Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- Praha 2004 - Prezentace pro představenstvo Asociace leteckých výrobců ČR Valná hromada ALV ČR pátek 26.11.2004 European Aviation Safety Agency.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- Praha 2004 - Prezentace pro představenstvo Asociace leteckých výrobců ČR Valná hromada ALV ČR pátek 26.11.2004 European Aviation Safety Agency."— Transkript prezentace:

1 - Praha 2004 - Prezentace pro představenstvo Asociace leteckých výrobců ČR Valná hromada ALV ČR pátek 26.11.2004 European Aviation Safety Agency

2 Praha, listopad 2004 2 Pověření ÚCL  Český ÚCL se řadí k několika málo autorizovaným evropským leteckým úřadům EU.  Vytvořeny předpoklady ke konkurenceschopnosti českých subjektů civilního letectví  Priorita – uzavření kontraktu EASA a ÚCL

3 Praha, listopad 2004 3 Prameny práva ES 1. primární právo -základní smlouvy ES -smlouvy, které mění a doplňují zakládací smlouvy ES -přílohy připojené ke smlouvám společenství 2. sekundární právo - nařízení - směrnice - rozhodnutí - doporučení - stanoviska 3. mezinárodní smlouvy ES 4. nepsané prameny práva -právní obyčeje -vznikají na základě dlouholeté tradice a všeobecné akceptace 5. dohody mezi členskými státy

4 Praha, listopad 2004 4 NAŘÍZENÍ (Regulations) Prováděcí pravidla Prováděcí pravidla (Implementing Rules - IR) SMĚRNICE SMĚRNICE (Directives) Rozhodnutí Doporučení Stanoviska Rozhodnutí výkonného ředitele EASA => Přijatelné způsoby průkazu (AMC) Poradenský materiál (GM) Certifikační specifikace (CS) Právo Evropské Unie Předkládá ES hlavní požadavky formou Stanoviska Regulátor v oblasti civilního letectví Evropský parlament a Radazávazné právní akty Nařízení Evropský parlament a Rada vydává závazné právní akty ve formě Nařízení - povinnost států zapracovat do právního řádu - dodržet lhůtu pro jejich provedení Evropská komise závazné právní aktyNařízení Evropská komise vydává závazné právní akty ve formě Nařízení - osvětlují způsob, nebo několik alternativních způsobů, kterými lze prokázat splnění společných požadavků prováděcích pravidel ODPOVĚDNOST ÚCL ČR - příprava českého textu - implementace a aplikace MD ČR - implementace a aplikace - obecná působnost - závaznost v celém rozsahu - stávají se součástí právního řádu ČR - překlady od 1. 5. 2004 zajišťují instituce EU Instituce EU Úřad vlády ČR -------------------- MD ČR ÚCL ČR EASA Legislativní změny po vstupu ČR do EU Závaznost a vymahatelnost

5 Praha, listopad 2004 5 Právo ES  Nařízení (Regulations)  Nařízení (Regulations) mají obecnou působnost, jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech EU; s výjimkou těch, které mají sjednané přechodné období; směrnice (Directives)  Česká republika má povinnost promítnout do svého právního řádu směrnice (Directives) a dodržet zároveň lhůtu pro jejich provedení; aplikaci  při aplikaci komunitárních právních aktů by všechny subjekty práva měly a soudy jsou povinny přihlížet k doporučením a stanoviskům ES; právní ochrany  systém právní ochrany subjektů práva ve všech otázkách práva Evropských společenství je zaručen a vymahatelný, jak vnitrostátními soudy, tak soudními orgány EU – Evropským soudním dvorem a Soudem prvního stupně, jejichž rozhodnutí jsou v členských státech závazná.

6 Praha, listopad 2004 6 Legislativa EU na internetu ÚCL  Otázky EASA a odkazy na publikaci právních aktů Evropské unie lze nalézt na www.ucl.cz - EASA Úřední věstník Evropské unie  Oficiální publikací právních aktů Evropské unie je v ČR Úřední věstník Evropské unie, ve kterém vycházejí právní akty EU – od 1.5.2004 i v češtině.

7 Praha, listopad 2004 7  Úřední věstník Evropské unie (v české verzi) je od 1.5.2004 přístupný na – stránky EUR-Lex - zdarma na http://europa.eu.int/eur-ex/en/search/search_oj.html - nebo jako placená služba v databázi CELEX http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm Úřední věstník EU

