Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renesance a humanismus – nové postoje v umění, architektuře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renesance a humanismus – nové postoje v umění, architektuře"— Transkript prezentace:

1 Renesance a humanismus – nové postoje v umění, architektuře
10. přednáška Renesance a humanismus – nové postoje v umění, architektuře Počátek novověku. Zámořské objevy – vliv na evropskou kulturu, kulturní výměna

2 Renesance 14. – 17. století Obrození, znovuzrození – Petrarka 14. stol., navazuje na antiku („otec alpinismu“), vazba na Čechy mění se chápání světa – odvrácení se od duchovních hodnot a tradičního katolického postoje (podřízení se Bohu a jeho vůli) k člověku Přerod feudálních vztahů (léno) do raného kapitalismu a vytvoření sociální vrstvy měšťanů nástup renesance: rozvoj řemeslné výroby, vznik prvních manufaktur, velké námořními objevy, rozšiřování mezinárodního obchodu, peněžnictví Rozvoj královských měst, ekonomický a politický vzestup měšťanů důraz je kladen na světskou stránku života a na lidský rozum, který je považován za měřítko při poznávání světa – víra v lidské schopnosti, člověk jako tvůrce společenských poměrů, lidská tvůrčí činnost středem zájmu, člověk může měnit a tvořit (humanismus)

3 Renesance - hodnoty pozornost na člověka, vědu, umění, kulturu a přírodu. Byzantinci ve Florencii po 1453, návrat k antice (umění, filosofie, mecenáši umění) Důraz na pozemské a smyslové hodnoty, na možnosti člověka nový estetický ideál krásy v dokonalém tělesně i duševně rozvinutém člověku a harmonické přírodě podle antiky důraz byl kladen na rozumové poznání a možnosti Náboženství proti rozvoji vědy? (Příruční slovní naučný, 1966, Malá československá encyklopedie, 1986 X Jak katolická církev budovala západní civilizaci, 2008) Důraz na individualismus (podepisování uměleckých děl) národní tradice, jazyk, vznik prvních národních centralizovaných států, absolutistické monarchie Úspěch – plod úsilí a osobní snahy (hromadění kapitálu)

4 Renesance – oblasti vlivu
Johanes Gutenberg - objev knihtisku (1450) výklad světa změnila a astronomie – postupné prosazení heliocentrismu (M.Koperník, G.Bruno - naturfilozofie (Bůh se mění ve vnitřní sílu přírody, chápání člověka jako části vesmíru, G.Galiley, J.Kepler) Renesanční zvídavost, vzkvétala alchymie a astrologie (Karel IV. – , Rudolf II.) Rozvoj přírodních věd, anatomie – veřejné pitvy, rozvoj lékařství (Miguel Serveto – malý krevní oběh), fyziky, chemie, botaniky, uplatnění matematiky, empirického myšlení Dva nové duchovní směry: světská vzdělanostní renesance X náboženská reformace a protireformace

5 Heliocentrismus al-Birúní (Aliboron) - perský učenec,1030 dílo Indické kroniky (o indických heliocentrických teoriích), přeloženo ve Španělsku do latiny (Země rotuje kolem své osy a obíhá kolem Slunce) „Kapka vědy způsobuje nevíru. Celý pohár přivádí ke zbožnosti.“Francis Bacon, zakladatel vědecké metody Mikuláš Kusánský , církevní hodnostář, ovlivnil i Komenského, navrhl reformu kalendáře (gregoriánský kalendář až 1582, matematika, geometrie zastánce míru mezi různými náboženstvími: „Tak dostává jeden Bůh u různých národů vždy jiné jméno, přestože je všude a ve všem jeden.” Mikuláš Koperník, duchovní, lékař, matematik, astronom, tvůrce heliocentrického modelu Martin Luther: „Ten hlupák chce převrátit celé umění astronomie! Ale jak uvádí Písmo svaté, Jozue kázal zastavit se Slunci, a ne Zemi! “ .

