Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Londýn Michaela Stýblová, LA4.A. Londýn. Kdy ž jsem o tomto míst ě sly š ela d ř íve, ne ž jsem tam jela, vybavila jsem si v ž dycky dé šť, pochmurné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Londýn Michaela Stýblová, LA4.A. Londýn. Kdy ž jsem o tomto míst ě sly š ela d ř íve, ne ž jsem tam jela, vybavila jsem si v ž dycky dé šť, pochmurné."— Transkript prezentace:

1 Londýn Michaela Stýblová, LA4.A

2 Londýn. Kdy ž jsem o tomto míst ě sly š ela d ř íve, ne ž jsem tam jela, vybavila jsem si v ž dycky dé šť, pochmurné a hlavn ě stra š n ě protivné po č así. Napadá m ě jen - nesná š ím dé šť. Dále se mi vybavuje Harry Potter. Nedaleko Londýna jsou studia, kde se práv ě tento, jeden z mých nejoblíben ě j š ích film ů natá č el. Ale zp ě t k tématu. Pamatuji si, ž e jsem se p ř istihla u my š lenky, ž e m ě Anglie celkov ě vlastn ě v ů bec neláká. A te ď ? Mám úpln ě jiný názor ne ž kdy p ř edtím. Je to opravdu kouzelné místo. I bych ř ekla, ž e si zde č lov ě k p ř ipadá jako v úpln ě jiném sv ě t ě, úpln ě n ě kde jinde. Taxíky p ř ipomínající t ř icátá léta, č ervené telefonní budky, velké č ervené autobusy, tzv. double deckery, jiné zásuvky a auta jezdící v opa č ném sm ě ru... Vzpomínek je spousta - ano máte pravdu, jsem zamilovaná do Londýna.

3 Pond ě lí 23.11. - úterý 24. 11. Jsem nervózní. Mám v š echno? P ř emý š lím cestou do francouzského p ř ístavu, kde nás pomalu nalodí na trajekt a plujeme vst ř íc novým zá ž itk ů m a zku š enostem. Je cca 13:00 h místního č asu a za č ínáme - u ž v tu chvíli m ě napadá, jak je Londýn ú ž asný. Greenwich park - nejstar š í královský park. Nachází se zde Královská observato ř, kudy prochází nultý poledník. Nem ůž eme vynechat ani perfektní vyhlídku na Londýn. Z vyhlídky m ůž eme vid ě t National Maritime Museum - Národní námo ř ní muzeum a dal š í památky. Park je sou č ástí sv ě tového d ě dictví UNESCO. Dále se p ř esouváme práv ě do National Maritime Museum, kde m ě zaujaly velké lod ě a r ů zné jiné zajímavosti. Odtud se p ř esouváme na zastávku Undergroundu - nejstar š í podzemky na sv ě t ě (nutno podotknout, ž e je pomalej š í ne ž ta u nás, která nás veze k

4 Westminsterskému opatství a k v ěž i s proslulým zvonem Big Ben - n ě co p ř ekrásného. Poté, co jsme si v š e d ů kladn ě vyfotili a prohlédli, jsme se p ř esunuli na Trafalgar square a nav š tívili National gallery, kde je mnoho krásných obraz ů. Trafalgarské nám ě stí je proslulé tím, ž e je nazýváno st ř edem Londýna, kde se konají r ů zné demonstrace, lidé se zde scházejí na Nový rok a p ř i dal š ích událostech. Uprost ř ed nám ě stí stojí sloup, na kterém je socha admirála Nelsona, který bojoval s Napoleonem Bonaparte práv ě v bitv ě u Trafalgaru. Po prohlédnutí v š ech t ě chto Londýnských skvost ů č ekáme na double decker s č íslem 3 a odjí ž díme do č ásti Crystal Palace, kde se nachází ná š hotel (Queens hotel).

5 Dal š í dva dny jsme nav š t ě vovali š kolu, po jejím ž absolvování jsme dostali Certifikáty o absolvování jazykového kurzu. To byla snad nejlep š í zku š enost, kterou mi tento projekt dal. Jela jsem do Anglie s tím, ž e ur č it ě nebudu rozum ě t ani slovo anglicky, a co víc, ž e budu zkrátka nemo ž ná. Naopak! T ř ináct let angli č tiny se opravdu vyplatilo, já nem ě la jediný problém, a to ani s na š í paní u č itelkou, která se jmenovala Jayna a pocházela z Indie, i kdy ž byla narozená v Londýn ě. Byl to skv ě lý a usm ě vavý č lov ě k plný energie. Ve š kole jsme hlavn ě konverzovali o tom, co je v Londýn ě, co je v Č eské republice, o typickém jídle - zkrátka o v š em, o č em se dá povídat, co se tý č e Anglie a práv ě Londýna. Hodiny toho hodn ě nového p ř inesly a hlavn ě byly vtipné!