8 Praha, listopad 2004 8 ARMENIE ARMENIE AZERBAJDŽAN AZERBAJDŽAN BOSNA A HERCEGOVINA SRBSKO A ČERNÁ HORA ČERNÁ HORA ALBÁNIE * ALBÁNIE * BULHARSKO* BULHARSKO* CHORVATSKO* CHORVATSKO* MAKEDONIE* MAKEDONIE* ISLAND ISLAND MOLDAVIE MOLDAVIE MONAKO MONAKO NORSKO NORSKO RUMUNSKO RUMUNSKO SVÝCARSKO SVÝCARSKO TURECKO TURECKO UKRAJINA UKRAJINA KYPR BELGIE SLOVENSKO FINSKO KYPR BELGIE SLOVENSKO FINSKO DÁNSKO ČESKÁ REPUBLIKA DÁNSKO ČESKÁ REPUBLIKA VELKÁ BRITÁNIE MALTA SLOVINSKO FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE MALTA SLOVINSKO FRANCIE IRSKO NĚMECKO ITÁLIE ŘECKO RAKOUSKO LITVA HOLANDSKO LOTYŠSKO HOLANDSKO LOTYŠSKO PORTUGALSKO ESTONSKO PORTUGALSKO ESTONSKO ŠPANĚLSKO MAĎARSKO ŠPANĚLSKO MAĎARSKO ŠVÉDSKO POLSKO ŠVÉDSKO POLSKO LUCEMBURSKO LUCEMBURSKO ECAC (41) (41) JAA (37) (37) EU-EASA EASA (25) EU-EASA EASA (25) * Kandidátské země (4) EU v oblasti civilního letectví

9 Praha, listopad 2004 9 Member State Observers ………. Management Board European Commission Executive Director Advisory Body of Interested Parties Safety Standards Consultative Committee Advisory Group of National Authorities Board(s) of Appeal Agency Rulemaking Panels of Experts Certification Organizace E A S A

10 Praha, listopad 2004 10 EASA – organizační schéma EXECUTIVE DIRECTOR P. GOUDOU RULEMAKING DIRECTOR C. PROBST CERTIFICATION DIRECTORATE N. LOHL QUALITY & STANDARDISATION F. BANAL ADMINISTRATIVE DIRECTOR M. JUNKKARI

11 Praha, listopad 2004 11 EASA zahájila svoji činnost 28. 09. 2003 jako regulátor v oblastech :  Letové způsobilosti letadel, souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení; projekčních a výrobních organizace (DOA, POA)  Organizací pro údržbu letadel  Způsobilosti personálu pro údržbu letadel  Organizací pro výcvik personálu údržby letadel V roce 2004 zahajuje činnost v oblastech :  Provozu letadel  Způsobilosti letových posádek A dále postupně v oblastech :  Provozu letišť  Poskytování služeb řízení letového provozuEASA

12 Praha, listopad 2004 12 Hlavní ( základní ) požadavky Hlavní ( základní ) požadavky ( Essential requirements ER ) a předkládá je zákonodárcům Evropského Společenství formou „Stanoviska“ (Opinion) pro jejich vydání. Evropský parlament a Rada je vydává jako závazné právní akty formou Nařízení (Regulation) a jsou obsahem Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.1592/2002 EASA Jako společné standardy ( požadavky,normy, zásady ) pro všechny oblasti civilního letectví EASA zpracovává : <<

13 Praha, listopad 2004 13 Prováděcí pravidla ( Implementing rules IR ) Prováděcí pravidla ( Implementing rules IR ) Společné technické požadavky (Common technical requirements) které vychází z předpisů JAR (Část 1- požadavky) a Společné technické požadavky (Common technical requirements) které vychází z předpisů JAR (Část 1- požadavky) a Administrativní (správní) postupy ( Administrative procedures ) pro zajištění vymahatelnosti jejich plnění Administrativní (správní) postupy ( Administrative procedures ) pro zajištění vymahatelnosti jejich plnění a předkládá je E. Komisi Evropského Společenství formou „Stanoviska“ (Opinion) pro jejich vydání. Evropská Komise je vydává jako závazné právní akty formou Nařízení (Regulation) Prováděcí letecké předpisy nebo-li EASA <<

14 Praha, listopad 2004 14 Přijatelné způsoby průkazu ( Acceptable Means of Compliance AMC ) Přijatelné způsoby průkazu ( Acceptable Means of Compliance AMC ) Poradenský materiál (Guidance Material GM ) Poradenský materiál (Guidance Material GM ) Certifikační specifikace ( Certification Specifications CS ) Certifikační specifikace ( Certification Specifications CS ) AMC, GM a CS EASA zpracovává a sama vydává formou Rozhodnutí Výkonného ředitele EASA za účelem zajištění - Společného a jednotného zavedení a aplikace společných technických požadavků daných prováděcími pravidly (IR) - Uplatňování společného a jednotného systému provádění státního dozoru nad jejich plněním Nejsou právními akty, avšak EASA <<

15 Praha, listopad 2004 15 Přijatelné způsoby průkazu (AMC) a Poradenský materiál (GM) Osvětlují způsob, nebo několik alternat. způsobů, nikoliv však nezbytně jediných možných, kterými lze prokázat splnění společných technických požadavků prováděcích pravidel (IR) vydaných příslušnými Nařízeními Komise ale V případě uvažované jiné alternativě pro AMC/GM, musí být podrobný návrh zaslán EASA a může být použit pouze tehdy, kdy alternativní návrh je vydán Rozhodnutím Výkonného ředitele EASA AMC vychází z Části 2 předpisů JAR (AMC/IEM), TGLs AMC - ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE IEM – INTERPRETAIVE AND EXPLANATORY MATERIAL TGL – TEMPORARY GUIDANCE LEAFLETEASA <<