6 Tycho de Brahe dánský astronom a astrolog 1546 – 1601
kompromis: Země středem, planety kolem Slunce, Slunce kolem Země (Ptolemaios), pobyt v Praze Giordano Bruno 1548 – 1600 dominikán rozvíjel Koperníkovi myšlenky, upálen Země ani Slunce není středem vesmíru, vesmír je nekonečný Galileo Galilei 1564 – 1642 Slunce středem, planety, Země a hvězdy kolem něj (dalekohled, odmítal věřit slepě autoritě (církvi, Aristotelovi), Mléčná dráha, kráter na Měsíci, fyzikální pozorování,empirické metody, sluneční skvrny

7 Renesance v umění Hledání dokonalosti v umění: Leonardo da Vinci (malíř, sochař, architekt, vědec, hudebník, spisovatel, vynálezce) Michelangelo Buonarroti , Raffael Santi, Donatello, Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer Mění se pojem krásna – od duchovních hodnot k zobrazování člověka, přírody a světa ve vztahu k člověku Zámky, letohrádky, zahrady, fontány vedle latiny se rozšiřují i národní jazyky a začíná převládat literatura v národních jazycích

8 Michelangelo Buonarroti - David

9 "Kdo neviděl Sixtinskou kapli, nemůže si nikdy udělat představu o tom, co dokáže jeden člověk," napsal o nejznámějším Michelangelově díle Johann Wolfgang Goethe.

10 Vynález knihtisku Rukopisy v klášterních knihovnách – těžké, veliké, Vatikánská knihovna – 372 knih Velký posun v šíření knih a informací, pokles cen knih, rozvoj knižního trhu, knihovny i ve městech kolem 1450, Jan Gutenberg (objev odlévání písmenek z tiskařského olova) knihy vytištěné do roku 1500 – inkunábule (prvotisky) - ručně ilustrované tištěné knihy Aldus Manutius - Benátčan, tiskl řecké klasiky, kolem 1500, iniciály a ilustrace začal tisknout z rytin, zmenšil velikost knih, zpřístupnil širší veřejnosti Bible kralická je česká tištěná bible, přeložená z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, Jednota bratrská. základem spisovného českého jazyka. Lutherova bible - základem spisovného německého jazyka.

11 Renesance - ideologie Klasická buržoazní ideologie - odpovídá potřebě vzniku centralizovaných států absolutistické monarchie: Machiaveli ( st.) – Vladař (rady vládcům, jak si udržet moc, sjednocení Itálie – republika nebo autokracie, Cesaro Borgia) relativizace morálky: „V čem jedni u něho vidí hospodárnost, druzí zas lakotu, v oprávněné přísnosti ukrutnost, v soucitu a vlídnosti naopak slabost a zbabělost.“ „Při posuzování lidské činnosti, zejména skutků vladařových, proti nimž není odvolání, se hledí na výsledek.“ Utopický komunismus - vyjadřuje v utopistické formě zájmy vykořisťovaných mas – Thomas More (15. – 16. st.) právník, kancléř Jindřicha VIII. Tommaso Campanella – Sluneční stát (všichni mají stejnou důstojnost, rozdělení práce, lenost) Obrana Galilea - Bůh a příroda i způsoby jejich poznání si neodporují a ani nesmí odporovat. Spojení obou směrů: v díle Komenského, Erasma Roterdamského

12 Thomas More protivníkem Martina Luthera
Na straně krále Jindřicha VIII., spis Obrana sedmi svátostí - „obránce víry“ Anulace sňatku krále – More na straně papeže Jindřich VIII: 1532 Vznik anglikánské církve – hlavou panovník More odsouzen k smrti pro zradu, 1935 kanonizován Dílo: Utopie – ostrov Utopia (tvar i počet měst jako hrabství v Anglii), společné vlastnictví i práce antiutopie (Orwellův román 1984 představa nejhoršího možného státu).

