Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní metodik prevence a budování dobrého klimatu školy Richard Braun AUDENDO, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní metodik prevence a budování dobrého klimatu školy Richard Braun AUDENDO, Praha."— Transkript prezentace:

1 Školní metodik prevence a budování dobrého klimatu školy Richard Braun AUDENDO, Praha

2 Klima školy ustálené vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy na to, co se ve škole odehrálo, odehrává nebo se má odehrát. Vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí, učitelé, žáci, popř. zaměstnanci školy. Související pojmy: Kvalita školy, kvalita života školy, organizační klima školy, atd. Průcha, Walterová a Mareš (2001) Hradec Králové 3.11.2015

3 Klimatické uspořádání školy KLIMA ŠKOLY KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY VZTAHY MEZI ŽÁKY JENOTLIVÍ ŽÁCI Hradec Králové 3.11.2015

4 Klima školy Lze tedy shrnout: klima školy je v podstatě i to, co prožívají všichni ti, kteří k té škole patří, proto poznání klimatu, především jeho zlepšování, přispívá k formování pozitivního a motivujícího klimatu. klima školy ovlivňuje chování všech, kteří patří ke škole klima školy není jen popis nebo charakteristika školy z hlediska její činnosti, ale jde o soubor kvalit, do kterých můžeme zahrnout systém práce, mravní hodnoty, respektování norem, vztahy mezi všemi ve škole, apod. Petlák (2006) Hradec Králové 3.11.2015

5 Problémy v ovlivnění klimatu školy škola je složitý organismus a změny v takovém složitém organismu nejsou snadnou záležitostí, zásahy se mohou odehrávat na různých úrovních organizace školy, ale změna jedné úrovně nemusí ovlivnit úroveň jinou, změna klimatu školy je vlastně změna cílů, postojů, každodenních činností a chování desítek až stovek lidí, proto nelze výsledky očekávat rychle a ani u všech zúčastněných. Hradec Králové 3.11.2015

6 Znaky pozitivního školního klimatu Z hlediska žáků: umožňuje samostatné objevné učení, ze kterého má žák radost, požadavky odpovídají individuálním schopnostem žáka, žák má jistotu, že bude akceptován a že se k němu přistupuje spravedlivě, žák má možnost zažít úspěch, organizace je pro žáka přehledná a srozumitelná, podporuje rozvoj osobnosti žáka. Hradec Králové 3.11.2015

7 Znaky pozitivního školního klimatu Z hlediska pedagogů: učitel na svém pracovišti rád pracuje, dobře učí, rád spolupracuje s kolegy, žáky a rodiči, učitel má možnosti prožívat citový soulad a pocit sounáležitosti s kolegy, úspěch ve svém oboru působnosti a pocit seberealizace v práci, pocit svobody a samostatnosti v práci. Hradec Králové 3.11.2015

8 Znaky pozitivního školního klimatu Z hlediska rodičů: spravedlivé hodnocení a citlivé a spravedlivé zacházení s jejich dětmi, kvalifikovanost učitelů (vychovatelská, odborná), individuální podpora každého dítěte, vstřícnost učitelů. Hradec Králové 3.11.2015

9 Znaky pozitivního školního klimatu Z hlediska veřejnosti: školní klima musí žáky připravit k úspěšnému zapojení do pracovního světa, k zodpovědné účasti na veřejném životě, k dodržování sociálních a pracovních ctností. Hradec Králové 3.11.2015

10 Závěry některých výzkumů Existuje vztah mezi klimatem školy a výskytem toxikomanie Žáci menších škol se cítí spokojenější Je prokazatelný vztah mezi klimatem školy a studijními výsledky žáků K pozitivnímu klimatu školy významně přispívá, jsou-li kantoři empatičtí, důslední, povzbuzují své žáky, umožňují jim činit rozhodnutí Pocit spojení žáků se školou je nižší ve školách, kde nevládne pozitivní klima Hradec Králové 3.11.2015

11 Výzkum mezi školními psychology 1. Jakou prioritu dáváte ve své práci diagnostice a tvorbě školního klimatu? 2. Jakou prioritu, podle Vás, dává této problematice vedení školy? 3. Je na škole někdo, jemuž tvorba školního klimatu patří do kompetencí? 4. Používáte nějaké diagnostické nástroje pro zjišťování školního klimatu 5. Jak často realizujete diagnostiku školního klimatu? 6. Existují na škole strategie zaměřené na vytváření pozitivního školního klimatu? 7. Probíhá na škole nějaká forma autoevaluace? Hradec Králové 3.11.2015