16 Praha, listopad 2004 16 ÚCL – Euro úřad  1. května 2004, se právo Evropských společenství stalo součástí českého právního řádu.  Právní akty Evropské unie mají tímto dnem aplikační přednost před právními předpisy České republiky a subjekty práva jsou v otázkách komunitárního práva chráněné soudními orgány Evropské unie.  Pro všechny subjekty práva v České republice jsou aplikačně závazné právní akty Evropské unie, s kterými musí být v souladu vnitrostátní právo.  Od 1. května 2004 je ÚCL povinen v plné míře aplikovat právo EU.  Po vstupu ČR do EU se působnost ÚCL významně rozšířila. ÚCL bude např. vydávat doplňková typová osvědčení, osvědčovat projekční organizace, vydávat osvědčení hlukové způsobilosti, vydávat oprávnění ETSO, provádět technická šetření za účelem sledování účinnosti a uplatňování nařízení č. 1592/2002 atd.  Priorita ÚCL – do konce roku 2004 připravit k podpisu kontrakt ÚCL a EASA

17 Praha, listopad 2004 17 EASA - vztahy v civilním letectví po vstupu do EU EU (EC,EP) EASA NAA (CAA) (Akreditace) JAA (JAR) 28.9. 2003 - volný pohyb osob a zboží - vysoká jednotná úroveň bezpečnosti - kooperace s FAA právní vymahatelnost Nařízení 1592/2002 } 25.11. 2003 1.5. 2004 kontrakt (komerční báze) liberalizace = shodná „minimální“ pravidla pravidla – IR procedury certifikace „secondment“ standardizovaní specialisté letečtí provozovatelé T 1 T 2 do 1.5. 2004jen T 1 po 1.5. 2004T 1 + T 2 <= minimalizovat T 2

18 Praha, listopad 2004 18 EASA - žadatel E A S A NAA (ÚCL) applicant žadatel

19 Praha, listopad 2004 19  Návrh nařízení Komise o poplatcích vybíraných EASA vyplývá z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a zřízení EASA – čl. 53  Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a zřízení EASA – čl. 53 – POPLATKY – stanovuje, že Komise přijme nařízení o poplatcích Návrh nařízení Komise o poplatcích

20 Praha, listopad 2004 20  Návrh nařízení o poplatcích obsahuje dvě části – základní text a přílohy (Annex)  Základní text – obecná ustanovení, vysvětlení pojmů, skladba jednotlivých poplatků  Základní text – byl schválen orgánem EASA Committee dne 27.7.2004

21 Praha, listopad 2004 21  Příloha (Annex) obsahuje seznam konkrétních certifikačních činností a služeb, které bude EASA poskytovat, stanovuje pevné částky a koeficienty – kalkulace poplatků  Návrh přílohy nebyl dosud schválen  Informace o poplatcích – ALV ČR ÚCL pravidelně informuje ALV ČR o dění v oblasti připravovaných poplatků

22 Praha, listopad 2004 22Závěr  Vstupem ČR do EU je zajištěna základní podmínka pro konkurenceschopnost českého civilního letectví v rámci EU a světového letectví  Vstupem ČR do EU jsou „evropské letecké předpisy“ právně závazné a vymahatelné  České letectví je v období dynamického růstu, zejména v oblastech obchodní letecké dopravy a služeb  ÚCL je od 1.5.2004 Euro úřad, působnost ÚCL se významně rozšířila. Probíhá příprava kontraktu mezi ÚCL a EASA. Obsahem kontraktu je vzájemná výměna služeb mezi EU a ÚCL.  ÚCL dosáhl postavení rovnoprávného partnera mezi Evropskými národními leteckými úřady a řadí se k několika málo autorizovaným evropským leteckým úřadům EU  ÚCL je oprávněn vykonávat veškeré činnosti vztahující se k technickému schvalování konstrukčních organizací v České republice  ÚCL je oprávněn vykonávat další úkoly v oblasti schvalování konstrukcí a pokračující letové způsobilosti výrobků a součástí, pro které jsme státem projekce  Pro zajištění bezpečnosti a kvality českého civilního letectví je úloha ÚCL nezastupitelná.

23 Praha, listopad 2004 23 Kontaktní adresy Adresa: Úřad pro civilní letectví ČR Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 E-mail: podatelna@caa.cz, caa@caa.cz www.caa.cz www.ucl.cz Tisková mluvčí: Mgr. Jitka Ungerová ungerova@caa.cz


Stáhnout ppt "- Praha 2004 - Prezentace pro představenstvo Asociace leteckých výrobců ČR Valná hromada ALV ČR pátek 26.11.2004 European Aviation Safety Agency."

Podobné prezentace


Reklamy Google