13 Renesance Literatura:
Itálie Dante Alighieri - Božská komedie (spisovná italština), alegorie, poutníka provádí Vergilius přes peklo, očistec až k ráji, tam Beatrice, vědecké a filozof. myšlenky Petrarka - diplomat, kněz, básník. Dopisy Lauře (sonety) vnitřní rozpor, psal latinsky a německy, Praha, turistika) Boccaccio – Dekameron (útěk před morem, příběhy oslavující život) Španělsko – Cervantes (Důmyslný rytíř…- ideály a realita) Anglie – T. More (utopistický román), Shakespear Hudba: světská hudba – madrigaly válečné, milostné (světské písně 4 – 6 hlas) Monteverdi, první opery – téma v antických dramatech (1607 provedl operu Orfeus, Ariadna)

14 Zámořské objevy - přínos
Kryštof Kolumbus – 1492 objevení Ameriky (muslimové dřív?) po pádu Granady (Isabela Kastilská) počátek novověku Vasco de Gama 1497– námořní cesta do Indie, obeplul Afriku, vazalové v indických přístavech, závislost na portugalském králi Fernando de Magalhaes – obeplul zeměkouli (kulatost Země), objevil Filipíny Význam: kontakt s jinými kulturami – nová slova (kaučuk, ananas, hurikán, orkán, kanoe, cigáro …, přínos mezinárodnímu právu (Bartolomé de las Casas, jezuitské redukce) Získání nových odbytišť, dovoz: slonovina, zlato, stříbro, bavlna, káva, tabák, brambory, kukuřice, chili a exotické ovoce, zvířata do Evropy: morče, lama, krůta, pěstování cukrové třtiny

15 Církev, kolonie a právo Jezuitské redukce – 17. – 18. století: indiánské obce v Jižní Americe, indiáni na úrovni bělochů, zčásti pod nadvládou Španělů, vlastní armáda, stát ve státě, kultura, ekonomika, náboženství 1767 vyhoštění jezuitů, zánik redukcí Na seznamu UNESCO Ruiny redukce Svatý Michael v brazilském Rio Grande do Sul

16 Hybatel společenských změn – práva indiánů
Bartolomé de las Casas 1514: zotročování indiánů je hřích a do nebe volající nespravedlnost, vrací získané pozemky i s otroky (kolonizátor, kněz) Zákony na ochranu indiánů (přirozené právo na svobodu a stejné zacházení jako s Evropany, všichni lidé, tedy i pohané, jsou stvořeni k Božímu obrazu.)

17 Zlatá horda - východní Evropa 14. století
Mongolové – vpád do Evropy 12. – 13. st. (podmanění Turci - Tataři) Zlatá Horda – státní útvar (potomci Čingischána), zánik 15. st. (Krymští Tataři – Krymský chanát) Štramberské uši Začátkem května roku 1241 se podél Odry hrnuli Tataři na Moravu. Lid utíkal na strmý, nepřístupný Kotouč. Davy Tatarů se rozložily pod Kotoučem a chystaly se k útoku. V noci se strhla bouře. Toho místní obyvatelé využili, prokopali hráze rybníka a Tatary zatopili. Po opadnutí vod našli Štramberáci několik pytlů s nasolenýma ušima, které Tataři pobitým křesťanům utínali a posílali svému chánovi. A právě na památku těchto dávných událostí se ve Štramberku pečou tzv. Štramberské uši... Tatarstán, Krym – potomci tatarského vojska bitva s Tatary na Moravě v roce 1241 (sv. Hostýn) Historie sv. Hostýna: Lidé hledali pro sebe a svůj nejskromnější majetek útočiště v lesích a na horách. Podle starobylého podání byli ti, kdo se uchýlili na Hostýn, zachráněni přímluvou Panny Marie, která bleskem zapálila ležení divokých nájezdníků. Záchrana byla připisována Matce Boží, jejíž úctu šířili na Moravě sv. Cyril a Metoděj.

