech v okruzích: správa dat o ÚP a informace o subjektech (DÚ, SŽDC, ČD-Cargo) synchronizace provozního modelu IS o přejezdech – SŽDC – KPM (vlečky) informace o dráze jako území (MD, MMR, ČUZK, KOVIN aj.) popis drah v IZS (HZS, PČR aj) obecné legislativní problémy (MD, MMR, MŽP aj.) rozsah uplatnění aspektů krizového řízení v řešení a realizaci výsledků opravy chyb, doplňování dat – rozhodnutí o dalším postupu dle současných zkušeností a efektivnosti práce další seminář obsah (zaměření na provozovatele drah mimo SŽDC, postup dle výsledků) zájem o účast termín a místo 8.3.2011 48 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno

49 8.3.2011 49 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách“ Brno Ing. Robert Číhal CSc. systémový specialista dopravní inženýrství a telematika KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, 611 54 Brno tel.: 541 242 270 kl.15 mobil: 724 013 765 fax: 972 625 010 e-mail: cihal@kpmconsult.cz www.kpmconsult.cz


Stáhnout ppt "I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách."

Podobné prezentace


Reklamy Google