12 Závěry z našeho šetření: 80% škol vnímá klima jako prioritu Organizují vzdělávání, týmovou spolupráci, předávání zkušeností Hlavní přínos vidí v dodržování norem, tradicích a vybavení školy 60% škol má určeného pracovníka 15% škol každoročně sleduje klima 30% škol má svou strategii Hradec Králové 3.11.2015

13 Obecné postupy tvorby klimatu: Zhodnocení vnější obrazu školy Monitorování současného stavu klimatu Zhodnocení úrovně komunikace na škole a s okolím školy Posouzení kompetencí pedagogů, příp. další vzdělávání, supervize, prevence syndromu vyhoření Promyšlená strategie tvorby Hradec Králové 3.11.2015

14 Některé diagnostické nástroje Metoda nedokončených vět SWOT analýza Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče (Grecmanová a kol., 2011) Dotazník Klima učitelského sboru (KUS), Urbánek a Chvál, 2012 Profil klimatu školy, v úpravě Čapek (2010) Organizational Climate Description Questionnaire – Rutgers Secondary, OCDQ-RS Hradec Králové 3.11.2015

15 Příklady dobré praxe: Prostor pro práci se třídou Akce sbližující žáky se školou Peer aktivity Monitorování klimatu školy a školní třídy Akce pro pedagogy Akce pro rodiče Hradec Králové 3.11.2015

16 Prostor pro práci se třídou Na školách se hledají časové možnosti pro práci se třídou: -Třídnické hodiny -Výjezdy dětí mimo školu (kohezní aktivity, adaptační kurzy, návštěvy na jiných školách) -Akce školního klubu Hradec Králové 3.11.2015

17 Akce sbližující žáky se školou Různé školní tradice – akademie, zahradní slavnosti, turnaje, barevný den, soutěže, projekty Akce rodičů a dětí – třídní schůzky jinak, apod. Akce typu „Spaní ve škole“, Filmová noc, Noc s pohádkou, atd. Sponzorské a charitativní akce Hradec Králové 3.11.2015

18 Peer aktivity Žákovský parlament Patronáty starších dětí nad mladšími spolužáky Školní média – nástěnky, školní časopis, rozhlasové studio, televizní okruh, internetové stránky Skupina „peerů“ v rámci primární prevence Hradec Králové 3.11.2015

19 Monitorování klimatu školy Pravidelná šetření na škole (ankety, dotazníky mezi žáky, učiteli, rodiči) Pravidelná šetření klimatu ve školních třídách, v rámci třídnických hodin, apod. Pravidelná diagnostika vztahů mezi dětmi Hradec Králové 3.11.2015

20 Péče o pedagogy Vzdělávací akce Metodická podpora (např. třídním učitelům) Supervizní aktivity (supervize tříd, případové supervize) Relaxační aktivity (de-briefing, atd.) Akce proti vyhoření (systémově zařazené) Hradec Králové 3.11.2015

21 Péče o rodiče Nejen informační rovina, ale rovina spolupráce, spolurozhodování, Školská rada Vzdělávací aktivity pro rodiče (včetně akcí externistů) Poradenské aktivity (výchovné problémy, profesní směrování, apod.) Využití potenciálu rodičovské veřejnosti. Hradec Králové 3.11.2015

22 Výběr literatury: Kolektiv autorů. Klima školy, klima školní třídy. In: Metodika pro práci školního psychologa zapojeného v ŠPP. Praha: NÚV, 2014. LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. HK: Gaudeamus, 2001. MAREŠ,J. Sociální klima školní třídy. Praha: IPPP, 1998. GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. PETLÁK, E. Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: IRIS, 2006. ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010. Kolektiv autorů. Práce s třídním kolektivem. Praha: NÚV, 2012

23 Děkuji za pozornost! V případě potřeby: braunr@volny.cz Hradec Králové 3.11.2015


Stáhnout ppt "Školní metodik prevence a budování dobrého klimatu školy Richard Braun AUDENDO, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google