18 hlavní oltář - socha Panny Marie v životní velikosti s Ježíškem, který metá blesky, určené Tatarům zobrazeným dole Obraz znázorňující pomoc Panny Marie před Tatary, zničen 1620 luteránským pánem

19 Jaroslav (Zdislav) ze Šternberka ( 1220   -  1287 ), freska nalezená na Zelené Hoře u Nepomuka

20 Martin Luther, německý reformátor
1517 téze proti prodávání odpustků (prodej papežských odpustků –koupení spásy pro zemřelé příbuzné), počátek reformace Jan Hus X M. Luther (vliv v Čechách – staro a novoutrakvisté) Lutherova Bible, přeložena z původních jazyků, používaná v liturgii, vliv na vývoj spisovné němčiny Kritik židů Označoval evangelium za zkažené teologií, neuznával papeže, vyžadoval očištění pravou vírou. Tři základní body společné většinu protestantů, včetně luteránů, reformovaných církví a baptistů: Sola scriptura – zdrojem poznání jen Písmo (katolíci – tradice) Sola fide – člověk je před Bohem ospravedlněn jen vírou, ne skutky (list apoštola Jakuba, propojenost víry a skutků – „víra bez skutků je mrtvá”) Sola gratia – Boží milost je dar, není možné si ji zasloužit nebo koupit (také katolíci) – kritika odpustků Luther exkomunikován z římské církve – neshody, neslučitelné Kroky k vyjasnění neshod a nepochopení ( prohlášení Světového lutherského svazu a Apoštolského stolce): lidé jsou ospravedlněni jedině svou vírou v Boha, pravá víra se projevuje dobrými skutky. základní rozdíly mezi katolickou církví a protestanty : přítomnost Krista v eucharistii a problematika předávání apoštolského úřadu – svěcení.

21 Protestantismus - evangelíci
Křesťanský směr vycházející z Lutherovi reformace Název nejprve politický (protest luteránských knížat proti zákazu reformace ve Svaté říši římské kritika církevních poměrů, korupce v církvi (bula papeže bohoslužby v národním jazyce osvobození od vlivu papežství (svěcené kněžství) Anglikánská církev - anglický král Jindřich VIII., obrazoborectví, rušení klášterů, poutí, svátku světců – částečná protestantizace církve (vlivy katolické, protestantské) Západní Evropa: římská církev – protireformace, rekatolizace katolicismus – Habsburkové, románská a západoslovanská území protestantismus – germánská území V Čechách pod vlivem Luthera: staroutrakvisté, novoutrakvisté

22 Jednota bratrská 1457 vzniká na základě odkazu Petra Chelčického
Vzniká z frustrace z nenaplněných ideálů husitství, odmítá kompromisy po pádu radikálních husitů, ale i násilí mečem (pacifista) Volba vlastního duchovenstva (oddělení od katolíků X rozdíl od utrakvistů) – role sekty, pronásledování 1485 Kutnohorský náboženský mír - Jednota bratrská postavena mimo zákon Sblížení s protestantismem 1609 Rudolfův majestát, po roce 1620 odchod do exilu (Herrnhut – Ochranov), misijní činnost) Důraz na solidaritu, mravnost a vzdělání vedoucí k nápravě osobnosti, bratrské školy Kulturní přínos: školství, zpěvníky, Bible kralická Jan Ámos Komenský

23 Vliv křesťanství na ekonomiku a právo
Protestantismus – kalvinismus Scholasticismus

24 Scholastikové – filozofický směr 9. – 15. st.
Alkuin – rozvoj klášterní vzdělanosti Rozum a víra, univerzity – gramatika, rétorika, logika, aritmetika, geometrie, astronomie, hudba Navazování na Aristotela v křesťanském duchu: Pokusil se uvést do harmonie rozum a víru. Navazuje na Aristotela (víra zprostředkuje poznání Boha, člověk je jednotou duše a těla). Vrcholná scholastika: Albert Veliký, Tomáš Akvinský – k antickým ctnostem (uměřenost, statečnost, rozum a spravedlnost) přidal 3 křesťanské (víra, láska, naděje) – základ křesťanské etiky, Pojem přirozené právo – spravedlnost – zákon (Boží a přirozený, daný všem lidem při Stvoření, a tedy nezměnitelný) vyplývá z lidské přirozenosti, např. právo hájit se před soudem, právo obyvatel Nového světa po objevení Ameriky Přínos evropskému právu 1215: 4. lateránský koncil – zákaz účasti kněží na ordáliích