6 Ve st ř edu jsme se po š kole odebrali do Britského národního muzea, kde je spousta památek a cenností ze starov ě kého Egypta, Ř ecka, Indie a Č íny. Nejvíce se mi zde líbily památky z Egypta, to je pro m ě velice zajímavé téma. A co nás č ekalo po muzeu? Nákupy na Oxford street v Primarku a dal š ích obchodech. Byla to p ř íjemná zále ž itost, hlavn ě pro nás sle č ny. Ve č tvrtek po š kole jsme náv š tívili dal š í památky, jako je nap ř íklad Tower Bridge a Katedrála Sv. Pavla. Poté jsme se odebrali do Č ínské č tvrti Soho, kde jsme m ě li i rozchod. T ě sn ě pod č tvrtí Soho bylo krásné nám ě stí č ko, kde stálo pár stánk ů s váno č ní tématikou a koloto č e. V Č ínské č tvrti Soho si zas opravdu p ř ipadáte jako v centru Č íny. R ů zné obch ů dky, ale hlavn ě restaurace – a to jak fastfoody, tak i lep š í/dra žš í restaurace.

7 Pátek. Poslední den v krásném a ohromujícím m ě st ě s 8 miliony obyvatel - v Londýn ě. Po snídani opou š tíme hotel a p ř esouváme se k první zastávce - Hyde park. Za sebe bych ř ekla, ž e jde o nejznám ě j š í park v Londýn ě. Spousta Londý ň an ů zde provádí své ranní cardio a hlavn ě je zde Speakers corner - místo, kde si m ůž e kdokoli stoupnout na n ě jaký stupínek a vyjád ř it sv ů j názor k n ě jaké problematice. M ůž e tam mluvit jak dlouho chce a o č em chce. Poté se p ř esouváme k Buckinghamskému paláci, kde ž ije královna s její rodinou. Nejv ě t š í zá ž itek pro turisty je zde vým ě na strá ž í, kterou jsme bohu ž el nevid ě li. Pak procházíme kolem nejluxusn ě j š ích obchod ů a ž do Muzea Madame Tussauds, kde, musím ř íci, se mi líbilo ze v š ech míst nejvíce. V Londýn ě se mi vlastn ě líbilo v š e, ale toto byl nejv ě t š í zá ž itek.

8 Muzeum je krásné a najdete v n ě m ty nejv ě t š í celebrity sv ě ta. Pro m ě byl nejlep š í Daniel Craig, který ztvár ň uje Jamese Bonda. Nelze v š ak jen tak vy č lenit ty nejlep š í. V š e je tu skv ě lé! Nádherná práce! Z muzea se p ř esouváme k poslední zastávce v Londýn ě - London Eye. Cestou vidíme op ě t Oxford street, ale také Piccadilly Circus, který m ůž e n ě komu p ř ipomínat Times square v New York City. A u ž se pomalu blí ž íme k London Eye. Vidíme osv ě tlený Londýn a je to pohádka pro o č i. London Eye je oblíbená atrakce, takové ruské kolo, které umo ž ní p ř íjemnou vyhlídku na celý Londýn. Cesta kolem dokola trvá asi 43 minut. My se spolu ž a č kou jsme si ale sedly k ř ece na lavi č ku s výhledem na osv ě tlený Londýn a daly si typické jídlo Anglie - Fish&Chips.

9 Po této delikatese se odebíráme k autobusu a opou š tíme Londýn. Jedeme sm ě rem k p ř ístavu, kde nám ve 22:00 h jede trajekt do Francie. Hned po nástupu do autobusu v š ichni spí, proto ž e jsou ú ž asným Londýnem vy č erpaní.

10 I recommend you to visit London! Really, trust me, it is one of the most beautiful cities in the world. I was there for 4 days and I fell in love with it. I’ll come back to London one day. I fell in love with Fish&Chips and other things in England. You can visit there a lot of places of interest or Museum Madame Tussauds. London is the capital of the United Kingdom. London is situated on the river Thames in south-east England. I have no more words, I love London!

11

12


Stáhnout ppt "Londýn Michaela Stýblová, LA4.A. Londýn. Kdy ž jsem o tomto míst ě sly š ela d ř íve, ne ž jsem tam jela, vybavila jsem si v ž dycky dé šť, pochmurné."

Podobné prezentace


Reklamy Google