25 13. – 16. století – postupný vznik sbírek kanonického práva,
12. století - Sbírka právních předpisů: Gratiánův dekret (Usmíření rozporných kánonů) - soubor církevních předpisů (základ Justiniánův kodex a římské právo) pro potřebu boloňské univerzity, později kodifikace 13. – 16. století – postupný vznik sbírek kanonického práva, Corpus Iuris Canonici – 1582 (Corpus Iuris Civilis) např. otázka celibátu, otázka svěcení, úroky, války, simonie je úrokem, přijme-li se něco nad to, co bylo půjčeno. Odp. Ano. je duchovním či laikům dovoleno brát úroky. Odp. Ne z úroků mají poskytovat almužny. Odp. Ne.  mohou činit pokání ti, kteří půjčovali na úrok. Odp. Ne, dokud mají u sebe to, co mají vrátit válčení je hřích? Odp. Ne, dějeli se ze spravedlivého důvodu zlí (lidé) mají být nuceni k dobru. Odp. Ano. bludaři mají být zbaveni svého majetku. Odp. Ano věštění hříchem. Odp. Ano odkud má věštění původ. Odp. Od Peršanů lze uzavřít manželství mezi dětmi. Odp. Ne dcera může být někomu proti své vůli dána za ženu. Odp. Ne ta, která byla znásilněna, ztrácí počestnost. Odp. Ne. je ženichovi dovoleno odstoupit od nevěsty. Odp. Ne je hříchem prodávat duchovní věci. Odpověď: Ano

26 Vznik mezinárodního práva
Hugo Grotius ( ) holandský právník, zakladatel mezinárodního práva zdůrazňoval tzv. přirozené právo, které se řídí zásadami ideální spravedlnosti (ideál vytváří člověk) (X právo zjevené – od Boha; náboženské zákony, Bible) z této teorie vyšel: Thomas Hobbes ( ) anglický renesanční filozof, státoprávní teoretik (zastánce absolutismu – společenská smlouva, člověk člověku je vlkem) „Zdrojem moci je vůle člověka a nikoli vůle boží.“

27 Tomáš Akvinský: nadřazuje soukromé vlastnictví nad obecním - motivace k péči o majetek.
Suma Theologica: „… každý je pečlivější v opatřování něčeho, co náleží pouze jemu, než něčeho, co je společné všem nebo mnohým, protože každý vyhýbající se námaze nechává druhému to, co náleží do společného, jak se stává při množství služebníků.“ Spravedlivá cena: Struktura spravedlivé ceny: náklady výrobce na výrobu náklady obchodníků na dopravu a prodej + přiměřený (spravedlivý) zisk obchodníka daně, cla, mýta a jiné poplatky, které musí být obchodníkem uhrazovány

28 Tradiční náboženství a úroky
Judaismus, křesťanství, islám - úrok byl považován za nemorální a jako takový byl odsuzován. Islám dodnes bezúroková ekonomika (systém podobný kampeličkám). Židé půjčovali peníze křesťanům, bez půdy, jediný zdroj obživy, ospravedlnění existence peněz v rámci etického systému. Rabín 16. st. Peníze jsou nyní zbožím jako kterékoli jiné; jestliže si je půjčíš, musíš platit za jejich používání, stejně jako platíš nájemné za užívání domu. Tomáš Akvinský: Zákaz lichvy, úroků (peníze – neměnná nominální hodnota, směna - výměna „stejných“ hodnot, spravedlivé ceny ovlivněné poptávkou a nabídkou Kanonisté (církevní právo), legisté (římské právo, úroky povoleny)

29 Protestantská etika a duch kapitalismu
Max Weber – začátek 20. století, německý sociolog a ekonom, z protestantského prostředí, spojuje podnikání, obchod a kapitalistický rozvoj s protestantismem „Protestantská etika“ je založena na předpokladu, že to jsou právě nemateriální, duchovní zdroje, které „odblokovaly“cestu k modernímu vývoji kapitalismu. touha po dosažení poctivého obchodního úspěchu jakožto vnějšího znaku zbožnosti stala hybnou silou soběstačného ekonomického růstu. Strach z pekla činil člověka přičinlivým a proto bohatým. Boj proti rozkoším a proti oddanosti hmotným statkům nemá být bojem proti rozumnému zisku, ale proti nerozumnému nakládání s majetkem.“ (Weber) Sombart – opírá se o Akvinského a jeho racionalismus, chudoba nebo bohatství nesouvisí bezprostředně s dosažením spásy. Weber vidí v katolicismu konzervativní přístup a k rozvoji kapitalismu podle něj přispěl protestantismus. Sombart vysvětloval vznik moderního kapitalismu především židovským vlivem. Protože židé přišli z pouště, kde se naučili techniku přežít za náročných podmínek, rozvinuli obdivuhodnou píli a rychle se v Evropě vyšvihli do horních vrstev. Židovské náboženství spolu s racionalitou „světského“ boje o přežití nakonec vedly k ukotvení ekonomické racionality a vzniku kapitalismu (Sombart, 1911).

30 Max Weber, 1997 jeho analýza vzniku kapitalismu: motivem vzniku kapitalismu je hodnotová náboženská orientace, protestanti na rozdíl od katolíků nevěřili ve svobodnou vůli katolíci: můžeme svým chováním ovlivnit, zda budeme spaseni kalvinisté: spása je předem dána, ale můžeme zjistit, zda budeme spaseni, budeme-li hodně pracovat a bude se nám to dařit, je to znamení, že naše práce je dobrá a že i po smrti nás čeká jen dobré tato hodnotová orientace, v zásadě neekonomická, způsobila ekonomický převrat „Pokud někdo usiloval jen o majetek, měli to reformovaní za vrchol špatnosti, ve shodě se Starým zákonem a s hodnocením „dobrého díla“. Bohatství jako plod práce v povolání měli však za boží požehnání. Oceňovali neúnavnou, neustálou, systematickou práci ve světském povolání jako vůbec nejvyšší prostředek askeze a zároveň jako nejjistější a nejzřejmější známku omilostněného člověka a pravé víry.

31 Kalvinismus radikální protestantismus, asketické prvky, touha po očistě Anglie (puritáni) - soukromá zbožnost a veřejná mravnost (Cromwell – pozval židy do Anglie) Francie (hugenoti) - náboženské konflikty mezi hugenoty a katolíky, Bartolomějská noc 1572, Jindřich IV. Navarrský – stabilizace ekonomiky, finanční reformy Švýcarsko – Jan Kalvín: zákaz zábav, které sváděly k nemravnostem a nezřízenosti (tanec, jisté hry), aby se lidé mohli soustředit na Boha, na poctivou práci a šetrnost. Zákaz zlatých šperků - švýcarské hodinářství. Jan Kalvín psal, že úrok je morálně přípustný (trestal ty kdo nepřestali kázat proti lichvě) Anglie: Jindřich VIII. zakládá anglikánskou církev, vliv protestantismu – kalvinismu -půjčování na úrok legalizuje Pravděpodobně to byla jedna z věcí, které výrazně ovlivnily ekonomické směřování Anglie a celé západní Evropy.


Stáhnout ppt "Renesance a humanismus – nové postoje v umění, architektuře"

Podobné prezentace


Reklamy Google